Results overview: Found 9 records in 0.03 seconds.
Research literature, 9 records found
Research literature 9 records found  
1.
14 p, 1.7 MB Uso de soluciones cloud para la automatización de procesos / Sánchez Ortega, Alejandro ; Serra Ruíz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto se centra en el desarrollo de una plataforma web que, junto con una API, es capaz de registrar todo tipo de información de las operaciones generadas por una empresa que trabaja en la cadena de suministros, como la gestión de envíos, llegadas y facturas de pedidos. [...]
The project focuses on the development of a web platform that, together with an API, can record all kinds of information on the operations generated by a company that works in the supply chain, such as the management of dispatches, arrivals and invoices of orders. [...]
El projecte es centra en el desenvolupament d'una plataforma web que, juntament amb una API, és capaç de registrar tot tipus d'informació de les operacions generades per una empresa que treballa en la cadena de subministraments, com la gestió d'enviaments, arribades i factures de comandes. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 923.7 KB Plataforma per a l'assistència en la correcció d'exàmens / Rovira Solà, Arnau ; Benavente Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball s'ha desenvolupat part d'una plataforma web per a l'assistència al professorat en la correcció d'exàmens. La plataforma es desenvolupa en el marc d'un projecte d'innovació docent que té l'objectiu de proporcionar una eina al professorat que faciliti la correcció dels examens i permeti treure conclusions sobre l'aprenentatge dels estudiants. [...]
En este trabajo se ha desarrollado parte de una plataforma web para la asistencia al profesorado en la corrección de exámenes. La plataforma se desarrolla en el marco de un proyecto de innovación docente que tiene el objetivo de proporcionar una herramienta al profesorado que facilite la corrección de los exámenes y permita sacar conclusiones sobre el aprendizaje de los estudiantes. [...]
In this work, part of a web platform has been developed to assist teachers in correcting exams. The platform is developed within the framework of a teaching innovation project that aims to provide a tool to teachers that facilitates the correction of exams and allows conclusions to be drawn about student learning. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
15 p, 1.3 MB Goget : implementació d'un assistent per a la cerca avançada de datacions de radiocarboni / Martí Asensio, Marc ; Tallo Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Possiblement un dels reptes més difícils per un programador és aconseguir que el programa que ha desenvolupat sigui entenedor i fàcil d'utilitzar pels usuaris finals. En aquest projecte busquem implementar un assistent que, mitjançant una estructura senzilla i el més visual possible, ajudi als usuaris a realitzar la cerca que desitgen sobre una base de dades de datacions de radiocarboni. [...]
Posiblemente uno de los retos más difíciles para un programador es conseguir que el programa que ha desarrollado sea entendible y fácil de utilizar por los usuarios finales. En este proyecto buscamos implementar un asistente que, mediante una estructura sencilla y lo más visual posible, ayude a los usuarios a realizar la búsqueda que desean sobre una base de datos de dataciones de radiocarbono. [...]
Possibly one of the most difficul t challenges for a programmer is to make the program that he has developed understandable and easy to use for the end users. In this project we seek to implement an assistant that, by a structure as simple and visual as possible, helps users to perfom the search they want on a database of radiocarbon dates. [...]

2019-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 602.1 KB Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació / Ortiz Gallardo, David ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència d'assignatures de programació. Aquest aplicatiu web ha de permetre que el professor d'una assignatura de programació pugui proposar de forma interactiva exercicis, els quals, els alumnes han de poder resoldre directament a través de la interfície web mitjançant un editor de text i un compilador per tal d'executar-ho tot en un mateix entorn. [...]
Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de asignaturas de programación. Este aplicativo web tiene que permitir que el profesor de una asignatura de programación pueda proponer de forma interactiva ejercicios, los cuales, los alumnos tienen que poder resolver directamente a través de la interfaz web mediante un editor de texto y un compilador para ejecutarlo todo en un mismo entorno. [...]
Interactive classroom for the learning of programming consists in the development of an interactive web application that facilitates the teaching of programming subjects. This web application should allow the teacher of a programming subject to propose interactive exercises, which, students must be able to solve directly through the web interface using a text editor and a compiler to run everything in the same environment. [...]

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
94 p, 3.8 MB Localització web. Anàlisi i estandardització de la traducció de text sense estructura dins de codi informàtic / Garrido Terrats, Helena ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest Treball de Fi de Grau pretén trobar una solució pràctica per a un encàrrec de traducció simulat que presenta una sèrie d'irregularitats. El text d'origen són comentaris escrits per i per a enginyers dins del codi informàtic d'una aplicació. [...]
Este Trabajo de Fin de Grado pretende encontrar una solución práctica para un encargo de traducción simulado que presenta una serie de irregularidades. El texto de origen son comentarios escritos por y para ingenieros dentro del código informático de una aplicación. [...]
This thesis seeks to find a workable solution to the problems of a simulated translation project with very special features. The source text are comments written by programmers and intended to other programmers within the source code of an application. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
13 p, 1.3 MB Software para la gestión y distribución de encuestas Opina versión 2.8 / Herrera Barnés, Alejandro ; Sebastián Pérez, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Opina es una aplicación web para la creación, gestión y distribución de encuestas. Cuenta con diferentes tipos de preguntas y es totalmente configurable gracias a la adición de mensajes de texto o a la organización de las preguntas dentro de grupos diferenciados. [...]
Opina is a web application for the creation, management and distribution of surveys. It has different types of questions and is totally configurable thanks to the addition of text messages or to the organization of the questions within different groups. [...]
Opina és una aplicació web per a la creació, gestió i distribució d'enquestes. Compta amb diferents tipus de preguntes i és totalment configurable gràcies a l'addició de missatges de text o a l'organització de les preguntes dins de grups diferenciats. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 923.8 KB Aplicació de suport a la realització d'informes d'avaluació / Bigordà Font, Guillem ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment l'ús d'informes d'avaluació està present en diferents àmbits de la societat. Aquest projecte sorgeix de la idea de facilitar i no fer tan repetitiva la feina de creació d'informes i la d'avaluació de persones. [...]
Nowadays the use of evaluation reports is present in many different aspects of the society. This project arises from the idea of making this work less repetitive and easier, as having the different reports saved make it not necessary to create them from the beginning every time. [...]
Actualmente el uso de informes de evaluación está presente en distintos ámbitos de la sociedad. Este proyecto surge de la idea de facilitar i no hacer tan repetitiva la tarea de creación de informes y la evaluación de personas. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 1.2 MB ADAWeb : creación y diseño de una web para la corrección de prácticas de la asignatura de Análisis y Diseño de Algoritmos / Garcia Pallarés, Ferran ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este artículo expone el proyecto ADAWeb, que es un proyecto de desarrollo web que nace del interés por ampliar los conocimientos en desarrollo web del alumno con la finalidad de proporcionar una herramienta web de ayuda y soporte, tanto al alumno como al cuerpo docente, para realizar la corrección de las prácticas de la asignatura de Análisis y Diseño de Algoritmos (ADA) de una forma dinámica y sin intermediarios en el proceso de corrección. [...]
This article shows the project named Adaweb, it's a web development project borns with the interest to learn more about web development and the purpose of providing a web tool to help and support both, students and teachers, to correct the laboratori practices of the subject Algorithms Analysis and Design (ADA) dynamic and without intermediaries in the process of correction. [...]
Aquest article exposa el projecte ADAWeb, que és un projecte de desenvolupament web que neix de l'interès per ampliar els coneixements en desenvolupament web de l'alumne amb la finalitat de proporcionar una eina web d'ajuda i suport, tant a l'alumne com al cos docent, per a realitzar la correcció de les pràctiques de l'assignatura d'Anàlisi i Disseny d'Algorismes (ADA) d'una forma dinàmica i sense intermediaris en el procés de correcció. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 666.7 KB Aplicació web per a la creació i gestió de gramàtiques electròniques / Nillni Perera, Nahuel ; Ortega Gil, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els llenguatges naturals com ara el català i altres idiomes difereixen en gran mesura dels llenguatges formals com les matemàtiques, ja que la seva creació ha estat generada espontàniament al llarg de la història amb el simple propòsit de comunicar-se, sense fer especial èmfasi en unes regles que s'han de complir estrictament. [...]
Los lenguajes naturales tales como el castellano y otros idiomas difieren en gran medida de los lenguajes formales como las matemáticas, debido a que su creación ha sido generada espontáneamente a lo largo de la historia con el simple propósito de comunicarse, sin hacer especial énfasis en unas reglas que deben cumplirse estrictamente. [...]
Natural languages such as English and other languages differ greatly from formal languages like mathematics because its creation has been produced spontaneously throughout history with the only purpose of communicating, without making a particular emphases on certain rules that must be strictly enforced. [...]

2014-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.