Results overview: Found 13 records in 0.03 seconds.
Research literature, 13 records found
Research literature 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
149 p, 6.6 MB How to win with everyone fighting its own battles : extending opportunistic networking to heterogeneous environments / Sánchez-Carmona, Adrián, autor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Robles, Sergi, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
La recerca en Xarxes Oportunistes habitualment està enfocada a escenaris de tipus homogeni. En conseqüència, la majoria de les propostes assumeix que tots els missatges han de ser tractats de la mateixa manera i que tots els participants actuaran pel bé de la xarxa. [...]
La investigación en el campo de las Redes Oportunistas se suele centrar en el estudio de escenarios homogeneos. Por lo tanto, la mayoría de las propuestas da por hecho que todos los mensajes deben ser tratados de la misma forma y que todos los participantes actuarán por el bien de la red. [...]
Opportunistic Networking usually focuses on homogeneous environments. Therefore, most proposals process all messages the same way and take for granted that all participants will behave for the sake of the network without any consideration. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
2 p, 8.3 KB A Mobile code-based multi-routing protocol architecture for delay and disruption tolerant networking / Borrego Iglesias, Carlos ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
En aquesta tesi, s'introdueix el codi per millorar les Xarxes DTN. Els protocols DTN Store-and-carry-forward ofereixen noves possibilitats en escenaris on hi ha connectivitat intermitent, amples de banda asimètrics, latències prolongades i variables i patrons ambigus de mobilitat. [...]
In this thesis, we include code in the messages to improve Delay and Disruption Tolerant Networking (DTN) performance. Store-carry-and-forward DTN protocols offer new possibilities in scenarios where there are intermittent connectivity, asymmetric bandwidths, long and variable latency and ambiguous mobility patterns. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
3.
106 p, 2.1 MB Estudio de los mensajes de control del protocolo multicast PIM SM / Piedra Osuna, Marcos ; Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
OPNET es una herramienta de simulación de redes muy potente, donde se puede configurar cualquier tipo de red existente. Esta herramienta nos ayuda a "probar" sin tener que montar ninguna red física, una gran ventaja sobre todo para protocolos experimentales o para el diseño de los mismos. [...]
OPNET és una eina de simulació de xarxes molt potent, on es pot configurar qualsevol tipus de xarxa existent. Aquesta eina ens ajudarà a "provar" sense haver de muntar cap xarxa física, un gran avantatge sobretot per protocols experimentals o pel disseny d'aquests. [...]

2013  
4.
43 p, 546.7 KB Disseny d'un adaptador d'IPs per a NoCs tolerants a falles / Vila Garcia, Francesc ; Kanellou, Eleni, dir. ; Ferrer, Carles, (Ferrer i Ramis), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'aparició d'un nou paradigma per al disseny de sistemes multiprocessador, les NoC; requereixen una manera d'adaptar els IP cores ja existents i permetre la seva connexió en xarxa. Aquest projecte presenta un disseny d'una interfície que aconsegueix adaptar un IP core existent, el LEON3; del protocol del bus AMBA al protocol de la xarxa. [...]
La aparición de un nuevo paradigma para el diseño de sistemas multiprocesador, las NoC; requieren un modo para adaptar los IP cores existentes y permitir su conexión en red. En este proyecto se presenta el diseñno de una interfaz que consigue adaptar un IP core existente, el LEON3; del protocolo del bus AMBA al protocolo de la red. [...]
The emergence of a new paradigm for the multiprocessor systems design, the NoC; requires a way to adapt existing IP cores to this new communication backbone, in order to be able to connect them to a network. [...]

2009
2 documents
5.
85 p, 1.2 MB Desenvolupament en Network Simulator 2 : protocol de migració per simular agents mòbils / Tanas, Cristian Stefan ; Serrano Núñez, Rubén ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui en dia, estem assistint a una expansió de la tecnologia d'agents mòbils i noves aplicacions basades en aquesta s'estan obrint pas constantment. Les aplicacions han de demostrar la seva viabilitat sobretot en entorns heterogenis i complexos com les xarxes MANET. [...]
Hoy en día, estamos asistiendo a una expansión de la tecnología de agentes móviles y nuevas aplicaciones basadas en esta se están abriendo paso constantemente. Las aplicaciones han de demostrar su viabilidad sobretodo en entornos heterogéneos y complejos como las redes MANET. [...]
Nowadays we are attending an expansion of the mobile agents technology and new applications based on it are arising constantly. The applications need to prove their viability specially in heterogeneous and complex environments such as MANET networks. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010  
6.
72 p, 1.0 MB Avaluació de nous algorismes per a la creació de camins entre nodes de la xarxa TOR / Alquézar i Mora, Esteve ; Castillo Pérez, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se presenta un estudio y una implementación sobre estrategias de selección de nodos de la red TOR. Para esto en una primera parte teorica se da a conocer todo lo que comportan las redes anónimas y su implementación en diferentes entornos. [...]
En aquest projecte es presenta un estudi i una implementació sobre estratègies de selecció de nodes de la xarxa TOR. Per això es mostra en una primera part teòrica on es dóna a conèixer tot el que comporten les xarxes anònimes i la seva implantació en diferents entorns. [...]
This project presents a study and an implementation on selection strategies TOR network nodes. For this reason, we present in a first theoretical part wich is made known all that behave anonymous networks and it's implementation in different environments. [...]

2010  
7.
56 p, 1.5 MB Agents mòbils i DTN : disseny i implementació d'un protocol d'encaminament en l'entorn PROSES / Vinent Mercadal, Irene ; Martí Escalé, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha treballat en l'entorn PROSES, on aeroports i avions de l'espai aeri són mules de transport sobre una xarxa DTN. L'objectiu principal és estudiar i simular dos escenaris concrets: l'enviament de notícies des de les torres de control als avions, i l'enviament de canvis de rutes de vol dels avions a un aeroport en qüestió. [...]
En este proyecto se ha trabajado en el entorno PROSES, donde aeropuertos y aviones del espacio aéreo son mulas de transporte sobre una red DTN. El objetivo principal es estudiar y simular dos escenarios concretos: el envío de noticias desde las torres de control a los aviones, y el envío de cambios de rutas de vuelo de los aviones a un aeropuerto en cuestión. [...]
This project has focused on the environment PROSES, where airports and planes of the airspace are transport mules on a DTN network. The main goal is to study and to simulate two specific scenarios: sending news from control towers to planes, and sending route changes of flight from the planes to a concrete airport. [...]

2010  
8.
125 p, 1.5 MB Desenvolupament d'una xarxa de sensors i actuadors sense fils de propòsit industrial / López Puig, Xavier ; Portero Trujillo, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta memòria de projecte final de carrera és un estudi i implementació bàsica de l'estat actual en quant a les tecnologies/protocols sense fils existents, en particular centrat en ZigBee sobre la plataforma CC2430 de Texas Instruments, per a una aplicació industrial amb una taxa de transferència de dades baixa, que no presenta un alt grau de complexitat, però que requereix gran versatilitat i fiabilitat.
Esta memoria de proyecto final de carrera es un estudio e implementación básica del estado actual de las tecnologías/protocolos inalámbricos existentes, en particular centrado en ZigBee sobre la plataforma CC2430 de Texas Instruments, para una aplicación industrial con una tasa de transferencia de datos baja, que no presenta un grado alto de complejidad, pero que requiere gran versatilidad i fiabilidad.
This degree thesis' memory is a research and a basic implementation of the up-to-date wireless technologies/protocols, particularly focused on the Texas Instruments solution CC2430, for a low data rate industrial application, which is not very complex, but demands a high versatility and reliability level.

2008  
9.
112 p, 1.6 MB Contribució a la mobilitat inter-plataforma d'agents mòbils : protocol de migració fragmentada / Suades Méndez, Gerard ; Cucurull Juan, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha dissenyat un protocol de migració d'agents mòbils per a l'arquitectura IPMA basat en l'enviament dels agents fragmentats en diversos missatges FIPA ACL. Aquest s'ha implementat dins el servei de migració JIPMS per a la plataforma JADE. [...]
En este proyecto se ha diseñado un protocolo de migración de agentes móviles para la arquitectura IPMA basado en el envío de los agentes fragmentados en varios mensajes FIPA ACL. Éste se ha implementado dentro del servicio de migración JIPMS para la plataforma JADE. [...]
In this project a mobile agents migration protocol for the IPMA architecture based on the transference of agents fragmented in several FIPA ACL messages has been designed. This protocol has been implemented in the migration service JIPMS for the JADE platform. [...]

2008  
10.
79 p, 3.1 MB Implementació i simulació funcional en MATLAB del protocol IEEE 802.15.4 de WSN / Izquierdo Ustrell, Miquel ; Carrabina Bordoll, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Ramon i García, Eloi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El principal objectiu que es pretén assolir és dissenyar un simulador de la capa MAC, definida a l'estàndard IEEE 802. 15. 4. Convé matisar que l'objectiu no és implementar un simulador, sinó utilitzar una plataforma genèrica existent, MATLAB, i definir sobre ella, una metodologia que, permeti utilitzar-la més com a plataforma específica de desenvolupament i simulació de protocols per a xarxes de sensors, que no pas com a simple simulador. [...]
2008  

Research literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.