Results overview: Found 14 records in 0.02 seconds.
Articles, 13 records found
Research literature, 1 records found
Articles 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
7 p, 409.5 KB Translation Standards : which One? / Allen, Jeff (SAP France)
Quality is a confusing term because it has so many different interpretations, depending on the method which is used for measurement. This chapter takes a very practical approach to explaining how to determine an appropriate quality standard to follow based on an initial assessment of the real context and needs.
La qualitat és un terme confús ja que té moltes interpretacions diferents, depenent del mètode que s'utilitza per al seu mesurament. Aquest article té un enfocament molt pràctic amb l'objectiuc d'explicar com determinar quin estàndard de qualitat és més apropiat basant-se en una valoració inicial del context i de les necessitats reals.
La calidad es un concepto confuso dado que tiene muchas interpretaciones diferentes en función del método utilizado para medirla. Este artículo adopta un acercamiento muy práctico que permite explicar cómo determinar qué estándar de calidad es apropiado seguir basándose en una valoración inicial del contexto y las necesidaded reales.

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.85
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 545-551 (Tradumàtica dossier)  
2.
9 p, 267.0 KB What Is Quality? A Management Discipline and the Translation Industry Get Acquainted / Fields, Paul (LinguaTech) ; Hague, Daryl R. (BYU) ; Koby, Geoffrey S. (KSU) ; Lommel, Arle ; Melby, Alan (LTAC)
Una manera de contestar la pregunta "què és qualitat?" pot a començar amb el marc presentat per Garvin (1984). Aquest marc descriu cinc enfocaments que determinen qualitat: l'enfocament transcendent, el basat en el producte, el basat en l'usuari, el basat en la producció (Garvin utilitza el terme "manufactura") i el basat en el valor. [...]
One way to answer the question "What is translation quality?" is to start with a framework put forward by Garvin (1984). That framework describes five approaches to determining quality: Transcendent, Product-Based, User-Based, Production-Based ("manufacturing" being Garvin's term) and Value-Based. [...]
Una manera de contestar la pregunta "¿qué es calidad?" puede en comenzar con el marco presentado por Garvin (1984). Dicho marco describe cinco enfoques que determinan calidad: el enfoque transcendente, el basado en el producto, el basado en el usuario, el basado en la producción (Garvin utiliza el término "manufactura") y el basado en el valor. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.75
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 404-412 (Tradumàtica dossier)  
3.
15 p, 814.1 KB Of Dragons and Speech Recognition Wizards and Apprentices / Ciobanu, Dragos (University of Leeds. Centre for Translation Studies)
Despite being used by a minority of professional translators, Automatic Speech Recognition (ASR) systems do have a lot of potential for effective integration into professional workflows. A recent survey designed in the University of Leeds Centre for Translation Studies and conducted among professional translators using ASR has led to interesting findings regarding, among others, the influence of such technologies on the quality of the translated output, the productivity of professional translators, and the fine-tuning of workflows in order to account for the advantages and disadvantages of adopting ASR. [...]
Tot i que tan sols els utilitzen una minoria de traductors professionals, els sistemes de Reconeixement Automàtic de Parla (RAP) tenen un gran potencial si s'integren de manera efectiva en els fluxos de treball professionals. [...]
A pesar de que tan solo los utilizan una minoría de traductores profesionales, los sistemas de Reconocimiento Automático de Habla (RAH) tienen un gran potencial si se integran de manera efectiva en los flujos de trabajo profesionales. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.71
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 524-538 (Tradumàtica oberta)  
4.
9 p, 241.2 KB The red-pen syndrome / Muzii, Luigi (sQuid)
This article is a review of current translation quality standards and a proposal for studenttraining from a historical perspective. The opinions and suggestions in it are not the resultsof any empirical research and only come from the author's extensive working experienceas a practitioner and a university teacher.
Aquest article és una revisió dels estàndards de qualitat en traducció i una proposta per a la formació dels estudiants des d'una perspectiva històrica. Les opinions i suggeriments en aquest article no són els resultats de qualsevol investigació empírica i només provenen de l'àmplia experiència de treball de l'autor com a professional i professor universitari. [...]
Este artículo es una revisión de los estándares de calidad en traducción y una propuesta para la formación de los estudiantes desde una perspectiva histórica. Las opiniones y sugerencias en este artículo no son los resultados de cualquier investigación empírica y sólo provienen de la amplia experiencia de trabajo del autor como profesional y profesor universitario.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.68
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 421-429 (Tradumàtica dossier)  
5.
15 p, 369.3 KB Traducció i qualitat : catàleg d'eines i recursos / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Aquest catàleg recull, d'una banda, un apartat de documentació que il·lustra els termes en els quals es duu a terme les tasques relacionades amb la qualitat dins del procés de traducció. I de l'altra, presenta les eines i els recursos més rellevants i útils que permeten dur a terme les tasques de control de qualitat per estimació o per avaluació del text.
Este catálogo recoge, por un lado, un apartado de documentación que ilustra los términos en los que se lleva a cabo las tareas relacionadas con la calidad dentro del proceso de traducción. Y por otro, presenta las herramientas y los recursos más relevantes y útiles que permiten llevar a cabo las tareas de control de calidad por estimación o por evaluación del texto.
This catalogue includes, on the one hand, a section on documentation that illustrates the framework in which this phase of the translation process is usually carried out. On the other hand, it introduces some of the most relevant and useful tools needed to estimate or evaluate the quality of translated text.

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.79
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 493-507 (Tradumàtica dossier)  
6.
12 p, 626.1 KB Quantifying and benchmarking quality : the TAUS Dynamic Quality Framework / Görög, Attila (TAUS)
Translation quality is one of the key topics in the translation industry today. In 2011, TAUS developed the Dynamic Quality Framework (DQF) in an attempt to standardize translation quality evaluation. [...]
La qualitat en traducció és un dels temes clau actualment a la indústria de la traducció. El 2011 la Translation Automation User Society (TAUS) va desenvolupar el Dynamic Quality Framework (DQF) en un intent de normalitzar l'avaluació de la qualitat en traducció. [...]
La calidad en traducción es uno de los temas clave actualmente en la industria de la traducción. En 2011 la Translation Automation User Society (TAUS) desarrolló el Dynamic Quality Framework (DQF) en un intento de normalizar la evaluación de la calidad en traducción. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.66
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 443-454 (Tradumàtica dossier)  
7.
6 p, 169.4 KB La investigación en traducción y calidad, cosa de dos / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La calidad en traducción es un concepto latente en la investigación de los Estudios de Traducción e Interpretación. Para valorar si una traducción es de calidad o no generalmente se cuenta con dos elementos: un marco para fijar la categoría de errores y valorar su puntuación, y un revisor o un conjunto de revisores que apliquen el marco. [...]
La qualitat en traducció és un concepte latent en la investigación dels Estudis de Traducció i Interpretació. Per tal de valorar si una traducció és de qualitat o no generalment es compta amb dos elements: un marc per tal de fixar la categoría d'errors i valorar-ne la puntuació, i un revisor o un conjunt de revisors que l'apliquen. [...]
The concept of translation quality is rarely explored in research in the field of Translation and Interpreting Studies. The evaluation of whether a translation is of a high quality or not generally consists of two elements: a framework to determine and rate errors, and an editor or a group of editors to apply the framework. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.81
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 437-442 (Tradumàtica dossier)  
8.
4 p, 134.3 KB Translation and Quality : Editorial / Görög, Attila (TAUS)
The world is producing more and more content and needs increasing volumes to be translated. The only way to offer large amounts of information and goods in multiple languages fast while staying within reasonable budgets is by making a compromise and provide content with different levels of quality using new translation channels and translation technology. [...]
El món produeix cada cop més contingut i necessita que la quantitat de text que es tradueix també augmenti. L'única manera d'oferir grans quantitats d'informació i béns en diversos idiomes de manera ràpida i sense abandonar pressupostos raonables passa per assumir que es poden oferir continguts amb diferents nivells de qualitat recorrent a nous canals de traducció i a les tecnologies de la traducció. [...]
El mundo produce cada vez más contenido y necesita que las cantidades de texto que se traduce también aumente. La única manera de ofrecer grandes cantidades de información y bienes en varios idiomas de forma rápida y sin abandonar presupuestos razonables es asumir que se pueden ofrecer contenidos con diferentes niveles de calidad recurriendo a nuevos canales de traducción y a las tecnologías de la traducción. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.80
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 388-391 (Editorial)
3 documents
9.
7 p, 543.3 KB Training Quality Evaluators / García, Ignacio (University of Western Sidney)
In the present age of fluid and prolific content, notions about the quality (or fitness) of texts are changing. We may now contemplate a text continuum, with the enduring and critical at one extreme, and the ephemeral and inconsequential at the other. [...]
En aquests moments en què la creació de continguts és a l'abast de tots, el concepte tradicional de qualitat no sempre serveix. No tots els textos tenen el mateix interès: uns són duradors i de vital importància; altres, efímers i trivials. [...]
En estos momentos en los que la creación de contenidos está al alcance de todos, el concepto tradicional de calidad no siempre sirve. No todos los textos tienen el mismo interés: unos son duraderos y de vital importancia; otros, efímeros y triviales. [...]

2014 - 10.5565/rev/tradumatica.64
Tradumàtica, Núm. 12 (2014) , p. 430-436 (Tradumàtica dossier)  
10.
9 p, 78.7 KB La posedición en el flujo de producción de contenido multilingüe : tendencias, actantes e implicaciones tecnológicas / Yuste Rodrigo, Elia (Pangeanic)
Este trabajo pone de manifiesto la importancia de la posedición (PE) en el panorama actual de producción de contenido técnico multilingüe, analizando el impacto de esta actividad humana entroncada en paradigmas de automatización de la traducción, desde el punto de vista de los proveedores de servicios lingüísticos (agencias y traductores autónomos) y con respecto a su interrelación con otros componentes y recursos tecnológicos de la traducción. [...]
Aquest treball posa de manifest la importància de la postedició (PE) en el panorama actual de producció de contingut multilingüe, analitzant l'impacte d'aquesta activitat humana entroncada en paradigmes d'automatitzaci ó de la traducció, des del punt de vista dels proveïdors de serveis lingüístics (agències i traductors autònoms) i pel que fa a la seva interrelació amb altres components i recursos tecnològics de la traducció. [...]
This paper highlights the relevance of postediting (PE) in the current multilingual content production arena. It analyses the impact of this human activity deeply rooted in translation automation paradigms, from the point of view of language service providers (translation agencies and freelance translators). [...]

2012 - 10.5565/rev/tradumatica.30
Tradumàtica, Núm. 10 (2012) , p. 157-165  

Articles : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 1 records found  
1.
47 p, 1.0 MB Web Translation : an Investigation into Barcelona's Museum Websites / Mingioiu, Constantin ; Van Wijk Adan, Maria Luisa %u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In the last few decades, translation has moved towards localisation in order to keep up with the digitalisation of information and technology advances. Museums have also summed up to the New Media Age and rely on bilingual or multilingual websites to attract foreign visitors to their exhibitions.
This paper intends to give an insight into Barcelona's museum websites in regard to their translation quality. This is assessed following an error-based approach and heeding localisation degree. In addition, the relation between translation quality and the number of visitors which museums get and the prestige they hold is also discussed.
En les últimes dècades, la traducció s'ha mogut cap a la localització per tal de mantenir-se al dia amb la digitalització de la informació i els avenços tecnològics. Els museus també s'han sumat a la nova era dels mitjans de comunicació i es basen en els llocs webs bilingües o multilingües per atraure visitants estrangers.
Aquest estudi té la intenció de donar una idea pel que fa la qualitat de la traducció dels llocs web dels museus de Barcelona. Això s'avalua basat-se en els errors de traducció i el nivell de localització. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.