Results overview: Found 68 records in 0.02 seconds.
Articles, 54 records found
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 10 records found
Articles 54 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
16 p, 93.9 KB Recepció i ús de la traducció jurada en l'administració universitària catalana / Andújar Moreno, Gemma (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Cañada Pujols, Maria Dolors (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
La traducció jurada s'ha caracteritzat com una modalitat de traducció condicionada per particularitats formals específiques, amb un major reconeixement social derivat del caràcter oficial de les traduccions i de la condició de fedatari públic de traductor jurat. [...]
Sworn translation has been considered a modality of translation conditioned by specific formal particularities, with a greater social recognition derived from the translations' official status. Despite the research that has been done in the frame of Translation Studies, there are few data on how sworn translations are used in the administrative contexts in which they appear. [...]

2020
Quaderns : revista de traducció, Núm. 27 (2020) , p. 143-157 (Articles)  
2.
24 p, 426.0 KB Homero abanderado : "Il ritorno d'Ulisse in patria", las mujeres, el libertinaje y la defensa de la fe en la Venecia de la Edad Moderna / Knippschild, Silke (University of Bristol)
En la Venecia de la Edad Moderna, la Accademia degli Incogniti tenía que defenderse contra acusaciones de libertinaje. Con este objetivo, los Incogniti realizaron la ópera Il ritorno d'Ulisse in patria para demostrar su conformismo político y su adherencia a modelos de conducta femenina tradicionales. [...]
A la Venècia de l'Edat Moderna, l'Accademia degli Incogniti havia de defensar-se contra acusacions de llibertinatge. Amb aquest objectiu, els Incogniti van fer l'òpera Il ritorno d'Ulisse in patria per demostrar el seu conformisme polític i la seva adherència a models de conducta femenina tradicionals. [...]
In Early Modern Venice, the Accademia degli Incogniti needed to defend itself against accusations of libertinage. In order to do so, the Incogniti created the opera Il Ritorno d'Ulisse in Patria, ostensibly based on Homer's Odyssey, which transformed the source in order to broadcast traditional contemporary morals and to present female role models, thus underlining the conformist values of the maligned Incogniti. [...]

2017
Faventia, Vol. 39 (2017) , p. 67-89 (Articles)  
3.
18 p, 979.3 KB How dialogues facilitate high school students' responses to poetry / Cavalli Munizaga, Daniela (University of Pennsylvania)
Drawing from a case study on students' responses to poetry in a Catalan public high school, this article shows how dialogues facilitate students' aesthetic experiences. The study sheds light on how one on one, and small group conversations that occurred in interview situations -in connection with classroom activity- mediated these responses. [...]
A partir dels resultats d'un estudi de cas sobre respostes a la poesia en una escola secundària pública de Catalunya, aquest article mostra com el diàleg va facilitar les experiències estètiques d'estudiants de secundària. [...]
A partir de los resultados de un estudio de caso sobre respuestas a la poesía en una escuela secundaria pública de Cataluña, este artículo muestra cómo el diálogo facilitó las experiencias estéticas de estudiantes de secundaria. [...]
Basé sur les résultats d'une étude de cas sur les réponses à la poésie dans un lycée public en Catalogne, cet article montre comment le dialogue a facilité les expériences esthétiques des lycéens. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.844
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 3 (august-september 2019) , p. 26-43 (Articles)  
4.
13 p, 276.0 KB Mitos cubanos en el taller narrativo de Alba de Céspedes / González, Iledys (Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza")
La novelista italiana Alba de Céspedes (Roma, 1911-París, 1997), cuya ascendencia cubana la unía a momentos significativos de la historia de Cuba, había estado vinculada al país caribeño, intelectual y políticamente, durante gran parte del siglo xx. [...]
The Italian novelist Alba de Céspedes (Rome, 1911-Paris, 1997), whose Cuban ancestry participated to significant moments in the history of Cuba, had been linked to the Caribbean country, intellectually and politically, for much of the twentieth century. [...]
La novel·lista italiana Alba de Gespes (Roma, 1911-París, 1997), ascendència cubana de la qual la unia a moments significatius de la història de Cuba, havia estat vinculada al país del Carib, intel·lectual i políticament, durant gran part del segle XX. [...]

2019 - 10.5565/rev/mitologias.610
Mitologías hoy, Vol. 19 (2019) , p. 87-99 (Dossier)  
5.
17 p, 137.6 KB El Goethe de Maragall o com es pot suplir "la falta d'una tradició literària pròpia i seguida" / Murgades, Josep 1951- (Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia)
La devoció de Maragall per Goethe s'explica primer de tot en el context germanitzant de la Catalunya del Modernisme. Per ell l'autor català s'inicia en l'aprenentatge de la llengua alemanya amb vista a traduir-ne diverses composicions i a suplir d'aquesta manera la falta d'una tradició literària autòctona de prestigi, secularment estroncada. [...]
Maragall's devotion for Goethe is to be explained in the historical German-friendly context of Catalan Modernisme. With regard to Goethe, Maragall made an effort to learn German in order to translate some compositions from him, and so to try to compensate the deficiency of an own prestigious literary tradition, interrupted for centuries. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 33-49 (Dossier. La impaciència del cor: l'aspiració germànica, de Maragall a Fontcuberta)  
6.
13 p, 113.2 KB The European Reception of Jane Austen's Works / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article reviews the reception of Jane Austen's works (principally her six major novels) in Europe, essentially through translation; in keeping with critical consensus, the article proposes that translation is the principal —though not the sole—channel through which Austen's European reception has been consolidated since the early nineteenth century. [...]
Aquest article revisa la recepció de les obres de Jane Austen (especialment les seves sis novel·les més importants) a Europa, principalment per mitjà de la traducció. D'acord amb el consens crític, l'article proposa que —des del principi del segle xix— la traducció és el canal principal, encara que no l'únic, pel qual la recepció europea d'Austen s'ha anat consolidant. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 15-27 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
7.
18 p, 126.7 KB Jane Austen en català / Alsina i Keith, Victòria (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
Aquest article presenta una visió global de les obres de Jane Austen en el panorama literari català. En primer lloc es dona una visió de conjunt de les versions catalanes dels llibres d'Austen, incloses les adaptacions per a escolars, i es situen en el marc de la recepció de la novel·lista a Europa. [...]
The aim of this article is to present a general picture of Jane Austen's novels in the Catalan literary scene. In the first place I present an overall view of the Catalan translations of Austen's books, placing them against the background of the reception of Austen's novels in Europe. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 29-46 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
8.
19 p, 284.9 KB Using comprehension questions and reader-response strategies with second-semester university Spanish students / Hibbs, Brian (Dalton State College)
For most of the 20th century, literary criticism has focused on uncovering the author's intended meanings of a given text. In contrast, reader-response theorists have concentrated on the role of the reader in literary interpretation. [...]
Durant la major part del segle XX, la crítica literària s'ha centrat en el descobriment del significat d'un text literari segons l'autor. No obstant això, acadèmics en el camp de la teoria de la recepció han explorat també la funció del lector en la interpretació literària. [...]
Durante la mayoría del siglo XX, la crítica literaria ha enfocado en el descubrimiento del significado de un texto literario según el autor. Sin embargo, académicos en el campo de la teoría de la recepción han concentrado en la función del lector en la interpretación literaria. [...]
Pendant la majorité du XX siècle, la critique littérarite concentrait sur le sens d'un texte littéraire selon l'auteur. Néanmoins, les academiciens de la théorie de la réception focalisent leurs efforts sur le rôle du lecteur dans l'interprétation littéraire. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.706
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 4 (november-december 2017) , p. 49-67 (Articles)  
9.
27 p, 267.5 KB Miquel Kohlhaas, de Heinrich von Kleist, en traducció d'Ernest Martínez Ferrando / Jané-Lligé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
El present article descriu la naturalesa de la primera recepció de l'obra de Heinrich von Kleist a Catalunya a partir de l'anàlisi de la traducció que Ernest Martínez Ferrando féu de la narració Michael Kohlhaas, apareguda l'any 1921 a la «Biblioteca Literària», col·lecció vinculada al Noucentisme i dirigida aleshores per Josep Carner. [...]
This paper describes the nature of the first reception of the literary work by Heinrich von Kleist in Catalonia. It is based for this purpose on the analysis of the translation into Catalan of the short novel Michael Kohlhaas, by Ernest Martínez Ferrando, published in 1921 within the «Biblioteca Literària», a collection linked to the Noucentisme and led by Josep Carner. [...]

2012
Anuari TRILCAT, Núm. 2 (2012) , p. 105-131  
10.
16 p, 125.0 KB Fluxos literaris entre Itàlia i la Corona d'Aragó al Cinccents : cinc exemples / Valsalobre, Pep (Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes)
De l'important i diversificat flux literari i cultural entre Itàlia i la Corona d'Aragó al Cinccents, aquest article posa l'atenció en dos àmbits concrets: les connexions italianes amb la nova espiritualitat de la primera meitat del segle (l'extraordinària difusió italiana de la novel·la Desitjós i la traducció al català de dues obres cabdals de la religiositat de l'època) i la recepció hispànica de dos fenòmens literaris de gran envergadura, els romanzi de Boiardo i Ariosto (i la prosa de Bembo), a València, i la literatura lepantina, al Principat. [...]
Nel quadro dell'importante e diversificato flusso letterario e culturale tra l'Italia e la Corona d'Aragona nel Cinquecento, il presente articolo si sofferma su due ambiti specifici: i legami italiani con la nuova spiritualità della prima metà del secolo (la straordinaria diffusione italiana del romanzo Desitjós e la traduzione in catalano di due opere fondamentali della religiosità dell'epoca) e la fortuna ispanica di due fenomeni letterari di grande rilievo, i romanzi di Boiardo e Ariosto (e la prosa di Bembo), a Valenza, e la letteratura lepantina, nel Principato catalano. [...]
Among the important and diversified literary and cultural flow between Italy and the Crown of Aragon in the 16th century, this article focuses on two specific areas: Italian connections with the new spirituality of the first half of the century (the extraordinary Italian diffusion of the Desitjós novel and the translation into Catalan of two principal works of the religiousness of the period) and the Hispanic reception of two literary phenomena of magnitude: the romanzi of Boiardo and Ariosto (and the prose of Bembo) in Valencia, and the literature about Lepanto in Catalonia. [...]

2016
Quaderns d'italià, Núm. 21 (2016) , p. 97-112 (Dossier 2)  

Articles : 54 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
13 p, 97.9 KB Putting our experimental money where our mouths have been for ages / Kruger, Jan-Louis ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar ; Pedersen, Jan ; Perego, Elisa ; Romero-Fresco, Pablo ; Szarkowska, Agnieszka (Uniwersytet Warszawski. Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
2016
Languages and the Media conference, 11th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media.. Berlín, Alemanya, 11 : 2016  
2.
1 p, 406.2 KB Audio describing characters : what features do audiences remember? / Fresno Cañada, Nazaret (University of Texas) ; Castellà Mate, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Soler Vilageliu, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
The audio description of characters in films encompasses from brief descriptions to long and detailed ones. Guidelines and standards suggest how to approach the audio description of characters, and some practitioners, such as Bernd Benecke, have even developed models for character audio description. [...]
2015
ARSAD (Advanced Research Seminar on Audio Description). Barcelona, : 2015  
3.
13 p, 78.8 KB Construcció i traducció d'una nova identitat de la dona xinesa / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
D'acord amb Canclini (2004: 114), formar part d'una determinada cultura és, des de la perspectiva de la diferència, pertinença comunitària i contrast amb els altres; des del punt de vista de la desigualtat, la cultura s'adquireix formant part de les elits o adherint-se als seus pensaments i gustos; finalment, des del punt de vista dels estudis de la comunicació, formar part de la cultura significa estar connectat. [...]
2006
Traducció i intercanvi cultural en l'època de la globalització. Traducció, gènere i multiculturalitat. Barcelona, Espanya, : 2006  

Books and collections 1 records found  
1.
268 p, 2.6 MB Estudos de recepção Latino-Americanos: métodos e práticas / Mayora Ronsini, Veneza ; Cogo, Denise, coord. ; Repoll, Jerónimo, coord.
El libro incluye una selección de los trabajos presentados en el XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, realizado en Montevideo, Uruguay, en Mayo de 2012. Los textos ofrecen un panorama de aproximaciones teórico-metodológicas en los estudios de recepción. [...]
Bellaterra : Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2014 (eBooks de l'InCom-UAB ; 7)  

Research literature 10 records found  
1.
34 p, 1.1 MB Finding a Story in a Book without a Story: Constructing a Narrative in Shaun Tan's Picturebook The Red Tree / Sierra Berdún, Alba ; Martín Alegre, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This dissertation is concerned with the narrative of The Red Tree (2001) written and illustrated by Shaun Tan. The author describes the picturebook as being made of independent illustrations without written clarifications. [...]
Aquesta dissertació estudia la narrativa de l'àlbum il·lustrat The Red Tree (L'arbre vermell), escrit i il·lustrat per Shaun Tan. Segons l'autor les imatges de l'àlbum son independents i careixen de text explicatiu. [...]
Esta disertación estudia la narrativa del álbum ilustrado The Red Tree (El árbol rojo), escrito e ilustrado por Shaun Tan. Según el autor, las imágenes del álbum son independientes i carecen de explicación textual. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2.
817 p, 4.0 MB La recepció de Heinrich Böll a Espanya / Jané-Lligé, Jordi, autor ; Estelrich i Arce, Maria del Pilar, supervisor acadèmic ; Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Filologia
En la tesi doctoral "La recepció de Heinrich Böll a Espanya" s'analitza el procés de divulgació a Espanya de l'obra de l'escriptor alemany contemporani que s'hi ha reeditat més vegades, i se'n proposa una periodització. [...]
En la tesis doctoral "La recepción de Heinrich Böll en España" se analiza el proceso de divulgación de la obra del escritor alemán más veces reeditado en este país y se propone una periodización de ese proceso. [...]
The doctoral thesis "The reception of Heinrich Böll in Spain" analyzes the spreading process of the work of the most published contemporary German writer in this country, and proposes a periodization for it. [...]

[Barcelona] : Universitat Pompeu Fabra, 2006  
3.
43 p, 217.5 KB La recepció poètica de Sylvia Plath a les literatures peninsulars. Una anàlisi comparativa / Rubio Grandia, Núria ; Ballart, Pere, 1964- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball explora la recepció de l'obra poètica de Sylvia Plath a les literatures en català i en castellà de la península, i ho fa a través d'una anàlisi comparativa de les principals traduccions que se n'han publicat. [...]
2015
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
4.
602 p, 2.4 MB «Le père trompé». Traduzioni e ricezione del teatro di Lope de Vega in Francia tra Seicento e Settecento. Con un'appendice su Manzoni, lettore di Lope de Vega / Suppa, Francesca ; Zanato, Tiziano, dir. ; Gibellini, Pietro, tutor ; Pontón, Gonzalo, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Este trabajo se propone de delinear la recepción del teatro y de la figura literaria de Lope de Vega en Francia entre el siglo Diecisiete y los primeros años de siglo Dieciocho. Colocándose en el ámbito de la literatura comparada, conjunta distintos enfoques y herramientas teóricas: empezando por un análisis del contexto receptor influida por una perspectiva polisistémica, se focaliza en el estudio descriptivo de las traducciones (Descriptive Translation Studies), concebidas como reescrituras condicionadas por factores internos al contexto meta y a su vez como factores de influencia sobre este mismo ámbito. [...]
This work intends to describe the reception of Lope de Vega's theatre and his literary figure in France between the Seventeenth and the early Nineteenth centuries. Placed inside the field of Comparative Literature, it tries to melt different tools and approaches. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
223 p, 2.7 MB La (re)construcción de los personajes fílmicos en la audiodescripción Efectos de la cantidad de información y de su segmentación en el recuerdo de los receptores / Fresno Cañada, Nazaret ; Matamala, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Esta tesis doctoral explora la recepción de los personajes audiodescritos por parte de usuarios ciegos o con baja visión (CocBV). Para ello, parte de un cuerpo teórico en dos bloques, uno sobre memoria humana y otro sobre recepción de personajes de ficción, que sustentan una investigación empírica en forma de estudio de recepción. [...]
This doctoral dissertation explores the reception of audio described characters by blind and visually impaired (BVI) audiences. It departs from a theoretical framework combining insights from human memory and character reception, which leads to an empirical research in the form of a reception study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
6.
109 p, 2.4 MB Diseño de "Double folded slot antenna" a 94 GHz / Calvo Torralba, Sergi ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011  
7.
118 p, 2.0 MB Automatic DVB signal analyser / González Luque, Rosa Ma. ; César Galobardes, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El problema de controlar les emissions de televisió digital a tota Europa pel desenvolupament de receptors robustos i fiables és cada vegada més significant, per això, sorgeix la necessitat d'automatitzar el procés d'anàlisi i control d'aquests senyals. [...]
El problema de controlar las emisiones de televisión digital de toda Europa para el desarrollo de receptores robustos y fiables es cada vez más notable, por ello, surge la necesidad de automatizar el proceso de análisis y control de estas señales. [...]
The problem of controlling all European digital television broadcastings for sturdy and reliable receivers' development is every time more remarkably, for this reason, the necessity of analysis and control process automation of these signals appears. [...]

2009  
8.
183 p, 7.7 MB Diseño e implementación de un receptor GNSS multifrecuencia y multiconstelación / Marín García, Jordi ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta el diseño, test y validación de una cabecera de recepción multiconstelación y multifrecuencia para Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS). El receptor presentado ha sido diseñado para adquirir las bandas E5/L5 y E1/L1 de los sistemas Galileo y NAVSTAR-GPS. [...]
Aquest projecte presenta el disseny, test i validaci ó d'una capçalera de recepci ó multiconstel·lació i multifreqüència per a Sistemes de Navegació Global per Satèl·lit (GNSS). El receptor presentat ha estat dissenyat per a capturar les bandes E5/L5 i E1/L1 dels sistemes Galileo i NAVSTAR-GPS. [...]
This work presents the design, test and validation of a multi-constellation and multiband breadboard front-end for Global Navigation Satellite Systems (GNSS). The presented receiver is designed to acquire both E5/L5 and E1/L1 Galileo and NAVSTARGPS bands. [...]

2009  
9.
141 p, 4.0 MB STMXT : sistema de transmissió de missatges a una xarxa de televisions / Moya Lara, Ana ; Aragonés Ortiz, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El projecte desenvolupat té per finalitat l'enviament de missatges de text des d'un ordinador fins a una pantalla de televisió mitjançant una transmissió sense fils, juntament amb la monitorització de la temperatura de l'espai on està instal·lat el sistema. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries.

2006  
10.
91 p, 1.9 MB Diseño e implementación de un receptor multifrecuencia basado en muestreo paso banda aplicado al sistema Galileo / Durán-Sindreu Viader, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Este trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar un receptor multifrecuencia requerido para aplicaciones Galileo centradas a realizar correcciones de errores y estudios de la ionosfera. Estas características obligan a buscar alternativas respecto los receptores superheterodinos convencionales dado que para éstos los retardos de propagación entre las diferentes bandas de interés son inaceptables. [...]
Aquest treball té com objectiu dissenyar i implementar un receptor multi-freqüència requerit per aplicacions Galileo centrades a realitzar correccions d'errors i estudis de la ionosfera. Aquestes característiques obliguen a buscar alternatives respecte els receptors superheterodins convencionals donat que per aquests, els retards de propagació entre les diferents bandes d'interès són inacceptables. [...]
The purpose of this work is to design and implement a multi-frequency receiver required to Galileo applications aimed to make error corrections and ionosphere studies. These characteristics require using alternatives to the conventional superheterodine receivers, owing to the existing propagation delays between the bands are unacceptable. [...]

2008  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.