Results overview: Found 79 records in 0.02 seconds.
Articles, 32 records found
Books and collections, 3 records found
Research literature, 44 records found
Articles 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 872.5 KB Gobernanza urbana y retos de la regulación del alquiler vacacional y de las plataformas digitales en las grandes ciudades europeas / Colomb, Claire (University College London. The Bartlett School of Planning) ; Aguilera, Thomas (Sciences Po Rennes) ; Artioli, Francesca (Ecole d'Urbanisme de Paris (UPEC))
El desarrollo exponencial del alquiler vacacional, o de corto plazo, facilitado por plataformas digitales como Airbnb, se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más polémicos en las grandes ciudades europeas. [...]
El desenvolupament exponencial del lloguer de vacances, o de curt termini, facilitat per plataformes digitals com Airbnb, s'ha convertit en els últims anys en un dels temes més polèmics en les grans ciutats europees. [...]

2019
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 62 (Octubre 2019) , p. 92-101  
2.
24 p, 194.7 KB Estatuts d'autonomia : funció constitucional i límits materials / Ferret i Jacas, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La matèria estatutària no se circumscriu a un elenc determinat de sectors materials, sinó a la realització d'una funció constitucional. Els límits materials de l'Estatut són així molt més flexibles que els d'altres lleis orgàniques. [...]
La materia estatutaria no se circunscribe a un elenco determinado de sectores materiales, sino a la realización de una función constitucional. Los límites materiales del estatuto son así mucho más flexibles que los de otras leyes orgánicas. [...]
The subject matter of the statutes of autonomy is not limited to a specific set of subjects, but extends to the fulfillment of a constitutional function. The limits on the subjects covered by the Statute are, then, much more flexible than the limits on other implementing acts. [...]

2005
Revista catalana de dret públic, Núm. 31 (Desembre 2005) , p. 87-108
2 documents
3.
16 p, 586.5 KB Control tecnológico de la prestación laboral y derecho a la desconexión : claves teóricas y prácticas / Purcalla Bonilla, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona)
La utilización de la tecnología "digital" en la relación laboral ya no es algo ocasional o esporádico, sino diario y en todo tipo de actividades. La concreción de los límites en el control del uso por los empleados de los instrumentos facilitados por la empresa y el derecho a la desconexión digital de aquellos fuera de su jornada laboral, constituyen, en clave normativa y judicial, el tema abordado en estas páginas, que se cierran con una serie de propuestas concretas para la mejora de la situación actual.
La utilització de la tecnologia "digital" en la relació laboral ja no és quelcom ocasional o esporàdic, sinó diari i en tot tipus d'activitats. La concreció dels límits en el control de l'ús pels empleats dels instruments facilitats per l'empresa i el dret a la desconnexió digital d'aquells fora de la seva jornada laboral, constitueixen, en clau normativa i judicial, el tema abordat en aquestes pàgines, que es tanquen amb una sèrie de propostes concretes per a la millora de la situació actual.
The use of "digital" technology in the employment relationship is no longer something occasional or sporadic, but daily and in all kinds of activities. The concretion of the limits in the control of the use by the employees of the instruments facilitated by the company, and the right to the digital disconnection of those outside of their working hours, constitute, in normative and judicial key, the topic addressed in these pages, that are closed with a series of concrete proposals for the improvement of the current situation.

2018 - 10.5565/rev/aiet.66
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 95-110 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  
4.
43 p, 550.6 KB Sobre les competències administratives autonòmiques i locals en el desplegament d'infraestructures de telefonia móbil a Catalunya / Moles i Plaza, Ramon-Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Garcia Hom, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Governança del Risc)
El present article pretén analitzar les possibilitats competencials a nivell autonòmic i local en el procés de desplegament de les antenes de telefonia mòbil a Catalunya atès que aquestes infraestructures tenen enorme rellevància per les afectacions urbanístiques, ambientals i de salut pública que impliquen; afectacions que poden permetre l'exercici de potestats administratives de planificació i de policia administrativa que contribueixin a un desplegament eficient tot evitant la fractura digital. [...]
El presente artículo pretende analizar las posibilidades competenciales a nivel autonómico y local en el proceso de despliegue de las antenas de telefonía móvil en Cataluña, dado que estas infraestructuras tienen una enorme relevancia por las afectaciones urbanísticas, ambientales y de salud pública que implican; afectaciones que pueden permitir el ejercicio de potestades administrativas de planificación y de policía administrativa que contribuyan a un despliegue eficiente y eviten la fractura digital. [...]
This article seeks to analyse the options for distribution of authority at the regional and local level over the process of deploying mobile telephone antennas in Catalonia, given that these infrastructures have a tremendous impact on town planning, the environment, and public health; and given that such impact can allow the exercise of administrative planning and oversight powers to promote efficient deployment while preventing a digital divide. [...]

2009
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 8 (2009) , p. 292-334  
5.
10 p, 1.7 MB Propuesta de diseño para la factura eléctrica regulada en España / Subiela Hernández, Blas José (Universidad Católica de Murcia) ; Miralles González-Conde, María Ascensión (Universidad Católica de Murcia) ; Sánchez Hervás, David (Universidad Católica de Murcia)
El objetivo principal de este trabajo es realizar una propuesta de factura que tenga en cuenta los principios básicos del diseño y las recomendaciones de la Comisión Europea, para facilitar su comprensión a través de información clara y transparente. [...]
Aquest treball proposa una factura basada en els principis del disseny i les recomanacions de la Comissió Europea, per facilitar la seva comprensió a través d'informació clara i transparent. Aquesta proposta pretén solucionar la falta de comprensió del dissenyo tipus proposat pel Govern. [...]
The main objective of this work is to make a proposal for an electricity bill based on the basic principles of design and the recommendations of the European Commission, in order to facilitate the understanding through clear and transparent information. [...]

2019 - 10.5565/rev/grafica.125
Grafica, Vol. 7 Núm. 13 (2019) , p. 11-20 (Investigación)  
6.
4 p, 76.1 KB Guidelines for broadcasting regulation / Civil i Serra, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Eve SALOMON, Guidelines for broadcasting regulation. París: Commonwealth Broadcasting Association (CBA) / Unesco, 2006. Referència Unesco: CI/COM/2006/PI/3.
2005-2006
Quaderns del CAC, Núm. 23-24 (abril 2006) , p. 229-232  
7.
3 p, 21.2 KB Democracia y medios de comunicación / Civil i Serra, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Joaquín TORNOS MAS (coord. ), Democracia y medios de comunicación. València: Tirant lo Blanch/Institut de Dret Públic (IDP), 2002. Col·lecció "Novedades de Derecho Público", volum 2. [...]
2003
Quaderns del CAC, Núm. 17 (setembre-desembre 2003) , p. 103-105  
8.
14 p, 92.3 KB Els organismes reguladors de l'audiovisual als Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i França. Anàlisi comparativa / Civil i Serra, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article es basa en el treball de recerca de doctorat de l'autora: CIVIL I SERRA, Marta (2002): 'Els organismes reguladors de l'audiovisual a Estats Units, Regne Unit, Alemanya i França: Aportacions al debat sobre la creació d'una autoritat audiovisual a l'Estat espanyol', defensat al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 17 de setembre de 2002, sota la direcció de Bernat López, Universitat Rovira i Virgili (URV), i amb la tutoria de Maria Corominas i Piulats.
2003
Treballs de Comunicació, Núm. 18 (desembre 2003) , p. 117-130  
9.
16 p, 262.7 KB Community radio news coverage in the European media : mapping popular issues and important silences / Ribeiro, Fábio (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
One possible way to learn from the social image of institutions, personalities and troubling issues in society may be provided by media discourse (Macedo and Cabecinhas, 2014; Carvalho, 2010). As such, this article tries to shed some light on the presence of community radio news in media discourse, measuring whether journalists tend to publish news or other informative content on these projects. [...]
Una de las maneras adecuadas de entender la imagen social de las instituciones, las personalidades y los temas más importantes para una sociedad exige la observación del discurso mediático (Macedo y Cabecinhas, 2014; Carvalho, 2010). [...]
Una de les maneres adequades d'entendre la imatge social de les institucions, les personalitats i els temes més importants per a una societat exigeix l'observació del discurs mediàtic (Macedo i Cabecinhas, 2014; Carvalho, 2010). [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3134
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 58 (June 2018) , p. 13-27 (Articles)
2 documents
10.
4 p, 1.2 MB La desaparició de Caixa Girona / Cals Güell, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
El 3 de novembre de 2010 va desaparèixer Caixa Girona, absorbida per "la Caixa". Era l'única de les deu caixes d'estalvis catalanes amb domicili social a les comarques gironines. Havia estat creada poc després de l'acabament de la Guerra Civil, el 20 de setembre del 1940, a partir de l'antiga Caixa de la Generalitat. [...]
2012
Revista de Girona, Núm. 272 (maig-juny 2012) , p. 40-43  

Articles : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 3 records found  
1.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documents
2.
51 p, 827.1 KB Introducció : marc conceptual, metodologia i guia de lectura / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Magre, Jaume (Universitat de Barcelona) ; Lauroba Lacasa, Ma. Elena (Universitat de Barcelona) ; Díaz Echenique, Leonardo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Paula Ruiz Alfaro (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Baranowska, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Nieto Moreno, Juan Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
En aquest capítol introductori presentem l'estructura de la recerca que ha donat origen al Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Es tracta de situar el lector en les coordenades correctes per a la com-prensió dels conceptes i la metodologia utilitzats en el Llibre Blanc, i quin és el sentit dels resultats obtinguts. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 29-51
2 documents
3.
7 p, 13.2 MB Por el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho, se ha comunicado al Consejo por medio del Excmo. Sr. Don Gregorio de la Cuesta, Gobernador de él, en 26 de Enero próximo la Real Orden que se sigue ... / Consejo Real de Castilla ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Cevallos Guerra, Pedro, 1764-1840 ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Real Orden por la que se manda llevar a efecto la igualación de pesas y medidas" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordre Reial per la que es mana portar a cap la igualació de pesos i mesures. .

[Madrid? : s.n. , 1801]  

Research literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
43 p, 1.3 MB Politizando la tragedia : Donald Trump frente al debate contemporáneo sobre la regulación de armas / Mariné Jubany, Jordi ; Mir Garcia, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El debat sobre la regulació d'armes ha sigut constant a la història dels Estats Units, particularment en els debats en relació al significat polític i legal de la 2a esmena. En concret, el debat ha pres protagonisme a l'escenari polític contemporani a causa del problema de salut pública que suposa actualment la violència armada al país. [...]
El debate sobre la regulación de armas ha sido constante en la historia de los Estados Unidos, particularmente en los debates en relación con el significado político y legal de la 2a enmienda. En concreto, el debate ha tomado protagonismo en el escenario político contemporáneo a causa del problema de salud pública que supone actualmente la violencia armada en el país. [...]
The debate around gun control has been central to the history of the United States, specifically the debates around the legal and political meaning of the 2nd amendment. In particular, the debate has gained prominence on the current political landscape, as the issue of gun violence is becoming more of a threat to public health. [...]

2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
2.
Mechanistic and genetic regulation of plant responses to vegetation proximity : the roles of DRACULA2 and HFR1 / Paulišić, Sandi, autor. ; Martínez García, Jaime F., supervisor acadèmic. ; Poshenrieder Wiens, Carlota, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
La luz proporciona energía para la fotosíntesis e información sobre el medio ambiente circundante. La información lumínica avisa de situaciones desafiantes, como la proximidad de la vegetación y la sombra, que requiere de la planta una red de señalización que proporcione respuestas rápidas y ajustadas para adaptar el desarrollo, respuestas que conjuntamente conforman el síndrome de huida de la sombra. [...]
Light provides essential energy for plant photosynthesis and information about the surrounding environment. Light challenging conditions, such as vegetation proximity and shade, require fast response and a fine-tuned signalling network to properly adapt plant development. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
194 p, 2.1 MB L'assistència sexual i la seva comparativa amb la prostitució dins el marc legal espanyol i europeu / Bombi Arrieta, Blanca ; Garrido Gaitán, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Amb la present recerca es pretén aclarir el rol de la figura professional de l'assistent/a sexual a Espanya. A partir de la seva conceptualització i la regulació espanyola, i comparant amb com aquest mateix fenomen és tractat a la resta d'Europa, es vol realitzar una comparativa amb la figura professional de la prostitució per resoldre la incertesa de si es podrien encabir en la mateixa categoria professional, i, per tant, regular dins el mateix marc legal.
In the present investigation, we intend to clarify the role of the professional figure of the sexual assistant in Spain. From its conceptualization and Spanish regulation, and comparing how this same phenomenon is treated in the rest of Europe, we want to make a comparison with the professional figure of prostitution to resolve the uncertainty of whether they could be included in the same professional category, and, therefore, regulate within the same legal framework.

2018
Graduat o Graduada en Criminologia [805]  
4.
182 p, 4.8 MB Role of miR7695 in controlling OsNramp6 (Natural resistance-associated macrophage protein 6) expression and defense responses in rice plants / Peris Peris, Cristina ; San Segundo, Blanca, dir. (Institut de Biologia Molecular de Barcelona) ; Campo Sánchez, Sonia, dir. (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Martos Arias, Soledad, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Los microARNs (mirARNs) son un clase de pequeños ARNs no codificantes que actúan como reguladores de la expresión génica, y juegan un papel determinante en procesos fisiológicos de las plantas, en los que se incluyen procesos del desarrollo, señalización hormonal, y procesos tanto de estrés abiótico como biótico. [...]
MicroRNAs (miRNAs) are key regulators of gene expression in a wide range of plant physiological processes, including developmental processes, hormone signaling, and responses to environmental stress, biotic and abiotic stress. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
254 p, 7.6 MB Molecular regulation of carotenoid biosynthesis in tomato fruits : new biotechnological strategies / D'Andrea, Lucio ; Rodriguez-Concepción, Manuel, dir. ; Llorente, Briardo, dir. ; Barceló Coll, Juan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Los carotenoides son metabolitos isoprenoides de gran relevancia económica como pigmentos naturales y fitonutrientes. Durante la maduración del fruto de tomate (Solanum lycopersicum) se acumulan niveles elevados de carotenoides como β-caroteno (naranja) y licopeno (rojo) en un tipo de plasto especializado denominado cromoplasto. [...]
Carotenoids are isoprenoid metabolites of great economic importance as natural pigments and phytonutrients. Carotenoids such as lycopene (red) and β-carotene (orange) accumulate at high levels in a type of specialized plastid called chromoplast during tomato (Solanum lycopersicum) fruit ripening. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
1 p, 843.4 KB Long non-coding RNA i regulació epigenètica, el paper de xist en el procés d'inactivació del cromosoma X / Ballesteros Cuerda, Estefania ; Gómez i Trias, Nêstor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
7.
1 p, 340.9 KB The Role of peripheral systems on hunger and satiety regulation / Colás Medà, Sónia ; Bassols Teixidó, Anna Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Grau en Biologia [812]  
8.
1 p, 8.1 MB Monoubiquitination linked to regulation transcriptional mechanism in breast cancer / Poch Coronel, John Jesús ; Roque Córdova, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
9.
1 p, 501.9 KB Regulación del metabolismo mediado por acetilación / Santolaria Bello, Carlos ; Roque Córdova, Alicia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
10.
1 p, 688.5 KB Regulation of food intake : a focus on central nervous system and stress influence / Pérez Amill, Lorena ; Bassols Teixidó, Anna Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Ciències Biomèdiques [832]  

Research literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.