Results overview: Found 14 records in 0.02 seconds.
Articles, 11 records found
Research literature, 3 records found
Articles 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
26 p, 402.8 KB Interseccionalitat i estudis de gènere en geografia rural : un estat de la qüestió (2008-2015) / Garcia i González, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La interseccionalitat representa un concepte teòric i metodològic en auge dins dels estudis de gènere que s'ha convertit en una de les aproximacions més inclusives a l'hora de tenir en compte les múltiples categories de diferència que conformen la identitat i les relacions de poder. [...]
La interseccionalidad representa un concepto teórico y metodológico en auge dentro de los estudios de género que se ha convertido en una de las aproximaciones más inclusivas a la hora de tomar en consideración las múltiples categorías de diferencia que conforman la identidad y las relaciones de poder. [...]
L'intersectionnalité représente un concept théorique et méthodologique en plein essor dans les études de genre et il est devenu l'une des approches les plus inclusives pour tenir compte de nombreuses catégories de différence qui configurent l'identité et les relations de pouvoir. [...]
Intersectionality is a rising theoretical and methodological concept in gender studies and has become one the most inclusive approaches to take into account multiple categories of difference in identity and power relations. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.575
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 603-627 (Articles)  
2.
15 p, 214.6 KB L'habitat rural a Catalunya. La masia i 'les influències trasbalsadores modernes' / Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article analitza l'impacte del procés d'urbanització contemporani sobre la masia, una de les formes més destacades i característiques del poblament rural a Catalunya. Aquest impacte ha transformat de manera radical les funcions i la rellevància de la masia com a unitat de producció, espai de convivència i instrument per a la gestió del territori. [...]
El artículo analiza el impacto del proceso de urbanización contemporáneo sobre la masía, una de las formas más destacadas y características del poblamiento rural en Cataluña. Este impacto ha transformado de manera radical las funciones y la relevancia de la masía como unidad de producción, espacio de convivencia e instrumento para la gestión del territorio. [...]

2016 - 10.2436/20.3002.01.117
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 82 (2016) , p. 207-221  
3.
21 p, 1.1 MB Newcomers to farming : towards a new rurality in Europe / Monllor i Rico, Neus (Arrels a Taula) ; Fuller, Anthony M. (University of Guelph (Canadà))
One of the oldest laments in agrarian development has been over the ageing and loss of the farm population but, for the first time since the Second World War, a noticeable return to farming is now taking place across most of Europe. [...]
Una de les preocupacions més antigues del desenvolupament agrari ha estat l'envelliment i la pèrdua de la població agrària, però, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, hi ha un retorn apreciable de la pagesia a bona part d'Europa. [...]
Uno de los lamentos más antiguos del desarrollo agrario ha sido el envejecimiento y la pérdida de la población agrícola, pero, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hay un retorno apreciable a la agricultura en la mayor parte de Europa. [...]
Un des plus anciens freins au développement rural est le vieillissement et la perte de la population agricole, mais, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il existe un retour notable à l'agriculture dans la plupart des pays européens. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.376
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 531-551 (Articles)  
4.
21 p, 305.8 KB Dones, trajectòries de vida i noves ruralitats / Salamaña i Serra, Isabel (Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art) ; Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Garcia Ramon, Maria Dolors 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Porto, Ana María (Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación) ; Villarino Pérez, Montserrat (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Geografia)
En el marc d'un cert retorn al camp per part d'alguns col·lectius i en determinats territoris, dones formades s'instal·len en aquests entorns rurals i des de la seva posició contribueixen a construir la ruralitat actual. [...]
En el marco de un cierto retorno al campo por parte de algunos colectivos y en determinados territorios, mujeres formadas se instalan en el medio rural y desde su posición contribuyen a construir la ruralidad actual. [...]
Dans le cadre d'un certain retour au champ de la part de certains groupes et sur des territoires déterminés, des femmes formées s'installent en milieu rural et contribuent depuis leur position à bâtir la ruralité actuelle. [...]
In the context of a certain 'back to the countryside' move on the part of certain groups and in specific geographic areas, educated women are settling in the rural environment and from this position are helping to build the new rurality. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.403
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 661-681 (Articles)  
5.
14 p, 128.5 KB El reencuentro con el lugar : nuevas ruralidades, nuevos paisajes y cambio de paradigma / Nogué i Font, Joan, 1958- (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Estamos asistiendo a un reencuentro con el lugar a través de nuevas e imaginativas fórmulas, como resultado de un cambio de paradigma liderado por una sociedad civil que entiende la acción política de otra manera. [...]
Estem assistint a un retrobament amb el lloc a través de noves i imaginatives fórmules, com a resultat d'un canvi de paradigma liderat per una societat civil que entén l'acció política d'una altra manera. [...]
Nous assistons à une redécouverte du lieu à travers des formules nouvelles et imaginatives, fruits d'un changement de paradigme porté par une société civile qui appréhende l'action politique d'une autre façon. [...]
We are witnessing a rediscovery of place through new and imaginative formulae, as a result of the shift in paradigm led by civil society which understands political action differently. A civil society that has no difficulty acknowledging the importance of tying emotions to places, landscapes and, generally speaking, management of the public space. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.373
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 489-502 (Articles)  
6.
15 p, 151.0 KB Nova ruralitat a Catalunya a les últimes dècades : diversificació, emprenedoria i ocupació / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rosell, Jordi, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'objectiu de l'article és caracteritzar alguns vectors de la nova ruralitat i assenyalar com això s'ha concretat en la diversificació, l'emprenedoria i les oportunitats laborals de la Catalunya rural a les últimes tres dècades. [...]
El objetivo del artículo es caracterizar algunos factores de la nueva ruralidad y señalar cómo esto se ha concretado en la diversificación, el emprendimiento y las oportunidades laborales. Para la realización del artículo hemos utilizado los resultados de varios proyectos de investigación (Cambio rural en Europa, Ideas, Ruremplo, Emprenedoria rural, Rudona, etc. [...]
Le but de cet article est de caractériser certains facteurs de la nouvelle ruralité en Catalogne et de montrer leur impact sur la diversification, l'entreprenariat et l'emploi. Pour réaliser l'article, nous avons utilisé les résultats de plusieurs projets de recherche (Changement rural en Europe, IDEAS, Ruremplo, Entreprenariat dans les zones rurales, RUDONA, etc. [...]
The aim of this article is to characterize some elements of the new rurality and to analyse their impact on diversification, entrepreneurship and job opportunities. For this article we used the results of several research projects (Rural Change in Europe, IDEAS, Ruremplo, Entrepreneurship, RUDONA, etc. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.375
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 553-567 (Articles)  
7.
18 p, 155.2 KB La "cuina compromesa" : estudio de caso exploratorio sobre la viabilidad de prácticas alternativas de restauración en la nueva ruralidad catalana / López-Moreno, Ignacio (Universidad Autónoma Metropolitana (Mèxic). Departamento de Procesos Sociales) ; Monllor i Rico, Neus (Arrels a Taula) ; Guillamon, Jaume (Associació Aladula) ; Guirado González, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Medina, F. Xavier (Universitat Oberta de Catalunya)
El nuevo paradigma agrosocial y la nueva ruralidad europea son objeto de múltiples investigaciones y discusiones académicas. El presente trabajo contribuye a ellas a través de un estudio de caso de plausibilidad que tuvo dos objetivos: a) construir una realidad empírica que nos permitiera comprobar la plausibilidad de lo descrito en las teorías de la nueva ruralidad, y b) definir los puntos fuertes y débiles de la misma a través de la socialización de la experiencia con los actores principales de las redes construidas en la primera fase. [...]
El nou paradigma agrosocial i la nova ruralitat europea són objecte de múltiples investigacions i discussions acadèmiques. Aquest treball hi contribueix mitjançant un estudi de cas de plausibilitat que va tenir dos objectius: a) construir una realitat empírica que ens permetés comprovar la plausibilitat del que s'ha descrit a les teories de la nova ruralitat, i b) definir els seus punts forts i febles mitjançant la socialització de l'experiència amb els actors principals de les xarxes construïdes a la primera fase. [...]
Le nouveau paradigme agrosocial et la nouvelle ruralité européenne font l'objet de multiples enquêtes et discussions académiques. Ce travail contribue à étudier ces aspects à partir d'une étude de cas de plausibilité qui a pour but deux objectifs: (a) la construction d'une réalité empirique qui nous permettrait de vérifier la plausibilité de ce qui est décrit dans les théories de la nouvelle ruralité, et (b) définir les forces et les faiblesses de cette réalité par le biais de la socialisation de l'expérience avec des acteurs majeurs dans les réseaux construits dans les premiers temps de la recherche. [...]
The new agrosocial paradigm and the new European rurality are subject to much research and academic discussion. This paper aim to make a contribution with a case study on their empirical viability by: (a) designing and implementing an empirical situation based on theoretical assumptions, and (b) defining the strengths and weaknesses of this initiative by matching the findings with the key actors involved in the project. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.377
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 595-612 (Articles)  
8.
23 p, 247.2 KB Marcas territoriales y desarrollo local en la Cataluña interior. Estudio de caso : territoris serens (el Lluçanès) / San Eugenio Vela, Jordi de (Universitat de Vic. Departament de Comunicació) ; Barniol Carcasona, Montse (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
La denominada «reestructuración rural» pasa ineludiblemente por la transformación de la economía de sector primario que tradicionalmente ha sustentado al campo. En los últimos tiempos, se experimenta una clara tercerización de la economía rural, en muy buena medid a capitalizada por la industria turística. [...]
L'anomenada «reestructuració rural» passa ineludiblement per la transformació de l'economia de sector primari que tradicionalment ha sustentat el camp. En els últims temps, s'experimenta una clara terciarització de l'economia rural, en molt bona mesura capitalitzada per la indústria turística. [...]
La dénommée «restructuration rurale» passe inéluctablement par la transformation de l'économie du secteur agricole qui a traditionnellement soutenu le champ. Dans les derniers temps, on expérimente une nette tendance de l'économie rurale vers les services, commandée principalement par l'industrie touristique. [...]
So-called «rural restructuring» necessarily entails the transformation of the primary sector of the economy, which has been the traditional mainstay of the countryside. In recent years, the rural economy has undergone a clear process of outsourcing, which has to a large extent been capitalized on by the tourism industry. [...]

2012 - 10.5565/rev/dag.2
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 58, Núm. 3 (setembre-desembre 2012) , p. 417-439  
9.
15 p, 129.8 KB Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad : contribuciones al campo emergente de la economía-ecológica / Fuente Carrasco, Mario E. (Universidad de la Sierra Juárez (Oaxaca, Mèxic). Instituto de Estudios Ambientales)
La perspectiva ética (ecojusticia, justicia distributiva) es una vertiente en exploración en el proceso de la emergencia de la economía ecológica como campo diferenciado de la racionalidad económica ortodoxa; sobre todo para la significación de la sustentabilidad en el contexto socioambiental latinoamericano. [...]
Ecological economics criticizes mainstream economic approaches to rationality and supports alternative models based on environmental and distributive justice concerns. As these models can be particularly relevant for analyzing environmental issues in Latin America, this study employs them to consider the interaction of several rural communities, immersed in processes of constructing new concepts and practices of communitarian rurality in the Mexican states of Oaxaca and Michoacán. [...]

2009
Revibec : revista de la Red Iberoamericana de Economia Ecológica, V. 13 (2009) p. 41-55  
10.
15 p, 106.4 KB Conocimientos acerca de plantas en la nueva ruralidad. Cambio social y agro ecología en el Parque Natural de Montesinho (Portugal) / Amélia Frazão-Moreira ; Ana Maria Carvalho ; Maria Elisabete Martins
En las últimas décadas, las regiones montañosas de Portugal han sufrido transformaciones económicas y una intensa disminución de la población que conllevaran modificaciones visibles de los agroecosistemas y en consecuencia del paisaje. [...]
For decades, the Northeastern Portugal, a mountainous territory along the Spanish border, has suffered from critical economic changes and a slow steady decline of the population that have had a degrading effect on the agroecosystems and rural landscape. [...]

2007 - 10.5565/rev/periferia.173
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Núm. 7 (2007)  

Articles : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 3 records found  
1.
30 p, 542.3 KB ¿Permanecer o emigrar? Estrategias de mujeres rurales universitarias de la provincia de Teruel / Golmayo Martínez, Susana ; Carrasquer, Pilar, 1957-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Envejecimiento, despoblación y masculinización son los rasgos que mejor definen el presente de numerosos pueblos del interior de España, como es el caso de la provincia de Teruel. Los cambios socioeconómicos derivados de la terciarización de la economía y de la generalización de la educación, han llevado consigo, una mayoritaria emigración femenina a los núcleos urbanos. [...]
Aging, depopulation and masculinisation are characteristics defining most villages in inland Spain, such as those in the Province of Teruel. Social and economic changes from service economy and the universalisation of education have involved women migration to cities. [...]

2020
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
2.
23 p, 174.0 KB Economia social i solidària i ruralitat : reptes i potencialitats / Escarrà Pérez, Carla ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La següent investigació te per objectiu fer una aproximació als conceptes d'economia social i solidària i ruralitat al principat català. Partint d'un anàlisi històric que situa les problemàtiques actuals dels entorns rurals, el text analitza els reptes d'aquests a través de projectes vinculats al moviment d'economia social i solidària que treballen per revertir-los. [...]
La siguiente investigación tiene por objectivo llevar a cabo una aproximación a los conceptos de economia social i solidária i ruralidad en el principado catalán. Partiendo del análisis histórico en el que se enmarcan las problemáticas actuales de los entornos rurales, el texto analiza los desafíos de los mismos a partir de proyectos vinculados a la economía social i solidaria que trabajan para revertir-los. [...]
The aim of the following research is to make an approach at the concepts of social economics and rural enviroment in Catalunya. Starting from an historic analysis that situates the ongoing problematic of the rural environments, the text analyses the challenges of these through projects linked with the movement of social economics that work to revert them. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
3.
394 p, 3.9 MB La ruralidad: análisis de las representaciones del profesorado y propuesta para una enseñanza aprendizaje del compromiso con la ruralidad, aplicada en la región del Maule (Chile) / Muñoz Canessa, Italo ; Comes Solé, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
En nuestra investigación partimos del reconocimiento de un problema social actual en la Región del Maule, que es la migración de los jóvenes, problema que se conecta a la educación geográfica y es por eso que buscamos pruebas para confirmar las hipótesis de esta tesis, que se basa en el pensamiento negativo que tienen los profesores en relación con la ruralidad. [...]
In our research we start from the recognition of a current social problem in the Maule Region, which is the migration of young people, problem that is connected to the geographic education and that is why we look for evidence to confirm the assumptions of this thesis, which are based on the negative thought teachers have regarding rurality. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.