Resultados globales: 9 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
19 p, 232.5 KB Entidades socialmente creativas en un contexto de gobernanza multinivel : una comparativa del fomento de la economía solidaria en Barcelona y Bilbao / Eizaguirre Anglada, Santiago (Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Sociològica)
En este artículo, se ahonda en el conocimiento sobre el enraizamiento territorial de los procesos de innovación social. La investigación se centra en la participación en la gobernanza de dos redes de entidades (la Red de Economía Alternativa y Solidaria - País Vasco, en Bilbao, y la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, en Barcelona) que se orientan hacia el fomento de la economía solidaria, centrando su actividad en dos ciudades distintas: Barcelona y Bilbao. [...]
This article deals with the knowledge on the territorial rooting of social innovation processes. The research focuses on the participation in governance of two networks of entities (Red de Economía Alternativa y Solidaria Euskadi and Xarxa d'Economia Solidaria de Catalunya) aimed at promoting a solidarity-based economy, which focus their activity on two different cities: Barcelona and Bilbao. [...]
En aquest article s'aprofundeix en el coneixement sobre l'arrelament territorial dels processos d'innovació social. La recerca se centra en la participació en la governança de dues xarxes d'entitats (la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària - País Basc, a Bilbao, i la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, a Barcelona) que s'orienten cap al foment de l'economia solidària centrant la seva activitat en dues ciutats diferents: Barcelona i Bilbao. [...]

2016 - 10.5565/rev/papers.1796
Papers : revista de sociologia, Vol. 101 Núm. 1 (Gener-Març 2016) , p. 31-49 (Artículos)  

Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
46 p, 1.4 MB El FORAT : Creació d'un restaurant cooperatiu amb inserció sociolaboral de persones migrades en situació irregular / Hita Bombí, Hector ; Estapé Dubreuil, Gloria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El document presenta la creació de El Forat, un espai de restauració per donar resposta al problema en el qual es troben milers de persones al nostre territori. El problema de les persones migrades en situació irregular administrativa que minva, de drets i llibertats fonamentals, obligats a abandonar el seu país d'origen a la recerca de noves i millors oportunitats per al seu desenvolupament social i personal. [...]
El documento presenta la creación de El Forat, un espacio de restauración para dar respuesta al problema en el que se encuentran miles de personas en nuestro territorio. El problema de las personas migradas en situación irregular administrativa menguante, de derechos y libertades fundamentales, obligados a abandonar su país de origen en busca de nuevas y mejores oportunidades para su desarrollo social y personal. [...]
This document presents the creation of El Forat, a place of restoration to provide a response to the problem in which thousands of people are living in our territory. The problem of migrants in an irregular administrative situation is decreasing, of fundamental rights and freedoms, forced to leave their country of origin in search of new and better opportunities for their social and personal development. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
2.
39 p, 564.2 KB De la teoria a la pràctica : entesa cooperativa-pública enfront la violència masclista / Cajide Gutierrez, Goretti ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Diverses cooperatives i associacions de l'Economia Social i Solidària de Barcelona estan contribuint a generar discurs teòric i pràctiques feministes per donar resposta a la violència masclista des de diferents àmbits d'actuació: en l'elaboració de protocols i guies per a la prevenció, la detecció, la intervenció i la recuperació en violència masclista, en l'atenció i recuperació de dones que la viuen o l'han viscut, en la formació i capacitació de professionals en perspectiva de gènere, en la difusió de la coeducació als centres educatius i en el debat públic sobre la representació de les dones als mitjans de comunicació. [...]
Varias cooperativas y asociaciones de la Economía Social y Solidaria de Barcelona están contribuyendo a generar discurso teórico y prácticas feministas para dar respuesta a la violencia machista desde diferentes ámbitos de actuación: en la elaboración de protocolos y guías para la prevención, la detección, la intervención y la recuperación en violencia machista, en la atención y recuperación de mujeres que la viven o lo han vivido, en la formación y capacitación de profesionales en perspectiva de género, en la difusión de la coeducación en los centros educativos y en el debate público sobre la representación de las mujeres a los medios de comunicación. [...]
Several cooperatives and associations of the Social and Solidarity Economy in Barcelona are contributing to the generation of theoretical discourse and feminist practices to respond to male violence through different areas of action: the elaboration of protocols and guides for prevention, detection, intervention, and recovery of male violence, in the care and recovery of women who are subject or have been subject to male violence, in the education and training of professionals with a gender perspective, in the dissemination of coeducation in educational centers and in the public debate on the representation of women in the media. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
3.
22 p, 2.0 MB AZCATL : Creació d'una proposta d'espai col·laboratiu per fomentar L'Economia Social i Solidària en el sector artesanal del Salvador / Vásquez Guardado, Gabriela ; Estapé Dubreuil, Gloria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Azcatl és un Projecte que busca impulsar l'Economia Social i Solidària a través d'espais col·laboratius en el sector artesanal del Salvador. El Salvador compta amb moltes persones que s'han convertit en emprenedors per necessitat en el sector artesanal, moltes d'elles no aconsegueixen tenir un negoci sostenible. [...]
Azcatl es un Proyecto que busca impulsar la Economía Social y Solidaria a través de espacios colaborativos en el sector artesanal de El Salvador. El Salvador cuenta con muchos personas que se han convertido en emprendedores por necesidad en el sector artesanal, muchas de ellos no logran tener un negocio sostenible por lo que se quiere educar en la ESS para que tengan una alternativa a lo que ha sido inculcado a lo largo de los años en la sociedad, una manera diferente que les facilite la forma de tener un negocio, lograr tener una red de apoyo que trabaje bajo los valores de la ESS. [...]
Azcatl is a Project created to promote the Social and Solidarity Economy through collaborative spaces in the artisanal sector in El Salvador. El Salvador counts with many people who have become entrepreneurs out of necessity in the artisanal sector, many of them do not have a sustainable business, so they want to get proper education in the SSE and afterwards have an alternative to what has been taught to them. [...]

2020
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
4.
20 p, 446.8 KB Habitatge # CaJoPu / Rehbein, Christian ; Estapé Dubreuil, Glòria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball final del postgrau d'Economia Social i Solidària és una proposta de projecte d'habitatge cooperatiu. Es contemplen diferents àrees de viure i conviure, aspectes de la construcció i ambientals, així com les possibilitats de finançament dins de l'Economia Social i Solidària. [...]
Este trabajo final del postgrado de Economía Social y Solidaria es una propuesta de proyecto de vivienda cooperativo. Se contemplan diferentes áreas de vivir y convivir, aspectos de la construcción y ambientales así como las posibilidades de financiación dentro de la Economía Social y Solidaria. [...]
This final work of the postgraduate course in Social and Solidarity Economy is a proposal for a cooperative housing project. It contemplates different areas of living and coexisting, construction and environmental aspects, as well as possibilities of financing within the Social and Solidarity Economy. [...]

2019-07-15
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
5.
49 p, 1.4 MB Dona i refugi. Quin és el paper de l'administració local i l'Economia Social i Solidària en la seva inserció sociolaboral? / Sanfacundo Flamerich, Eva ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Segons les últimes dades d'ACNUR s'estima que actualment hi ha al món més de 70,8 milions de persones que han estat desplaçades forçosament dels seus països d'origen i que d'aquestes 3,5 milions són sol·licitants d'asil. [...]
Según los últimos datos de ACNUR se estima que actualmente en el mundo hay más de 70,8 millones de personas que han sido desplazadas forzosamente de sus países de origen y que de estas, 3,5 millones son solicitantes de asilo. [...]
According to the latest UNHCR data, it is estimated that there are more than 70. 8 million people in the world who have been forced to move from their countries. 3. 5 million are asylum seekers. We must add to this situation the closing of borders and blockage of the asylum system in most countries. [...]

2019-07-15
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
6.
32 p, 289.1 KB Itinerari de creació i consolidació de startups cooperatives basat en un desenvolupament econòmic local sostenible / Olivares Ponce, Isabel ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La proposta que es presenta en aquest treball tracta de la creació d'un itinerari de creació i consolidació d'empreses cooperatives que serveixi com a eina per a construir un ecosistema en municipis mitjans, d'impuls a empreses cooperatives. [...]
La propuesta que se presenta en este trabajo trata de la creación de un itinerario de creación y consolidación de empresas cooperativas que sirva como herramienta para construir un ecosistema en municipios medianos de impulso a empresas cooperativas. [...]
The proposal presented in this paper deals with the creation of an itinerary of creation and consolidation of cooperative enterprises that serves as a tool to build an ecosystem in medium-sized municipalities, to boost cooperative enterprises. [...]

2019-07-16
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
7.
40 p, 1015.1 KB Qui i com cuidem a qui cuida? : Resposta a una pregunta, incorporant la visió comunitària i la vinculació a l'Economia Social i Solidària / Bou Blanco, Mireia ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El present Treball Final de Postgrau pretén ser una aproximació al treball de les cures i la gent gran, tot abordant un marc teòric i un anàlisi de fonts: primàries i secundàries, per arribar a proposar una sessió de cocreació amb agents de la comunitat, per cuidar a les cuidadores. [...]
Aproximación al trabajo de los cuidados de la gente mayor, des de un marco teórico (des de la economía feminista y de las curas) y análisis de fuentes (cuantitativas y cualitativas) para llegar a una propuesta de vinculada a la ESS de abordaje a los cuidados desde un punto de vista comunitario y transformador.
Approach to elderly care, among a theoretical view (feminist economy) and sources analysis (quantitative and qualitative) to build a community-net care among the frame of Social and Solidarity Economy.

2018
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
8.
55 p, 3.8 MB La Meva Tribu. Espai de criança compartida i cotreball / Buerba Giralt, Neus ; Estapé Dubreuil, Glòria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Projecte d'implementació d'una iniciativa d'economia social i solidària basada en la creació d'un espai de criança compartida, cotreball i espai d'intercanvi familiar, al municipi de Castellar del Vallès (Barcelona). [...]
Proyecto de implementación de una iniciativa de economía social y solidaria basada en la creación de un espacio de crianza compartida, cotrabajo y espacio de intercambio familiar, en el municipio de Castellar del Vallès (Barcelona). [...]
Project for the implementation of an initiative of social and solidarity economy based on the creation of a shared breeding space, coworking and family interaction space, in the municipality of Castellar del Vallès (Barcelona). [...]

2018
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.