Resultados globales: 83 registros encontrados en 0.05 segundos.
Artículos, Encontrados 41 registros
Libros y colecciones, Encontrados 13 registros
Documentos de investigación, Encontrados 20 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 1 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 7 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 41 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
16 p, 537.6 KB Giorgio Caproni, una lettera a Tentori e il "cielo dell’anima" / Dolfi, Anna (Università degli Studi di Firenze)
La poesia di Caproni, dopo un secondo tempo (rappresentato dai due libri 'familiari' Il seme del piangere e Congedo del viaggiatore cerimonioso), avvia nel 1975, con Il muro della terra, una terza maniera contrassegnata dall'afasia, da paesaggi vuoti, da interrogativi esistenziali. [...]
La poesia de Caproni, després d'un segon moment (representat pels dos llibres ‘familiars' Il seme del piangere i Congedo del viaggiatore cerimonioso), comença en 1975, amb Il muro della terra, una tercera manera marcada per l'afàsia, per paisatges buits, per interrogants existencials. [...]
La poesía de Caproni, tras un segundo momento (representado por los dos libros ‘familiares' Il seme del piangere y Congedo del viaggiatore cerimonioso), empieza en 1975, con Il muro della terra, una tercera manera marcada por la afasia, por paisajes vacíos, por interrogantes existenciales. [...]

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 165-180 (Dossier 1)  
2.
4 p, 76.7 KB Contributos da ciência do sistema terra para a educação científica - construção de materiais e práticas interdisciplinares / Piranha, Joseli Maria (Universidade Estadual Paulista. Departamento de Química e Ciências Ambientais)
O Ensino de Ciência do Sistema Terra constitui o eixo articulador de um programa, que integra ações educacionais e de investigação, tendo por objetivo central o desenvolvimento e aplicação de propostas educacionais que incorporam princípios da complexidade. [...]
2013
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2013) , p. 2806-2809 (Innovacions didàctiques)  
3.
16 p, 3.7 MB Futuros divergentes : ¿Contrainsurgencia o combate de alta intensidad? / Frías Sánchez, Carlos
Las crecientes restricciones presupuestarias, la proliferación de operaciones de estabilización/contrainsurgencia y la aparentemente remota posibilidad de un conflicto de alta intensidad entre Estados modernos obligan progresivamente a los Ejércitos a elegir cuidadosamente los medios de que se dotan. [...]
Les creixents restriccions pressupostàries, la proliferació d'operacions d'estabilització / contrainsurgència i l'aparentment remota possibilitat d'un conflicte d'alta intensitat entre Estats moderns obliguen progressivament als exèrcits a escollir amb cura els mitjans de què es doten. [...]
The growing budgetary restrictions, the rate of recurrence of operations of counter-insurgency/stabilization and the apparently remote possibility of a major inter-state war between advanced competitors force the Armies to carefully choose their assets. [...]

2016
Tiempo devorado, Vol. 3 Núm. 3 (2016) , p. 455-470 (Articles)  
4.
22 p, 370.7 KB Percepciones de estudiantes para maestros de educación primaria sobre los modelos analógicos como recurso didáctico / Jiménez-Tenorio, Natalia (Universidad de Cádiz) ; Aragón Núñez, Lourdes (Universidad de Cádiz) ; Oliva Martínez, José María (Universidad de Cádiz)
En este artículo se investigan las opiniones de 169 alumnos del Grado de Educación Primaria sobre la utilidad de varios modelos analógicos empleados en su formación sobre el fenómeno de las estaciones. [...]
En aquest article s'investiguen les opinions de 169 alumnes del Grau d'Educació Primària sobre la utilitat de diversos models analògics empleats en la seva formació sobre el fenomen de les estacions. [...]
In this paper the opinions of 169 students of the Degree of Primary Education, about the usefulness of various analogic models used in their training in the phenomenon of the seasons, has been investigated. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1943
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 91-112 (Investigaciones Didácticas)  
5.
22 p, 188.1 KB Niveles de la teleología y la historia en la fenomenología de Husserl / Walton, Roberto J. (Universidad de Buenos Aires)
Husserl analiza la historia humana en una triple perspectiva y, además, se ocupa de la historia natural. En primer lugar, el artículo considera la base de la historia humana, es decir, una protohistoria que se despliega sobre la tierra a través de una protogeneratividad en el ámbito de un mundo familiar. [...]
Husserl analitza la història humana en una triple perspectiva i, a més, s’ocupa de la història natural. En primer lloc, l’article considera la base de la història humana, és a dir, una protohistòria que es desplega sobre la terra a través d’una protogenerativitat en l’àmbit d’un món familiar. [...]
Husserl analyzes human history from three viewpoints and also deals with natural history. This article first considers the ground of human history, that is, a primal history that develops on the earth by means of a primal generativity in the domain of a familiar world. [...]

2016 - 10.5565/rev/enrahonar.869
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 57 (2016) , p. 99-120 (Articles)  
6.
27 p, 281.7 KB La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX) / Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament d’Història Contemporània)
El treball és l’estudi de la formació d’una estructura de la propietat des de l’edat mitjana fins al segle XIX. S’analitza la concentració de la terra en mans d’institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l’emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l’aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d’endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l’aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. [...]
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. [...]
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.63
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 67-93 (Dossier)  
7.
6 p, 1.5 MB Què podem ensenyar i aprendre sobre la llum? Mapa de progrés per a l'aula / Couso, Digna ; Márquez, Conxita
La celebració de l'Any Internacional de la Llum ha proporcionat a moltes escoles l'oportunitat de fer experiències i activitats pràctiques. Aquest article proposa estructurar les idees clau en tres mapes de progrés. [...]
2016
Guix. Elements d'acció educativa, Núm. 422 (2016) , p. 14-19  
8.
1 p, 68.0 KB Les arrels del present / Tresserras, Joan Manuel, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2015
Ara, Núm. 1531 (19 de febrer de 2015) , p. 29
2 documentos
9.
4 p, 338.6 KB Els materials en terra al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / Masvidal, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria)
L’article presenta els materials en terra recuperats al jaciment de Forat de Conqueta. S’han recuperat més de 50 fragments d’argiles d’origen fluvial als quals s’ha afegit i barrejat elements vegetals. [...]
The paper the clay materials recovered on the site of Forat de Conqueta. Along the fieldwork more than 50 fragments of clay has been recovered originated fluvial that were mixed with vegetable elements. [...]
El artículo presenta los objetos en tierra recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Se han recuperado más de 50 fragmentos de arcilla de origen fluvial, los cuales se han mezclado con elementos vegetales. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.35
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 111-114 (Articles)  
10.
18 p, 850.7 KB A vueltas con el gnomon : buscando soluciones a problemas / Gavidia Catalán, Valentín (Universitat de València, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales)
Son frecuentes las aproximaciones cualitativas e intuitivas que se hacen en la escuela sobre el movimiento aparente del Sol por el firmamento que tratan de proporcionar al alumnado observaciones para que construya un modelo del sistema Sol-Tierra. [...]
There are common the intuitive and qualitative approaches made in the School on the apparent movement of the sun across the sky in order to provide students observations to construct a model of the Sun-Earth system. [...]
Són freqüents les aproximacions qualitatives i intuïtives que es fan a l'escola sobre el moviment aparent del Sol pel firmament que tracten de proporcionar a l'alumnat observacions perquè construeixi un model del sistema Sol-Terra. [...]

2014 - 10.5565/rev/ensciencias.1327
Enseñanza de las ciencias, Vol. 32 Núm. 3 (2014) , p. 631-647  

Artículos : Encontrados 41 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 13 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
272 p, 108.1 MB Documents notarials de Sant Genís dels Agudells, d'Horta / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 40
Recull d'establiments, censals, àpoques, memorial i certificats de propietats del terme de Sant Martí dels Agudells, entre els quals destaca el terreny on hi ha la taverna de la plaça, relatives a actes contrets per pagesos i obrers de la parròquia amb regidors i el batlle o bé els priors dels convents i monestirs de nostra Senyora del Bonsuccés, de jesuïtes, i el de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.
1639-1806  
2.
2 p, 2.2 MB Escriptura d'establiment de Bernat de Pinosell, prevere, a favor de Pere Garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà / Garriga, Pere ; Pinosell, Bernat de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 19
Bernat de Pinosell, prevere, beneficiat del benefici de santa Maria, de l'església de Sant Andreu d'Oristà, estableix a Pere garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà, unes cases que estan al costat de les rexes de la plata i de la sagristia, en alou franc i lliure de dit altar de Santa Maria pel preu anual de quatre sous de cens a pagar el dia de la Mare de Déu d'agost.
1386  
3.
4 p, 955.8 KB Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, arrendatari dels rèdits de Carles de Cruïlles i de Vilademany / Garau, Ramon ; Alba, Rafel ; Terrades, Francesca ; Vilademany-Cruïlles, Carles de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 18
Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, d'haver rebut de Francesca Terrades, pel mas o castell de Vilademany (Aiguaviva) les 10 quarteres de blat de cens anual a Carles de Cruïlles i de Vilademany.
1613  
4.
170 p, 72.8 MB Llavador de las rendas de Vilademany que lo noble don Carlos de Vilademany y Cruylles rebia en las parrochias de Riuderenas, Sils y altres llochs circumuehints, a las quals ha succehit M. Pere Spigol y de Verntallat, domiciliat en Gerona, vuy señor de aquellas / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 12
[16--]

Inclou: "Taula y summari de tots los homens propis y emphyteotas que estan descrits en aquest llavador posats per foleos"  

5.
20 p, 6.7 MB Documents del castell de Vilademany / Espígol i de Vernatallat, Pere, 1595-1623 ; Caxàs, Onofre ; Jeroni, Bartomeu ; Garau, Ramon ; Riurans, Joan ; Masons, Bartomeu ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 11
[Entre 1612 i 1635]

Conté: Stabliment del castell de Vilademany, 1 d'abril de 1634 (UAB ms. 11/1) ; Donació per Joan Joga, pagès de Lloret, i la seva esposa Francesca Joga i Terrades del Mas Terrades a Pere Espígol i de Verntallat, notari de Santa Coloma de Farners, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/2) ; Donació de Pere Espígol i de Verntallat a Joan Jorga en vera i pura comanda, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/3) ; Peces de terra venudes de les pertinences del castell de Vilademany, 1623-1635 (UAB ms. 11/4)

4 documentos
6.
80 p, 46.4 MB Capbreu de las rendas de Vilademany / Alemany, Joan, s. XVI ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 10
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica de l'antiga demarcació feudal de Sant Jaume de Vilademany.
1592-1593

Conté dinou escriptures de capbrevació a favor de Carles de Cruïlles i de Vilademany Inclou: "Taula y summari dels emphyteotas que estan contenguts en lo present capbreu posats per foleos"  

7.
404 p, 86.3 MB Guia d[e]la parte de medio dia, año de 1771 P[ar]te 1ª [1771] / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 7
Capbreu del delme de oja [peça de terra] probablement de la ciutat de Múrcia.
1771  
8.
489 p, 159.9 MB Libro de los diezmos de Oja del Granero Mayor de esta Ciudad de Murcia año de 1780 / Serrano, Feliu ; Hernandez Vidal, Salvador ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 6
Capbreu del delme de oja [peça de terra] de la ciutat de Múrcia.
1780-1782  
9.
353 p, 89.4 MB Oja parte del norte / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 5
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica relativa a diverses localitats de Múrcia.
1794  
10.
85 p, 22.1 MB Llibre de notas de las hiziendas de Sans, Puig y Quintana / Biblioteca de Catalunya. Saud. 8º 295
Documentació patrimonial generada per diverses branques i nuclis familiars d'un mateixa casa, el Marquesat de Saudín, com a fruit de les seves relacions socials i familiars i de les tasques relatives a la formació i a l'administració del seu patrimoni. [...]
1557-1687

Documentació notarial diversa de diferents membres de les famílies: censals, capítols matrimonials, concòrdies, canvis, donacions, despeses, àpoques arrendaments, inventaris, lluïcions, censos, vendres, procures, testaments, etc. Al f. [2], índex de matèries: Taula per i de las notas se contenan en est libre  


Libros y colecciones : Encontrados 13 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 20 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
33 p, 1.1 MB Estudi sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra : implementació de la reforma agrària per transformar la societat / Alonso Cazorla, Ariadna ; Prat, Enric, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi té com objectiu donar a conèixer la lluita del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a través de pressionar el govern per implementar una reforma agrària a Brasil, pretén provocar una transformació social tant a escala nacional com global. [...]
2017
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
2.
264 p, 3.0 MB Social vulnerability, adaptation and conservation in the Calakmul biosphere reserve, Mexico / Calvo Boyero, Diana, autor ; Corbera, Esteve, supervisor acadèmic ; Ruiz Mallén, Isabel, supervisor acadèmic ; Brown, Katrina, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El proceso actual de globalización ha contribuido al incremento de la dependencia entre las áreas rurales y urbanas, y ha resultado en un incremento de la volatilidad de los precios de los productores, una intensificación del cambio climático y un aumento de la presión sobre los recursos naturales afectando a los hogares rurales en todo el mundo. [...]
A deepening process of economic, social, political and cultural globalisation has contributed to increase the connection between rural and urban areas, and has resulted in an increased volatility of farm gate prices, an intensification of climatic changes, and an increased pressure over land and natural resources affecting rural households and rural environments around the world. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
98 p, 1.1 MB Los sueños de Onésima : identidad contemporánea de una mujer mapuche / Lazo i Escudero, Valentina ; Chillón, Albert, 1960-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Els somnis d'Onésima. Identitat contemporània d'una dona mapuche" és un reportatge novel·lat sobre la història d'una dona mapuche, poble originari del territori sud de Xile. Des de la conquesta espanyola fins la conformació de l'Estat Nació, el poble mapuche s'ha seguit desenvolupant en consonància amb la "xilenitat", reivindicant la seva identitat i les seves terres ancestrals, però adoptant inevitablement part de la cultura occidental. [...]
"Los sueños de Onésima. Identidad contemporánea de una mujer mapuche" es un reportaje novelado acerca de la historia de una mujer mapuche, pueblo originario del territorio del sur de Chile. Desde la conquista española hasta la conformación del Estado Nación, el pueblo mapuche se ha desarrollado en su relación con la chilenidad, reivindicando su identidad y tierras ancestrales, pero adoptando inevitablemente parte de la cultura occidental. [...]
"Onesima's dreams. The contemporary identity of a Mapuche woman" is a a noveled article about the life of a woman from the Mapuche people, who are native from Chile’s southern territory. From the Spanish conquest to the building of the Nation State, the Mapuche people have been able to develop in relation to what it means to be Chilean, defending their own identity and their ancestor’s lands, but also inevitably adopting part of the western culture. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
250 p, 2.2 MB Forest tenure reforms and socio-environmental consequences : case studies on Guatemala and Nicaragua / Monterroso Ibarra, Iliana María ; Martínez Alier, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En los últimos 30 años reformas legales han modificado normas y regulaciones sobre la apropiación y uso de las tierras forestales. Estas reformas han cambiado las responsabilidades y han permitido el reconocimiento de derechos sobre bosques a grupos indígenas y comunidades locales organizados. [...]
During the last thirty years, legal reforms promoting changes in rules and regulations that govern the appropriation and use of natural resources have resulted in a shift of responsibilities and the recognition of rights to organized groups such as indigenous people and local communities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
5.
27 p, 4.3 MB D4.3 : Feedback system description and results report / van den Broek, Maud ; Masó Pau, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Plag, Hans-Peter ; Jirka, Simon ; Serral i Montoro, Ivette (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; CONNECTINGEO
Report on the description and results of the publicly sign-on accessible feedback system, based on a catalogue integrating the observation inventory.
2016  
6.
1 p, 533.3 KB Hidroponia i l'ús en produccions comercials / Cerezo Marín, Alba ; Gunsé Forcadell, Benito, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
7.
1 p, 1.9 MB Paral·lelisme entre l'impacte de l'evolució de l'home a la Terra i l'evolució d'un càncer sobre el cos humà : reflexions per al futur / Figueras Paret, Martí ; Gutiérrez García, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
8.
227 p, 4.5 MB Estudi dels telòmers de les cèl·lules germinals de mamífer. Caracterització de l'rna telomèric terra i de la telomerasa / Reig Viader, Rita ; Garcia Caldés, Montserrat, dir. ; Ruiz-Herrera Moreno, Aurora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Els telòmers són estructures ribonucleoproteiques formades per repeticions en tàndem TTAGGG, un complex proteic específic (shelterina), i RNA telomèric no codificant (TERRA), que es localitzen als extrems dels cromosomes eucariotes per prevenir la inestabilitat genòmica i les fusions entre cromosomes. [...]
Telomeres are ribonucleoprotein complexes, composed by TTAGGG tandem repeats, a telomere-specific protein complex (shelterin) and telomeric noncoding RNA (TERRA) that cap the ends of eukaryote chromosomes preventing them from genomic instability and fusions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
420 p, 10.5 MB El papel de los recursos vegetales no leñosos en las economías cazadoras-recolectoras propuesta para el estudio de su gestión: el caso de Tierra del Fuego (Argentina) / Berihuete Azorin, Marian ; Piqué Huerta, Raquel, dir. ; Buxó Capdevila, Ramon, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
El desarrollo técnico y metodológico de la arqueobotánica permite, desde hace más de cuatro décadas, recuperar los macrorrestos vegetales de la matriz arqueológica. Sin embargo, la determinación de la génesis antrópica de los conjuntos arqueobotánicos y la interpretación de la información derivada del estudio de los mismos, siguen siendo dos cuestiones abiertas en el estudio de la relación entre las comunidades humanas y el medio vegetal. [...]
Nowadays, technical and methodological progress in archaeobotany permits, for more than four decades, the recuperation of vegetal macrorremains from the archaeological matrix. Currently, the determination of the human origin of the archaeobotanic record and the interpretation of the information result of its study, remain two open questions in the exploration of the relation between human societies and vegetal environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
10.
29 p, 1.5 MB Origen y evolución de la corteza continental / Agüera Àngel, Cristina ; Martínez Fernández, Francisco José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Tanto en el Arcaico como hoy en día, los granitoides constituyen el núcleo de la corteza continental formada en las zonas de subducción. Parte de estos granitoides proceden de magmas basálticos hidratados que ascienden desde el manto hasta la base de la corteza donde son sometidos a cristalización fraccionada para producir magmas graníticos más evolucionados. [...]
Tant a l’Arqueà com avui en dia, els granitoids constitueixen el nucli de l’escorça continental formada a les zones de subducció. Part d’aquests granitoids procedeixen de magmes basàltics hidratats que ascendeixen des del mantell fins a la base de l’escorça on són sotmesos a cristal·lització fraccionada per a produir magmes granítics més evolucionats. [...]
Both the Archaic as today, the granitoids are the core of the continental earth’s crust formed in subduction zones. Part of these granitoids are from basaltic hydrated magmas that ascend from mantle to the base of the earth’s crust where they are subjected to fractional crystallization to produce more evolved granitic magmas. [...]

2014
Geologia [817]  

Documentos de investigación : Encontrados 20 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 1 registros  
1.
60.5 KB Terra de Foc: 20 anys d'arqueologia / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Recull de la producció bibliogràfica resultat de vint anys de recerca etno-arqueològica conjunta entre el grup de Recerca d'Arqueologia Social Americana de la UAB i l' àrea d'Arqueologia del Departament d'Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSIC.
2006  

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 7 registros  
1.
2423x459, 513.1 KB Solidaritat amb Euskadi : vota HB, Herri Batasuna / Moviment de Defensa de la Terra
[1987?]  
2.
677x1024, 540.1 KB No a l'Olimpiada contra Barcelona 11 setembre 12 h. Fossar ... / Moviment de Defensa de la Terra
[1991?]  
3.
3583x2488, 885.1 KB 11 setembre 1989 . avancem amb la unitat popular / Moviment de Defensa de la Terra
[S.l. : s.n. , 1989]  
4.
1 p, 2.0 MB Veguería de Tortosa / Catalunya. Conselleria de Defensa. Secció d'Operacions
Publicat pel bàndol republicà.
1937. (Mapes de vegueries)
2 documentos
5.
1024x437, 778.1 KB No som espanyols, som catalans : no a l'explotació, no a l'expoliació, no a l'espanyolització : / Moviment de Defensa de la Terra ; Moviment de Defensa de la Terra
[S.l.] : [S.n.], [1985]  
6.
1024x1510, 889.1 KB València també és Catalunya : Manifestació : / Moviment de Defensa de la Terra ; Moviment de Defensa de la Terra
[S.l.] : [S.n.], [1986]  
7.
2729x1040, 917.4 KB Vota contra Espanya / Herri Batasuna ; Moviment de Defensa de la Terra
[1989]  

Fondos personales e institucionales Encontrados 1 registros  
1.
1 p, 108.2 KB [21-quan ell potser encara no era fora de ...] / Arbonès, Jordi
Notes manuscrites.
19--?.  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.