Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Articles, 9 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 1 records found
Articles 9 records found  
1.
30 p, 6.5 MB La cultura como estrategia de regeneración urbana en Monterrey, México / Garza-Rodríguez, Fabiola R. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Ramírez-Agudelo, Nancy Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat) ; Roca Bosch, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat) ; Villares Junyent, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat)
La cultura se ha utilizado como estrategia de regeneración urbana por su permeabilidad hacia otras áreas del desarrollo. Desde hace más de 30 años, el centro de Monterrey ha experimentado deterioro, pérdida de población y abandono, con lo que la estrategia del sector público ha sido realizar proyectos de regeneración urbana con fuerte implicación cultural. [...]
La cultura s'ha utilitzat com a estratègia de regeneració urbana per la seva permeabilitat cap a altres àrees del desenvolupament. Des de fa més de 30 anys, el centre de Monterrey ha experimentat deteriorament, pèrdua de població i abandonament, de manera que l'estratègia del sector públic ha estat realitzar projectes de regeneració urbana amb forta implicació cultural. [...]
La culture a été utilisée comme stratégie de régénération urbaine en raison de sa perméabilité à d'autres domaines de développement. Pendant plus de 30 ans, le centre de Monterrey a connu une détérioration, une perte de population et un abandon, alors que le secteur public avait pour stratégie de mener à bien des projets de revitalisation urbaine à forte implication culturelle. [...]
Culture has been used as an urban regeneration strategy due to its permeability to other areas of development. For more than 30 years, the center of Monterrey, Mexico, has experienced deterioration, population loss and abandonment, where the strategy of the public sector has been to carry out urban regeneration projects with strong cultural involvement. [...]

2021 - 10.5565/rev/dag.555
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 1 (2021) , p. 103-132 (Articles)  
2.
30 p, 339.0 KB Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient / Gifreu i Font, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques endegades a partir de la segona guerra mundial pels diferents governs britànics en relació a la millora de les seves àrees urbanes. [...]
El artículo analiza la peculiar configuración del sistema urbanístico inglés, así como las políticas emprendidas a partir de la II Guerra Mundial por los distintos gobiernos británicos en relación con la mejora de sus áreas urbanas. [...]
The article analyzes the peculiar configuration of the English town planning system, as well as the policies undertaken by various British administrations afterWorldWar II to improve their urban areas. [...]

2009
Revista catalana de dret públic, Núm. 38 (Juny 2009) , p. 167-196
2 documents
3.
22 p, 2.5 MB The Chinese in Southern Europe : has urban regeneration addressed their new form of clustering? / Verdini, Giulio (University of Westminster. Department of Urban Planning and Transport) ; Russo, Enrico (Xi'an Jiaotong-Liverpool University. Department of Urban Planning and Design)
This paper attempts to analyse the particular features of Chinese clustering in two southern European cities and the urban regeneration responses employed in the decade 2005-2015: Prato in Italy and Santa Coloma de Gramenet in Spain, which are among the cities with the highest rate of Chinese in-migration within their respective countries. [...]
Aquest treball analitza les característiques particulars de les comunitats xineses en dues ciutats del sud d'Europa i les propostes de regeneració urbana que s'han dut a terme en la dècada 2005-2015. [...]
Este trabajo analiza las características particulares de las comunidades chinas en dos ciudades del sur de Europa y las propuestas de regeneración urbana que se han llevado a cabo en la década 2005-2015. [...]
Cet article tente d'analyser les particularités des communautés chinoises dans deux villes du sud de l'Europe et les propositions de régénération urbaine mises en œuvre dans la décennie 2005-2015 : Prato en Italie et Santa Coloma de Gramenet en Espagne comptent parmi les villes présentant le plus taux d'immigration chinoise le plus élevé dans leurs pays respectifs. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.402
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 163-184  
4.
9 p, 111.3 KB Urban geography and the production of socio-environmental inequalities / Parés i Franzi, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
In this article we use the Urban Political Ecology approach to show that by analysing governance networks we can better understand the production of certain socio-environmental transformations that negatively affect some social groups while benefiting others. [...]
2013 - 10.4236/ijg.2013.46A2006
International Journal of Geosciences, Vol. 4 Núm. 6A2 (2013) , p. 44-52  
5.
Stewardship of urban ecosystem services : understanding the value(s) of urban gardens in Barcelona / Langemeyer, Johannes (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Camps-Calvet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Calvet Mir, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Barthel, Stephan (Stockholm Resilience Center) ; Gómez-Baggethun, Erik (Norwegian University of Life Sciences. Department of International Environment and Development Studies)
The notion and assessment of ecosystem services (ES) values is becoming an established part of the discourse regarding urban green space performance. Yet, underlying factors enabling ES values are still poorly understood. [...]
2018 - 10.1016/j.landurbplan.2017.09.013
Landscape and urban planning, Vol. 170 (Feb. 2018) , p. 79-89  
6.
21 p, 1.8 MB Àrees públiques i militars abandonades a Itàlia : problemes i oportunitats per a la regeneració urbana i la reorganització territorial / Gastaldi, Francesco (Università Iuav di Venezia) ; Camerin, Federico (Università Iuav di Venezia)
La jurisprudència relativa a l'alienació de béns immobles públics a Itàlia neix a la dècada de 1980 i continua durant la de 1990, en un context de crisi dels recursos públics. A més, en l'àmbit nacional, el patrimoni militar sovint ja no satisfà les necessitats de l'exèrcit, atès que es troba en zones marginals, de manera que ja no pot ser útil per al nou context logístic i estratègic d'un sistema de defensa modern. [...]
Legislation concerning public real estate "spin offs" in Italy dates from the 1980s and continued until the 1990s in the midst of a public resource crisis. In many cases, the military real estate of Italy no longer responds to the current needs of the army and is often located in areas that have become marginal over time due to the changing international strategic and logistic context, as well as being dated compared to more modern defence systems. [...]
La jurisprudencia relativa a la enajenación de bienes inmuebles públicos en Italia nace en la década de 1980 y continúa en la de 1990, en un contexto de crisis de los recursos públicos. Además, en el ámbito nacional, el patrimonio militar a menudo ya no satisface las necesidades actuales del ejército y se encuentra en zonas marginales en el nuevo contexto logístico y estratégico, en comparación con un sistema de defensa moderno. [...]
La réglementation relative à la vente du patrimoine immobilier public est mise en place dans les années quatre-vingt-cinq et se poursuit dans les années quatre-vingt-dix, dans une situation de crise des ressources publiques. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.331
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 1 (gener-abril 2017) , p. 81-101 (Articles)  
7.
38 p, 1.3 MB Proyectos de regeneración urbana en Barcelona contra la segregación socioespacial (1986-2009) : ¿solución o mito? / Tapada Berteli, María Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arbaci, Sonia (University College London)
Las ciudades europeas deben su configuración urbana a complejos procesos de cambio social con transformaciones dinámicas, simultáneas y concurrentes en el espacio. Todas estas complejas estrategias de asentamiento y mobilidad residencial se materializan en el territorio, reflejando dinámicas de concentración y desagregación socio espacial cambiantes. [...]
European cities owe their urban settings to complex processes of social change with dynamic changes occurring simultaneously in space. All these complex strategies of settlement and residential mobility are realized on the territory, reflecting dynamics of concentration and changing socio-spatial disaggregation. [...]

2011 - 10.5821/ace.v6i17.2534
ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, Any 6, núm. 17 (2011) , p. 187-222  
8.
20 p, 2.9 MB L'ambigüitat de la producció intensiva en coneixement : el nou espai econòmic del Poblenou / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
A principis del segle XXI l'activitat econòmica del Poblenou (Barcelona) es transforma i es produeixen canvis profunds que afecten la morfologia urbana i el comportament del conjunt d'agents econòmics i socials del barri. [...]
A principios del siglo XXI la actividad económica del Poblenou (Barcelona) se transforma y se producen profundos cambios que afectan la morfología urbana y el comportamiento del conjunto de agentes económicos y sociales del barrio. [...]
Au début du siècle XXI l'activité économique du Poblenou (Barcelone) se transforme en produisant de profonds changements qui affectent la morphologie urbaine et le comportement de l'ensemble des agents économiques et sociaux du quartier. [...]
At the beginning of the 21st century the economic activity of the Poblenou (Barcelona) has been transformed and it has been producing deep changes that affect the urban morphology and the behavior of economical and social agents of the neighborhood. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 3 ( 2010) , p. 389-408  
9.
28 p, 994.2 KB Degradació, crisi urbana i regeneració a Ciutat Vella de Barcelona : una anàlisi politicoespacial / Gomà, Ricard
L'objectiu central d'aquest article és analitzar els processos de degradació, crisi i regeneració de Ciutat Vella de Barcelona, els quals són considerats de naturalesa politicoespacial, és a dir: tenen lloc en un marc territorialment específic i llurs factors explicatius es troben en l'àmbit de la decisió pública. [...]
El objetivo central de este articulo es analizar los procesos de degradación, crisis y regeneración de Ciutat Vella de Barcelona, los cuales son considerados de naturaleza políticoespacial, es decir: se desarrollan en un marco territorialmente específico y sus factores explicativos se hallan en el ámbito de la decisión pública. [...]
L'objectif principal de cet article est analyser les processus de dégradation, crise et régénération de Ciutat Vella à Barcelone, lesquels sont considerés de caracter politique-spatial, c'est-à-dire: ils se développent dans un cadre territorial spécifique et leurs facteurs explicatifs se trouvent dan le domaine des décisions publiques. [...]
This article aims to analyse the processes of urban decay, crisis and regeneration in the Ciutat Vella district (Barcelona). These processes are considered to be of a political-spatial nature; that is, they evolve in a specific territorial framework and the explanatory factors are to be found in the sphere of public decision. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 65-92  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
10 p, 1.9 MB A theory driven, spatially explicit agent-based simulation to model the economic and social implications of urban regeneration / Picascia, Stefano (Manchester Metropolitan University. Centre for Policy Modelling)
We model the economic mechanics of housing regeneration employing the rent-gap theory proposed by Neil Smith in 1979. We discuss the conditions for successful regeneration in theory, using an abstract representation of a city, then try and evaluate the possible outcomes of an actual regeneration programme in Salford, England in terms of property prices and area social composition.
2014
Social Simulation Conference. Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, 1a : 2014  

Research literature 1 records found  
1.
362 p, 2.2 MB Gobernanza y metagobernanza en políticas públicas de regeneración urbana: el caso de la ciudad de Medellín (Colombia), 2004-2011 / Vásquez Cárdenas, Ana Victoria ; Blanco Fillola, Ismael, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Esta tesis doctoral analiza la gobernanza y la metagobernanza en las políticas públicas de regeneración urbana en la ciudad Medellín. La pregunta teórica central a la que busca dar respuesta la investigación es: ¿cómo la metagobernanza puede contrarrestar condicionamientos o restricciones que podrían afectar de manera negativa las prácticas de gobernanza y las políticas públicas producidas a través de ellas? La gobernanza urbana, entendida como la articulación entre actores públicos y privados para el tratamiento de los problemas de las ciudades, es un fenómeno que tiene lugar no solo en los países desarrollados sino también en otros contextos, como el latinoamericano. [...]
This doctoral thesis analyzes the governance and metagovernance in the public policies related with the urban regeneration in Medellin city. This research seeks to answer the following theoretical issue: How metagovernance can counteract the conditions or the restrictions that could adversely affect some governance practices and public policies produced through them? Urban governance, understood as the articulation between public and private actors to treat the problems of the cities, is a phenomenon that occurs not only in developed countries but also in other contexts, such as Latin America. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.