Results overview: Found 39 records in 0.03 seconds.
Articles, 22 records found
Research literature, 17 records found
Articles 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
100 p, 1.8 MB Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català : una aproximació diacrònica i geolingüística / Massanell i Messalles, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Una de les evolucions característiques del català, enfront d’altres llengües romàniques, és el tancament en [e] de A àtona en síl·laba final travada llatina o romànica (RŎSAS > roses, CANTANT > canten, ASPARĂGU > espàrrec). [...]
One of the characteristic evolutions of Catalan, as opposed to other Romance languages, is the A > [e] closure in unstressed final syllables if they are closed by a consonant (RŎSAS > roses ‘roses’, CANTANT > canten ‘they sing’, ASPARĂGU > espàrrec ‘asparagus’). [...]

2018 - 10.1344/AFEL2018.8.7
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Núm. 8 (2018) , p. 159-258  
2.
22 p, 361.1 KB Colocaciones con verbos delexicalizados, ¿son más difíciles de aprender? / Pérez Serrano, Mercedes (Columbia University. Department of Latin American and Iberian Cultures)
Este artículo recoge un estudio de aula llevado a cabo con tres grupos, dos en condiciones experimentales (uno en el que se promovió la captación de las colocaciones en el input y otro en el que se promovió su aprendizaje a través de actividades explícitas) y un tercer grupo de control (en el que no se prestó atención alguna a las colocaciones). [...]
This article presents a classroom-based study conducted with three groups, two under experimental conditions (collocation noticing in the input and practicing collocations through discrete point activities) and one under control conditions (no attention was paid to collocations). [...]

2017
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 19 (2017) , p. 127-148 (Articles)  
3.
54 p, 645.1 KB Late Latin Verb Second : the Sentential Word Order of the "Itinerarium Egeriae" / Ledgeway, Adam (University of Cambridge)
In this article we undertake a systematic study of the Itinerarium Egeriae, one of the best known late Latin texts, to determine the proper characterization of the word order of the text and to consider in particular whether the Itinerarium Egeriae can legitimately be considered to present a verb-second (V2) grammar on the par with the well-studied grammars of medieval Romance. [...]
En aquest article duem a terme un estudi sistemàtic de l'Itinerarium Egeriae, un dels textos del llatí tardà més ben coneguts, per tal de determinar la caracterització adequada de l'ordre de mots del text i veure, en particular, si l'Itinerarium Egeriae es pot considerar legítimament que presenta una gramàtica de verb segon (V2) de manera semblant a les gramàtiques ben estudiades del romànic medieval. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.212
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 163-216 (Articles)  
4.
28 p, 311.7 KB La construcció del coneixement gramaticals en aprenents d'educació primaria i secundària : algunes aproximacions a l'aprenentatge del verb / Casas i Deseures, Mariona (Universitat de Vic) ; Durán, Carmen (Durán Rivas) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El verb és una de les categories que una gramàtica escolar ha d’abordar necessàriament, tant pel que fa al coneixement de la noció i de la seva relació amb altres categories, com per la funció fonamental que pren en l’escriptura. [...]
The verb is one of the categories that a school grammar must necessarily face, not only in terms of the knowledge of the concept and the relationship with other categories, but also in terms of the role it plays in writing. [...]

2017 - 10.7203/Caplletra.63.10396
Caplletra, Núm. 63 (2017) , p. 111-138  
5.
14 p, 145.7 KB Verbi locativi in italiano come varianti di verbi supporto / Cicalese, A. (Università di Salerno. Dipartamento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) ; D'Agostino, Emilio (Università di Salerno. Dipartamento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) ; Langella, A. M. (Università di Salerno. Dipartamento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) ; Villari, I. (Università di Salerno. Dipartamento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione)
In questo articolo discuteremo la nozione di “carrier verbs” (secondo la definizione del linguista americano Zellig Harris) o di “light verbs” (come denominata all’inizio del XX secolo da Otto Jespersen). [...]
En aquest article discutirem la noció de “carrier verbs” (segons la definició del lingüista americà Zellig Harris) o de “light verbs” (segons la denominació que Otto Jespersen n’havia donat a principi del segle XX). [...]
In this article we aim at discussing the notion of carrier verbs (according to the definition provided by the American linguist Zellig Harris) or of light verbs (as defined at the beginning of the twentieth century by Otto Jespersen). [...]

2016
Quaderns d'italià, Núm. 21 (2016) , p. 153-166 (Articoli)  
6.
18 p, 341.9 KB L’accord du verbe en nombre à l’écrit chez des élèves de la fin de l'élémentaire en Ontario français : une étude de cas / Thibeault, Joël (Université de Regina (Canadà)) ; Fleuret, Carole (University of Ottawa)
Cet article présente les résultats préliminaires d’une étude de cas multiples menée auprès de huit élèves scolarisés en français à la fin de l’ordre élémentaire dans le Sud-Ouest de l’Ontario, au Canada, là où cet idiome est langue minoritaire. [...]
This article presents the preliminary results of a multiple-case study conducted with eight students at the end of elementary school who are schooled in French in Southwest Ontario (Canada), where it is a minority language. [...]
Aquest article presenta els resultats preliminars d'un estudi de cas amb vuit estudiants al final de l'escola primària on l'ensenyament és en francès al sud-oest d'Ontario (Canadà), i on aquesta llengua és minoritària. [...]
Este artículo presenta los resultados preliminares de un estudio de caso múltiple con ocho estudiantes al final de la escuela primaria cuya enseñanza es en francés en el sudoeste de Ontario (Canadá), donde esta lengua es minoritaria. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.651
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 3 (august-september 2016) , p. 32-49 (Articles)  
7.
16 p, 159.1 KB L'evolució de les exclamatives-qu de grau en català / Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article estudiem l’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau des del català antic al català modern i contemporani. Tracem dos grans canvis que han fet passar aquestes construccions d’un patró general en les llengües romàniques antigues, sense inversió obligatòria ni conjunció al s. [...]
This article discusses the evolution of degree wh-exclamatives from Old Catalan to Modern and Contemporary Catalan. Two major changes can be identified which transformed these constructions from a general pattern common to most Romance languages without obligatory inversion or a complementizer in the 16th century, to a less common one with obligatory inversion already in the 18th century and a complementizer in the 19th century. [...]

2016
Caplletra, Núm. 61 ( Tardor 2016) , p. 211-226  
8.
19 p, 241.4 KB Estudi de cas sobre el tractament integrat del verb en una aula d’educació secundària / Casadellà Matamoros, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials)
Aquesta investigació parteix de la tesi que és positiu dur a terme un tractament integrat en l’ensenyament de llengües, però cal veure fins a quin punt aquesta afirmació ha tingut una incidència sobre la pràctica docent diària. [...]
This paper is based on the assumption that it is positive to teach languages in an integrated way. Nevertheless, we must find out to what an extent this statement has an incidence on the daily practice of teachers. [...]
Este estudio parte de la tesis de que es positivo realizar un tratamiento integrado en la enseñanza de lenguas, pero es necesario ver hasta qué punto esta afirmación ha tenido una incidencia sobre la práctica docente diaria. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.626
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 4 (november-december 2015) , p. 43-61 (Articles)  
9.
6 p, 36.9 KB Ressenya / Bartra, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Obra ressenyada: Mar BATLLE, L'expressió dels temps compostos en la veu mitjana i la passiva pronominal. El procés de substitució de l'auxiliar ésser per haver. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.
2004
Estudis romànics, Vol. 26 (2004) , p. 317-322  
10.
47 p, 702.2 KB Phase-edge properties and complementizer omission / Franco, Irene (Goethe Universität)
This paper deals with the diachrony of complementizer omission (C-omission) in some Italian clauses. C-omission is restricted to clauses with [-realis] mood in Old as well as in Modern Italian, and to some types of declarative clauses in Modern Florentine (Cocchi & Poletto, 2005). [...]
2015 - 10.5565/rev/isogloss.7
Isogloss : a journal on variation of Romance and Iberian languages, Vol. 1 Núm. 2 (2015) , p. 199-245 (Articles)  

Articles : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
297 p, 1.7 MB Defective causative and perception verb constructions in Romance : a minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses / Ciutescu, Elena, autor. ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
Aquesta tesi explora aspectes de la variació microparamètrica que es troba en la complementació defectiva dels verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. En aquest estudi s'analitzen les oracions d'infinitiu i de subjuntiu amb subjectes lèxics en tres llengües romàniques: castellà, català i romanès. [...]
The present dissertation explores aspects of the micro-parametric variation found in defective complements of causative and perception verbs in Romance. The study deals with infinitival and subjunctive clauses with overt lexical subjects in three Romance languages: Spanish, Catalan and Romanian. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
82 p, 2.0 MB Euskera y coreano : descripción del uso y función de los sufijos / Santos Huete, Adei ; Jo Jeong, Mihwa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es reunir los sufijos que se adhieren a los diferentes sintagmas para describir su forma y uso. Partiendo desde una característica común del euskera y el coreano, la aglutinación, se presentan las características lingüísticas necesarias de ambos idiomas para entrar a la descripción de los diferentes sufijos con un mínimo conocimiento. [...]
L'objectiu d'aquest treball és reunir els sufixos que s'adhereixen als diferents sintagmes per descriure la seva forma i ús. Partint des d'una característica comuna de l'euskera i el coreà, l'aglutinació, es presenten les característiques lingüístiques necessàries de tots dos idiomes per entrar a la descripció dels diferents sufixos amb un mínim coneixement. [...]
Lan honen helburua sintagma ezberdinei atxikitzen zaizkien atzizkiak batu eta hauen erabilera eta eginkizuna deskribatzea da. Euskera eta koreeraren ezaugarri komun bat abiapuntu hartuta, aglutinazio edo eransketa, bi hizkuntza hauei buruz beharrezko ezaugarri linguistikoak azaltzen dira, atzizkien deskribapenerako oinarri gisa balio dezan. [...]

2017
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
3.
32 p, 4.4 MB Construcciones con verbo de apoyo. Caracterización en español y comparativa con el catalán / Romera Martín, Celia ; Brucart, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo tiene esencialmente dos objetivos. El primero es analizar la definición actual de las construcciones con verbo de apoyo (CVA), sus principales características, sus limitaciones, y los dos elementos que las forman (el verbo de apoyo y el sustantivo predicativo). [...]
El present treball té essencialment dos objectius. El primer és analitzar la definició actual de les construccions amb verb de suport (CVA): les seves principals característiques, les seves limitacions i els dos elements que les formen (el verb de suport i el substantiu predicatiu). [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis de Català i Espanyol [834]  
4.
240 p, 1.2 MB Verb doubling in chinese / Zhong, Qiuyue, autor ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé), supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica
Esta investigación es un trabajo sobre la duplicación verbal en chino. En primer lugar, presento el fenómeno de duplicación en diferentes idiomas. El fenómeno de duplicación se observa en muchas lenguas y distintos dominios. [...]
The present thesis aims to discuss verb doubling phenomenon in Chinese. First, I offer doubling phenomenon in languages, which shows that doubling phenomenon is observed in different languages and in different domains. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
5.
475 p, 1.9 MB Els Verbs de canvi d'estat i l'alternança causativa en català / Abrines Llabrés, Bartomeu, autor ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi pretén analitzar el comportament sintàctic dels verbs de canvi d'estat en llengua catalana respecte de la participació en l'alternança causativa i oferir una proposta teòrica de les representacions sintàctiques de la variant causativa i de l'anticausativa, així com de les construccions que s'hi relacionen (passiva perifràstica, passiva pronominal i mitjana). [...]
This thesis intends basically to analyse the syntactic performance of the change of state verbs in Catalan language regarding the involvement in the causative alternation, and moreover to offer a theoretical approach of the syntactic representations of both the causative and the anticausative variation, as well as of their implicated constructions (periphrastic passive, pronominal passive, and middle). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
36 p, 543.4 KB La flexibilitat del verb anglès : consideracions orientades a la traducció dels verbs de movimient / Mata Ruz, Patricia ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Les llengues romàniques i les germàniques són molt diferents pel que fa a l'expressió de moviment espacial. Aquesta diferència, basada en si són llengues de marc verbal o de marc satel·litzat, afecta, entre d'altres coses, la manera d'expressar la realitat de cada una. [...]
Las lenguas románicas y germánicas son muy diferentes en lo que a la expresión del movimiento espacial se refiere. Esta diferencia, basada en si son lenguas de marco verbal o de marco satélite, afecta no solo al vocabulario de la lengua, sino también a la manera de expresar la realidad de cada una. [...]
Romance and Germanic languages are very different as far as the expression of spatial movement goes. This difference, based on whether they are verb-framed or satellite-framed-languages, affects not only their vocabulary, but also the way in which they express their own reality. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
7.
44 p, 551.1 KB Tiempo y aspecto en el imperfecto español : estado de la cuestión / Lao, Haiyan ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo constituye un estado de la cuestión sobre la gramática del imperfecto, concretamente sobre sus valores temporales y aspectuales. En él se presentan algunas de las teorías más relevantes sobre la cuestión objeto de nuestro estudio. [...]
Aquest treball constitueix un estat de la qüestió sobre la gramàtica de l'imperfet, concretament sobre els seus valors temporals i aspectuals. S'hi presenten algunes de les teories més rellevants sobre la qüestió del objecte del nostre estudi. [...]

2016  
8.
23 p, 858.2 KB Aktionsart and aspect in english and russian : a comparative study / Sklyarov, Nikolay ; Coll, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Research on the topic of aktionsart has been exponentially growing in the last half century. Competing theories and approaches are still under hot discussion today. This work is set to offer a basic insight into the knowledge that has been gathered to this point about the notion of aktionsart. [...]
El concepte de aktionsart ha estat al focus de recerca de nombroses investigacions de la darrera meitat del segle anterior. Les teories sobre aquest concepte són disputades fins avui dia. Aquest escrit es proposa oferir una introducció a les bases del aktionsart. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]  
9.
474 p, 7.1 MB La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC) / Ribera i Llonc, Eulàlia ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Quer, Josep, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer (bàsicament 2005a i 2005b), el qual ens ha permès analitzar la LSC des d'una perspectiva diferent a d'altres treballs descriptius. [...]
This thesis focuses on the identification and description of the category verb (V) in Catalan Sign Language (LSC). The research has been developed within the Borer's theoretical framework (basically 2005a and 2005b), which has provided an approach to LSC different from the one typically found in previous descriptive studies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
404 p, 1.5 MB Els Valors del subjuntiu : un estudi de cas sobre l'activitat metalingüística dels estudiants de secundària a partir del contrast modal / Durán, Carmen (Durán Rivas) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Ribas, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
La present tesi doctoral es pregunta pel concepte de mode verbal que han construït els estudiants de primer a quart de la secundària obligatòria, i analitza el paper que desenvolupa l'activitat metalingüística en l'aprenentatge gramatical, tot partint de la hipòtesi inicial que és a partir de la reflexió que els estudiants poden observar la llengua amb interès, d'una manera activa i significativa, per comprendre com funciona el sistema lingüístic, i que aquesta comprensió repercuteix en la millora dels usos. [...]
The present research aims to examine the concept of mood developed by students from 1st to 4th year in Secondary Compulsory Education, and to analyse the role of metalinguistic activity in learning grammar. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.