Results overview: Found 29 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 27 records found
Articles 2 records found  
1.
17 p, 328.5 KB Formalization of the General Video Temporal Synchronization Problem / Whitehead, Anthony (Carleton Univeristy (Ottawa, Canadà)) ; Laganiere, Robert (University of Ottawa (Canadà)) ; Bose, Prosenjit (Carleton Univeristy (Ottawa, Canadà))
In this work, we present a theoretical formalization of the temporal synchronization problem and a method to temporally synchronize multiple stationary video cameras with overlapping views of the same scene. [...]
2010 - 10.5565/rev/elcvia.330
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 9, Núm. 1 ( 2010) , p. 1-17  
2.
13 p, 739.9 KB External Anatomical Shapes Reconstruction from Turntable Image Sequences using a Single off-the-shelf Camera / Azevedo, Teresa C. S. (Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia) ; Tavares, João Manuel R. S. (Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia) ; Vaz, Mário A. P. (Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia)
Three-dimensional (3D) human body reconstruction and modeling from two-dimensional (2D) images is a topic of great interest and research but still remains a difficult problem to solve. Volumetric based methods are commonly used to solve this type of problem. [...]
2008 - 10.5565/rev/elcvia.254
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, V. 7 n. 2 (2008) p. 22-34  

Research literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 663.8 KB Written Exam Corrector (WEC) : Plataforma para la asistencia a la corrección de exámenes / Sánchez Manzano, Pol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
WEC (Written Exam Corrector) es una herramienta web originada de la necesidad de poder coordinar y agilizar la tarea de corrección de exámenes en físico. Uno de los retos de proyecto ha sido la realización de un módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) que permite al profesor identificar los alumnos sin la necesidad de de hacerlo manualmente mediante el análisis automático del campo del NIA. [...]
WEC (Written Exam Corrector) és una eina web originada de la necessitat de poder coordinar i agilitar la tasca de correcció d'exàmens en físic. Un dels reptes de projecte ha estat la realització d'un mòdul de Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR) que permet al professor identificar els alumnes sense la necessitat de de fer-lo manualment mitjançant l'anàlisi automàtica del camp del NIA. [...]
WEC (Written Exam Corrector) is a web tool originated from the need to be able to coordinate and speed up the physical exam correction task. One of the project challenges has been the development of an Optical Character Recognition (OCR) module that allows the teacher to identify students without the need to do it manually by means of the automatic analysis of the NIA field. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 9.1 MB Valorització de residus amb deep learning i càmeres multiespectrals / Gracia Larrosa, Edgar ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Antens, Coen Jacobus, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment tots els residus que es generen en les ciutats són enviats a plantes de processament on se separen i seleccionen aquells que poden ser reutilitzats en un futur. Aquesta és una tasca complexa degut a la creixent quantitat de material que ha de ser analitzat i a la gran varietat d'elements que hi podem trobar. [...]
Actualmente todos los residuos que se generan en las ciudades son enviados a plantas de procesamiento donde se separan y seleccionan aquellos que pueden ser reutilizados en un futuro. Esta es una tarea compleja debido a la creciente cantidad de material que debe ser analizado y la gran variedad de elementos que podemos encontrar. [...]
Nowadays, garbage generated in cities are sent to processing plants, where different materials are separated and those that can be reused in the future are selected. This is a complex task due to the increasing amount of material that must be analysed and the variety of elements that we may encounter. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 1.0 MB Reconeixement automàtic de matrícules de vehicles a partir d'imatges generades sintèticament / Garrido Rodríguez, Pau ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball es centra en programar un algoritme que sigui capaç de generar imatges sintètiques de vehicles per tal de poder entrenar sistemes basats en deep learning que reconeguin de manera automàtica les matrícules dels vehicles. [...]
This project focuses on programming an algorithm that is capable of generating synthetic images of vehicles in order to train deep learning systems that automatically recognize the license plates of the vehicles. [...]
Este trabajo se centra en programar un algoritmo que sea capaz de generar imágenes sintéticas de vehículos para poder entrenar sistemas basados en deep learning que reconozcan de manera automática las matrículas de los vehículos. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
14 p, 34.4 MB Realidad Aumentada en Secuencias de Vídeo / Domene Esteban, Nil ; López Peña, Antonio M (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los coches autónomos son un tema de actualidad ya que se espera que en los próximos años revolucionen el transporte. Para que este proceso tenga éxito, es necesario que se dispongan de todas las herramientas que permitan alcanzar la capacidad técnica necesaria y que además garanticen la máxima seguridad. [...]
Autonomous cars are a trending topic since it is expected they completely change the way we move. For this project to be successful, it is essential to have the means to achieve the technical capacity and guarantee the maximum level of safety. [...]
Els cotxes autònoms són un tema d'actualitat ja que s'espera que en els pròxims anys revolucionin el transport. Perquè aquest procés tingui èxit, és necessari que es disposin de totes les eines que permetin aconseguir la capacitat tècnica necessària i que a més garanteixin la màxima seguretat. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 1.2 MB Automatització de les expedicions d'un magatzem mitjançant visió per computador / Rabassa Puigdomènech, Aleix ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment totes les empreses confien en solucions informàtiques per obtenir control i automatisme dels processos interns. Concretament en el sector de la cadena de subministrament, és comú l'us de "Software de Gestió de Magatzems", també anomenats SGA, que s'encarrega de gestió de l'stock i la preparació de comandes. [...]
Nowadays all companies trust in IT solutions to get control and automatation on its internal processes. Specifically in the supply chain marketplace, is common to see "Warehouse Managemente Software", also called WMS, which does all stock management and order preparation. [...]
Actualmente todas las empresas confían en soluciones informáticas para obtener control y automatismo de sus procesos internos. Concretamente en el sector de la cadena de suministro es común el uso de "Software de Gestión de Almacenes", también conocido como SGA, que se encarga de la gestión del stock y la preparación de pedidos. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 4.8 MB Computer vision system for a wheelchair for children with functional diversity / Cabrera Calderón, Jaime ; Vilariño Freire, Fernando Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This paper contains all the information related with the definition, development and results of a Computer Vision System project that will be implemented in an existing wheelchair. The project is based on a low cost philosophy as is the existing wheelchair as well. [...]
Aquest document conté tota la informació relacionada amb la definició, el desenvolupament i els resultats d'un projecte de sistema de visió artificial que s'implementarà en una cadira de rodes existent. [...]
Este documento contiene toda la información relacionada con la definición, el desarrollo y los resultados de un proyecto de sistema de visión artificial que se implementará en una silla de ruedas existente. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.1 MB Visió per computador aplicada al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica / Roura Suarez, Daniel ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte aplica tècniques de Visió per computador al control de qualitat en la indústria metal·lúrgica, concretament en el procés de tall i plegat. En la part d'inspecció de peces tallades es prendrà com a referència un fitxer vectorial, s'interpretarà i es compararà amb imatges de peces obtingudes després del tall. [...]
The project will try to apply computer vision techniques to quality control in the metal industry, specifically in the cutting and bending process. Inspection of cut pieces will be taken as a reference to a vector file, will be interpreted and compared to pieces of images obtained after the cut. [...]
El proyecto aplica técnicas de Visión por computador al control de calidad en la industria metalúrgica, concretamente en el proceso de corte y plegado. En la parte de inspección de piezas cortadas se tomará como referencia un fichero vectorial, se interpretará y se comparará con imágenes de piezas obtenidas después del corte. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 1.0 MB Convolutional neural networks for image processing / Palacios Hidalgo, Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In this paper related to the Final Degree Project of Daniel Palacios Hidalgo under the supervision of Ramón Baldrich and with the support of the Autonomous University of Barcelona, the original Style Transfer Algorithm, a Denoising Convolutional Network and a Deep Dreaming network will be exposed in depth. [...]
En aquest article, l'algorisme original de Style Transfer, una xarxa neuronal per eliminar soroll en imatges, i l'algorisme de Deep Dreaming són exposats en profunditat. El principal objectiu d'aquest projecte és entendre el funcionament, com implementar-los, i finalment, avaluar els resultats obtinguts comparant-los amb les implementacions originals dels seus respectius autors, utilitzant el framework PyTorch.
En este artículo el algoritmo original de Style Transfer, una red convolucional para la eliminación de ruido, y el algoritmo de Deep Dreaming son expuestos en profundidad. El principal objetivo de este proyecto es entender como funcionan, como implementarlos, y finalmente, evaluar los resultados obtenidos comparándolos con las implementaciones originales de sus respectivos autores utilizando el framework PyTorch.

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
8 p, 3.2 MB Intrinsic image properties from deep learning / Moyano Diaz, Victor ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A lot of computer vision algorithms have trouble performing as the should due the lighting conditions the images are exposed to. When the lighting conditions vary substantially, these algorithms are just not able to perform nicely. [...]
Són molts els algoritmes de visió per computador que no poden funcionar correctament quan les condicions d'il·luminació a les quals es troben exposades les imatges varien de forma substancial. Per aquest motiu, s'utilitza un model que proposa separar una imatge qualsevol en dues imatges diferents: Shading i Reflectància. [...]
Son muchos los algoritmos de visión por computador que no pueden funcionar correctamente cuando las condiciones de iluminación a las cuales se encuentran expuestas las imágenes varían de forma substancial. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 27.6 MB Automatically augmented and annotated urban datasets using mixed reality / Gómez Casañ, Daniel ; López Peña, Antonio M. (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project addresses the topic of database augmentation through a focus on process automation. In the field of autonomous driving systems the datasets used by the learning algorithms are decisive. [...]
Este proyecto aborda el tema del aumento de conuntos de datos a través de un enfoque en la automatización de procesos. En el campo de los sistemas de conducción autónomos, los conjuntos de datos utilizados por los algoritmos de aprendizaje son decisivos. [...]
Aquest projecte aborda el tema de l'augment de conjunts dades mitjançant un enfocament en l'automatització de processos. En el camp dels sistemes de conducció autònoms, els conjunts de dades utilitzats pels algoritmes d'aprenentatge són decisius. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.