Results overview: Found 1,929 records in 0.08 seconds.
Research literature, 865 records found
Course materials, 1,064 records found
Research literature 865 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
11 p, 965.5 KB Desenvolupament d'una aplicació distribuïda sobre Ethereum / Espígol Ayats, Aleix ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Motivat per la contínua evolució i popularitat de la blockchain i les criptomonedes, he volgut endinsar-me en l'entorn d'Ethereum, una de les criptomonedes amb més renom. Per aquest motiu he desenvolupat una aplicació descentralitzada (DAPP) que treballa de forma autònoma sobre la blockchain d'Ethereum. [...]
Motivated by the continuous evolution and popularity of the blockchain and cryptocurrencies, I wanted to delve into the environment of Ethereum, one of the most renowned cryptocurrencies. For this reason I have developed a decentralized application (DAPP) that works autonomously on the Ethereum blockchain. [...]
Motivado por la continua evolución y popularidad de la blockchain y las criptomonedes, he querido adentrarme en el entorno de Ethereum, una de las criptomonedes con más renombre. Por este motivo he desarrollado una aplicación descentralizada (DAPP) que trabaja de forma autónoma sobre la blockchain de Ethereum. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 2.2 MB Meteo : módulo de información meteorológica para la plataforma Wattwin / Martinez Abril, Javier ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La empresa SIIE es la propietaria de la plataforma Wattwin, una solución digital para diseñar, vender y gestionar instalaciones fotovoltaicas en la que se utilizaba un sistema poco fiable para el cálculo de la radiación y producción solar en una ubicación, las tablas CTE. [...]
The company SIIE is the owner of the Wattwin platform, a digital solution for designing, selling and managing photovoltaic installations which previously had an unreliable system to calculate the radiation and solar production at a given location, known as CTE tables. [...]
L'empresa SIIE és la propietària de la plataforma Wattwin, una solució digital per dissenyar, vendre i gestionar instal·lacions fotovoltaiques on s'utilitzava un sistema poc fiable pel càlcul de la radiació i producció solar en una ubicació, les taules CTE. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.8 MB Estudi i classificació de modes de transport en traces de mobilitat humana / Xhafa Daci, Jordi ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'estudi de la mobilitat humana ha sigut sempre d'interès per les ciutats i models de transports. No obstant, les noves tecnologies, i molt especialment, els sensors i telèfons mòbils, han obert moltes oportunitats per estudiar la mobilitat humana ja que permeten recollir grans quantitats de dades de mobilitat, de forma massiva, i sense cost. [...]
The study of human mobility has always been of interest to cities and transportation models. However, new technologies, and especially sensors and mobile phones, have opened up many opportunities to study human mobility as they allow large amounts of mobility data to be collected massively and at virtually no cost. [...]
El estudio de la movilidad humana ha sido siempre de interés para las ciudades y modelos de transportes. Sin embargo, las nuevas tecnologías, y muy especialmente, los sensores y teléfonos móviles, han abierto muchas oportunidades para estudiar la movilidad humana ya que permiten recoger grandes cantidades de datos de movilidad, de forma masiva, y sin coste. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.2 MB Generación y comparativa de modelos analíticos AutoML con el uso de datos no tabulados mediante NLP contra modelos de Data Science / Vázquez Díaz, Leopoldo José ; Garcia Calvo, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El autoaprendizaje automático es una subárea del aprendizaje de máquinas, donde se aplica algoritmos de aprendizaje automatizado al procedimiento de aprendizaje automático común de problemas reales. [...]
Automatic machine learning is a sub-area of machine learning that applies its algorithms to a common process of machine learning with real problems, which is focused on automating various parts of the process, reducing its complexity and development cost. [...]
L'autoaprenentatge automàtic és una subàrea de l'aprenentatge de màquines, on s'aplica algoritmes d'aprenentatge automatitzat al procediment d'aprenentatge automàtic comú de problemes reals. Enfocat a automatitzar diverses parts del procés, disminuint la seva complexitat i cost de desenvolupament. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 815.1 KB Anonimitat de dades en Python / Belmonte García, David ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui dia les dades són una part molt important de la nostra societat i la seva privacitat encara ho és més. Aquest projecte es centra sobre un aspecte concret de la privacitat: l'anonimitat, que estudia com evitar la re-identificació dels individus en un conjunt de dades, tot i haver esborrat els camps identificadors. [...]
Nowadays, data is a very important part of our society and its privacy even more. This projects focuses on one specific aspect of privacy: anonymity, which studies how to avoid reidentification of individuals in a dataset, even when the identifier fields are removed. [...]
Hoy día los datos son una parte muy importante de nuestra sociedad y su privacidad aún lo es más. Este proyecto se centra sobre un aspecto concreto de la privacidad: la anonimidad, que estudia cómo evitar la reidentificación de los individuos en un conjunto de datos, a pesar de haber borrado los campos identificadores. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 1.1 MB Sistema de monitorización meteorológico y ambiental con componentes de bajo coste y gestión de mensajería MQTT / Sanchez Madrid, Raul ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en la creación de un prototipo de IoT compuesto por un microcontrolador y una serie de sensores, capaz de monitorizar métricas relacionadas con la meteorología y el ambiente. [...]
This project consists of the creation of an IoT prototype composed by a microcontroller and a group of sensors, capable of monitoring metrics related to meteorology and the environment. In turn, the creation of an architecture capable of offering the transmission, storage and visualization of this data in two different ways is detailed. [...]
Aquest projecte consisteix en la creació d'un prototip de IoT compost per un microcontrolador i una sèrie de sensors, capaç de monitorar mètriques relacionades amb la meteorologia i l'ambient. Al seu torn, es detalla la creació d'una arquitectura capaç d'oferir la transmissió, emmagatzematge i visualització d'aquestes dades de dues formes diferents. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 13.6 MB EcoAction : aplicació pel reciclatge mitjançant tècniques de reconeixement i recompenses amb tokens / Reyes Andrades, Rubén ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aire contaminat a les nostres ciutats, rius amb aigua tòxica, brutícia que afecta a la fauna i flora dels mars i oceans, etc. Sobren els motius per a que les generacions actuals comencem a tenir consciència i a treballar en la millora del medi ambient. [...]
Polluted air in our cities, rivers with toxic water, dirt that affects the fauna and flora of the seas and oceans, etc. There are plenty of reasons for today's generations to start rising awareness and working to improve the environment. [...]
Aire contaminado en nuestras ciudades, ríos con aguas tóxicas, suciedad que afecta a la fauna y flora de los mares y océanos, etc. Hay muchas razones por las que las generaciones actuales deben empezar a concienciarse y a trabajar para mejorar el medio ambiente. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 1.2 MB Arquitectura master-slave i multiMaster en Oracle / Farrés de Bunes, Albert ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte buscava estudiar els tipus de sistemes distribuïts disponibles al sistema de gestió de bases de dades relacionals Oracle Database. Aquest potent sistema de gestió de bases de dades és el més utilitzat mundialment i permet administrar diferents tipus de sistemes distribuïts. [...]
This project sought to study the different types of distributed systems available in the Oracle Database relational database management system. This powerful database management system is the most widely used worldwide and allows you to manage different types of distributed systems. [...]
Este proyecto buscaba estudiar los tipos de sistemas distribuidos disponibles en el sistema de gestión de bases de datos relacionales Oracle Database. Este potente sistema de gestión de bases de datos es el más utilizado mundialmente y permite administrar distintos tipos de sistemas distribuidos. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
15 p, 2.2 MB Desenvolupament d'un KPI Dashboard per a millorar l'eficiència d'un Scrum Team / Fernández Valladares, Àlex ; Protasio Ramírez, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'objectiu de donar suport a un equip que treballi sota la metodologia Scrum, neix una eina capaç de monitoritzar, comprovar i analitzar en temps real l'estat i el transcurs d'un projecte a través d'user-friendly Dashboards. [...]
In order to support a team working under the Scrum methodology, a new tool has been developed to monitor, check and analyse in real time the status and progress of a project through user-friendly Dashboards. [...]
Con el objetivo de dar soporte a un equipo que trabaje bajo la metodología Scrum, nace una herramienta capaz de monitorizar, comprobar y analizar en tiempo real el estado y el transcurso de un proyecto a través de user-friendly Dashboards. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
15 p, 784.6 KB Gestión de consumos de clientes en plataforma SaaS Wattwin / Módenes Zapico, Adrian ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La empresa de servicios tecnológicos SIIE hace ya tiempo que planeaba automatizar el proceso de gestión del consumo y suscripciones de sus clientes de la plataforma SaaS (Software como servicio) Wattwin, ya que siempre ha sido un proceso que se realizaba de forma manual. [...]
The technology services company SIIE had been planning for some time to automate the process of managing the consumption and subscriptions of its customers of the SaaS (Software as a Service) Wattwin platform, as it has always been a manual process. [...]
L'empresa de serveis tecnològics SIIE fa ja temps que planejava automatitzar el procés de gestió del consum i subscripcions dels seus clients de la plataforma SaaS (Software com a servei) Wattwin, ja que sempre ha estat un procés que es realitzava de forma manual. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 865 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1,064 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.2 KB Treball de Fi de Grau [106540] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
3 p, 97.1 KB Pràctiques Externes [106539] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. [...]
The objective of the External Practices is to put students in touch with the professional world, so that they can apply and complement the competences acquired throughout their Degree studies through a training activity supervised by the School and carried out in a company or external institution This training activity allows students to acquire a practical vision of the world of work and professional practice, thus facilitating their employability.
El objetivo de las Prácticas Externas es poner en contacto a los alumnos con el mundo profesional, de manera que puedan aplicar y complementar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado mediante una actividad formativa supervisada por la Escuela y realizada a una empresa o institución externa. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
5 p, 105.7 KB Fonaments d'Enginyeria [103798] / Serra Graells, Francesc ; Aguila Moliner, Pau ; Martin Martin, Javier ; Bonache Albacete, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'emmarca en el primer curs i en el primer semestre de la titulació. El seu objectiu primordial és fer veure l'estudiant què significa ser enginyer, més enllà dels coneixements tècnics particulars de cadascuna de les enginyeries existents. [...]
This course is scheduled for the first year and first semester of the degree. The general aim of this course is to show the student what it means to be an engineer, beyond the technical know-how of each engineering field. [...]
Esta asignatura se enmarca en el primer curso y en el primer semestre de la titulación. Su objetivo primordial es hacer ver al estudiante que significa ser ingeniero, más allá de los conocimientos técnicos particulares de cada una de las ingenierías existentes. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
4.
4 p, 100.8 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
6 p, 112.0 KB Xarxes de Telecomunicació [102699] / Tuset Peiro, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer la evolució tecnològica i la arquitectura de les xarxes de telecomunicació, així com els problemes que es plantegen i les solucions que existeixen en el procés de disseny i explotació d'aquestes. [...]
The aim of the course is to understand the technological evolution and the architecture of telecommunication networks, as well as the problems that arise and the solutions that exist in the process of designing and exploiting them. [...]
El objetivo de la asignatura es dar a conocer la evolución tecnológica y la arquitectura de las redes de telecomunicación, así como los problemas que se plantean y las soluciones que existen en el proceso de diseño y explotación de estas. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
6.
4 p, 101.8 KB Tecnologies d'Accés [102697] / Redon Hernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura es centra en l'estudi de les tecnologies d'accés, des de la capa física a nivell de modulació fins al desplegament de xarxes de telecomunicació a nivell d'infraestructura. Els objectius són: 1. [...]
The course focuses on the study of access technologies, from the physical layer at the modulation level to the deployment of telecommunications networks at the infrastructure level. The objectives are: 1. [...]
1. Comprender los principios generales de funcionamiento de estas tecnologías. 2. Diseñar los correspondientes esquemas de transmisión y recepción. 3. Conocer las restricciones de cada tecnología, en término de recursos disponible y hacer un uso eficiente. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
7.
5 p, 108.5 KB Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I [102695] / Ribó Vedrilla, Serni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un sistema de telecomunicacions consta de tres blocs principals: transmissor, canal de comunicació i receptor, a través dels quals es duu a terme l'intercanvi d'informació entre la font (transmissor) i el destí (receptor). [...]
A telecommunication system is composed of three main blocks: transmitter, communication channel and receiver, through which the exchange of information between the source (transmitter) and destination (receiver) is carried out. [...]
Un sistema de telecomunicaciones consta de tres bloques principales: transmisor, canal de comunicación y receptor, a través los cuales se realiza el intercambio de información entre la fuente (transmisor) y el destino (receptor). [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
8.
3 p, 97.6 KB Eines de Simulació i Disseny I [102693] / Junkin, Gary ; Lopez Soriano, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha creat amb una perspectiva d'usuari, orientada a l'adquisició de competències en l'ús de les eines software de CAD que utilitza de forma generalitzada la indústria en l'àmbit de la fabricació de components RF-FEM i antenes amb presència en els mercats d'infraestructures de comunicacions, sector de comunicacions mòbils, radiodifusió, sector espacial o automoció entre molts altres. [...]
This course has been created with a user perspective, oriented towards the acquisition of competences in the use of the CAD software tools that industry generally uses in the field of RF-FEM components manufacturing and Antennas, along with presence in the markets of communications infrastructures, sector of mobile communications, broadcasting, space sector or automotive between many others. [...]
Esta asignatura se ha creado con una perspectiva de usuario, orientada a la adquisición de competencias en el uso de las herramientas software de CAD que utiliza de forma generalizada la industria en el ámbito de la fabricación de componentes RF-FEM y antenas con presencia en los mercados de infraestructuras de comunicaciones, sector de comunicaciones móviles, radiodifusión, sector espacial o automoción entre muchos otros. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
9.
5 p, 109.6 KB Fonaments de Senyals i Sistemes [102690] / Rodríguez Martínez, Rosana ; Martin Martinez, Javier ; Lopez Vicario, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Introduir l'alumne en l'anàlisi i caracterització de senyals i sistemes, posant èmfasi en els sistemes lineals. Conèixer la transfomada de Laplace i les seves propietats. Saber aplicar la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits. [...]
Introduce the student to the analysis and characterization of signals and systems, with emphasis on linear systems. Learn the Laplace transform and its properties. Learn how to apply the Laplace transform to circuit analysis. [...]
Introducir al alumno en el análisis y caracterización de señales y sistemas, poniendo énfasis en los sistemas lineales. Conocer la transfomada de Laplace y sus propiedades. Saber aplicar la transformada de Laplace al análisis de circuitos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
10.
5 p, 106.0 KB Treball de Final de Grau [106538] / Morell Perez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents

Course materials : 1,064 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.