Results overview: Found 2,208 records in 0.02 seconds.
Research literature, 1,036 records found
Course materials, 1,172 records found
Research literature 1,036 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 5.2 MB Paral·lelització de la simulació de scattering biestàtic / Naciri Chergui, Mouad ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'ús de senyals d'oportunitat és una manera avantatjosa de detectar la superfície de la Terra i l'oceà en una configuració de radar biestàtica passiva, ja que permet sensors més petits en comparació als radars actius. [...]
The use of signal of opportunity (SoOp) is an advantageous way to sense the Earth and ocean surface in a passive bistatic radar configuration, as it allows for smaller sensors compared to active radars. [...]
El uso de señales de oportunidad es una forma ventajosa de detectar la superficie de la Tierra y el océano en una configuración de radar biestática pasiva, ya que permite sensores más pequeños en comparación con los radares activos. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
12 p, 1.2 MB Millora d'imatges antigues mitjançant tècniques de processament d'imatge i visió per computador / Company Macarrón, Albert ; Vazquez Corral, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article vol fer una anàlisi del procés de millora d'imatge per algoritmes automatitzats. L'objectiu de l'anàlisi és determinar com són de bons els resultats de diferents models de processament d'imatges així com rendiment en diferents escenaris. [...]
This article is willing to analyze the process of image enhancement by automated algorisms. The aim of the analysis is to determine how good is the result of different image processing models as well as their performance in various scenarios. [...]
Este artículo pretende realizar un análisis del proceso de mejora de imagen por algoritmos automatizados. El objetivo del análisis es determinar lo buenos que son los resultados de diferentes modelos de procesamiento de imágenes así como rendimiento en diferentes escenarios. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
14 p, 1.5 MB Aplicació de transformers en la detecció d'atacs epilèptics a partir de dades d'electroencefalograma (EEG) / Soler Arderiu, Esteve ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'epilèpsia és un trastorn neurològic que afecta a més de 50 milions de persones a tot el món i pot arribar a causar la mort. Aquests atacs queden reflectits en els senyals d'electroencefalograma (EEG). [...]
Epilepsy is a neurologic disorder that affects more than 50 million people worldwide and may even cause death. Seizures are reflected on the electroencephalogram (EEG) signals. There are multiple databases about patientwise epilepsy EEG data, both with and without seizures. [...]
La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y puede llegar a causar la muerte. Estos ataques se reflejan en los electroencefalogramas (EEG). [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 665.0 KB Empirical analysis of coherence for MPSoCs in avionics embedded critical systems / Sarraseca Julian, Marcel ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'adopció de MPSoC complexos en sistemes crítics integrats en aviònica obliga a una anàlisi detallada de la seva arquitectura i comportament per facilitar la certificació. Aquesta anàlisi es veu obstaculitzada per la documentació insuficient i el comportament poc evident d'algunes característiques clau del maquinari. [...]
The adoption of complex MPSoCs in avionics embedded critical systems mandates a detailed analysis of their architecture and behavior to facilitate certification. This analysis is hindered by insufficient documentation and the unobvious behavior of some key hardware features. [...]
La adopción de MPSoC complejos en sistemas críticos integrados de aviónica exige un análisis detallado de su arquitectura y comportamiento para facilitar la certificación. Este análisis se ve obstaculizado por la documentación insuficiente y el comportamiento poco obvio de algunas características clave del hardware. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
15 p, 1.9 MB Auditoria de seguretat basada en les TTPs de MITRE ATT&CK / Bou Mezquita, Eva ; Castillo Perez, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la creació d'un entorn virtual, a partir de les màquines vulnerables disponibles de Metasploitable, el qual comptarà amb diferents màquines vulnerables. La finalitat és exposar les vulnerabilitats trobades en el projecte de Metasploitable, el qual compta amb diferents màquines vulnerables, i es realitzarà explotació d'aquestes mostrant les possibles vies d'atac amb les quals un ciberdelinqüent pot beneficiar-se. [...]
The project consists of the creation of a virtual environment, from the available vulnerable machines of Metasploitable, which will have different vulnerable machines. The purpose is to expose the vulnerabilities found in the Metasploitable project, which has different vulnerable machines, and will exploit them showing the possible avenues of attack with which a cybercriminal can benefit. [...]
El proyecto consiste en la creación de un entorno virtual, a partir de las máquinas vulnerables disponibles de Metasploitable, que contará con diferentes máquinas vulnerables. La finalidad es exponer las vulnerabilidades encontradas en el proyecto de Metasploitable, que cuenta con diferentes máquinas vulnerables, y se realizará explotación de éstas mostrando las posibles vías de ataque con las que un ciberdelincuente puede beneficiarse. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 3.1 MB Comercialització d'un servei d'ad-blocking / Carulla Sanchez, Pol ; Alsina, Aitor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en la incorporació d'un front-end i un back-end que permetin comercialitzar un servei d'ad-blocking. Aquest servei consta d'un servidor DNS al qual s'accedeix a través d'un encaminador programable que genera un servidor VPN. [...]
Este trabajo consiste en la incorporación de un front-end y un back-end que permitan comercializar un servicio de ad-blocking. Este servicio consta de un servidor DNS al que se accede a través de un router programable que genera un servidor VPN. [...]
This work consists of the incorporation of a front-end and a back-end that allow to commercialize an ad-blocking service. This service consists of a DNS server that is accessed through a programmable router that generates a VPN server. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 491.1 KB Aplicació de la computació d'altes prestacions a la predicció de la propagació d'incendis forestals / Benedito Momplet, Roger ; Margalef, Tomàs, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
FARSITE és un simulador que ens permet predir el comportament de l'incendi i extreure informació rellevant com per exemple, la direcció i velocitat de propagació, l'àrea afectada, generació de fums i calor alliberat, etc. [...]
FARSITE is a simulator that allows us to predict the behavior of the fire and extract relevant information such as the direction and speed of propagation, the affected area, generation of fumes and heat released, etc. [...]
FARSITE es un simulador que nos permite predecir el comportamiento del incendio y extraer información relevante como la dirección y velocidad de propagación, el área afectada, generación de humos y calor liberado, etc. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 1.1 MB Detección de anomalías en ataques epilépticos con Autoencoders / Ruiz Amakrache, Enrique ; Gil, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este trabajo se propone realizar un aprendizaje automático para la detección de anomalías en casos de epilepsia a través del análisis de señales EEG. Se realizará un estudio del impacto/beneficio de incorporar la temporalidad en modelos de redes neuronales LSTM, principalmente Autoencoders, capaces de clasificar anomalías. [...]
In this work, it is proposed to carry out machine learning for the detection of anomalies in cases of epilepsy through the analysis of EEG signals. A study of the impact/benefit of incorporating temporality into LSTM neural network models, mainly Autoencoders, capable of classifying anomalies, will be carried out. [...]
En aquest treball es proposa fer un aprenentatge automàtic per a la detecció d'anomalies en casos d'epilèpsia mitjançant l'anàlisi de senyals EEG. Es realitzarà un estudi de limpacte/benefici dincorporar la temporalitat en models de xarxes neuronals LSTM, principalment Autoencoders, capaços de classificar anomalies. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 934.7 KB Desarrollo de un juego de preguntas para entorno docente / Pérez Martínez, Alejandro ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consiste en el diseño e implementación de un juego de navegador orientado al entorno docente, utilizando un sistema de sesiones para sincronizar los dispositivos móviles de los alumnos (donde se mostrarán las preguntas que los alumnos deberán responder) con una partida hosteada por el profesor y cuyo progreso se mostrará en el proyector u ordenador de clase. [...]
The project consists in the design and implementation of a browser game oriented to the teaching environment, using a session system to synchronize the students' mobile devices (where the questions to be answered by the students will be displayed) with a game hosted by the teacher and whose progress will be displayed on the projector or classroom computer. [...]
El projecte consisteix en el disseny i implementació d'un joc de navegador orientat a l'entorn docent, utilitzant un sistema de sessions per a sincronitzar els dispositius mòbils dels alumnes (on es mostraran les preguntes que els alumnes hauran de respondre) amb una partida hostejada pel professor i el progrés del qual es mostrarà en el projector o ordinador de classe. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 646.4 KB Generació automàtica de preguntes / Castaño Segade, Biel ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La generació automàtica de preguntes és un procés mitjançant el qual un model informàtic és capaç d'obtenir preguntes basades en una entrada -habitualment, un text-. Un model capaç d'executar aquesta tasca té nombroses aplicacions pràctiques, tals com contribuir a la creació d'un tutor intel·ligent o un model de conversació automàtica. [...]
Automatic question generation is a process by which a computer model can obtain questions based on input - usually text. In addition to their relevance in the creation of databases that train automatic answer generation models, such models have other practical applications, such as contributing to the creation of intelligent tutor and conversational models. [...]
La generación automática de preguntas es un proceso mediante el cual un modelo informático es capaz de obtener preguntas basadas en una entrada -habitualmente, un texto-. Un modelo capaz de ejecutar esta tarea tiene numerosas aplicaciones prácticas, tales como contribuir a la creación de un tutor inteligente o un modelo de conversación automática. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 1,036 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1,172 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.1 KB Treball de Fi de Grau [106540] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
3 p, 97.0 KB Pràctiques Externes [106539] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. [...]
The objective of the External Practices is to put students in touch with the professional world, so that they can apply and complement the competences acquired throughout their Degree studies through a training activity supervised by the School and carried out in a company or external institution This training activity allows students to acquire a practical vision of the world of work and professional practice, thus facilitating their employability.
El objetivo de las Prácticas Externas es poner en contacto a los alumnos con el mundo profesional, de manera que puedan aplicar y complementar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado mediante una actividad formativa supervisada por la Escuela y realizada a una empresa o institución externa. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
5 p, 104.1 KB Treball de Final de Grau [106538] / Morell Pérez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
4.
3 p, 97.6 KB Pràctiques Externes [106537] / Morell Pérez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. [...]
The objective of the External Practices is to put students in touch with the professional world, so that they can apply and complement the competences acquired throughout their Degree studies through a training activity supervised by the School and carried out in a company or external institution This training activity allows students to acquire a practical vision of the world of work and professional practice, thus facilitating their employability.
El objetivo de las Prácticas Externas es poner en contacto a los alumnos con el mundo profesional, de manera que puedan aplicar y complementar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado mediante una actividad formativa supervisada por la Escuela y realizada a una empresa o institución externa. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
5.
4 p, 104.3 KB Control de Sistemes [102737] / Vilanova Arbos, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Entendre el comportament d'un sistema lineal i arribar a dissenyar un regulador que permeti un bon comportament tant pel que fa a la dinàmica (estabilitat) com al seguiment d'una consigna (precisió). [...]
Understand the behavior of a linear system and get to design a regulator that allows good behavior both in terms of dynamics (stability) and tracking a slogan (accuracy). • Knowledge: Analysis, through the methodology of Laplace, of the behavior of a continuous continuous system. [...]
Entender el comportamiento de un sistema lineal y llegar a diseñar un regulador que permita un buen comportamiento tanto en cuanto a la dinámica (estabilidad) como al seguimiento de una consigna (precisión). [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
4 p, 100.7 KB Circuits Electrònics de Potència [102731] / Flores Gual, David ; Crespo-Yepes, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
ELs objectius de l'assignatura són els següents: 1. Comprendre la metodologia d'anàlisi de circuits de potència basada en la identificació del corrent en cada component a cada instant de temps. [...]
The objectives of the subject are the following: 1. Understand the methodology of power circuit analysis based on the identification of the current in each component at each instant of time. 2. Know the basic characteristics of the two modes of transport of electrical energy: AC and DC. [...]
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 1. Comprender la metodología de análisis de circuitos de potencia basada en la identi de la corriente en cada componente en cada instante de tiempo. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
7.
7 p, 109.4 KB Circuits i Tecnologies Electròniques [102730] / Abadal Berini, Gabriel ; Torres, Francesc 1948- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Introduir els mètodes bàsics de disseny de filtres electrònics analògics i digitals. Introduir els conceptes fonamentals de tecnologia de fabricació de sistemes electrònics. Conèixer les característiques de full d'especificacions dels components i els criteris per a la seva elecció. [...]
To introduce basic design methods of analog and digital electronic filters. To introduce the fundamental concepts of electronic systems fabrication technology. To know the characteristics of components data sheet and criteria for their selection. [...]
Introducir los métodos básicos de diseño de filtros electrónicos analógicos y digitales. Introducir los conceptos fundamentales de tecnología de fabricación de sistemas electrónicos. Conocer las características de hoja de especificaciones de los componentes y los criterios para su elección. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
8.
4 p, 102.5 KB Aplicacions Multidisciplinàries I [102729] / Barniol i Beumala, Núria ; Abadal Berini, Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu genèric de l'assignatura és aplicar l'electrónica com a a tecnologia de suport en altres camps i activitats i no només a l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. [...]
The general objective of the course is to apply electronics as a support technology in other fields and activities, and not just in the field of Information Technology and Communications. It is intended that the student knows and deepens in the design, manufacture and characterization of micro and nanosystems as sensors and actuators for applications in different areas (sensors / actuators, physical, chemical and biological field). [...]
El objetivo genérico de la asignatura es aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
9.
4 p, 100.7 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
10.
5 p, 110.5 KB Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat [102716] / Suñé Tarruella, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius són que l'estudiant adquireixi les competències vinculades a la gestió de la qualitat i la fiabilitat, dins del context de la matèria optativa de Qualitat i Producció. L'assignatura està específicament orientada cap l'àmbit de l'enginyeria Electrònica i els sistemes de Telecomunicació. [...]
The objectives are that the student acquires the competences related to the management of the quality and the reliability, within the context of the optional matter of Quality and Production. The subject is specifically oriented towards the field of electronic engineering and telecommunication systems. [...]
Los objetivos son que el estudiante adquiera las competencias vinculadas a la gestión de la calidad y la fiabilidad, dentro del contexto de la materia optativa de Calidad y Producción. La asignatura está específicamente orientada hacia el ámbito de la ingeniería Electrónica y los sistemas de Telecomunicación. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents

Course materials : 1,172 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.