Resultados globales: 1,987 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 923 registros
Materiales académicos, Encontrados 1,064 registros
Documentos de investigación Encontrados 923 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 419.2 KB Métodos eficientes para la cuantificación de muestras de ADN / Bardají Pujadas, Eloy ; Senar Rosell, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball s'ha centrat en l'estudi i optimització d'una aplicació bioinformàtica usada per a obtenir estimacions quantitatives de les espècies contingudes en una mostra complexa d'ADN. L'aplicació és un WorkFlow lineal compost per diverses etapes, en les quals es van processant les diverses mostres. [...]
This work has focused on the study and optimization of a bioinformatics application used to obtain quantitative estimates of the species contained in a complex DNA sample. The application is a linear workflow made up of various stages, in which the various samples are processed. [...]
Este trabajo se ha centrado en el estudio y optimización de una aplicación bioinformática usada para obtener estimaciones cuantitativas de las especies contenidas en una muestra compleja de ADN. La aplicación es un WorkFlow lineal compuesto por varias etapas, en las cuáles se van procesando las diversas muestras. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 5.8 MB Implementació d'un dispositiu de test i comunicacions satèl·lit / Bauzá Ruiz, Pedro José ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La tecnologia de xarxa SpaceWire està destinada a ser utilitzada per la comunicació a bord de naus espacials. Ha estat dissenyada per connectar sensors, unitats de processament, dispositius de memòria i diferents sistemes de bord. [...]
SpaceWire network technology is intended to be used for communication onboard spacecraft. It has been designed to connect sensors, processing units, memory devices and different onboard systems. The objective of this study is to implement an FPGA-based device, specifically using the AVNET Ultra96-V2 development board, that is capable of sending and receiving data using the SpaceWire communications protocol. [...]
La tecnología de red SpaceWire está destinada a ser utilizada para la comunicación a bordo de naves espaciales. Ha sido diseñada para conectar sensores, unidades de procesamiento, dispositivos de memoria y diferentes sistemas de a bordo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.1 MB Definició e implementació d'un sistema per a la protecció de comptes d'usuari privilegiades / Domínguez Florido, Marc ; Martinez Carrascal, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte dissenyarem un sistema PAM ("Privileged Account Management"), el qual ajuda a les organitzacions a gestionar i securitzar comptes privilegiades analitzant els seus requeriments tant tècnics com funcionals i implementant regles i controls. [...]
In this project we will design a PAM ("Privileged Account Management") system, which helps organizations to manage and secure privileged accounts by analyzing their technical and functional requirements and implementing rules and controls. [...]
En este proyecto diseñaremos un sistema PAM (Privileged Account Management), el cual ayuda a las organizaciones a gestionar y securizar cuentas privilegiadas analizando sus requerimientos tanto técnicos como funcionales e implementando reglas y controles. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 2.0 MB Implementación práctica de un Sistema de monitorización en tiempo real del tránsito en un centro de secundaria / Fraile Parra, Andrés ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Debido a la rápida digitalización de todos los servicios, se nos presenta la necesidad de monitorizar para detectar trafico maliciosos en transito desde o hacia la organización. El objetivo de este trabajo es la instalación de un sistema de monitorización de red en un centro de secundaria, que nos permita observar dichos eventos. [...]
Due to the rapid digitization of all kinds of services, we are presented with the need to monitor to detect malicious traffic in transit from or to the organization. The objective of this work is the installation of a network monitoring system in a secondary school in order to observe these events. [...]
A causa de la ràpida digitalització de tots els serveis, se'ns presenta la necessitat de monitoritzar per detectar trafic maliciosos en transit des de o cap a l'organització. L'objectiu d'aquest treball és la instal·lació d'un sistema de monitoratge de xarxa en un centre de secundària, que ens permeti observar aquests esdeveniments. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 678.6 KB Implementación y guia de un sistema de clonación en red para un centro de secundaria / Delgado Pérez, Alex ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo final de grado abarca el estudio de diversas herramientas de clonación en red y los diversos protocolos y tecnologías implicadas en el proceso, haciendo un estudio de tres métodos distintos con grados de dificultad técnica dispares e implementando dos de ellos a nivel practico para realizar una guía de fácil comprensión para personal no técnico.
This final degree project covers the study of various network cloning tools and the various protocols and technologies involved in the process, making a study of three different methods with varying degrees of technical difficulty and implementing two of them at a practical level to carry out a easy-to-understand guide for non-technical teachers.
Aquest treball final de grau abasta l'estudi de diverses eines de clonació en xarxa i els diversos protocols i tecnologies implicades en el procés, fent un estudi de tres mètodes diferents amb graus de dificultat tècnica dispars i implementant-ne dos a nivell pràctic per fer-ne una guia de fàcil comprensió per a personal no tècnic.

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
16 p, 651.5 KB A musical way of representing criptographic keys / Cendagorta-Galarza Friend, Daniel ; Borrego Iglesias, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Motivated by the existing problem with the current cryptographic key representation methods, which try to represent a bunch of meaningless letters and numbers, a new representation method has been developed. [...]
Motivat pel problema existent amb els mètodes actuals de representació de claus criptogràfiques, que intenten representar un munt de lletres i números sense sentit, s'ha desenvolupat un nou mètode de representació. [...]
Motivado por el problema existente con los métodos actuales de representación de claves criptográficas, que intentan representar un montón de letras y números sin sentido, se ha desarrollado un nuevo método de representación. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 955.8 KB Sistema de Seguridad de una escuela que proporciona estadísticas para ver el impacto de la navegación en la nota de los alumnos / Soler Vega, Genís ; Yang, Xiaoyuan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con el incremento del uso de Internet, cada vez son más comunes los ataques informáticos a través de la red. Es por este motivo que, en este articulo, se expone como se ha desarrollado un sistema para proteger la red interna de una escuela y a todos los alumnos. [...]
With the incrementation in the use of the Internet, computer attacks throught the network are becoming more common. It is for this reason that, in this article, it is exposed how a system has been developed to protect the internat network os a school and all students. [...]
Amb l'increment de l'ús d'internet, cada vegada són més comuns els atacs informàtics a través de la xarxa. El per aquest motiu que, en aquest article, s'exposa com s'ha desenvolupat un sistema per a protegir la xarxa interna d'una escola y a tots els alumnes. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 909.1 KB WebScraping : Automatización en el dispatching de herramienta de tiqueting / Umasi Yomona, Kerly Sandivel ; Estravis Nieto, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo principal de todas las empresas es la optimización de sus procesos y buen uso de sus recursos enfocados a la productividad, no obstante, al contar con una gran variación de servicios, se encuentran en la necesidad de organizar y tener toda esta información centralizada, sobre todo si hablamos de incidencias dentro de la empresa; es por eso que las herramientas de tiqueting juegan un papel importante para realizar un seguimiento de incidencias, y esto no sería posible sin la intervención de un despachador o persona que equilibra la carga de trabajo entre los diferentes técnicos comprometidos con el sistema. [...]
The main objective of all companies is the optimization of their processes and good use of their resources focused on productivity, however, having a great variat ion of services, they find themselves in the need to organize and have all this centralized information, especially if we talk about incidents within the company; That is why ticketing tools play an import ant role in tracking incidents, and this would not be possible without the intervention of a dispatcher or person who balances the workload between the different technicians committed to the system. [...]
L'objectiu principal de totes les empreses és l'optimització dels seus processos i el bon ús dels seus recursos enfocats a la productivitat, no obstant això, en comptar amb una gran variació de serveis, es troben en la necessitat d'organitzar i tenir tota és ta informació centralitzada, sobre tot si parlem d'incidències dins de l'empresa; és per això que les eines de tiqueting juegan un paper important per a realitzar un seguiment de les incidències, i això no seria possible sense la intervenció d'un dispatcher o persona que equilibra la càrrega de treball entre els diferents tècnics compromesos amb el sistema. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 1.5 MB Eina de simulació de models de difusió i epidèmies basats en grafs i xarxes socials / Ros Fite, Albert ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és construir una eina que permeti simular un model de propagació epidèmica sobre una estructura de graf. Els grafs són un conjunt de nodes o vèrtexs que es comuniquen entre ells mitjançant arestes. [...]
The aim of this project is to build a tool to simulate an epidemic spread model on a graph structure. Graphs are a set of nodes or vertices that communicate with each other through edges. We start from a fictitious population dataset and translate it into a graph, so that each node will be a person and these are communicated through the edges to the people they know. [...]
El objetivo de este proyecto es construir una herramienta que permita simular un modelo de propagación epidémica sobre una estructura de grafo. Los grafos son un conjunto de nodos o vértices que se comunican entre ellos mediante aristas. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
9 p, 1.3 MB Mesurador de qualitat de l'aire per nodes de baix cost fent servir MQTT, Flutter, i Grafana / Guzmán Ventura, Meritxell Anna ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte és l'ampliació d'una estació meteorològica creada amb un microcontrolador i diferents sensors de baix cost que monitora aspectes mediambientals mitjançant el pas de missatges amb el protocol MQTT. [...]
This project is the extension of a weather station created with a microcontroller and different low cost sensors that track environmental aspects by passing messages with the MQTT protocol. It aims to achieve energy and sustainable autonomy by guaranteeing the minimum environmental impact. [...]
Este proyecto es la ampliación de una estación meteorológica creada con un microcontrolador y distintos sensores de bajo coste que monitoriza aspectos medioambientales mediante el paso de mensajes con el protocolo MQTT. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 923 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1,064 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 106.2 KB Treball de Fi de Grau [106540] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documentos
2.
3 p, 97.1 KB Pràctiques Externes [106539] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. [...]
The objective of the External Practices is to put students in touch with the professional world, so that they can apply and complement the competences acquired throughout their Degree studies through a training activity supervised by the School and carried out in a company or external institution This training activity allows students to acquire a practical vision of the world of work and professional practice, thus facilitating their employability.
El objetivo de las Prácticas Externas es poner en contacto a los alumnos con el mundo profesional, de manera que puedan aplicar y complementar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado mediante una actividad formativa supervisada por la Escuela y realizada a una empresa o institución externa. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documentos
3.
5 p, 105.7 KB Fonaments d'Enginyeria [103798] / Serra Graells, Francesc ; Aguila Moliner, Pau ; Martin Martin, Javier ; Bonache Albacete, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'emmarca en el primer curs i en el primer semestre de la titulació. El seu objectiu primordial és fer veure l'estudiant què significa ser enginyer, més enllà dels coneixements tècnics particulars de cadascuna de les enginyeries existents. [...]
This course is scheduled for the first year and first semester of the degree. The general aim of this course is to show the student what it means to be an engineer, beyond the technical know-how of each engineering field. [...]
Esta asignatura se enmarca en el primer curso y en el primer semestre de la titulación. Su objetivo primordial es hacer ver al estudiante que significa ser ingeniero, más allá de los conocimientos técnicos particulares de cada una de las ingenierías existentes. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documentos
4.
4 p, 100.8 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documentos
5.
6 p, 112.0 KB Xarxes de Telecomunicació [102699] / Tuset Peiro, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer la evolució tecnològica i la arquitectura de les xarxes de telecomunicació, així com els problemes que es plantegen i les solucions que existeixen en el procés de disseny i explotació d'aquestes. [...]
The aim of the course is to understand the technological evolution and the architecture of telecommunication networks, as well as the problems that arise and the solutions that exist in the process of designing and exploiting them. [...]
El objetivo de la asignatura es dar a conocer la evolución tecnológica y la arquitectura de las redes de telecomunicación, así como los problemas que se plantean y las soluciones que existen en el proceso de diseño y explotación de estas. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documentos
6.
4 p, 101.8 KB Tecnologies d'Accés [102697] / Redon Hernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura es centra en l'estudi de les tecnologies d'accés, des de la capa física a nivell de modulació fins al desplegament de xarxes de telecomunicació a nivell d'infraestructura. Els objectius són: 1. [...]
The course focuses on the study of access technologies, from the physical layer at the modulation level to the deployment of telecommunications networks at the infrastructure level. The objectives are: 1. [...]
1. Comprender los principios generales de funcionamiento de estas tecnologías. 2. Diseñar los correspondientes esquemas de transmisión y recepción. 3. Conocer las restricciones de cada tecnología, en término de recursos disponible y hacer un uso eficiente. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documentos
7.
5 p, 108.5 KB Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I [102695] / Ribó Vedrilla, Serni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un sistema de telecomunicacions consta de tres blocs principals: transmissor, canal de comunicació i receptor, a través dels quals es duu a terme l'intercanvi d'informació entre la font (transmissor) i el destí (receptor). [...]
A telecommunication system is composed of three main blocks: transmitter, communication channel and receiver, through which the exchange of information between the source (transmitter) and destination (receiver) is carried out. [...]
Un sistema de telecomunicaciones consta de tres bloques principales: transmisor, canal de comunicación y receptor, a través los cuales se realiza el intercambio de información entre la fuente (transmisor) y el destino (receptor). [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documentos
8.
3 p, 97.6 KB Eines de Simulació i Disseny I [102693] / Junkin, Gary ; Lopez Soriano, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha creat amb una perspectiva d'usuari, orientada a l'adquisició de competències en l'ús de les eines software de CAD que utilitza de forma generalitzada la indústria en l'àmbit de la fabricació de components RF-FEM i antenes amb presència en els mercats d'infraestructures de comunicacions, sector de comunicacions mòbils, radiodifusió, sector espacial o automoció entre molts altres. [...]
This course has been created with a user perspective, oriented towards the acquisition of competences in the use of the CAD software tools that industry generally uses in the field of RF-FEM components manufacturing and Antennas, along with presence in the markets of communications infrastructures, sector of mobile communications, broadcasting, space sector or automotive between many others. [...]
Esta asignatura se ha creado con una perspectiva de usuario, orientada a la adquisición de competencias en el uso de las herramientas software de CAD que utiliza de forma generalizada la industria en el ámbito de la fabricación de componentes RF-FEM y antenas con presencia en los mercados de infraestructuras de comunicaciones, sector de comunicaciones móviles, radiodifusión, sector espacial o automoción entre muchos otros. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documentos
9.
5 p, 109.6 KB Fonaments de Senyals i Sistemes [102690] / Rodríguez Martínez, Rosana ; Martin Martinez, Javier ; Lopez Vicario, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Introduir l'alumne en l'anàlisi i caracterització de senyals i sistemes, posant èmfasi en els sistemes lineals. Conèixer la transfomada de Laplace i les seves propietats. Saber aplicar la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits. [...]
Introduce the student to the analysis and characterization of signals and systems, with emphasis on linear systems. Learn the Laplace transform and its properties. Learn how to apply the Laplace transform to circuit analysis. [...]
Introducir al alumno en el análisis y caracterización de señales y sistemas, poniendo énfasis en los sistemas lineales. Conocer la transfomada de Laplace y sus propiedades. Saber aplicar la transformada de Laplace al análisis de circuitos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documentos
10.
5 p, 106.0 KB Treball de Final de Grau [106538] / Morell Perez, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 1,064 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.