Resultats globals: 211 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 42 registres trobats
Materials acadèmics, 169 registres trobats
Documents de recerca 42 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 1.1 MB Heat Maps for the Feasibility of a Bronchoscopic Biopsy / Lloret Jordi, Pere ; Gil, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Ramos, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Heat Maps for the Feasability of a Bronchoscopic Biopsy és un projecte en el qual s'ha desenvolupat un model per estudiar la viabilitat d'una biòpsia mitjançant una operació de Broncoscòpia, guiada mitjançant un sistema de navegació, indicant la posició i orientació òptima per fer l'extracció de teixit. [...]
Heat Maps for the Feasability of a Bronchoscopic Biopsy es un proyecto en el que se ha desarrollado un modelo para estudiar la viabilidad de una biopsia mediante una operación de Broncoscopia, guiada por un sistema de navegación que indica la posición y orientación óptima para extraer tejido. [...]
Heat Maps for the Feasibility of a Bronchoscopic Biopsy is a project in which a model has been developed to study the viability of a biopsy using a Bronchoscopy procedure guided by a navigation system, indicating the optimal position and orientation for tissue extraction. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
2.
11 p, 353.7 KB NLP per a la resolució de tiquets / Moreno Lahoz, Irina ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'ha centrat en la predicció de text, en poder predir una solució a un nou problema generat per poder ajudar als empleats a solucionar-ho de la forma més senzilla i ràpida possible. [...]
Este proyecto se ha centrado en la predicción de texto, en poder predecir una solución a un nuevo problema generado para poder ayudar a los empleados a solucionarlo de la forma más sencilla y rápida posible. [...]
This project has focused on text prediction, on being able to predict a solution to a newly generated problem in order to help employees to solve it as easily and quickly as possible. A strong emphasis has been put on the establishment of a suitable data structure and its cleaning, as well as on the analysis and comparison of the results obtained. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
3.
10 p, 435.6 KB Prediction of malignancy in lung cancer using several strategies for the fusion of multi-channel pyradiomics images / Rodríguez Dueñas, Jan ; Gil, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball mostra el proces de generació i el posterior estudi de l'espai de representació que obtenim extraient característiques de textura GLCM de tomografies assistides per ordinador (CT) dels noduls pulmonars (PN). [...]
Este estudio presenta el proceso de generación y posterior estudio del espacio de representación obtenido mediante la extracción de características de textura GLCM de tomografías computarizadas (TC) de nódulos pulmonares (NP). [...]
This study presents the process of generation and subsequent study of the representation space obtained by extracting GLCM texture features from computed tomography (CT) of pulmonary nodules (PN). The workflow of the study focuses on feature extraction using Pyradiomics and the VGG16 convolutional neural network (CNN). [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
4.
15 p, 1.4 MB DataWash : an advanced snowflake data quality tool powered by Snowpark / Gallardo Mírez, Gerard ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La creixent necessitat de precisió i completesa de dades en les organitzacions actuals ha posat en relleu la importància de la gestió de la qualitat de les dades. Per a fer front a aquesta necessitat, DataWash ha sorgit com una eina avançada de qualitat de dades impulsada per Snowpark que proporciona a les organitzacions una solució integral per millorar la qualitat de les seves dades a Snowflake. [...]
La creciente necesidad de precisión e integridad de los datos en las organizaciones actuales ha puesto de relieve la importancia de la gestión de la calidad de los datos. Para hacer frente a esta necesidad, DataWash ha surgido como una herramienta avanzada de calidad de datos impulsada por Snowpark que proporciona a las organizaciones una solución integral para mejorar la calidad de sus datos en Snowflake. [...]
The increasing need for data accuracy and completeness in today's organizations has highlighted the importance of data quality management. To address this need, DataWash has emerged as an advanced data quality tool powered by Snowpark that provides organizations with a comprehensive solution for improving the quality of their data in Snowflake. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
5.
12 p, 1.5 MB Ampliació de funcionalitats i generació de datasets sintètics mitjançant l'eina "Deebee" / Vázquez Membrado, Carlos ; César Galobardes, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Extensió de l'eina Deebee, inclou mètodes de generació de dades sintètiques i per omplir registres amb camps buits/valors NA.
Extensión de la herramienta Deebee, incluye métodos de generación de datos sintéticos y para rellenar registros con campos vacíos/valores NA.
Extension of the tool Deebee, including synthetic data generation and blank filling methods.

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
6.
11 p, 3.5 MB Detección de piscinas ilegales en imágenes aéreas utilizando técnicas de Deep Learning / Manresa Martínez, Roberto ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest treball és utilitzar tècniques de Deep Learning per detectar piscines il·legals en imatges aèries, millorant l'eficiència i reduint els costos associats a la seva identificació. [...]
El objetivo de este trabajo es utilizar técnicas de Deep Learning para detectar piscinas ilegales en imágenes aéreas, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos asociados a su identificación. [...]
The objective of this study is to utilize Deep Learning techniques to detect illegal swimming pools in aerial images, aiming to enhance efficiency and reduce associated identification costs. To achieve this, a fine-tuning process is performed on the Transformer DETR model using a dataset of aerial images from Catalonia. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
7.
12 p, 1.5 MB Aplicació i millora de model OCR per a reconeixement de codis de barres en imatges de pots cilíndrics / Matarín Ladero, Marc ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball consisteix a aplicar i millorar un model OCR per detectar etiquetes en codis de barres de productes cilíndrics, així com reconèixer i verificar els números corresponents. El reconeixement presenta dificultats a causa de la baixa resolució a la regió de l'etiqueta, distorsions d'il·luminació, deformacions ocasionades per la forma cilíndrica del producte i la possibilitat que les barres del codi interfereixin amb el text, sent detectades com a caràcters pel model OCR . [...]
El trabajo consiste a aplicar y mejorar un modelo OCR para detectar etiquetas en códigos de barras de productos cilíndricos, así como reconocer y verificar los números correspondientes. El reconocimiento presenta dificultades a causa de la baja resolución en la región del código, distorsiones de iluminación, deformaciones ocasionadas por la forma cilíndrica del producto y la posibilidad que las barras del código interfieran con el texto, siente detectadas como caracteres por el modelo OCR . [...]
The work consists of applying and improving an OCR model to detect labels on cylindrical product barcodes, as well as recognizing and verifying the corresponding numbers. The recognition presents difficulties due to low resolution in the label region, illumination distortions, deformations caused by the cylindrical shape of the product and the possibility that the bars of the code interfere with the text, being detected as characters by the OCR model. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
8.
11 p, 2.0 MB Building an AI-powered platform to identify safety risks in urban design / Jover Pujol, Gerard ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La configuració de les xarxes de carrers té un impacte important en la salut pública, inclosa la prevalença de la delinqüència i l'assetjament sexual a l'espai públic. Per tant, els responsables polítics i els planificadors urbans han d'identificar característiques específiques de l'entorn construït associades a taxes més altes d'assetjament per dissenyar espais públics més segurs i inclusius que promoguin la igualtat de gènere i donin suport a la plena participació de totes les persones en la vida urbana. [...]
La configuración de las redes de calles tiene un impacto significativo en la salud pública, incluyendo la prevalencia del crimen y el acoso sexual en espacios públicos. Por lo tanto, los responsables de políticas y los planificadores urbanos deben identificar características específicas del entorno construido asociadas con tasas más altas de acoso, para diseñar espacios públicos más seguros e inclusivos que promuevan la igualdad de género y apoyen la plena participación de todas las personas en la vida urbana. [...]
The configuration of street networks has a significant impact on public health, including the prevalence of crime and sexual harassment in public spaces. Therefore, policymakers and urban planners must identify specific characteristics of the built environment associated with higher rates of harassment to design safer and more inclusive public spaces that promote gender equality and support the full participation of all individuals in urban life. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
9.
11 p, 741.5 KB Brand tracking based on sentiment analysis using Twitter data / Toval Borrell, Andrea ; César Galobardes, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El monitoratge del sentiment de marques és crucial per a les empreses que tinguin les percepcions dels clients. No obstant això, l'anàlisi en temps real de les dades de les xarxes socials pot ser complicat. [...]
El monitoreo del sentimiento de marcas es crucial para que las empresas entiendan las percepciones de los clientes. Sin embargo, el análisis en tiempo real de los datos de las redes sociales puede ser complicado. [...]
Brand sentiment monitoring is crucial for businesses to understand customer perceptions. However, the real-time analysis of social media data can be challenging. Fortunately, advanced deep learning models based on transformers offer exceptional solutions to address this issue. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
10.
13 p, 1.1 MB Disseny de fluxes ETL amb eines DBT i Snowflake / Sedó Galimany, Marc ; Espinosa, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest Treball de Fi de Grau aborda el repte de identificar les causes de les pèrdues o retards dels paquets en una empresa de transports. L'objectiu és desenvolupar una solució integral aprofitant les tècniques d'enginyeria de dades i implementant un procés ELT (Extraer, Cargar, Transformar) per crear un model dimensional. [...]
Este Trabajo de Fin de Grado aborda el reto de identificar las causas de las pérdidas o retrasos de los paquetes en una empresa de transportes. El objetivo es desarrollar una solución integral aprovechando las técnicas de ingeniería de datos e implementando un proceso ELT (Extraer, Cargar, Transformar) para crear un modelo dimensional. [...]
This final degree project addresses the challenge of identifying the causes of package losses or delays in a shipping firm. The objective is to develop a comprehensive solution by leveraging data engineering techniques and implementing an ELT (Extract, Load, Transform) process to create a dimensional model. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  

Documents de recerca : 42 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 169 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 118.8 KB Govern de Dades [104366] / Dominguez Polo, Pedro Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aparició d'Internet y de dispositius de tot tipus ha generat una gran quantitat de dades que cal processar, analitzar i visualitzar per a la presa de divisions en una empresa. Cada cop les empreses fonamenten les seves decisions a partir d'aquestes analítiques. [...]
2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
8 p, 119.1 KB Visualització de Dades [104365] / Marti Godia, Enric ; Chamorro Servent, Judit ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura pretén donar a l'alumne elements per a trobar la millor tècnica de visualització de dades que li permeti un millor anàlisi de les dades, o li permeti un tipus d'anàlisi específic. [...]
The course aims to give students elements to find the best data visualization technique that allows better analysis of data, or a 1 KNOWLEDGE: At the end of the course the student must be able to: Know and understand the basic systems of visualization and exploratory analysis of data. [...]
L'asignatura pretende dar al alumno elementos para calcular la mejor técnica de visualización de datos que le permite un mejor análissi de los datos, o le permite un tipo de análisis específico. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
5 p, 104.9 KB Anàlisi Estadística [104364] / Ortiz Vargas, Walter Andres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura té com a objectiu introduir l'estudiant en l'aprenentatge i anàlisi estadística mitjançant les següents tècniques: 1. Conceptes bàsics de Inferencia estasística i anàlisi de la variància d'una via. [...]
The course to introduce the student to learning and stattiscal analysis using the following techniques: 1. Basic topics of statistical inference and analysis of variance of a pathway. 2. Basic elements involved in statistical analysis of the simple and multilinear regression models. [...]
El curso introduce al estudiante en el aprendizaje y el análisis estadístico utilizando las siguientes técnicas: 1. Temas básicos de inferencia estadística y análisis de varianza de una vía. 2. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
4.
8 p, 113.4 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104362] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Boned Riera, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Objectius i contextualització Aquesta assignatura pretén donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran la seva formació teòrica, prenent com a base el coneixement adquirit en les materies anteriors relacionades amb l'aprenentatge automàtic. [...]
Objectives and contextualization This course aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. Students will consolidate and expand their theoretical training, based on the knowledge acquired in previous subjects related to machine learning, completing their profile in this area. [...]
Esta asignatura pretende dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán su formación teórica, tomando como base el conocimiento adquirido en las materias anteriores relacionadas con el aprendizaje automático. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
7 p, 111.6 KB Aprenentatge Computacional [104361] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura preten intorudir els concepte de la intel·ligència artificial que es basa en l'obttenció del coneixent, conceptes i tendenciese a partir de les dades. Es tracta de formar a l'alumne per ser un "enginyer de dades", i és una de les professions amb més futur i més demandades en l'actualitat per les grans empreses i start-ups tecnologiques. [...]
The course aims to introduce the concepts of artificial intelligence that is based on obtaining knowledge, concepts and trends from the data. It is about training the student to be a "data engineer," and it is one of the professions with the most future and most in demand today by large companies and technology start-ups. [...]
La asignatura pretende intorudir los concepto de la inteligencia artificial que se basa en el obttenció del conociendo, conceptos y tendenciese a partir de los datos. Se trata de formar al alumno para ser un "ingeniero de datos", y es una de las profesiones con más futuro y más demandadas en la actualidad por las grandes empresas y start-ups tecnológicas. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
4 p, 102.1 KB Ajust de Models d'Optimització [104360] / Ortiz Vargas, Walter Andres ; Zafar, Sundus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
1 L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar els elements per a la modelització de dades experimentals, optimització amb i sense restriccions, optimització multi-objectiu. Mètodes d'optimització i algorismes de cerca, com ara càlcul variacional, mètodes de baixada de degradats, computació evolutiva. [...]
1 The main objective of the subject is to provide the elements for the modeling of experimental data, optimization with and without restrictions, multi-target optimization. Optimization methods and search algorithms, such as variational calculation, gradient descent methods, evolutionary computing. [...]
La materia tiene por objetivo principal proveer los elementos para la modelización de datos experimentales, optimización con y sin restricciones, optimización multi-objetivo. Métodos de optimización y algoritmos de búsqueda, como cálculo variacional, métodos de descenso del gradiente, computación evolutiva. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
7.
8 p, 122.6 KB Bases de Dades Relacionals [104350] / Marti Godia, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades Relacionals (BDR) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de Bases de Dades i les BDR en concret, pel que fa a tractament d'informació en computador, així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament d'informació. [...]
In this subject, the basic concepts of Relational Databases (BDR) necessary for both BD and user designers are introduced. KNOWLEDGE: At the end of the course the student must be able to: Understand and understand the important technological leap that represent the databases and BDR systems in particular, with regard to computer information processing, as well as in the design and maintenance of information processing applications. [...]
En esta asignatura se introduecen los conceptos básics de Bases de Datos Relacionales (BDR) necesarios tanto a nivel de diseñador de BD como de usuario. CONOCIMIENTOS: Al finalizar el curso el alumno ha de ser capaz de: Conocer y comprender el salto tecnológico importante que representan los sistemas de Bases de Datos y las BDR en concreto, en referencia al tratamiento de información en computador, así como en el diseño y mantenimiento de aplicaciones de tratamiento de información. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
6 p, 109.2 KB Organització i Gestió d'Empreses [104344] / Mora Segues, Juan ; van Hemmen, Stefan Felix ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació amb el marc conceptual de l'empresa i el sistema econòmic on opera, així c És a dir, volem que es cobreixin els dos vessants de coneixement de la matèria, d'una En definitiva, complir els dos grans objectius de la matèria, un de caràcter formatiu i g.
Acquisition of a series of knowledge in relation to the conceptual framework of the company and the economic system in which it operates, as well as the mastery of the main economic and management techniques. [...]
Adquisición de una serie de conocimientos en relación al marco conceptual de la empresa y al sistema económico en el que opera, así como el dominio de las principales técnicas económicas y de gestión. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
9.
6 p, 110.3 KB Programació Avançada [104338] / Casas Roma, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura de "Fonaments de Programació". L'objectiu principal és ampliar les nocions bàsiques de programació introduïdes a "Fonaments de Programació" i completar-les amb els principis de la programació orientada a objectes (POO). [...]
This subject must be regarded as the logical continuation of the subject of "Fundamentals of Programming". The basic objective is to expand the basic notions of programming introduced in "Fundamentals of Programming" and to complete them with the principles of object-oriented programming (OOP). [...]
Esta asignatura debe verse como la continuación lógica de la asignatura de "Fundamentos de Programación". El objetivo básico es ampliar las nociones básicas de programación introducidas en Fundamentos de Programación y completarlas con los principios de la programación orientada a objetos (POO). [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
10.
7 p, 116.0 KB Treball de Final de Grau [106544] / Gil Resina, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El TFG s'ha d'entendre com una matèria globalitzadora orientada a l'avaluació integrada de les competències associades al títol, que representa la culminació dels aprenentatges, on l'estudiant ha de mostrar maduresa en múltiples competències i resultats d'aprenentatge. [...]
The TFG should be seen as a globalising subject facilitating an integrated assessment of the competences associated with the degree. It represents the culmination of the learning process in which students should show a level of maturity in multiple competences and learning outcomes. [...]
El TFG debe entenderse como una materia globalizadora orientada a la evaluación integrada de las competencias asociadas al título, que representa la culminación de los aprendizajes, donde el estudiante debe mostrar madurez en múltiples competencias y resultados de aprendizaje. [...]

2023-24
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents

Materials acadèmics : 169 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.