Resultados globales: 478 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 16 registros
Materiales académicos, Encontrados 462 registros
Documentos de investigación Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
75 p, 833.1 KB L'amor com a arrel de la violència : Un apropament a la cultura sexoafectiva que amaga inconsciència i perillositat / Mengual Rodríguez, Elena ; Higuita Bedoya, Nora Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En el nostre context occidental, capitalista i heteropatriarcal es conserva l'amor romàntic com a forma normativa i legítima de relacionar-nos, facilitant que l'amor sigui un dels àmbits on és vigent la bretxa de gènere. [...]
2024
Grau en Educació Social [827]  
2.
56 p, 1.0 MB Projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves / Candela Parrilla, Marc ; Rodríguez Parrón, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest TFG se centra a dissenyar un projecte educatiu pel canvi d'actituds envers l'addicció a les pantalles en joves d'un centre obert. En ell es realitzà un marc teòric, on es contextualitza com les pantalles afecten aquestes noves generacions, una diagnosi de necessitats a través de diferents instruments de recollida d'informació, per tal de contextualitzar el màxim la proposta i finalment la implementació, execució i avaluació de quatre sessions centrades en tractar l'addicció dels joves sobre les pantalles i els aparells mòbils. [...]
Este TFG está centrado en diseñar un proyecto educativo para el cambio de actitudes con relación a la adicción a las pantallas en jóvenes de un centro abierto. En este trabajo, se realiza un marco teórico, donde se contextualiza como las pantallas afectan a estas nuevas generaciones, un diagnóstico de necesidades a través de diferentes instrumentos de recogida de información, para adaptar al máximo la propuesta, y finalmente la implementación, ejecución y evaluación de cuatro sesiones centradas en tratar la adicción de los jóvenes del centro sobre las pantallas y los dispositivos móviles. [...]
This thesis is focused on the design of an educational project to change attitudes in relation to addiction to screens in young people in a social educative center. In this work, a theoretical framework is carried out, where the key academical concepts relating to how the screens affect these new generations are contextualised, to be able to adapt to a diagnosis of needs through different information that is also collected. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Social [827]  
3.
92 p, 7.6 MB Disseny del procés d'avaluació per mesurar l'impacte dels itineraris sociolaborals a la vida de les persones treballadores d'Es Im-perfect / Martínez Vivot Hardoy, Agustina ; Jariot, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball contempla el disseny d'un qüestionari d'avaluació dels processos d'inserció sociolaboral de les persones treballadores d'Es Im-perfect des d'una perspectiva integral. El treball s'inicia amb una detecció de necessitats orientada al context de l'organització i el de la de les persones a integrar que permeten avaluar tot el procés socioeducatiu. [...]
Este trabajo contempla el diseño de un cuestionario de evaluación de los procesos de inserción sociolaboral de las personas trabajadoras de Es Im-perfect desde una perspectiva integral. El trabajo se inicia con una detección de necesidades orientada al contexto, el de la organización y el de la de las personas a integrar, que permite evaluar todo el proceso socio educativo. [...]
This work envisages the design of a questionnaire to evaluate Es Im-perfect's workers socio-labour integration processes from an integral perspective. The work begins with a detection of needs based on the organization's and the worker's to be integrated context, to allow the evaluation of the whole socio-educational process. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Social [827]  
4.
55 p, 30.2 MB Percepcions i interpretacions de la qualitat a l'Educació Secundària a Catalunya : un estudi qualitatiu entorn la comunitat educativa / Sola Díaz, Idoia ; Quilabert, Edgar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social
Actualment, la qualitat és un concepte cabdal dins del desenvolupament i avaluació de qualsevol sistema educatiu. Trobem diferents aproximacions al significat de qualitat educativa dins de les comunitats en que es treballa i en relació a I'espai i la ideologia que les caracteritzi. [...]
Actualmente, la calidad es un concepto capital dentro del desarrollo y evaluación de cualquier sistema educativo. Encontramos diferentes aproximaciones en el significado de calidad educativa dentro de las comunidades en que se trabaja y en relación en el espacio y la ideología que las caracterice. [...]
Quality is now a major concept in the development and evaluation of any education system. We find different approaches to the meaning of educational quality within the working communities and in relation to space and the ideology that characterizes them. [...]

2021
Grau en Educació Social [827]  
5.
113 p, 1.8 MB La transició a la vida independent de les joves tutelades per l'administració a Catalunya. Anàlisi des d'una perspectiva de gènere / Rodríguez Osuna, Lorena ; Jariot, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
En complir la majoria d'edat, a les joves tutelades se'ls hi demana fer un pas de gegant que significa un canvi integral en les seves vides. Aquest treball s'ha centrat en estudiar la seva transició a la vida independent, aplicant una perspectiva de gènere en l'anàlisi. [...]
2021
Grau en Educació Social [827]  
6.
45 p, 2.4 MB Gestió del consum de tòxics en joves amb trastorn de conducta i comorbiditats per part de les seves famílies. Com la família pot fer front a l'addicció / Vallbona Saurí, Raimon ; Urrea Monclús, Aida, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teoria de l'Educació i Pedagogia Social
Els trastorns de conducta no només incideixen en la persona que els presenta, sinó també en el seu entorn. La situació encara és més complexa si el subjecte consumeix tòxics. El present estudi té com a objectiu analitzar les situacions familiars que se'n deriven del consum de substàncies dels fills i filles amb trastorn de conducta i comorbiditats, així com la identificació de les habilitats socials i comunicatives per fer front a aquestes situacions. [...]
Los trastornos de conducta no solo inciden en la persona que los presenta, sino también en su entorno. La situación es aún más compleja si el sujeto consume tóxicos. El presente estudio tiene como objetivo analizar las situaciones familiares que se derivan del consumo de sustancias de los hijos e hijas con trastorno de conducta y comorbilidades, así como la identificación de las habilidades sociales y comunicativas para hacer frente a estas situaciones. [...]
Behavioural disorders affect not only the person presenting them, but also their environment. The situation is even more complex if the subject consumes toxic. This study aims to analyze the family situations that arise from the consumption of substances of sons and daughters with behaviour disorder and comorbidities, as well as the identification of social and communicative skills to cope with these situations. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Grau en Educació Social [827]
2 documentos
7.
196 p, 4.8 MB Projecte Vincles. Disseny i implementació d'una intervenció socioeducativa en l'àmbit de l'execució penal i la maternitat / Hernández Gutiérrez, Carla ; Diaz Fuentes, Alejandro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Un dels reptes que es presenta avui en l'àmbit de l'execució penal és l'abordatge teòric-pràctic de les relacions maternals i familiars. Des d'aquesta premissa, es dissenya i implementa el Projecte Vincles amb el fi de millorar les competències maternals vinculars i enfortir el vincle maternofilial de quatre usuàries de la Unitat Dependent Àgora, les quals compleixen condemna en tercer grau penitenciari i no poden relacionar-se presencialment amb les seves filles. [...]
En el ámbito de la ejecución penal, hoy en día se plantea el reto de realizar un abordaje teórico-práctico de las relaciones maternales y familiares. Desde esta premisa, se diseña e implementa el Proyecto Vincles con el fin de mejorar las competencias maternales vinculares y fortalecer el vínculo maternofilial de cuatro usuarias de la Unidad Dependiente Ágora, las cuales cumplen condena en tercer grado penitenciario y no pueden relacionarse presencialmente con sus hijas. [...]
One of the challenges faced today in the field of penal execution is the theoretical-practical approach to maternal and family relationships. From this premise, the Vinculos Project was designed and implemented with the aim of improving maternal bonding skills and strengthening the maternal-filial bond of four users of the Ágora Dependent Unit, who are serving their sentence in the third grade of the penitentiary and cannot relate face-to-face with their daughters. [...]

2021
Grau en Educació Social [827]  
8.
41 p, 945.5 KB Les relacions socioeducatives i el reconeixement. Projeccions ètiques i morals de l'educació social des de la teoria d'Àxel Honneth / Fernández-Sequi, Héctor ; Corbella Molina, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Es porta a terme una recerca teòrica respecte les implicacions ètiques i morals de la teoria del reconeixement d'Axel Honneth per a la pràctica des i les professionals de a l'Educació Social. Mitjançant l'anàlisi documental i la recerca sistematitzada de literatura científica s'identifiquen els punts claus a tenir en compte així com les limitacions d'aquesta aportació. [...]
Se lleva a cabo una investigación teórica con respecto a las implicaciones ético-morales de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth para la práctica de los y las profesionales de la Educación Social. [...]
A theoretical investigation is carried out within the ethical-moral implications of Axel Honneth's recognition theory for the practice of Social Education professionals. Through the documentary analysis and the systematized search of scientific literature, the key points as well as the limitations of this contribution are identified. [...]

2019
Grau en Educació Social [827]  
9.
19 p, 686.4 KB L'educador en el nostre sistema educatiu. Bullying, convivència i valors / Majada Cuadrado, Francisco Javier ; Burriel Manzanares, Francesca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El bullying o assetjament escolar no és un fenòmen modern; no obstant això, amb les noves tecnologies la seva preeminència i efectes semblen haver augmentat i traspassat fronteres. Amb l'objectiu d'aportar-ne una panoràmica global, aquest treball de final de grau defineix i caracteritza el bullying mitjançant l'anàlisi de diverses recerques -acadèmiques o lligades al món de les organitzacions no lucratives que hi lluiten en contra-. [...]
2017
Grau en Educació Social [827]  
10.
45 p, 733.7 KB Joves tutelats i transició cap a la vida independent des de la persepectiva de l'educador/a social / Garcia Bringué, Laia ; Jariot, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta memòria és el resultat d'un treball d'investigació dut a terme envers els i les joves tutelats i la seva transició cap a la vida independent, des de la perspectiva de l'educador/a social. [...]
2016
Grau en Educació Social [827]  

Documentos de investigación : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 462 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
8 p, 121.8 KB Treball de Final de Grau [103546] / Martinez Fernandez, Jose Reinaldo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau d'Educació Social. [...]
The Bachelor's Degree Final Project (FP) is aimed at developing a basic level research project or an innovation carried out in the professional field of the degree programme. In either case, the TFG must comply with the requirements of a research project, and it must allow the skills and knowledge associated with the degree that has been completed to be activated and developed (Social Education). [...]
El Trabajo de Final de Grado (TFG) es un proyecto orientado al desarrollo de una investigación de nivel básico o una innovación que se desarrolla en el campo profesional del ámbito de la titulación. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
2.
7 p, 129.9 KB Infància i adolescència en risc [101682] / Sala Roca, Josefina ; Pagés Mimó, Adrià ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, es una assignatura optativa de tercer curs que pretén aprofundir en un dels àmbits professionals més importants dels educadors socials, l'atenció de la infància i adolescència en risc. [...]
This course aims to go in depth in one of the most important professional areas of social educators, the children and youth protection. Previously the students has done a compulsory course that is a the basis of the social educators' interventions with children and adolescents. [...]
Esta asignatura pretende profundizar en uno de los ámbitos profesionales más importantes de los educadores sociales, la atención a la infancia y adolescencia en riesgo. Previamente los alumnos han realizado una asignatura obligatoria que fundamenta la intervención del educador social con niños y adolescentes. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
3.
5 p, 108.2 KB Democràcia i participació social [101666] / Delclós, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'assignatura vol aportar a la titulació d'Educació Social una visió sobre la democràcia i la participació social que sigui útil per al treball socioeducatiu diversos àmbits, contextos territorials i/o institucionals. [...]
The subject aims to contribute to the degree in Social Education a vision of democracy and social participation that is useful for socio-educational work in various spheres, territorial and/or institutional contexts. [...]
La asignatura quiere aportar a la titulación de Educación Social una visión sobre la democracia y la participación social que sea útil para el trabajo socioeducativo varios ámbitos, contextos territoriales y/o institucionales. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
4.
11 p, 131.3 KB Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris [105045] / Saura Mas, Sandra ; Bach i Plaza, Joan ; Ramon Riba, Antoni ; Nociarová, Dominika ; Empain, Joanna Genevieve ; Zurita Soto, Juan Manuel ; Benages Campins, Ester ; Gari Barcelo, Bernat ; Cuesta Torralvo, Elisabeth ; Ortiz Guitart, Ana ; Poch Serra, Joan ; Serret Vidal, Carme ; Armentano Oller, Núria ; Rodriguez Marin, Melina ; Cánovas Hernández, Germán ; Furió Bruno, Marc ; Haas, Carlos ; Bordetas Jiménez, Ivan ; Luján Feliu, Oriol ; Mojica Gasol, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En primer lloc, assignatura ha de facilitar a l'estudiantat el coneixement, l'anàlisi i la comprensió del context sociocultural, científic i humanístic que està configurant el present, possibilitant-li la presa d'una postura crítica i constructiva davant la realitat actual i les transformacions que s'han produït en tots aquests àmbits en els darrers períodes. [...]
First, the subject must provide students with knowledge, analysis and understanding of the sociocultural, scientific and humani Secondly, the students of this subject will have to be involved into a learning system based on problems and challenges, which.
En primer lugar, la asignatura debe proporcionar a los estudiantes conocimiento, análisis y comprensión del contexto sociocultural, científico y humanista que está configurando el presente, permitiéndoles adoptar una postura crítica y constructiva de la realidad actual y las transformaciones que se han producido en todas estas áreas en las últimas épocas. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
5.
5 p, 110.5 KB Educació de nens i joves [101684] / Pagés Mimó, Adrià ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, es una assignatura obligatòria de tercer curs que pretén formar en un dels àmbits professionals de més abast de l'Educació Social alhora que fonamentar-lo des del punt de vista metodològic: l'atenció socioeducativa i comunitària en les etapes de la infantesa, l'adolescència i Joventut. [...]
This course is a compulsory subject in the third year that aims to train professionals in areas of most tour of Social Education at the same point that encourage it from a methodological standpoint: the rehabilitative care in the stages of childhood and adolescence. [...]
Esta asignatura, es una asignatura obligatoria de tercer curso que pretende formar en una de los ámbitos profesionales de más recorrido de la Educación Social al mismo punto que fomentarlo desde un punto vista metodológico: la atención socioeducativa en las etapas de la infancia y adolescencia. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
6.
6 p, 110.8 KB Pràcticum I [101681] / Martinez Fernandez, Jose Reinaldo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El pràcticum I és el primer contacte que tenen els estudiants amb la realitat professional i, per tant, configura l'espai per a la posada en pràctica de les competències fins ara desenvolupades i d'aquelles que s'aniran desenvolupant en els moments de la realització del mateix. [...]
Internships are the first contact that students have with the professional working world, and a unique space to develop and put into practice their competences. It also constitutes an interesting space to reflect and connect the practical intervention carried out in the centres with the courses of the degree. [...]
El practicum I es el primer contacto que tienen los estudiantes con la realidad profesional, y un espacio oportuno para poner en práctica las competencias desarrolladas y las que se irán desarrollando durante su realización. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
7.
5 p, 106.6 KB Pràcticum II [101680] / Martinez Fernandez, Jose Reinaldo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els objectius de l'assignatura de pràcticum II són els següents: 1. Analitzar l'entorn i la institució o centre on es realitza el pràcticum. 2. Detectar i prioritzar les necessitats del centre i els seus participants, tot implicant diferents processos i instruments de recollida d'informació com a procés justificatiu del disseny d'un projecte. [...]
The aims of the course "Practicum II" are: 1. Analyse the social, economical and cultural environment of the institution 2. Identify and prioritize the needs of the centre and of the participants in order to design a tailored intervention 3. [...]
Los objetivos de las asignatura de Practicum II se concretan en: 1. Analizar el entorno y la institución o centro donde se realizan las prácticas 2. Detectar y priorizar las necesidades del centro y de los participantes, implicándoles en el proceso de recogida de información para el diseño de un proyecto de intervención. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
8.
6 p, 109.3 KB Treball social i discriminació [101667] / Martínez Ortiz, Sergio ; Sala Lorda, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura no està agrupada en cap dels tres itineraris de la titulació perquè té un caràcter transversal. L'objectiu principal de l'assignatura és oferir a l'alumnat d'educació social un panorama ampli, teòric i pràctic, del treball social a Catalunya. [...]
This course does not belong specifically to any of three branches of the degree because it is a universal subject and can be taken by students pursuing all three branches. The primary objective of this course is to offer students of social educaction an overview, both theoretic and practial, of social work using Catalunya as an example. [...]
Esta asignatura no está agrupada en ninguno de los tres itinerarios de la titulación porque es de carácter transversal. El objetivo principal de la asignatura es ofrecer al alumnado de educación social un panorama amplio , teórico y práctico del trabajo social en Catalunya. [...]

2023-24
Grau en Educació Social [827]
3 documentos
9.
8 p, 120.1 KB Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes [101659] / Mas Torello, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Les estratègies didàctiques per a la formació de persones adultes s'emmarquen dins un procés més general que s'ubica específicament en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge; determinant, des de la didàctica diferencial, els eixos d'actuació en programes de formació continua. [...]
The teaching strategies for the training of adults are framed within a more general process that is specifically located in the teaching and learning processes; determining, from the differential education, the axes of action in training programs keep on. [...]
Las estrategias didácticas para la formación de personas adultas se enmarcan dentro de un proceso más general que se ubica específicamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; determinando, desde la didáctica diferencial, los ejes de actuación en programas de formación continúa. [...]

2023-24
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
10.
6 p, 108.6 KB Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes [101653] / Ruiz Bueno, Carmen ; Mas Torello, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
1. Reflexionar en torn als conceptes relacionats amb el procés d'elaboració de plans i programes de formació. 2. Analitzar models de disseny de la formació verificant els seus aspectes positius i negatius. [...]
Analyse the concepts related to the Planning elaboration process and formative programme. Analyse the educational design models testing their positive and negative aspects. Identify the elements or components that intervene in the Planning process. [...]
1. Reflexionar en torno a los conceptos relacionados con el proceso de elaboración de planes y programas de formación. 2. Analizar modelos de diseño de la formación verificando sus aspectos positivos y negativos. [...]

2023-24
Grau en Pedagogia [1211]
Grau en Educació Social [827]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 462 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.