Warning: Ignoring empty plaestudis search term.
Resultats globals: 48 registres trobats en 0.03 segons.
Materials acadèmics, 48 registres trobats
Materials acadèmics 48 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.3 KB Innovació Social [106598] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Domenech Argemi, Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura té com a objectiu principal la introducció dels conceptes bàsics de la innovació social com a motor de progrés en el sentit més ampli. Es dotarà lalumnat de les eines i competències necessàries per dirigir i desenvolupar problemes dinnovació i emprenedoria, a partir de la valorització de tecnologies de IA per resoldre problemes reals. [...]
The subject's main objective is to introduce the basic concepts of social innovation, as a motor of progress, in the broadest sense. Students will be provided with the necessary tools and skills to direct and develop innovation and entrepreneurship problems, based on the valorization of AI technologies to solve real problems. [...]
La asignatura tiene por objetivo principal la introducción de los conceptos básicos de la innovación social, como motor de progreso, en el sentido más amplio. Se dotará al alumnado de las herramientas y competencias necesarias para dirigir y desarrollar problemas de innovación y emprendimiento, a partir de la valorización de tecnologías de IA para resolver problemas reales. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
2.
4 p, 101.3 KB Projecte de Síntesi II [106594] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar un projecte en grup que requereixi aplicar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures al disseny i implementació d'una solució a un repte real de l'aplicació de la intel·ligència artificial. [...]
The objective of the subject is to develop a project in groups that requires applying the knowledge acquired in the rest of the subjects to the design and implementation of a solution to a real challenge of artificial intelligence application. [...]
El objetivo de la asignatura es desarrollar un proyecto en grupo que requiera aplicar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas al diseño e implementación de una solución a un reto real de aplicación de inteligencia artificial. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
3.
4 p, 101.8 KB Projecte de Síntesi I [106593] / Valveny Llobet, Ernest ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar un projecte en grup que requereixi aplicar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures al disseny i implementació d'una solució a un repte real de l'aplicació de la intel·ligència artificial. [...]
The objective of the subject is to develop a project in groups that requires applying the knowledge acquired in the rest of the subjects to the design and implementation of a solution to a real challenge of artificial intelligence application. [...]
El objetivo de la asignatura es desarrollar un proyecto en grupo que requiera aplicar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas al diseño e implementación de una solución a un reto real de aplicación de inteligencia artificial. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
4.
5 p, 107.2 KB Robots Intel·ligents [106589] / Ribas Xirgo, Lluis ; Garcia Calvo, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La robòtica és la part de l'enginyeria que s'aplica al desenvolupament de robots, és a dir, màquines amb capacitat d'interactuar amb el seu entorn. La complexitat d'aquesta interacció depèn no només del nombre d'elements que tinguin per actuar en el seu entorn (actuadors) sinó també de la informació que en poden extreure a partir dels elements que facin servir per percebre'l (sensors). [...]
Robotics is the part of Engineering that applies to the development of robots, that is, machines with the ability to interact with their environment. The complexity of this interaction depends not only on the number of elements they include to act in their environment (actuators) but also on the information they can extract from the elements they use to perceive it (sensors). [...]
La robótica es la parte de la ingeniería que se aplica al desarrollo de robots, es decir, máquinas con capacidad para interactuar con su entorno. La complejidad de esta interacción depende no sólo del número de elementos que tengan para actuar en su entorno (actuadores) sino también de la información que pueden extraer de ellos a partir de los elementos que utilicen para percibirlo (sensores). [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
5.
5 p, 105.5 KB Agents Autònoms [106587] / Miguel Quesada, Francesc Josep ; De Jonge, Dave ; Sabater Mir, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura introdueix les bases dels agents autònoms, dóna una visió detallada del disseny d'aquests agents i proporciona les bases per programar-los en entorns productius industrials o de serveis, integrant diferents elements apresos al llarg del grau.
This subject introduces the basics of autonomous agents, gives a detailed vision of the design of these agents and provides the foundations for programming them in industrial or service production environments, integrating different elements learned throughout the degree.
Esta asignatura introduce las bases de los agentes autónomos, da una visión detallada del diseño de estos agentes y proporciona los fundamentos para su programación en entornos productivos industriales o de servicios, integrando diferentes elementos aprendidos a lo largo del grado.

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
6.
6 p, 109.9 KB Fonaments del Llenguatge Natural [106584] / Fornes Bisquerra, Alicia ; Torras Coloma, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest curs proporciona una descripció general de les tècniques fonamentals per al processament del llenguatge natural (Natural Language Processing, NLP), cobrint els enfocaments clàssics per al processament i anàlisi de text, el llenguatge i el modelatge de seqüències i la representació de text, mostrant aplicació als problemes habituals de NLP. [...]
This course provides an overview of the fundamentals techniques for natural language processing (NLP), covering classical approaches for text processing and parsing, language and sequence modelling and text representation, showing their application to usual NLP problems. [...]
Este curso proporciona una descripción general de las técnicas fundamentales para el procesamiento del lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP), cubriendo los enfoques clásicos para el procesamiento y análisis de texto, el lenguaje y el modelado de secuencias y la representación de texto, mostrando su aplicación a los problemas habituales de NLP. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
7.
6 p, 110.3 KB Visió i Aprenentatge [106582] / Gonzalez Sabate, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aproximadament cada dècada hi ha un tsunami tecnològic que transforma múltiples indústries. La Intel·ligència Artificial (IA) és aquesta onada que arrasa al món tecnològic actual. Si alguna vegada t'has preguntat: com els ordinadors realitzen la detecció de cares en multituds? com les aplicacions de videotrucades desenfoquen el fons o reemplacen el fons amb altres imatges? com es desplacen els cotxes autònoms de forma segura en un entorn urbà? com es segueix la pilota amb tanta precisió en esdeveniments esportius televisats com tennis, futbol i bàsquet? podem saber el tractament de càncer més efectiu a partir de dades multimodals del pacient? podem saber les emocions d'una persona amb un video? com aprenen les màquines? 1 Si hem despertat la seva curiositat, aquest curs és el que necessites. [...]
Roughly every decade there is a technological tsunami that transforms multiple industries. Artificial Intelligence (AI) is this wave that sweeps the current technological world. If you have ever wondered: How do computers perform face detection in crowds? how do video calling apps blur background or replace background with other images? How do autonomous cars move safely in an urban environment? How do you track the ball with such precision in televised sporting events like tennis, soccer, and basketball? Can we know the most effective cancer treatment from multimodal patient data? Can we know the emotions of a person with a video? how do machines learn? 1 If we have aroused your curiosity, this course is what you need. [...]
Aproximadamente cada década existe un tsunami tecnológico que transforma múltiples industrias. La Inteligencia Artificial (IA) es esta ola que arrasa en el mundo tecnológico actual. Si alguna vez te has preguntado: ¿cómo los ordenadores realizan la detección de caras en multitudes? ¿cómo las aplicaciones de videollamadas desenfocan el fondo o reemplazan el fondo con otras imágenes? ¿cómo se desplazan los coches autónomos de forma segura en un entorno urbano? ¿cómo se sigue la pelota con tanta precisión en eventos deportivos televisados como tenis, fútbol y baloncesto? ¿podemos saber el tratamiento de cáncer más efectivo a partir de datos multimodales del paciente? ¿podemos saber las emociones de una persona con un video? ¿cómo aprenden las máquinas? 1 ¿cómo aprenden las máquinas? Si hemos despertado su curiosidad, este curso es lo que necesitas. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
8.
6 p, 109.3 KB Fonaments de la Visió per Computador [106581] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui els aspectes bàsics de la visió per computador i el processament d'imatge. Més concretament, els objectius es poden resumir a: Coneixements: • Conéixer i entendre el procés de captació d'imatges • Entendre el fenomen de la percepció visual humana • Comprendre les fases en què es divideix la solució a un problema d‟anàlisi d‟imatges • Saber identificar els avantatges i els desavantatges dels algorismes de visió per computador que s'expliquen • Resoldre problemes reals usant tècniques de visió per ordinador • Conèixer les limitacions dels problemes reals per decidir quina tècnica de visió per ordinador és més apropiada • Saber triar l'algorisme de processament d'imatges més adequat per fer una tasca donada Habilitats: • Saber reconèixer en quines situacions aplicar algorismes de visió per ordinador pot ser apropiat per resoldre un problema • Saber analitzar el problema que cal resoldre i dissenyar la solució òptima aplicant les tècniques apreses • Redactar documents tècnics relacionats amb l‟anàlisi i la solució d‟un problema donat • Programar els algorismes bàsics per solucionar els problemes proposats • Avaluar els resultats obtinguts a partir de la solució implementada i valorar possibles millores • Saber raonar i defensar cadascuna de les decisions preses al‟hora d‟arribar a una solució 1 Competències i resultats daprenentatge: • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feinao vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se permitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. [...]
The main objective of the subject is for the student to know the basic aspects of computer vision and image processing. More specifically, the objectives can be summarized as: Knowledge: • Know and understand the process of image acquisition • Understand the phenomenon of human visual perception • Understand the phases in which the solution to an image analysis problem is divided • Know how to identify the advantages and disadvantages of computer vision algorithms that are explained in the subject • Solve real problems using computer vision techniques • Know the limitations of real problems in order to decide which computer vision technique is more appropriate • Know how to choose the most appropriate image processing algorithm to perform a given task. [...]
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno conozca los aspectos básicos de la visión por computador y el procesado de imagen. Más concretamente, los objetivos se pueden resumir en: Conocimientos: Conocer y entender el proceso de captación de imágenes Entender el fenómeno de la percepción visual humana Comprender las fases en que se divide la solución a un problema de análisis de imágenes Saber identificar las ventajas y desventajas de los algoritmos de visión por computador que se explican Resolver problemas reales usando técnicas de visión por computador Conocer las limitaciones de los problemas reales para decidir qué técnica de visión por computador es más apropiada Saber escoger el algoritmo de procesamiento de imágenes más adecuado para realizar una tarea dada Habilidades: Saber reconocer en qué situaciones aplicar algoritmos de visión por computador puede ser apropiado para resolver un problema Saber analizar el problema que hay que resolver y diseñar la solución óptima aplicando las técnicas aprendidas Redactar documentos técnicos relacionados con el análisis y la solución de un problema dado Programar los algoritmos básicos para solucionar los problemas propuestos Evaluar los resultados obtenidos a partir de la solución implementada y valorar posibles mejoras 1 Evaluar los resultados obtenidos a partir de la solución implementada y valorar posibles mejoras Saber razonar y defender cada una de las decisiones tomadas a la hora de llegar a una solución Competencias y resultados de aprendizaje: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración ydefensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
9.
5 p, 106.2 KB Ment i Cervell I [106578] / Coll-Andreu, Margalida ; Martin Garcia, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té per objectiu general que els estudiants comprenguin el funcionament del sistema nerviós i les bases neurals dels processos cognitius, així com les interelacions bidireccionals entre la neurociència i la intel·ligència artificial. [...]
The general aim of this course intends that the students understand how the nervous system works, which are the neural bases of cognitive processes, and the bidirectional relationship between neuroscience and artificial intelligence. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo general que los estudiantes comprendan el funcionamiento del sistema nervioso y las bases neurales de los procesos cognitivos, así como las interrelaciones bidireccionales entre la neurociencia y la inteligencia artificial. [...]

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
10.
5 p, 105.1 KB Processos Cognitius [106577] / Ramis Laloux, Yago ; Jordana, Anna ; Borrueco, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest curs pretén explorar com l'estudi dels Processos Cognitius (PPCC) pot informar i millorar la Intel·ligència Artificial (IA).
This course aims to explore how the study of Cognitive Processes (CP) can inform and improve Artificial Intelligence (AI). The student will review cognitive processing in processes such as perception and attention, learning and memory, language processing, thinking and reasoning, and emotion. [...]
Este curso pretende explorar cómo el estudio de los Procesos Cognitivos (PPCC) puede informar y mejorar la Inteligencia Art.

2023-24
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents

Materials acadèmics : 48 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.