Results overview: Found 405 records in 0.04 seconds.
Research literature, 4 records found
Course materials, 401 records found
Research literature 4 records found  
1.
48 p, 3.9 MB Sustainable energy storage devices using laser-induced graphene electrodes / Ormaetxea Orobengoa, Joseba M. ; Torres, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This project presents the development of laser-induced graphene (LIG) electrodes for application on sustainable electrochemical energy storage devices. Cardboard is selected as organic recyclable substrate, upon which fire-retardant treatments and lignin coatings have been tested prior to laser scribing. [...]
2021
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
2.
35 p, 1.8 MB Bacterial nanocellulose : production optimization and application in plant materials / Muñiz Bàguena, Oriol ; Sánchez Coll, Núria, tut. (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Laromaine, Anna, tut. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Rabissi, Agnese, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This Bachelor's Degree Final Project centered on bacterial nanocellulose, a biodegradable material that facilitates tissue regeneration. Specifically, the commercial viability of its application in plant materials (cut flowers and Pinus pinea grafts) was assessed, alongside an experiment studying its production by Komagataeibacter xylinus, with the aim of optimizing the production process in the laboratory.
Aquest Projecte final de grau s'ha centrat en la nanocel·lulosa bacteriana, un material biodegradable que facilita la regeneració del teixit. Concretament, s'ha valorat la viabilitat comercial de la seva aplicació en materials vegetals (flors tallades i empelts de Pinus pinea), juntament amb un experiment que estudia la seva producció per Komagataeibacter xylinus, amb l'objectiu d'optimitzar el procés de producció al laboratori.

2019
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
3.
40 p, 6.8 MB Towards biofunctionalized nano-opto-elastic sensors / Güell Grau, Pau ; Sepúlveda, Borja, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2014
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
4.
26 p, 3.0 MB Study of the resistive switching phenomenon in YBCO superconducting samples / Antoja Lleonart, Jordi ; Palau, Anna, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2014
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  

Course materials 401 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 105.7 KB Fenòmens Quàntics II [103498] / Rodríguez Viejo, Javier ; González Silveira, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica complementaris dels impartits en l'assignatura de Fenòmens Quàntics I, i de la seva aplicació a fenòmens específics i propietats de la matèria a la nanoescala. [...]
Basic knowledge of quantum mechanics phenomena complementary to subjects learned in Quantum Phenomena I with specific focus on the behaviour of matter and the applications at the nanoscale. The course is organized in six units: In the first unit, the emphasis is placed on some of the topics covered in Quantum Phenomena I that are developed in more detail. [...]
Adquisición de conocimientos básicos de Mecánica Cuántica complementarios de los impartidos en la asignatura de Fenómenos Cuánticos I, y de su aplicación a fenómenos específicos y propiedades de la materia en la nanoescala. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
2.
6 p, 115.1 KB Química Supramolecular i Reconeixement Molecular [103294] / Guirado López, Gonzalo ; Jaime Cardiel, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements bàsics en Química Supramolecular, la qual cosa el permeti interpretar fenòmens de reconeixement molecular des d'un punt de vista químic i comprendre els processos que intervenen en la formació d'estructures supramoleculars autoassemblades. [...]
In this subject, the students will learn the basis of in Supramolecular Chemistry, which will allows them to recognize molecular recognition phenomena from a chemical point of view and to understand the processes involved in the formation of self-assembled supramolecular structures. [...]
En esta asignatura se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos en Química Supramolecular, lo que le permita interpretar fenómenos de reconocimiento molecular desde un punto de vista químico y comprender los procesos que intervienen en la formación de estructuras supramoleculares autoensambladas. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
3.
5 p, 107.4 KB Enllaç Químic i Estructura de la Matèria [103293] / Ujaque Pérez, Gregori ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura és que l'alumne conegui i sàpiga aplicar els conceptes, principis i teories sobre l'estructura de l'àtom i de la matèria, ja que són aquestes estructures les que en determinen les seves propietats. [...]
The general objective of the subject is that the student knows how to apply the concepts, principles and theories on the structure of the atom and the matter; their structures determine their properties. [...]
El objetivo general de la asignatura es que el alumno conozca y sepa aplicar los conceptos, principios y teorías sobre la estructura del átomo y de la materia, ya que son estas estructuras las que determinan sus propiedades. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
4.
6 p, 112.7 KB Reactivitat Química [103292] / Fàbregas, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius generals de l'assignatura són establir els conceptes fonamentals que permetin comprendre les reaccions químiques i així poder relacionar-les amb altres matèries més especifiques del grau de Nanociència i Nanotecnologia. [...]
The general objectives of the subject are to establish the fundamental concepts that allow understanding chemical reactions and to be able to relate them with other more specific subjects of the Degree of Nanoscience and Nanotechnology. [...]
Los objetivos generales de la asignatura son establecer los conceptos fundamentales que permitan comprender las reacciones químicas y así poder relacionarlas con otras materias más específicas del grado de Nanociencia y Nanotecnología. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
5.
8 p, 110.3 KB Dispositius Electrònics [103289] / Oriols Pladevall, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
. - Comprensió i domini dels principis físics dels semiconductors, així com dels dispositius electrònics i fotònics més habituals i de la tecnologia de fabricació dels mateixos. . - Relacionar les prestacions dels dispositius, els seu funcionament en circuits i els processos tecnològics de fabricació, mitjançant models físics analítics, simulacions numèriques a nivell físic, models compactes i simulacions circuitals. [...]
- Understanding and mastery of the physical principles of semiconductors, as well as the most common electronic and photonic devices and the technology of their manufacture. - Relate the benefits of the devices, their operation in circuits and the technological manufacturing processes, through physical analytical models, numerical simulations at a physical level, compact models and circuit simulations.
. -Comprensión y dominio de los principios físicos de los semiconductores, así como de los dispositivos electrónicos y fotónicos más habituales y de la tecnología de fabricación de los mismos. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
6.
5 p, 106.6 KB Ampliació de Física Clàssica [103286] / Casado Lechuga, María del Pilar ; Mompart Penina, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els conceptes fonamentals de la física clàssica centrant-nos en la mecànica clàssica, la llum, i la interacció llum matèria. En concret, analitzarem la mecànica de sistemes de partícules, revisarem el comportament del sòlid rígid amb diferents condicions externes i es farà una introducció a mecànica analítica, tant conceptual com formal. [...]
The aim of this course is to provide the student with the fundamental concepts of classical physics by focusing on classical mechanics, light, and light-matter interaction. Specifically, we will analyze the mechanics of particle systems, review the behavior of the rigid solid under different external conditions, and introduce analytical mechanics, both conceptual and formal. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conceptos fundamentales de la física clásica centrándonos en la mecánica clásica, la luz, y la interacción luz materia. En concreto, analizaremos la mecánica de sistemas de partículas, revisaremos el comportamiento del sólido rígido con diferentes condiciones externas y se hará una introducción a mecánica analítica, tanto conceptual como formal. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
7.
5 p, 107.4 KB Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase [103285] / Pellicer Vilà, Eva Maria ; Ayllón Esteve, José Antonio ; Menéndez Dalmau, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Quant a coneixements: A través d'aquesta assignatura es pretén que l'alumne adquireixi els coneixements necessaris per a la comprensió dels processos fisicoquímics, des d'un punt de vista termodinàmic i cinètic. [...]
Regarding knowledge: Students should acquire the knowledge required for the understanding of physical-chemical processes, from both thermodynamic and kinetic points of view. Regarding skills and abilities: - Apply the knowledge to problem solving, through the analysis and critical scrutinizing of the procedures used and the results obtained in the resolution of the problems. [...]
En cuanto a conocimientos: A través de esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la comprensión de los procesos físico-químicos, desde un punto de vista termodinámico y cinético. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
8.
7 p, 114.7 KB Treball de Final de Grau [103284] / Pellicer Vilà, Eva Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu del Treball és el d'aprofundir en i/o aplicar i saber transmetre coneixements adquirits durant els estudis del Grau de Nanociència i Nanotecnologia. El Treball fi de Grau comporta la realització per part de l'estudiant d'un projecte, memòria o estudi original sota la supervisió d'un tutor, en el que s'integren i desenvolupen els continguts formatius, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides durant el Grau. [...]
The aim of the Final Degree Project is to deepen and / or apply and convey the knowledge acquired during the Degree in Nanoscience and Nanotechnology. The Final Degree Project involves the completion of an original project, report or study by the student under the supervision of a tutor. [...]
El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es el de profundizar en y / o aplicar y saber transmitir conocimientos adquiridos durante los estudios del Grado de Nanociencia y Nanotecnología. El Trabajo fin de Grado conlleva la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de un tutor, en el que se integran y desarrollan los contenidos formativos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridas durante el Grado. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
9.
5 p, 108.0 KB Nanobiosistemes Analítics [103274] / del Valle Zafra, Manel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnología als sistemes per l'anàlisi química i el diagnòstic. Familiaritzar-se amb els nous sistemes analítics bioinspirats. [...]
To apply the concepts, principles, theories and fundamental facts related to nanoscience and nanotechnology in the systems for chemical analysis and diagnosis. Familiarize yourself with the new bio-inspired analytical systems. [...]
Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la nanociencia y la nanotecnología a los sistemas para el análisis químico y el diagnóstico. Familiarizarse con los nuevos sistemas analíticos bioinspirados. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
10.
5 p, 102.6 KB Pràctiques Externes [103269] / Menéndez Dalmau, Enric ; García, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu principal és que els estudiants puguin posar en pràctica els coneixements adquirits en el grau, apropar-los a la realitat laboral i facilitar una possible via d'inserció laboral. Les entitats que poden participar en el programa han de ser: empreses, spin-off, centres tecnològics, serveis cientificotècnics i divisions tècniques de centres de recerca i universitats.
The main objective is that students can put into practice the knowledge acquired in the degree, bringing them closer to the reality of work and facilitate their future entry into the world of employment. [...]
El objetivo principal es que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado, acercarlos a la realidad laboral y facilitar una posible vía de inserción laboral. Las entidades que pueden participar en el programa deben ser: empresas, spin-offs, centros tecnológicos, servicios científico-técnicos y divisiones técnicas de centros de investigación y universidades.

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents

Course materials : 401 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.