Results overview: Found 858 records in 0.02 seconds.
Research literature, 76 records found
Course materials, 782 records found
Research literature 76 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
20 p, 9.7 MB Impacte psicosocial dels problemes d'habitatge al barri del Raval / Miranda Iglesias, Lídia ; Camps-Orfila, Silvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta investigació pretén analitzar el conjunt de dinàmiques que tenen lloc entre les persones que habiten al Raval i el seu teixit associatiu al voltant de les problemàtiques d'habitatge i els factors que s'hi vinculen. [...]
The aim ofthis research is to analyze the set of dynamics that take place between Raval's inhabitants and its associative fabric related to housing problems and the factors that are linked to it. It is a qualitative study consisting of semistructured interviews to people and organizations linked to the neighborhood and participant observation at the attempt to stop sorne evictions. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2.
29 p, 591.8 KB Franquismo y binarismo absolutista : un destino imperial estructurado en la naturalización de los cuerpos / Cano Silva, Verónica Andrea ; Balltondre, Mónica, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Las modificaciones del discurso sobre la homosexualidad a lo largo de la dictadura franquista deviene en hilo conductor de la presente investigación, encauzándose el análisis por el entramado de saberes y poderes que articulaban la biopolítica del régimen. [...]
Les modificacions del discurs sobre l'homosexualitat al llarg de la dictadura franquista esdevé en fil conductor de la present investigació, canalitzant l'anàlisi per l'entramat de sabers i poders que articulaven la biopolítica del règim. [...]

2020
Grau en Psicologia [1485]  
3.
71 p, 4.3 MB Relación entre el feedback de los y las entrenadoras y el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as: una revisión sistemática / Merino Expósito, Victor ; Alcaraz Garcia, Saül, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Los tipos o características del feedback que proporcionan los y las entrenadoras tienen efecto sobre el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as. Por ello, se realiza una revisión sistemática con el objetivo examinar dicha relación y que, al mismo tiempo, permita extraer recomendaciones para los y las entrenadoras. [...]
Els tipus o característiques del feedback que proporcionen els i les entrenadores tenen efecte sobre el refinament de destreses motrius en esportistes experimentats. Per això, es realitza una revisió sistemàtica amb l'objectiu d'examinar aquesta relació i que, al mateix temps, permeti extraure recomanacions per als i les entrenadores. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
4.
57 p, 2.1 MB A bridge from neuroscientific models to recurrent neural networks. Derivation of continuous-time connectionist models from neuroscience computational principles / Gort Vicente, Joan ; Losilla Vidal, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
In the last years, recurrent neural networks with continuous dynamics have been applied to model many neurobiological phenomena. However, the literature on the physiological foundations of these connectionist networks is practically non-existent, as they are closer to artificial neural networks than neuroscientific computational models. [...]
A través d'aquestes pàgines, oferim una derivació completament nova d'alguns models de freqüència neuronal, partint del formalisme dels "integrate and fire" i de la cinètica sinàptica. El propòsit principal és investigar els fonaments neurocientífics dels models connexionistes, ja que les equacions que obtenim es tracten de xarxes neuronals recurrents. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
5.
30 p, 800.3 KB Simptomatologia afectiva en una mostra de població desnonada / Martín Sánchez, Ariadna ; Ramos Rivera, Josep ; Gomà Freixanet, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El desnonament és un esdeveniment vital que pot afectar la salut mental i física. Hem administrat el qüestionari COPE-48 i el qüestionari Golberg dos grups: un grup desnonat i un no desnonat aparellat per gènere, edat i districte de residència de Barcelona (n = 25, 88% dones). [...]
The literature on evictions describes that experiencing evictions increases anxious and depressive symptomatology. It also postulates that maladaptive coping strategies to stress are related to certain disorders. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
6.
29 p, 1.0 MB Oxitocina : ¿Puede ser clave para el diagnóstico diferencial de la Psicopatía? / Cobos Costa, Esther ; Deus Yela, Juan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Las terminologías de Psicopatía y TAP suelen asumirse como sinónimas, pero la Psicopatía implica necesariamente una falta de empatía y remordimientos. Recientemente, se ha estudiado la Oxitocina como posible biomarcador para esta patología por su relación con la empatía y vínculos afectivos. [...]
Les terminologies de Psicopatia i TAP solen assumir-se com a sinònimes, però la Psicopatia implica necessàriament una falta d'empatia i remordiments. Recentment, s'ha estudiat la Oxitocina com a possible biomarcador per a aquesta patologia per la seva relació amb l'empatia i els vincles afectius. [...]

2020
Grau en Psicologia [1485]  
7.
28 p, 1.2 MB La retòrica política de Vox i CUP : anàlisi comparada sobre racisme i colonialisme / Navarro Fernández, Marina ; Pujol i Tarrés, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'actual context de crisi, és de gran rellevància la influència dels discursos polítics cap a la ciutadania. En aquest estudi es volen conèixer els repertoris interpretatius relacionats amb el racisme que utilitza Vox i contrastar-los amb els d'un partit totalment oposat, la CUP. [...]
In the actual crisis-based context, citizen-targeted political speeches are of tremendous influence and its relevance needs to be highlighted. In this study the audience will be able to identify the repertoire of interpretative tools related to racism, used by Vox, and contrast against the ones used by a totally opposed party, CUP. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
8.
46 p, 2.3 MB Desregulació emocional en el TEA i neuroimatge / Clivillé Domingo, Marina ; Deus Yela, Juan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les emocions guien la conducta humana, saber identificar-les i gestionar-les correctament és un procés bàsic per aconseguir un benestar personal i social, en cas contrari, comportaments com la irritabilitat i les rebecaries poden ser manifestacions freqüents problemàtiques. [...]
Emotions guide human behaviour; knowing how to identify and manage them correctly is the basic process to achieve personal and social well-being. On the other hand, behaviours such as irritability or tantrums can be frequent manifestations that don't contribute positively to the process. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
9.
18 p, 493.5 KB La realitat del Chemsex / Bové Pérez, Marta ; Íñiguez Rueda, Lupicinio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En aquest document recullo el treball que he realitzat durant aquest quart curs. Inclou una introducció, el marc teòric, els meus objectius i el guió del documental, el finalment realitzat, i una explicació del treball fet al llarg d'aquest període. [...]
This document contains the job I have been doing this fourth year. It includes an introduction, the theoretical framework, my targets and the documental draft, the finally done, an explication of the work done over this period of time. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
10.
54 p, 1.4 MB Deprimidas, Culpables y Medicalizadas. La transformación de la desigualdad en Psicología a través del abordaje de la depresión desde la perspectiva de género / Martín Alcázar, Núria ; Pujal i Llombart, Margot, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Actualmente la depresión se aborda desde la perspectiva biopsicomédica como modelo hegemónico. Por otro lado, la perspectiva feminista incluye la depresión en el concepto de malestar de género y considera que su mayor prevalencia en mujeres se debe a la situación de subordinación en la que se encuentran. [...]
Actualment la depressió s'aborda des de la perspectiva biopsicomédica com a model hegemònic. D'altra banda, la perspectiva feminista inclou la depressió en el concepte de malestar de gènere i considera que la seva major prevalença en dones es deu a la situació de subordinació en la qual es troben. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  

Research literature : 76 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 782 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 133.8 KB Pràctiques Integrades [106401] / Bonillo Martin, Albert ; Edo Izquierdo, Silvia ; Guillazo Blanch, Gemma ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Nadal Alemany, Roser ; Cladellas Pros, Ramón ; Parra Lorenzo, Guillermo ; Barajas Velez, Ana ; Faucha Hernández, Mireia ; Barat Auleda, Oriol ; Parrado Romero, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La complexitat de factors que determinen la conducta dels individus i les poblacions fa necessari, més que 1 La complexitat de factors que determinen la conducta dels individus i les poblacions fa necessari, més que mai, dotar els estudiants d'habilitats que els permetin la integració dels coneixements i procediments d'una manera comprensible. [...]
1 The complexity of factors that determine the behaviour of individuals and populations makes it necessary, more than ever, to provide students with skills that allow them to integrate and apply their learning judiciously. [...]
1 La complejidad de factores que determinan la conducta de los individuos y las poblaciones hacen necesario, más que nunca, dotar a los estudiantes de habilidades que les permitan la integración de los conocimientos y procedimientos de una manera comprensible. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
2.
7 p, 132.7 KB Introducció a la Psicologia de la Salut [106400] / Feliu Soler, Albert ; Fernandez Sanchez, Ana ; Anastasiadou, Dimitra Tatiana ; Peralta Perez, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Delimitar conceptualment la Psicologia de la Salut. Entendre els conceptes de salut i malaltia des d'una perspectiva biopsicosocial. Aprendre a identificar els diferents tipus de determinants de la salut. [...]
To know and understand the conceptual delimitations of Health Psychology To understand and apply the concepts of health and disease from a biopsychosocial perspective. To learn to identify the different types of health determinants. [...]
Delimitar conceptualmente la Psicología de la Salud. Entender los conceptos de salud y enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial. Aprender a identificar los diferentes tipos de determinantes de la salud. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
3.
5 p, 122.8 KB Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta [105776] / Mora Giral, María Soledad ; Torras Claraso, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura pertany a la Menció optativa en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta (Bloc A). A l'assignatura d'Introducció al Tractament Psicològic el/les estudiants hauran aprofundit en el procés terapèutic i en les diferents tècniques terapèutiques d'una manera monogràfica i relativament independent. [...]
This subject belongs to optional Specialisation in Adult Clinical Psychology. In Introduction to Psychological Treatment students have deepened in therapeutic process and in different therapeutic techniques in a monographic and relatively independent way. [...]
Esta asignatura pertenece a la Mención optativa en Psicología Clínica de la Edad Adulta (bloque A). En la asignatura de Introducción al Tratamiento Psicológico los / las estudiantes habrán profundizado en el proceso terapéutico y en las diferentes técnicas terapéuticas de una manera monográfica y relativamente independiente. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
4.
5 p, 121.4 KB Psicopatologia de l'Edat Adulta [105775] / Subira Alvarez, Susanna ; Fuente Díez, Eduardo ; Vicens Vilanova, Jordi ; Castillo Aranega, Maria Soledad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La psicopatologia es l'àrea de coneixement que estudia els trastorns mentals de les persones. Tenim coneixement de que l'aparició d'aquests tenen a veure amb la biologia dels subjectes, el seu desenvolupament i la interacció amb factors ambientals, relacionals, socio-culturals i d'aprenentatge. [...]
Psychopathology is the area of knowledge that studies mental disorders in humans. We know that the appearance of these has to do with the biology of the subjects, their development and their interaction with environmental factors. [...]
La psicopatología es el área de conocimiento que estudia los trastornos mentales de las personas. Sabemos que la aparición de éstos tiene que ver con la biología de los sujetos, su desarrollo y la interacción con factores ambientales, relacionales, socio-culturales y de aprendizaje. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
5.
8 p, 140.3 KB Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta [105774] / Deus Yela, Joan ; Devi Bastida, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part de la matèria de formació optativa, de la menció optativa en Psicologia Clínica en l'Edat Adulta que està ubicada al quart curs del Grau de Psicologia. Aquesta assignatura es planteja com a objectiu general que l'estudiant sigui capaç d'identificar i delimitar el procediment i/o tècniques d'avaluació en psicologia clínica d'adults que han de ser utilitzats, més adientment, d'acord al cas plantejat en l'àmbit clínic. [...]
This subject es part of the optional training subject, in the optional specialissation in Adult Clinical Psychology that is undertaken on the fourth year of the Degree in Psychology. A general objective of this subject is that the student is able to identify and delimit the procedure and/or assessment techniques in clinical pscyhology of adults that shoudl be used, most appropriately, according to the case raised in the clinical-health field. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de formación optativa, de la mención optativa en Psicología Clínica en la Edad Adulta que está ubicada en el cuarto curso del Grado de Psicología. Esta asignatura se plantea como objetivo general que el estudiante sea capaz de identificar y delimitar el procedimiento y/o técnicas de evaluación en psicología clínica en la edad adulta que deben ser utilizados, más adecuadamente, de acuerdo al caso planteado en el ámbito clínico. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
6.
8 p, 138.9 KB Treball de Final de Grau [102608] / Feliu Samuel Lajeunesse, Joel ; Luciano Devis, Juan Vicente ; Peralta Serrano, Alicia ; Penelo Werner, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu principal del Treball de Final de Grau (TFG) és que l'estudiant demostri que té capacitat per establir relacions entre diverses matèries del grau, i té un caràcter eminentment professionalitzador. [...]
The main goal is that students show that they have the capacity to establish relationships between different subjects of the degree. It has an eminently professional character. This implies that it must be an original work in which students develop their ability to address current psychological problems with the appropriate disciplinary methodologies. [...]
El objetivo principal del Trabajo de Final de Grado (TFG) es que el estudiantado demuestre que tiene capacidad para establecer relaciones entre diversas materias del grado, y tiene un carácter eminentemente profesionalizador. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
7.
7 p, 132.6 KB Fonaments de Psicobiologia II [102606] / Portell Cortés, Isabel ; Balada Nicolau, Ferran ; Coll Andreu, Margalida ; Costa Miserachs, David ; Nadal Alemany, Roser ; Pallarés Anyo, Marcos ; Darbra Marges, Sonia ; Torras García, Meritxell ; Silvestre Soto, Jordi ; García Brito, Soleil ; Amoros Aguilar, Laura ; Vila Solés, Laia ; Perez Caballero, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1 La Psicologia és una disciplina enormement rica, i inclou vessants relacionats amb els àmbits de la salut, social, educatiu, laboral, judicial, etc. El coneixement de la conducta i la ment requereix, entre altres, entendre les bases biològiques que les sustenten. [...]
Psychology is an incredibly rich discipline, including aspects related to health, society, education, work, justice, 1 Psychology is an incredibly rich discipline, including aspects related to health, society, education, work, justice, etc. [...]
1 La Psicología es una disciplina enormemente rica, e incluye vertientes relacionadas con los ámbitos de la salud, social, educativo, laboral, judicial, etc. El conocimiento de la conducta y la mente requiere, entre otros aspectos, entender las bases biológicas que las sustentan. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
8.
7 p, 129.0 KB Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge [102603] / Torregrossa Alvarez, Miquel ; Fernández Castro, Jordi ; Soler Vilageliu, Olga ; Ramis Laloux, Yago ; García Solà, Marina ; Mejías Riquelme, José Tomás ; Pérez Aranda, Adrian ; Caño Melero, María Inés ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura té com objectiu introduir l'estudiant a l'estudi del pensament i del llenguatge des d'una perspectiva cognitiva. S'analitzaran les característiques de les tasques cognitives de classificació i estructuració de la informació, del raonament, de la presa de decisions i de la resolució de problemes, també es proporcionaran recursos per a la millora del pensament i s'identificaran mètodes d'intervenció. [...]
This subject aims to introduce the student to the study of thought and language from a cognitive perspective. The characteristics of the cognitive tasks of classification and structuring of information, reasoning, decision making and problem solving will be analyzed, resources will also be provided for the improvement of thought and methods of intervention will be identified . [...]
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al estudiante en el estudio del pensamiento y del lenguaje desde una perspectiva cognitiva. Se analizarán las características de las tareas cognitivas de clasificación y estructuración de la información, del razonamiento, de la toma de decisiones y de la resolución de problemas, también se proporcionarán recursos para la mejora del pensamiento y se identificarán métodos de intervención . [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
9.
7 p, 137.6 KB Psicologia Social del Món Contemporani [102601] / Martinez Martinez, Luz María ; Pujal Llombart, Margot ; Pujol Tarres, Joan ; Mora Martínez, Martín ; Arroyo Prieto, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La complexitat i diversitat del món contemporani necessita de perspectives teòriques i eines metodològiques dins de la psicologia que puguin analitzar els fenomens socials i que tinguin en compte alhora la igualtat de drets i la diversitat social, per tal de poder elaborar propostes d'anàlisi i d'intervenció concretes que portin a la inclusió social. [...]
The complexity and diversity of the contemporary world needs theoretical perspectives and methodological tools within the psychology that can analyse social phenomena and that, at the same time, take into account equality of rights and social diversity, in order to be able to develop specific analysis and intervention proposals leading to social inclusion. [...]
La complejidad y diversidad del mundo contemporáneo necesita de perspectivas teóricas y de herramientas metodológicas de la psicología que puedan analizar los fenómenos sociales y que tengan en cuenta al mismo tiempo la igualdad de derechos y la diversidad social, a fin de poder elaborar desde ellas propuestas de análisis y de intervención concretas que lleven a la inclusión social. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents
10.
6 p, 128.7 KB Intervenció en Psicologia de la Salut [102593] / Gutiérrez Rosado, Teresa ; Segura Garcia, Lidia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Intervenció en Psicologia de la Salut és una assignatura optativa del Bloc A de la "Menció en Intervenció Psicològica per al Benestar i la Qualitat de Vida". S'imparteix 2n semestre de 4a curs per professores del Departament de Psicologia Clínica i de Salut especialistes en salut pública. [...]
Intervention in Health Psychology is an optional subject in Block A of the "Specialisation in Psychological Intervention in Well-being and Quality of Life". It is taught in the 2nd semester of the 4th year by teachers from the Department of Clinical and Health Psychology who specialise in public health. [...]
Intervención en Psicología de la Salut es una asignatura optativa del Bloque A de la "Mención en Intervención Psicológica para el Bienestar y Calidad de vida". Se imparte 2º semestre de 4ª curso por profesoras del Departamento de Psicología Clínica y de Salud especialistas en salud pública. [...]

2022-23
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documents

Course materials : 782 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.