Results overview: Found 2,176 records in 0.03 seconds.
Research literature, 269 records found
Course materials, 1,907 records found
Research literature 269 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
58 p, 583.6 KB Les traduccions de Balzac al català / Grau González, Alba ; Bacardí, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball de final de grau presentem les traduccions al català de l'obra de l'escriptor francès Honoré de Balzac, com també els traductors i les editorials que les han fetes possible. Concretament, examinem els aspectes més rellevants de cada un dels traductors i de les editorials que se n'han encarregat i els situem en el context històric, atès que les diferents situacions polítiques i literàries que es vivien a Catalunya han condicionat les traduccions. [...]
En este trabajo de final de grado presentamos las traducciones al catalán de la obra del escritor francés Honoré de Balzac, como también los traductores y las editoriales que las han hecho posible. [...]
In this bachelor's thesis, we present the translations into Catalan of the French writer Honoré de Balzac's work, as well as the translators and the publishing houses that have made them possible. Specifically, we examine the most relevant aspects of each one of the translators and of the publishing houses responsible of these translations and we place them in the historical context, given that the various political and literary situations lived in Catalonia have conditioned the translations. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
2.
58 p, 632.0 KB Traducció al català de dos relats de Motojirou Kajii / Pujadas Farreras, Marina ; Altimir Losada, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball té com a finalitat traduir al català dos relats curts de l'escriptor japonès Motojirō Kajii. Com que aquest autor ha tingut molt poc ressò fora del Japó, he fet una introducció sobre la vida i les obres de Kajii i he explicat amb detall el gènere al qual pertanyen les seves obres, el shishōsetsu. [...]
Este trabajo tiene como objetivo traducir al catalán dos relatos cortos del escritor japonés Motojirō Kajii. Como este autor no ha tenido mucha repercusión fuera de Japón, he hecho una introducción sobre la vida y las obras de Kajii y he explicado con detalle el género al que pertenecen sus obras, el shishōsetsu. [...]
The purpose of this study is to translate two short stories from the Japanese writer Motojirō Kajii into Catalan. Because this author isn't very well-known outside Japan, I have made an introduction about his life and his works and I have discussed in detail the genre shishōsetsu, the genre of his stories. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
3.
65 p, 15.0 MB Contrastive analysis in note taking for interpreting studies / Fuentes Morales, Xènia ; Walker, Jonathan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitzarà la presa de notes basant-se en alumnes de quart de carrera del grau de Traducció i Interpretació de la UAB. S'estudiarà la seva eficàcia relacionada amb la teoría per a aprendre aquest mecanisme i amb el desenvolupament personal de cada individu.
En este trabajo se analizará la toma de notas basándose en alumnos de cuarto de carrera del grado de Traducción e Interpretación de la UAB. Se estudiará su eficacia relacionada con la teoría para aprender este mecanismo y con el desarrollo personal de cada individuo.
The aim of this thesis is to analyze note taking based on senior year students from the Translation and Interpretation degree at UAB. I will study its efficacy related to the theory to learn this procedure and the personal development of each individual.

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
4.
61 p, 1.0 MB Estudio comparativo de programas de traducción automática para el par de lenguas alemán-español / Riba Muns, Claudia ; Grauwinkel, Gabriele, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest és un treball teoricopràctic sobre la traducció automàtica en la combinació alemany-espanyol. L'objectiu és veure quin traductor automàtic disponible a internet proporciona traduccions més útils que permetin agilitzar la feina quotidiana d'un traductor en una època en què el volum de dades creix a passos de gegant i la recerca tecnològica proporciona nombrosos avanços en lingüística i traducció. [...]
Este es un trabajo teórico-práctico sobre la traducción automática en la combinación alemán-español. El objetivo es ver qué traductor automático disponible en internet proporciona traducciones más útiles que permitan agilizar el trabajo diario de un traductor, en una época en que el volumen de datos crece a pasos agigantados y la investigación tecnológica proporciona numerosos avances en la lingüística y la traducción. [...]
Diese Arbeit befasst sich mit der maschinellen Übersetzung in der Sprachkombination Deutsch-Spanisch. Es handelt sich um eine theoretisch-praktische Arbeit, deren Ziel es ist, herauszufinden, welcher der im Internet verfügbaren Übersetzungsprogramme die nützlichsten Übersetzungen anbietet. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
5.
163 p, 2.0 MB El localisme perdut en la traducció. Anàlisi dels localismes a partir de les traduccions al castellà de les obres "Solitud" i "Drames rurals" de Víctor Català / Cufí Pericot, Miquel ; Fradera Barceló, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Al llarg de la història de la literatura, molts autors han fet servir com a distintiu l'ús de paraules pròpies de la seva zona geogràfica. No obstant això, en la majoria de traduccions, els lectors d'altres llengües es perden aquest matís lingüístic. [...]
A lo largo de la historia de la literatura, muchos autores han utilizado como distintivo el uso de palabras propias de su zona geográfica. Sin embargo, en la mayoría de traducciones, los lectores de otras lenguas se pierden este matiz lingüístico. [...]
Throughout the history of literature, many authors have used the presence of typical words of their geographical area as a hallmark. However, in most translations, the readers of other languages miss this linguistic nuance. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
6.
117 p, 2.0 MB Retrospectiva de la traducción literaria rumana al castellano entre 2019 y 1900 / Hincu, Paula Denisa ; Alexandrescu, Maria Ioana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball consisteix en la construcció d'una retrospectiva de la traducció literària romanesa al castellà, que comença l'any 2019 i s'atura en 1900. L' objectiu general del treball és conèixer les diferents situacions de la traducció literària romanesa entre 1900 i 2019, després els autors més publicats en castellà i la seva respectiva comparació amb l'anglès i el francès, així com els traductors i editorials que apareixen amb més freqüència i, finalment, els períodes irregulars de traducció i publicació.
El presente trabajo consiste en la construcción de una retrospectiva de la traducción literaria rumana al castellano, que parte desde el año 2019 y se detiene en 1900. El trabajo tiene por objetivo general conocer las distintas situaciones de la traducción literaria rumana entre 1900 y 2019, seguidamente, los autores más publicados en castellano y su respectiva comparación con el inglés y el francés, así como los traductores y editoriales que aparecen con más frecuencia y, por último, los periodos irregulares de traducción y publicación.
The present work consists in the elaboration of a retrospective of the Romanian literary translation into Spanish, which begins in 2019 and ceases in 1900. The general aim of the work is to identify the different situations of the Romanian literary translation between 1900 and 2019, continuing with the most published authors in Spanish and their respective comparison with English and French. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
7.
1.3 MB Análisis de la traducción del género neutro del inglés al castellano. Propuesta de alternativas al binarismo de género / Lopez Rodriguez, Alba ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest TFG s'emmarca dins de la perspectiva de construcció de gènere que han tractat autores com Butler (1990, 2004) o Lamas (2018). En particular, parteix de la base que actualment no existeix una proposta o norma a l'hora de traduir el gènere neutre al castellà. [...]
Este TFG se enmarca dentro de la perspectiva de construcción de género que han tratado autoras como Butler (1990, 2004) o Lamas (2018). En particular, parte de la base de que actualmente no existe una propuesta o norma a la hora de traducir el género neutro al castellano. [...]
This TFG is defined within the gender construction perspective that authors such as Butler (1990, 2004) or Lamas (2018) addressed. In particular, it is based on the fact that nowadays, there is no proposal or rule when it comes to translating the neutral gender into Spanish. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
8.
43 p, 1.0 MB Anàlisi i localització de la web de productivitat Habitica de l'anglès al català / Juanhuix Xatart, Berta ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball descriu el procés de localització de la pàgina web de productivitat lliure i de codi obert Habitica de l'anglès al català. A tal efecte, se'n farà una localització parcial de la web utilitzant les vies de localització recomanades per la comunitat, com ara l'ús de la plataforma per a la localització col·laborativa Weblate. [...]
Este trabajo describe el proceso de localización de la página web de productividad libre y de código abierto Habitica del inglés al catalán. A tal efecto, se hará una localización parcial de la web usando las vías de localización recomendadas por la comunidad, como el uso de la plataforma para la localización colaborativa Weblate. [...]
This project describes the localization process of the open code productivity website Habitica from English to Catalan. In order to do this, a partial localization of the website will be carried out, using the tools recommended by the community, such as the use of the collaborative platform Weblate. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
9.
54 p, 520.5 KB Les aventures de Tintín de Joaquim Ventalló : anàlisi de la traducció al català / Canovas Cots, David ; Gómez Martín, Francesc Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball de fi de grau és un estudi de la traducció catalana de Les Aventures de Tintin d'Hergé a càrrec de Joaquim Ventalló, des del punt de vista històric i traductològic. S'analitza la traducció de topònims, de cançons, dels noms dels personatges principals i de la seva caracterització lingüística. [...]
Este trabajo de fin de grado es un estudio de la traducción catalana de Les Aventures de Tintin de Hergé a cargo de Joaquim Ventalló, desde el punto de vista histórico y traductológico. Se analiza la traducción de topónimos, de canciones, de los nombres de los personajes principales y de su caracterización lingüística. [...]
This bachelor end project is a study on the Catalan translation of Hergé's Les Aventures de Tintin by Joaquim Ventalló, from a historical and translatological point of view. The translation of place names, songs, the names of the main characters and their linguistic characterisation are analysed. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
10.
51 p, 562.3 KB Adaptación de campañas publicitarias del inglés al español : un estudio comparativo / Batet Sendra, Mònica ; West, Sarah Julia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitzen vuit anuncis de multinacionals originalment emesos en anglès i es comparen amb la seva adaptació al castellà. Prèviament, es descriuen les tècniques de marketing, de traducció i els recursos lingüístics i audiovisuals utilitzats per tal de familiaritzar-se amb els receptors de cada una de les cultures. [...]
En este trabajo se analizan ocho anuncios de multinacionales emitidos originalmente en inglés y se comparan con su adaptación al español. Previamente, se describen las técnicas de marketing, de traducción y los recursos lingüísticos y audiovisuales usados para familiarizarse con los receptores de cada una de las culturas. [...]
In this paper eight advertisements from multinationals originally broadcast in English are analysed and compared to their adaptation in Spanish. Prior to this, marketing and translation techniques, together with linguistic and audiovisual resources, are introduced to familiarise the reader with the target audience of each culture. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Research literature : 269 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1,907 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 71.9 KB Xinès C1 [22071] / Rovira, Sara ; Suarez, Anne-Helene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
2.
2 p, 80.8 KB Xinès C1 [22071] / Rovira, Sara ; Suarez, Anne-Helene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
3.
1 p, 43.6 KB Japonès C1 [22070] / Shiraishi, Minoru ; Hanawa, Takatoshi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
4.
2 p, 50.8 KB Arab C1 [22069] / Molina, Lucía ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
5.
2 p, 114.9 KB Rus C1 [22068] / Estremera, E. ; Orzeszek, A. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2000-01
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
5 p, 185.8 KB Portuguès C1 [22067] / Saraiva, Regina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
7.
2 p, 80.7 KB Italià C1 [22066] / Andreu Lucas, Maribel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2000-01
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
8.
2 p, 47.3 KB Alemany C1 [22065] / Ripoll, Odile ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
9.
3 p, 60.0 KB Francès C1 [22064] / Catena, A ; Meyze, F ; Moreno, MªD. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
10.
2 p, 63.9 KB Anglès C1 [22063] / Orero, Pilar ; Armstrong, B. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2001-02
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Course materials : 1,907 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.