UAB Digital Repository of Documents 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
1.
22 p, 543.5 KB L'avaluació participativa d'accions comunitàries : una bateria de dimensions i evidències de treball per a professionals i agents socials / Núñez, Héctor (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
L'avaluació participativa de les accions comunitàries representa una alternativa viable davant la manca general d'una cultura de l'avaluació en les organitzacions comunitàries. És una estratègia metodològica que integra la veu dels implicats, no només els professionals, en la presa de decisions de l'avaluació. [...]
La evaluación participativa de las acciones comunitarias representa una alternativa viable ante la falta general de una cultura de la evaluación en las organizaciones comunitarias. Es una estrategia metodológica que integra la voz de los implicados, no sólo los profesionales, en la toma de decisiones de la evaluación. [...]
The participatory evaluation of community actions presents itself as a viable alternative in the context of the prevailing absence of a culture of evaluation in community organizations, as a methodological strategy that integrates the voices of all those involved, and not only the professionals, in the taking of decisions in the matter of evaluation. [...]

2018
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 68 (2018) , p. 145-166
2 documents
2.
13 p, 1.6 MB Els Professionals d'allò socioeducatiu com a investigadors : la creació de coneixement / Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
El presente artículo pretende reflexionar sobre cómo se genera la investigación y la creación de conocimiento por parte de los profesionales del ámbito socioeducativo. Parte de la idea de que hacer frente a cualquier problema, primero, nos obliga a repensar lo que ya sabemos. [...]
El present article pretén fer una reflexió sobre com se genera la recerca i la creació de coneixement per part dels professionals de l'àmbit socioeducatiu. Parteix de la idea que fer front a qualsevol problema, primer, ens obliga a repensar el que ja sabem. [...]
This article is a reflection on how research and knowledge creation are generated by Community Education professionals, on the basis of the idea that in addressing a given problem we first have to rethink what we already know, before going on to ask ourselves new questions and then seeking information and resources with which to find new approaches in order finally to construct our own responses. [...]

2016
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 62 (2016) , p. 11-23
2 documents
3.
16 p, 1.5 MB Comunitats en moviment : els plans de desenvolupament comunitari com a promotors de capital social / Padrò, Mònica ; Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
En aquest article es presenta una anàlisi de cas que pretén saber si els plans de desenvolupament comunitari (PDC) són promotors de capital social i relacions en les comunitats. Per respondre a aquesta pregunta d'investigació, es recullen, s'analitzen i es comparen un conjunt d'aportacions teòriques sobre què és el capital social, quins elements conté i quins beneficis aporta a les comunitats. [...]
En este artículo se presenta un análisis de caso que pretende saber si los planes de desarrollo comunitario (PDC) son promotores de capital social y relaciones en las comunidades. Para responder a esta pregunta de investigación, se recogen, se analizan y se comparan un conjunto de aportaciones teóricas sobre qué es capital social, qué elementos contiene y qué beneficios aporta a las comunidades. [...]
This article presents a case study that set out to determine whether PDC community develo-pment plans are effective promoters of social capital and good relations in the community. In order to respond to this research question the study collected, analysed and compared a set of theoretical contributions on the nature of social capital, what elements it contains and how it benefits the community. [...]

2015
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Num. 59 (2015) , p. 115-130
2 documents
4.
13 p, 4.6 MB Pràctiques de participació local a Catalunya : alguns principis i reflexions crítiques / Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els darrers anys s'han desenvolupat, amb major o menor èxit, un creixent nombre d'experiències de participació local en el nostre entorn. Des d'un plantejament metodològic, l'article introdueix alguns dels principis que estan al darrere d'aquestes pràctiques, referits a l'escala d'intervenció, als objectius perseguits, al paper dels actors i de les xarxes socials, així com també als dissenys metodològics dels processos. [...]
En los últlimos años se han desarrollado con mayor o menor éxito un creciente número de experiencias de participación local en nuestro entorno. Desde un planteamiento metodológico, en el artículo introduce algunos de los principios que están detrás de estas prácticas, referidos a la escala de intervención, a los objetivos perseguidos, al papel delos actores y de las redes sociales, así como también a los diseños metodológicos o de los procesos. [...]
In recent years and with varying degrees of succes, a growing number of participation experiences have been seen in our area. Talking a methodological perspective, our article introduces some of the principles behind these practices. [...]

2005
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 30 (2005) , p. 31-43
2 documents
5.
3 p, 1.0 MB Tercer sector i poders públics : cooperació o competència / Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Quin és el paper de l'anomenat "tercer sector" en el nou marc de relacions entre els poders públics i la societat? Aquesta era una pregunta que podia resultar fins i tot insòlita fa uns anys. En efecte, la resolució dels problemes que generava la convivencia social s'havia confiat tradicionalment o bé als mecanismes de mercat (oferta d'entitats mercantils) o bé a l'actuació dels poders públics (polítiques públiques). [...]
1998
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 9 (1998) , p. 8-10
2 documents
6.
10 p, 3.1 MB Les ONL : per què n'hi ha tantes i cap on van? / Brugué, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Gomà, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquest article pretén reflexionar sobre dos grans interrogants que afecten als mateixos fonaments de la recent proliferació d'ONL. Sense voler ser despectius, sembla evident que les ONL s'han posat de moda i, per tant, com davant de qualsevol altra moda social, cal plantejarse que és el que hi ha al darrere. [...]
Este artículo pretende reflexionar sobre dos grandes interrogantes que afectan a los mismos fundamentos de la reciente proliferación de ONL. El primer interrogante se refiere a las razones que explican la proliferación de ONL, mientras que el segundo se ocupa del futuro que podemos esperar de ellas. [...]
This article throws some light on two of the main points which are the pillars of the recent multiplication of NPOs. The first point gives some clues to the multiplication of NPOs whereas the second point deals with the prospects for the future. [...]

1998
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 9 (1998) , p. 12-21
2 documents
7.
24 p, 8.2 MB Un estudi sobre interdisciplinarietat, professions socials i acció socioeducativa / Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Canals, Ll. ; Figueras Torruella, Pilar ; Aymerich, E. ; Costa, S. ; Montejo, D. ; Vidal, S. ; Maestre, I. ; Feu, J.
Aquest article és el relat d'un seguit d'accions encetades per donar resposta a una serie de preguntes referides a l'àmbit de la intervenció socioeducativa. El que volíem era conèixer I'estat de la interdisciplinarietat en I'àmbit de les accions socioeducatives professionals. [...]
2006
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 34 (2006) , p. 77-101
2 documents
8.
22 p, 6.5 MB Investigació participativa per crear un pla de joventut en una comunitat local / Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Segarra, Jordi ; Mas, Lluís
2008
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 39 (2008) , p. 91-112
2 documents
9.
14 p, 5.0 MB Les transicions dels adolescents després de l'escola obligatòria : canvis socials i respostes socioeducatives en el territori / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'article presenta una síntesi de les pri ncipals característiques dels processos de transició deis joves en I'actual context de capitalisme informacional, de transformacions en els sistemes educatius i en el mercat de treball, i aporta elements de re flexió pel que fa a algunes experiencies d' acompanyament a les transicions adolescents des del territori . [...]
El artículo presenta una síntesis de las principales características de los procesos de transición de los jóvenes en el actual contexto de capitalismo informacional, de transformaciones en los sistemas educativos y en el mercado de trabajo y aporta elementos de reflexión respecto a algunas experiencias de acompañamiento a las transiciones adolescentes desde el territorio. [...]
The article presents a sinopsis of the main features in the process of transition for Young people in the current context of informaton capitalism, and changes in educational systems and the labour market, and contributes thoughts from the fiel don some experiences of providing support for adolescent transitions. [...]

2009
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 42 (2009) , p. 46-59
2 documents
10.
7 p, 2.4 MB Medios y desarrollo de habilidades sociales / Fermoso Estébanez, Paciano (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
Los media inciden en la mentalidad, valores y actitudes de sus usuarios, pudiendo configurar un hombre mediático, producto de los mensajes recibidos, ante los cuales actúa más su inteligencia emocional que la racional. [...]
Els media influeixen en la mentalitat, valors i actituds deis seus usuaris, i poden configurar un home mediMic, producte deis missatges rebuts, davant els quals actu a més la seva intel·ligencia e mocional que la racional. [...]

1997
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa = Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 7 (1997) , p. 50-56
2 documents

UAB Digital Repository of Documents : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.