UAB Digital Repository of Documents 6 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
43 p, 550.6 KB Sobre les competències administratives autonòmiques i locals en el desplegament d'infraestructures de telefonia móbil a Catalunya / Moles i Plaza, Ramon-Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Garcia Hom, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Governança del Risc)
El present article pretén analitzar les possibilitats competencials a nivell autonòmic i local en el procés de desplegament de les antenes de telefonia mòbil a Catalunya atès que aquestes infraestructures tenen enorme rellevància per les afectacions urbanístiques, ambientals i de salut pública que impliquen; afectacions que poden permetre l’exercici de potestats administratives de planificació i de policia administrativa que contribueixin a un desplegament eficient tot evitant la fractura digital. [...]
El presente artículo pretende analizar las posibilidades competenciales a nivel autonómico y local en el proceso de despliegue de las antenas de telefonía móvil en Cataluña, dado que estas infraestructuras tienen una enorme relevancia por las afectaciones urbanísticas, ambientales y de salud pública que implican; afectaciones que pueden permitir el ejercicio de potestades administrativas de planificación y de policía administrativa que contribuyan a un despliegue eficiente y eviten la fractura digital. [...]
This article seeks to analyse the options for distribution of authority at the regional and local level over the process of deploying mobile telephone antennas in Catalonia, given that these infrastructures have a tremendous impact on town planning, the environment, and public health; and given that such impact can allow the exercise of administrative planning and oversight powers to promote efficient deployment while preventing a digital divide. [...]

2009
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 8 (2009) , p. 292-334  
2.
53 p, 282.9 KB 2004-2009: l'evolució del règim lingüístic en el dret de la Unió Europea : de l'ampliació del 2004 al Tractat de Lisboa / Milian i Massana, Antoni, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
En el treball s’estudien les modificacions que ha sofert el règim lingüístic de la Unió Europea d’ençà de l’ampliació de l’any 2004 fins a l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Quant a les llengües oficials i de treball, crida l’atenció el reconeixement del maltès i de l’irlandès, en tractar-se de llengües oficials en el conjunt d’un Estat membre que, per garantir la seguretat jurídica, no era imprescindible reconèixer en el si de les institucions de la Unió. [...]
En el trabajo se estudian las modificaciones introducidas en el régimen lingüístico de la Unión Europea desde la ampliación del año 2004 hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Acerca de las lenguas oficiales y de trabajo, llama la atención el reconocimiento del maltés y del irlandés, al tratarse de lenguas oficiales en el conjunto de un Estado miembro que no era imprescindible reconocer en el seno de las instituciones de la Unión para garantizar la seguridad jurídica. [...]
In this paper, a study is conducted of the modifications that the linguistic regime of the EU has undergone since enlargement in 2004 until entry into force of the Treaty of Lisbon. In regard to official and working languages, the recognition of Maltese and Irish is in part striking. [...]

2010
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 10 (2010) , p. 109-161  
3.
32 p, 110.6 KB La cooperación transfronteriza e interterritorial : un clásico renovado / Beltrán García, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Aquest article analitza la dimensió jurídica dels organismes de cooperació transfronterers, és a dir, constituïts per entitats territorials veïnes, i interterritorials, integrats per entitats no veïnes en què participen comunitats autònomes, tant respecte dels acords de constitució com de les activitats que desenvolupen una vegada creats, amb referència especial a Catalunya, denominadora comuna en tots ells. [...]
This article analyses the legal dimension of organisations with cross-bordercooperation, i. e. those made up of neighbouring territorial entities. It alsolooks at inter-territorial entities, made up of non-neighbouring entities inwhich the autonomous communities participate, both with regard to consti-tutional agreements and to the activities carried out after they have beenestablished. [...]

2007
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 4 (2007) , p. 215-246  
4.
36 p, 183.9 KB La ordenación jurídica de los recursos financieros en el Estatuto de Autonomía de Catalunya / Arias Abellan, Mª Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
El objeto del artículo es el análisis del sistema de financiación establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El trabajo se centra fundamentalmente en el estudio de las competencias atribuidas a la Generalitat respecto de los ingresos públicos, haciendo especial hincapié en los que provienen de los tributos y de las participaciones por ser los más importantes de entre los que son de su titularidad. [...]
L’objecte de l’article és l’anàlisi del sistema de finançament establert en l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El treball se centra fonamentalment en l’estudi de les competències atribuïdes a la Generalitat respecte dels ingressos públics, fent especial èmfasi en aquells que provenen dels tributs i de les participacions per ser els més importants d’entre els que són de la seva titulari-tat. [...]
This article analyses from the perspective of the constitutional distribution of powers, the new funding system of the Catalan government as established by the 2006 Statute of Autonomy. It focuses on the analysis of those powers on revenues that the 2006 Statute gives to the Catalan government, more specifically on the analysis of the powers on taxes and on the competences for participating in the arising and/or management of central government’s taxes. [...]

2008
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 6 (2008) , p. 125-160  
5.
43 p, 277.5 KB Estabilidad presupuestaria y deuda pública : su aplicación a las Comunidades Autónomas / Arias Abellan, Mª Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Este trabajo tiene como finalidad analizar los límites constitucionales y legales establecidos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y su posible aplicación a la Comunidades Autónomas. [...]
Aquest treball té la finalitat d’analitzar els límits constitucionals i legals establerts en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la seva possible aplicació a les comunitats autònomes. [...]
This paper aims to analyse the constitutional and legal limits which have been established with regards to budgetary stability and financial sustainability and their possible application to the Spanish autonomous communities. [...]

2013
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 18 (2013) , p. 126-168  
6.
64 p, 237.2 KB El Parlament de Catalunya en clau de futur / Capo Giol, Jordi (Universitat de Barcelona) ; Marcet, Joan, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El artículo presenta algunas propuestas encaminadas a hacer del Parlamento de Cataluña una institución más central en el proceso político. Después de analizar el sentido que puede tener la expresión “crisis de los parlamentos” en las sociedades actuales, se exponen las modificaciones jurídicas del nuevo Estatuto y el Reglamento de 2005 en la línea modernizadora de la institución parlamentaria. [...]
The article presents some ideas aimed at making the Parliament of Catalonia a more central institution in the political process. After analysing the possible meaning of the expression "crisis of parliaments” in modern societies, the legal amendments to the new Statute and Regulations of 2005 are set out in terms of modernising parliament. [...]

2007
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Num. 5 (2007) , p. 349-412  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.