Dipòsit Digital de Documents de la UAB 9 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
43 p, 550.6 KB Sobre les competències administratives autonòmiques i locals en el desplegament d'infraestructures de telefonia móbil a Catalunya / Moles i Plaza, Ramon-Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Garcia Hom, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Governança del Risc)
El present article pretén analitzar les possibilitats competencials a nivell autonòmic i local en el procés de desplegament de les antenes de telefonia mòbil a Catalunya atès que aquestes infraestructures tenen enorme rellevància per les afectacions urbanístiques, ambientals i de salut pública que impliquen; afectacions que poden permetre l'exercici de potestats administratives de planificació i de policia administrativa que contribueixin a un desplegament eficient tot evitant la fractura digital. [...]
El presente artículo pretende analizar las posibilidades competenciales a nivel autonómico y local en el proceso de despliegue de las antenas de telefonía móvil en Cataluña, dado que estas infraestructuras tienen una enorme relevancia por las afectaciones urbanísticas, ambientales y de salud pública que implican; afectaciones que pueden permitir el ejercicio de potestades administrativas de planificación y de policía administrativa que contribuyan a un despliegue eficiente y eviten la fractura digital. [...]
This article seeks to analyse the options for distribution of authority at the regional and local level over the process of deploying mobile telephone antennas in Catalonia, given that these infrastructures have a tremendous impact on town planning, the environment, and public health; and given that such impact can allow the exercise of administrative planning and oversight powers to promote efficient deployment while preventing a digital divide. [...]

2009
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 8 (2009) , p. 292-334  
2.
53 p, 282.9 KB 2004-2009: l'evolució del règim lingüístic en el dret de la Unió Europea : de l'ampliació del 2004 al Tractat de Lisboa / Milian i Massana, Antoni, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
En el treball s'estudien les modificacions que ha sofert el règim lingüístic de la Unió Europea d'ençà de l'ampliació de l'any 2004 fins a l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Quant a les llengües oficials i de treball, crida l'atenció el reconeixement del maltès i de l'irlandès, en tractar-se de llengües oficials en el conjunt d'un Estat membre que, per garantir la seguretat jurídica, no era imprescindible reconèixer en el si de les institucions de la Unió. [...]
En el trabajo se estudian las modificaciones introducidas en el régimen lingüístico de la Unión Europea desde la ampliación del año 2004 hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Acerca de las lenguas oficiales y de trabajo, llama la atención el reconocimiento del maltés y del irlandés, al tratarse de lenguas oficiales en el conjunto de un Estado miembro que no era imprescindible reconocer en el seno de las instituciones de la Unión para garantizar la seguridad jurídica. [...]
In this paper, a study is conducted of the modifications that the linguistic regime of the EU has undergone since enlargement in 2004 until entry into force of the Treaty of Lisbon. In regard to official and working languages, the recognition of Maltese and Irish is in part striking. [...]

2010
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 10 (2010) , p. 109-161  
3.
32 p, 110.6 KB La cooperación transfronteriza e interterritorial : un clásico renovado / Beltrán García, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Aquest article analitza la dimensió jurídica dels organismes de cooperació transfronterers, és a dir, constituïts per entitats territorials veïnes, i interterritorials, integrats per entitats no veïnes en què participen comunitats autònomes, tant respecte dels acords de constitució com de les activitats que desenvolupen una vegada creats, amb referència especial a Catalunya, denominadora comuna en tots ells. [...]
This article analyses the legal dimension of organisations with cross-bordercooperation, i. e. those made up of neighbouring territorial entities. It alsolooks at inter-territorial entities, made up of non-neighbouring entities inwhich the autonomous communities participate, both with regard to consti-tutional agreements and to the activities carried out after they have beenestablished. [...]

2007
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 4 (2007) , p. 215-246  
4.
36 p, 183.9 KB La ordenación jurídica de los recursos financieros en el Estatuto de Autonomía de Catalunya / Arias Abellan, Mª Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
El objeto del artículo es el análisis del sistema de financiación establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El trabajo se centra fundamentalmente en el estudio de las competencias atribuidas a la Generalitat respecto de los ingresos públicos, haciendo especial hincapié en los que provienen de los tributos y de las participaciones por ser los más importantes de entre los que son de su titularidad. [...]
L'objecte de l'article és l'anàlisi del sistema de finançament establert en l'Estatut d'autonomia de Catalunya. El treball se centra fonamentalment en l'estudi de les competències atribuïdes a la Generalitat respecte dels ingressos públics, fent especial èmfasi en aquells que provenen dels tributs i de les participacions per ser els més importants d'entre els que són de la seva titulari-tat. [...]
This article analyses from the perspective of the constitutional distribution of powers, the new funding system of the Catalan government as established by the 2006 Statute of Autonomy. It focuses on the analysis of those powers on revenues that the 2006 Statute gives to the Catalan government, more specifically on the analysis of the powers on taxes and on the competences for participating in the arising and/or management of central government's taxes. [...]

2008
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 6 (2008) , p. 125-160  
5.
43 p, 277.5 KB Estabilidad presupuestaria y deuda pública : su aplicación a las Comunidades Autónomas / Arias Abellan, Mª Dolores (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Este trabajo tiene como finalidad analizar los límites constitucionales y legales establecidos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y su posible aplicación a la Comunidades Autónomas. [...]
Aquest treball té la finalitat d'analitzar els límits constitucionals i legals establerts en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la seva possible aplicació a les comunitats autònomes. [...]
This paper aims to analyse the constitutional and legal limits which have been established with regards to budgetary stability and financial sustainability and their possible application to the Spanish autonomous communities. [...]

2013
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 18 (2013) , p. 126-168  
6.
34 p, 130.7 KB Drets fonamentals i Devolution : el nou Tribunal Suprem i la proposta de Carta de Drets Fonamentals del Parlament Britànic en el marc de l'Estat Compost / Casañas Adam, Elisenda (University of Edinburgh)
El Regne Unit és actualment d'interès notable per a l'estudi de l'articulació de la protecció dels drets en els Estats compostos, ja que es troba immers en un moment de redefinició i debat en aquest àmbit, iniciat per la recent creació del Tribunal Suprem i la proposta de carta de drets del Parlament Britànic. [...]
El Reino Unido es actualmente de notable interés para el estudio de la articulación de la protección de los derechos en los Estados compuestos, ya que se encuentra inmerso en un momento de redefinición y debate en este ámbito, iniciado por la reciente creación del Tribunal Supremo y la propuesta de carta de derechos del Parlamento Británico. [...]
Human rights and devolution: The new Supreme Court and the proposals for a bill of rights for the UK within the complex framework of the State. The articulation of human rights protection within the complex nature of the State is currently under intense debate in the United Kingdom, sparked by the establishment of the new Supreme Court and the proposals for a UK bill of rights. [...]

2012
Revista d'estudis autonòmics i federals, Núm. 15 (2012) , p. 10-43  
7.
28 p, 98.9 KB Posición y funciones de los Estatutos de Autonomía en la STC 31/2010 / Aparicio, Miguel A. (Universitat de Barcelona)
La STC 31/2010, en una línia similar a la que proposava l'Informe del Consell d'Estat de 16 de febrer de 2006 sobre modificacions de la Constitució, ha limitat de manera molt severa les funcions constitucionals dels estatuts d'autonomia, alhora que els ha negat qualsevol rang normatiu especial que no sigui el propi de qualsevol altre tipus de llei orgànica. [...]
La STC 31/2010, en una línea similar a la que proponía el Informe del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 sobre modificaciones de la Constitución, ha limitado de forma muy severa las funciones constitucionales de los Estatutos de Autonomía, al tiempo que les ha negado cualquier rango normativo especial que no sea el propio de cualquier otro tipo de ley orgánica. [...]
In a line similar to that proposed in the State Council Report of 16 February 2006 on modifications to the Constitution, the Constitutional Court Ruling 31/2010 has severely limited the constitutional functions of the Statutes of Autonomy while denying them any special legislative category outside those found in any other type of organic law. [...]

2011
Revista d'estudis autonòmics i federals, Núm. 12 (març 2011) , p. 16-43  
8.
31 p, 112.1 KB Los efectos de la Sentencia 31/2010 en el catálogo de derechos, deberes y principios del Estatuto de autonomía de Cataluña : una desactivación más aparente que real / Barceló i Serramalera, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona)
La STC 31/2010 no declara la nul·litat de cap precepte del títol I, encara que no pot afirmar-se que el seu contingut hagi resultat totalment indemne. Primer, perquè ha estat assolit per una interpretació conforme i, segon, perquè participa de la degradació que aquesta STC du a terme de la categoria normativa "estatut d'autonomia": aquí mitjançant l'intent de transformar els drets en mers mandats. [...]
La STC 31/2010 no declara la nulidad de ningún precepto del Título I, aunque no puede afirmarse que su contenido haya resultado totalmente indemne. Primero, porque ha sido alcanzado por una interpretación conforme y, segundo, porque participa de la degradación que esta STC lleva a cabo de la categoría normativa "estatuto de autonomía": aquí mediante el intento de transformar los derechos en meros mandatos. [...]
Constitutional Court Ruling 31/2010 does not declare the nullity of any of the precepts of Section 1, although it cannot be stated that its content is totally unscathed; firstly, because it has been reached by agreed interpretation and secondly, because it partakes in the downgrading that the Constitutional Court Ruling is undertaking of the normative category "state of autonomy": here, through an attempt to transform laws into mere mandates. [...]

2011
Revista d'estudis autonòmics i federals, Núm. 12 (març 2011) , p. 61-91  
9.
64 p, 237.2 KB El Parlament de Catalunya en clau de futur / Capo Giol, Jordi (Universitat de Barcelona) ; Marcet, Joan, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El artículo presenta algunas propuestas encaminadas a hacer del Parlamento de Cataluña una institución más central en el proceso político. Después de analizar el sentido que puede tener la expresión "crisis de los parlamentos" en las sociedades actuales, se exponen las modificaciones jurídicas del nuevo Estatuto y el Reglamento de 2005 en la línea modernizadora de la institución parlamentaria. [...]
The article presents some ideas aimed at making the Parliament of Catalonia a more central institution in the political process. After analysing the possible meaning of the expression "crisis of parliaments" in modern societies, the legal amendments to the new Statute and Regulations of 2005 are set out in terms of modernising parliament. [...]

2007
Revista d'estudis autonòmics i federals, Num. 5 (2007) , p. 349-412  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.