Results overview: Found 1,167 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Books and collections, 5 records found
Research literature, 1,164 records found
Articles 2 records found  
1.
30 p, 524.8 KB Degree and structures of women's labour market integration: the case of Bologna, Italy / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
2014 (FLOWS Working Papers)
Flows Working Paper, 2014, Núm. 9  
2.
12 p, 417.2 KB Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion. The case of Bologna / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'Italia costituisce un ambiente scarsamente favorevole per l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro per il carattere familistico del suo sistema di welfare. Tuttavia, Bologna rappresenta da sempre un'eccezione per il tasso comparabile con gli standard europei di partecipazione femminile al lavoro e da più parti, la diversità bolognese viene spiegata con l'efficienza del sistema di welfare locale. [...]
Milano 2013 (DAStU Working Papers)
DAStU Working Papers, Núm. 5/2013  

Books and collections 5 records found  
1.
12 p, 40.6 KB Dix points à débat pour une École Européenne de Sociologie du Droit / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca i d'Estudis Sociojurídics)
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 2000 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 178)
Réseau européen droit et société École thématique européenne, 2000  
2.
5 p, 28.3 KB The Cultural Olympiad : objectives, programme and development / Subirós, Pep ; Centre d'Estudis Olímpics
Working paper analysing the Cultural Olympiad of Barcelona in 1992. This was published as a chapter of the book entitled "Olympic Games, media and cultural exchanges: the experience of the last four summer Olympic Games" and edited by M. [...]
Document que analitza l'Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Fou publicat com un capítol del llibre titulat "Jocs Olímpics, comunicació i intercanvis culturals: l'experiència dels últims quatre Jocs Olímpics d'estiu", i editat per M. [...]
Documento que analiza la Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992. Fue publicado como capítulo del libro titulado "Jocs Olímpics, comunicació i intercanvis culturals: l'experiència dels últims quatre Jocs Olímpics d'estiu", y editado por M. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1992 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 114)  
3.
17 p, 81.3 KB Barcelona'92 : los Juegos de la comunicación / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Este artículo es una síntesis de algunas partes del libro del autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicado por FUNDESCO. La investigación correspondiente se pudo realizar en el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona con el apoyo de la C. [...]
This article is a summary of some parts of the book by the author of Juegos Olímpicos y Comunicación, published by FUNDESCO. The research was undertaken in the Olympic Studies Centre at the Universitat Autònoma de Barcelona with the support of the C. [...]
Aquest article és una síntesi d'algunes parts del llibre de l'autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicat per FUNDESCO. La investigació corresponent es va poder realitzar al centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de la C. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1992 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 7)  
4.
24 p, 112.5 KB Television and the construction of identity : Barcelona, Olympic host / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Rivenburgh, Nancy K. ; Garcia, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
This document, originally published as part of the book The Keys of success: the social, sporting, economic and communications impact of Barcelona'92, comes from a larger study that looked at all aspects of television in the Olympics and can be found in its original version, in Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]
Aquest document, originalment publicat com a part del llibre Les claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona'92, prové d'un estudi més llarg que contempla tots els aspectes de la televisió sobre l'Olimpisme i es pot trobar en la seva versió original, a Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]
Este documento, originalmente publicado como parte del libro Las claves del éxito: impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona'92, proviene de un estudio más largo que contempla todos los aspectos de la televisión sobre el Olimpismo y se puede encontrar en su versión original, en Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 33)  
5.
7 p, 33.9 KB El Marc polític de Barcelona'92 / Molas, Isidre 1940- ; Centre d'Estudis Olímpics
Document on s'analitza el marc polític existent durant l'organització dels Jocs de Barcelona'92. Consisteix en la transcripció de la conferència impartida en el simposi internacional Jocs Olímpics, Comunicació i intercanvis culturals celebrat l'any 1994.
Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1991 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 25)  

Research literature 1,164 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
24 p, 617.1 KB Crónica de una "rebelión" anunciada: la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 5 de mayo de 2020 / Álvarez Nieves, Ana Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
La rebelión en Alemania contra los actos comunitarios que el Tribunal Constitucional Federal alemán considere que exceden las competencias otorgadas por los Estados miembros anunciada en su tradición jurisprudencial ha pasado de ser una amenaza a convertirse en una realidad con su sentencia del 5 de mayo de 2020. [...]
La rebel·lió a Alemanya contra els actes comunitaris que el Tribunal Constitucional Federal Alemany consideri que excedeixen les competències atorgades pels Estats membres anunciada en la seva tradició jurisprudencial ha passat de ser una amenaça a convertir-se en realitat amb la seva sentència de 5 de maig de 2020. [...]
The rebellion in Germany against community acts that according to the German Federal Constitutional Court exceed the powers granted by the Member States, as announced in its jurisprudential tradition, has gone from being a threat to becoming a reality with its judgment of May 5, 2020. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 5)  
2.
43 p, 843.9 KB Solidarity in the European Union: a quantitative analysis of the European Council's position / Álvarez Nieves, Ana Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
The Lisbon Treaty presents solidarity as a fundamental value. However, the lack of a unitary definition of what it means to act in solidarity within the European Union may contribute to asymmetric responses in each Member State to EU-wide challenges and to distance solidarity from sought horizontality. [...]
El Tratado de Lisboa presenta la solidaridad como un valor fundamental. Sin embargo, la ausencia de una definición unitaria de qué significa actuar en solidaridad dentro de la Unión Europea puede promover respuestas asimétricas por parte de cada Estado miembro hacia problemas de dimensión europea alejándose de la horizontalidad deseada. [...]
El Tractat de Lisboa presenta la solidaritat com un valor fonamental. No obstant això, l'absència d'una definició unitària de què significa actuar en solidaritat dins de la Unió Europea pot promoure respostes asimètriques per part de cada Estat membre cap a problemes de dimensió europea allunyant-se de l'horitzontalitat desitjada. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 4/2020)  
3.
10 p, 787.5 KB H-index of East Asian Studies Journals according to Google Scholar Metrics (2015-2019) / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Coré, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Lopo, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Varona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats)
2020 (DTIEAO-BH Working Papers ; 16)  
4.
7 p, 809.9 KB H-index of Translation and Interpreting Journals according to Google Scholar Metrics (2015-2019) / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Coré, Raúl (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Lopo, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Varona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats)
2020 (DTIEAO-BH Working Papers ; 15)  
5.
40 p, 749.7 KB Le mineur et le double sens de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne en vertu de la régulation de la citoyenneté européenne / Murillo Belloc, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Le but de ce mémoire est de faciliter la compréhension de la progression jurisprudentielle corrélative de la CJUE, qui légitime le processus d'intégration européenne, décisif pour l'architecture du statut de la citoyenneté européenne et l'identité européenne des citoyens. [...]
L'objecte d'aquest Treball de Fi de Màster és facilitar la comprensió de la correlativa progressió jurisprudencial de l'TJUE, que legitima el procés d'integració europea, decisiva per a l'arquitectura de l'estatut de la ciutadania europea i de la identitat europea dels ciutadans. [...]
El objeto del presente Trabajo de Fin de Máster es facilitar la comprensión de la correlativa progresión jurisprudencial del TJUE, que legitima el proceso de integración europea, decisiva para la arquitectura del estatuto de la ciudadanía europea y de la identidad europea de los ciudadanos. [...]
Le but de ce mémoire est de faciliter la compréhension de la progression jurisprudentielle corrélative de la CJUE, qui légitime le processus d'intégration européenne, décisif pour l'architecture du statut de la citoyenneté européenne et l'identité européenne des citoyens. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 3/2020)  
6.
44 p, 738.2 KB Reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el Derecho de la Unión Europea / Ianushkevich, Kseniia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Este trabajo aborda las cuestiones relacionadas con la regulación del derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El estudio se basa en el análisis del Derecho originario y Derecho secundario de la UE, sobre todo, de la Directiva 2004/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. [...]
Aquest treball aborda les qüestions relacionades amb la regulació de el dret a la reagrupació familiar dels nacionals de tercers països en l'ordenament jurídic de la Unió Europea. L'estudi es basa en l'anàlisi de el Dret originari i Dret secundari de la UE, sobretot, de la Directiva 2004/86 / CE, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret a la reagrupació familiar, així com de la jurisprudència de l' Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'respecte. [...]
This paper dwells on the issues related to the family reunification of the third-country nationals in the EU law. The study is based on the analysis of the EU Original law and Secondary law, in particular, the Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification and the case-law of the European Court of Justice on the subject. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 2/2020)  
7.
68 p, 1.0 MB Cultural diplomacy as a foreign policy resource / Poietaev, Matvei ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
En l'actualitat, a la diplomàcia cultural li correspon un paper important dins de el sistema de les relacions internacionals i la política mundial. El propòsit de concepte esmentat consisteix a desenvolupar una comprensió dels ideals i institucions de la nació per tal de construir un ampli suport per als objectius econòmics i polítics. [...]
At the present day cultural diplomacy plays a rather important role in the development of international relations and world politics. The purpose of this concept is for the people of a foreign nation to develop an understanding of the nation's ideals and institutions in an effort to build broad support for economic and political goals. [...]
En la actualidad, a la diplomacia cultural le corresponde un papel importante dentro del sistema de las relaciones internacionales y la política mundial. El propósito del concepto mencionado consiste en desarrollar una comprensión de los ideales e instituciones de la nación con el fin de construir un amplio apoyo para los objetivos económicos y políticos. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 1/2020)  
8.
36 p, 432.8 KB Work and wellbeing : a conceptual proposal / Suppa, Nicolai (Centre d'Estudis Demogràfics)
Labour is of utmost importance for human wellbeing. Yet a comprehensive framework that can reflect the empirical diversity of labour activities along with each activities' manifold effects on human wellbeing is still lacking. [...]
Oxford : Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford, 2019 (OPHI Working Papers Series ; 131)  
9.
31 p, 1018.4 KB Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach / Sánchez Mira, Núria (University of Lausanne. Institute of Social Sciences and NCCR Lives) ; Serrano Olivares, Raquel (Universitat de Barcelona) ; Carrasquer, Pilar, 1957- (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Studies have examined the effect of one or more dimensions of work organization on the gender pay gap(GPG), often for a given occupation or sector of activity. However, research has rarely addressed the institutional and organizational determinants of the GPG with a focus on their embeddedness acrossdifferent contexts. [...]
2020 (QUIT working papers series ; 25)  
10.
20 p, 780.6 KB La Ley de Seguridad Nacional y la cultura de seguridad en España / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- ; Campos Quesada, Montserrat ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 2019 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 357)  

Research literature : 1,164 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.