Results overview: Found 1,210 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Books and collections, 7 records found
Research literature, 1,205 records found
Articles 2 records found  
1.
30 p, 524.8 KB Degree and structures of women's labour market integration: the case of Bologna, Italy / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
2014 (FLOWS Working Papers)
Flows Working Paper, 2014, Núm. 9  
2.
12 p, 417.2 KB Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion. The case of Bologna / Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'Italia costituisce un ambiente scarsamente favorevole per l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro per il carattere familistico del suo sistema di welfare. Tuttavia, Bologna rappresenta da sempre un'eccezione per il tasso comparabile con gli standard europei di partecipazione femminile al lavoro e da più parti, la diversità bolognese viene spiegata con l'efficienza del sistema di welfare locale. [...]
Milano 2013 (DAStU Working Papers)
DAStU Working Papers, Núm. 5/2013  

Books and collections 7 records found  
1.
12 p, 40.6 KB Dix points à débat pour une École Européenne de Sociologie du Droit / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca i d'Estudis Sociojurídics)
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 2000 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 178)
Réseau européen droit et société École thématique européenne, 2000  
2.
5 p, 28.3 KB The Cultural Olympiad : objectives, programme and development / Subirós, Pep ; Centre d'Estudis Olímpics
Working paper analysing the Cultural Olympiad of Barcelona in 1992. This was published as a chapter of the book entitled "Olympic Games, media and cultural exchanges: the experience of the last four summer Olympic Games" and edited by M. [...]
Document que analitza l'Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Fou publicat com un capítol del llibre titulat "Jocs Olímpics, comunicació i intercanvis culturals: l'experiència dels últims quatre Jocs Olímpics d'estiu", i editat per M. [...]
Documento que analiza la Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992. Fue publicado como capítulo del libro titulado "Jocs Olímpics, comunicació i intercanvis culturals: l'experiència dels últims quatre Jocs Olímpics d'estiu", y editado por M. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1992 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 114)  
3.
17 p, 81.3 KB Barcelona'92 : los Juegos de la comunicación / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Este artículo es una síntesis de algunas partes del libro del autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicado por FUNDESCO. La investigación correspondiente se pudo realizar en el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona con el apoyo de la C. [...]
This article is a summary of some parts of the book by the author of Juegos Olímpicos y Comunicación, published by FUNDESCO. The research was undertaken in the Olympic Studies Centre at the Universitat Autònoma de Barcelona with the support of the C. [...]
Aquest article és una síntesi d'algunes parts del llibre de l'autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicat per FUNDESCO. La investigació corresponent es va poder realitzar al centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de la C. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1992 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 7)  
4.
24 p, 112.5 KB Television and the construction of identity : Barcelona, Olympic host / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Rivenburgh, Nancy K. ; García, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
This document, originally published as part of the book The Keys of success: the social, sporting, economic and communications impact of Barcelona'92, comes from a larger study that looked at all aspects of television in the Olympics and can be found in its original version, in Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]
Aquest document, originalment publicat com a part del llibre Les claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona'92, prové d'un estudi més llarg que contempla tots els aspectes de la televisió sobre l'Olimpisme i es pot trobar en la seva versió original, a Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]
Este documento, originalmente publicado como parte del libro Las claves del éxito: impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona'92, proviene de un estudio más largo que contempla todos los aspectos de la televisión sobre el Olimpismo y se puede encontrar en su versión original, en Miquel de Moragas Spà, Nancy K. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 33)  
5.
293 p, 27.6 MB Les claus de l'èxit : impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona'92 / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Botella, Miquel ; Centre d'Estudis Olímpics
Les Claus de l'èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona'92", és una recopilació de 18 articles que analitzen els impactes dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 en el camp esportiu, social, polític, comunicatiu, urbanístic, tecnològic i econòmic. [...]
Las Claves del éxito: impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona'92" es una recopilación de 16 artículos que analizan los impactos de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 en diversos campos: deportivo, social, político, comunicativo, urbanístico, tecnológico y económico. [...]
The Keys of Success: The Social, Sporting, Economic and Communications Impact of Barcelona'92" is a collection of 16 articles which analyze the sporting, social, political communicative, urban, technological and economic impacts of the 1992 Barcelona Olympic Games. [...]

Servei de Publicacions: 1995
3 documents
6.
7 p, 33.9 KB El Marc polític de Barcelona'92 / Molas, Isidre 1940- ; Centre d'Estudis Olímpics
Document on s'analitza el marc polític existent durant l'organització dels Jocs de Barcelona'92. Consisteix en la transcripció de la conferència impartida en el simposi internacional Jocs Olímpics, Comunicació i intercanvis culturals celebrat l'any 1994.
Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1991 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 25)  
7.
368 p, 2.5 MB Barcelona : l'herència dels Jocs (1992-2002) / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Botella, Miquel ; Centre d'Estudis Olímpics
Publicació que reprèn l'anàlisi feta immediatament després dels Jocs Olímpics de 1992, ara amb la perspectiva que donen els deu anys transcorreguts. Tot partint del llibre dels mateixos editors "Les claus de l'èxit", publicat l'any 1995, que recollia estudis sobre els impactes socials, esportius, econòmics i culturals, queden palesos els efectes a mitjà i llarg termini d'aquell esdeveniment. [...]
Publicación que retoma el análisis hecho inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de 1992, con la perspectiva que dan los diez años que han pasado desde los hechos. Partiendo del libro hecho por los mismos editores "Las Claves del éxito", publicado el 1995, que recogía estudios sobre los impactos sociales, deportivos, económicos y culturales, quedan manifiestos los efectos a medio y largo plazo de aquel evento.
Barcelona: l'herència dels Jocs (1992-2002) offers a collection of studies analysing various aspects of the legacy of the Barcelona'92 Olympic Games written on the occassion of the 10th anniversary of the event and therefore offering a new longer-term perspective on that memorable event. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics (UAB), 2002  

Research literature 1,205 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
31 p, 525.3 KB Analysis of the development of the definition of "undertaking" and its influence on the compensation for damages in antitrust cases : a commentary of the case Sumal / Junting, Wu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
In Sumal v. Mercedes Benz Trucks España the Court clarified whether damages may be sought from subsidiaries of the entities identified in a previous public enforcement decision and clarified under which circumstances distinct legal entities within a group of companies form one single undertaking and are thus to be made the defendant in cartel damages proceedings. [...]
En el caso Sumal contra Mercedes Benz Trucks España, el Tribunal respondió a la pregunta de si se puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios a las filiales de las entidades identificadas en una decisión previa de "public enforcement" y aclaró en qué circunstancias las distintas entidades jurídicas de un grupo de empresas forman una única empresa y, por lo tanto, deben convertirse en la parte demandada en un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios por cártel. [...]
En el cas Sumal contra Mercedes Benz Trucks España, el Tribunal va respondre a la pregunta de si es pot sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis a les filials de les entitats identificades en una decisió prèvia de "public enforcement" i va aclarir en quines circumstàncies les diferents entitats jurídiques d'un grup d'empreses formen una única empresa i, per tant, han de convertir-se en la part demandada en un procediment d'indemnització per danys i perjudicis per càrtel. [...]
Dans l'affaire Sumal v. Mercedes Benz Trucks España, la Cour a répondu à la question: savoir si des dommages-intérêts peuvent être demandés aux filiales des entités identifiées dans une précédente décision publique d'exécution. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 13)  
2.
67 p, 685.2 KB Les limites de la protection internationale par le droit d'asile: l'etude comparative du systeme d'asile dans l'union europeenne et aux États-Unis / Isaac, Sarah ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Le droit d'asile est un droit fondamental de l'homme, dont l'instrument clé est la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951. Pour autant, l'asile n'est pas garanti pour toutes les personnes qui présentent un besoin de protection international. [...]
El derecho de asilo es un derecho fundamental del hombre, cuyo instrumento clave es la Convención de Ginebra relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951. No obstante, el asilo no está garantizado para todas esas personas que necesitan una protección internacional. [...]
The right to asylum is a fundamental human right, of which one of the key instruments is the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 1951. However, asylum is not guaranteed for all of those who require international protection. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 12)  
3.
62 p, 1.1 MB Crypto-assets emerging regulations in the European Union framework / Dray, Maya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
This paper is about exploring legal issues concerning crypto-assets, namely cryptocurrencies and Non Fungible Token (NFTs), at a European Union scale, whether they are already addressed in draft regulations or not. [...]
Este trabajo tratará de explorar las cuestiones jurídicas que giran en torno a los criptoactivos, es decir, las criptomonedas y los NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token, en inglés), a escala de la Unión Europea, tanto si se abordan ya en los proyectos de reglamento, como si no. [...]
Aquest document té com a objectiu explorar les qüestions legals al voltant dels criptoactius, és a dir, les criptomonedes i els NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token, en anglès), a nivell de la Unió Europea, tant si ja s'aborden en projectes reguladors, com si no. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 11)  
4.
21 p, 292.8 KB Un estudi sobre el salari mínim en l'ocupabilitat i la mobilitat : El cas de la Unió Europea / Vergara Ruiz, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Aquest article tracta els temes relacionats amb el mercat laboral. L'estudi es basa en l'anàlisi del salari mínim, l'ocupabilitat i la mobilitat a la UE durant el segle XXI. La investigació s'enfoca a identificar possibles alternatives i mètodes matemàtics a la situació plantejada i els diferents models que hi ha.
Este artículo se detiene en los temas relacionados con el mercado laboral. El estudio se basa en el análisis del salario mínimo, la empleabilidad y la movilidad en la UE durante el siglo XXI. La investigación se enfoca en identificar posibles alternativas y métodos matemáticos a la situación planteada y los diferentes modelos presentes.
This paper dwells on the issues related to the labor market. The study is based on the analysis of the minimum wage, employability and mobility in the EU in the 21st century. The investigation is focused on identifying possible alternatives and mathematical methods to the given situation and its different models.

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 10)  
5.
50 p, 512.5 KB The integration of ethnic and religious minorities in Europe : Ineffective policies or rejection from the part of receiving societies? The case of assimilationist France and Muslims / Dublang Morado, Maite ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Integration is a two-way, continuous, dynamic and long-term process of mutual adaptation that still possesses difficulties in some countries. For being fully integrated, a person must be granted with three closely related dimensions: the political (legal status and rights, equal opportunities, and representation), socioeconomic (access to work, healthcare, housing, education, social networks…) and cultural (adaptation and acceptance). [...]
La integración es un proceso bidireccional, continuo, dinámico y a largo plazo de adaptación mutua que todavía plantea dificultades en algunos países. Para estar plenamente integrada, una persona debe contar con tres dimensiones estrechamente relacionadas: la política (estatus legal y derechos, igualdad de oportunidades y representación), la socioeconómica (acceso al trabajo, la sanidad, la vivienda, la educación, las redes sociales…) y la cultural (adaptación y aceptación). [...]
La integració és un procés bidireccional, continu, dinàmic i a llarg termini d'adaptació mútua que encara planteja dificultats en alguns països. Per estar plenament integrada, una persona ha de tenir tres dimensions estretament relacionades: la política (estatus legal i drets, igualtat d'oportunitats i representació), la socioeconòmica (accés a la feina, la sanitat, l'habitatge, l'educació, les xarxes socials. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 9)  
6.
40 p, 617.5 KB L'ETS : Reptes en implimentació i acceptació social i política a Espanya / Fernández Irla, Lluc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Aquest treball de final de màster revisa la història de l'ETS a Europa i Espanya, així com les seves implicacions i conseqüències sobre la política energètica espanyola per raonar la manca de politització i rebuig cap a aquest mecanisme, malgrat la seva implicació en l'increment de la tarifa elèctrica. [...]
Este trabajo de final de máster revisa la historia del ETS en Europa y España, así como sus implicaciones y consecuencias sobre la política energética española, con el fin de razonar la falta de politización y rechazo hacia este mecanismo, a pesar de su implicación en el déficit de la tarifa eléctrica. [...]
This master's thesis reviews the history of the ETS in Europe and Spain, as well as its implications and consequences on Spanish energy policy, in order to explain the lack of politicization and rejection of this mechanism despite its implication in the deficit electricity rate. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; v 8)  
7.
72 p, 705.7 KB La declaración "ultra vires" en la sentencia PSPP del Constitucional Alemán : ¿Crónica anunciada o giro jurisprudencial? / Morcillo Pazos, Adrián ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
El Tribunal Constitucional Federal Alemán es uno de los más críticos y vigilantes con la actividad de la Unión Europea. Sus decisiones han contribuido a la construcción de la integración europea y a la definición de sus límites. [...]
The German Federal Constitutional Court is one of the most critical and vigilant with the activity of the European Union. Its decisions have contributed to the construction of European integration and the definition of its limits. [...]
El Tribunal Constitucional Federal Alemany és un dels més crítics i vigilants amb l'activitat de la Unió Europea. Les seves decisions han contribuït a la construcció de la integració europea, així com a la definició dels seus límits. [...]

Instittut d'Estudis Europeus 2022 (Working Papers IEE ; 7)  
8.
46 p, 1.4 MB Democracy, intermediation, and voting in Spain: some new findings from in-depth and logitudinal data (vol. 1) / Gunther, Richard ; Montero, José Ramón ; Puhle, Hans-Jürgen
The findings reported in this monograph (in two parts, published as WP 351 and WP 352) are based upon a broad-based, multi-method analysis of Spanish politics and society, including five national surveys conducted over nearly three decades, and many in-depth qualitative interviews with a "panel" of respondents who had been interviewed six years earlier. [...]
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials 2018 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 351)  
9.
47 p, 641.0 KB Democracy, intermediation, and voting in Spain : Some new findings from in-depth and longitudinal data (vol. 2) / Gunther, Richard ; Montero, José Ramón ; Puhle, Hans-Jürgen
The findings reported in this monograph (in two parts, published as WP 351 and WP 352) are based upon a broad-based, multi-method analysis of Spanish politics and society, including five national surveys conducted over nearly three decades, and many in-depth qualitative interviews with a "panel" of respondents who had been interviewed six years earlier. [...]
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials 2018 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 352)  
10.
8 p, 145.1 KB Testing the product test / Brea-Solis, Humberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Lovell, C. A. Knox (University of Queensland) ; Grifell-Tatjé, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa)
The product test asks the product of a quantity index number and a price index number to equal the corresponding value change. The literature treats the product test as being so important that it is used to identify acceptable index number pairs, and to construct implicit index numbers when an otherwise desirable pair fails the test. [...]
School of Economics University of Queensland : Centre for Efficiency and Productivity Analysis, 2010 (Working papers series (University of Queensland. Centre for Efficiency and Productivity Analysis); 07/2010)  

Research literature : 1,205 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.