Resultados globales: 3,233 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 66 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 17 registros
Libros y colecciones, Encontrados 12 registros
Documentos de investigación, Encontrados 209 registros
Materiales académicos, Encontrados 2,901 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 28 registros
Artículos Encontrados 66 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
18 p, 220.4 KB Neither, (n)or nothing and hardly in negative concord constructions in traditional dialects of British English / Tubau Muntaña, Susagna (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article, investigo, dins d'un marc minimista, com es compon en anglès britànic no-estàndard la concordança negativa en construccions que contenen l'adverbi negatiu neither, l'extensor general (n)or nothing, i l'adverbi escalar hardly emprant dades del corpus Freiburg English Dialect. [...]
In this paper, I investigate, within a minimalist framework, how negative concord is composed in non-standard British English constructions containing the negative adverb neither, the general extender (n)or nothing, and the scalar adverb hardly using data from the Freiburg English Dialect corpus. [...]

Lleida : Universitat de Lleida. Facultat de Lletres, 2015
Sintagma, Vol. 27 (2015) , p. 7-24  
2.
21 p, 672.4 KB Percepciones sobre la ansiedad comunicativa hacia el inglés en la Comunidad Autónoma Vasca / Santos, Alaitz (Universidad del País Vasco)
Este artículo presenta un estudio sobre las percepciones que los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen hacia el inglés. El artículo tiene como objetivo analizar la ansiedad comunicativa de la población joven de la CAV hacia la L3, inglés. [...]
Aquest article presenta un estudi sobre les percepcions que tenen els habitants de la Comunitat Autònoma Basca (CAV) cap a l'anglès. L'objectiu de l'article és analitzar l'ansietat comunicativa de la població jove del CAV envers la L3, anglès. [...]
This article reports a study on the perceptions that the inhabitants of the Basque Autonomous Community (CAV) have towards English. The article aims to analyze the communicative anxiety of young adult population of the CAV towards L3, English. [...]
Cet article présente une étude sur les perceptions que les habitants de la Communauté autonome basque (CAV) ont vis-à-vis de l'anglais. L'article vise à analyser l'anxiété communicative de la population jeune du BAC envers la L3, l'anglais. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1131
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1131 (Articles)  
3.
20 p, 407.6 KB The Exacerbation of (Grammatical) Gender Stereotypes in English-Spanish Machine Translation / Ondoño-Soler, Nerea ; Forcada, Mikel L. (Universitat d'Alacant)
The information required to select grammatical gender in machine translation of isolated sentences for gender-marking languages is frequently missing or difficult to extract. Our text-centric, black-box study demonstrates how the gender distribution of the training set is distorted at the output. [...]
En la traducció automàtica d'oracions aïllades a llengües que marquen el gènere, la informació necessària per seleccionar el gènere gramatical sovint n'és absent o és difícil d'extraure'n. [...]
La información necesaria para seleccionar el género gramatical en la traducción automática de oraciones aisladas a lenguas que marcan el género suele estar ausente o ser difícil de extraer. Este estudio de caja negra y centrado en el texto demuestra cómo la distribución de género del conjunto de entrenamiento se distorsiona en la salida. [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.307
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 176-196 (Tradumàtica oberta)  
4.
28 p, 478.3 KB English-Catalan Neural Machine Translation : state-of-the-art technology, quality, and productivity / Briva-Iglesias, Vicent (Dublin City University)
Recent major changes and technological advances have consolidated machine translation (MT) as a key player to be considered in the language services world. In numerous instances, it is even an essential player due to budget and time constraints. [...]
Els recents i importants canvis i avenços tecnològics han consolidat la traducció automàtica (TA) com un actor clau a tenir en compte en el món dels serveis lingüístics. En molts casos, és fins i tot un actor essencial a causa de les limitacions de pressupost i temps. [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.303
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 149-176 (Tradumàtica oberta)  
5.
2 p, 518.3 KB Interpretació simultània entre l'anglès i l'àrab : estudi de problemes i estratègies per resoldre'ls / Aal-Hajiahmed, Mohammed Jasim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquesta tesi doctoral explora les dificultats que troben els professionals en la interpretació simultània de l'anglès a l'àrab i viceversa. L'autor Mohammed Aal-Hajiahmed, provinent de la Universitat de Mosul, contribueix amb aquesta recerca a l'estudi de la formació d'intèrprets i aporta estratègies per mantenir la fluïdesa de la interpretació.
Esta tesis doctoral ha explorado las dificultades que encuentran los profesionales en la interpretación simultánea del inglés al árabe y viceversa. Su autor, Mohammed Aal-Hajiahmed, proveniente de la Universidad de Mosul, contribuye con este trabajo al estudio de la formación de intérpretes y aporta estrategias para mantener la fluidez de la interpretación.
This doctoral thesis explores the main difficulties faced by professionals involved in simultaneous interpreting from English into Arabic and vice versa. Its author, Mohammed Aal-Hajiahmed, from the University of Mosul (Iraq), contributes with this work to the study of interpreter training and provides strategies to prevent these problems and maintain interpreting fluency.

2022
UAB divulga, Novembre 2022
3 documentos
6.
22 p, 782.7 KB The effect of a teacher-centred and learner-centred approach on students' participation in the English classroom / Markina, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Garcia Mollá, Alba (Codeworks)
In this paper, we addressed the concept of classroom participation and the way it is affected by a traditional teacher-centred (TC) approach and a more innovative learner-centred (LC) approach which uses the principles and strategies of active learning and cooperative learning to engage students in the learning process. [...]
En aquest estudi, hem abordat el concepte de participació a l'aula i com es veu afectada per un enfocament centrat en el docent i un enfocament centrat en l'alumnat que utilitza els principis i estratègies de l'aprenentatge actiu i cooperatiu per a involucrar l'alumnat en el procés d'aprenentatge. [...]
En este estudio, hemos abordado el concepto de participación en el aula y cómo se ve afectada por un enfoque centrado en el docente y un enfoque centrado en el alumnado que utiliza los principios y estrategias del aprendizaje activo y cooperativo para involucrar al alumnado en el proceso de aprendizaje. [...]
Dans cet article, nous avons abordé le concept de participation en classe et comment elle est affecté par une approche centrée sur l'enseignant (TC) et une approche centrée sur l'apprenant (LC) qui utilise les principes et les stratégies d'apprentissage actif et d'apprentissage coopératif pour engager les élèves dans le processus d'apprentissage. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1007
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 3 (2022) , p. e1007 (Articles)  
7.
16 p, 842.3 KB The role of English for specific purposes (ESP) in supporting the linguistic dimension in English-medium instruction (EMI) / Costa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore) ; Mastellotto, Lynn (Free University of Bolzano)
Partly because of the Bologna Declaration, the so-called English-Medium Instruction (EMI) courses in universities have undergone a strong surge in the last 15 years. This initial phase of growth in EMI has had an impact on LSP (Language for Specific Purposes) courses, which have in some cases suffered a consequent decline. [...]
Degut en part a la Declaració de Bolonya, els anomenats cursos de Docència universitària en anglès (DUA) a les universitats han experimentat un fort auge els darrers 15 anys. Aquesta fase inicial de creixement en DUA ha tingut un impacte en els cursos de Llengua /Anglès amb Finalitats Especifiques (LFE /AFE), que en alguns casos han patit una disminució. [...]
En parte debido a la Declaración de Bolonia, los llamados cursos English-Medium Instruction (EMI) en las universidades han experimentado un fuerte auge en los últimos 15 años. Esta fase inicial de crecimiento de EMI ha tenido un impacto en los cursos de LSP (Language for Specific Purposes), que en algunos casos han sufrido una disminución consecuente. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.91
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 37-52 (Innovació i transmissió de coneixement)  
8.
5 p, 454.3 KB The A-B-C of content teaching in an EMI classroom : Reflecting on language and the co-construction of doing teaching / Clua, Monica (Universitat Internacional de Catalunya) ; Jiménez, Javier (Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Ciències Bàsiques)
2022 - 10.5565/rev/clil.95
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 65-69 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
9.
14 p, 590.0 KB The Role of the L1 in EMI classroom practices : Exploring identity shifts through language choice / Moncada-Comas, Balbina (Universitat de Lleida)
English-medium instruction (EMI) affects lecturers' classroom practices as they face a new teaching scenario where language(s) can be used to construct lecturers' identities. Therefore, lecturers can take up different identities because their language-choice acts depend on their communicative and identification purposes. [...]
La Docència universitària en anglès (DUA) afecta les pràctiques dels professors a l'aula perquè afronten noves situacions on la(es) llengua(es) contribueix(en) a la construcció de la seva identitat. [...]
La instrucción a través del inglés (EMI) afecta las prácticas de los profesores, porque afrontan un nuevo escenario en el que se pueden utilizar diferentes lenguas para construir sus identidades profesionales. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.84
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 23-36 (Innovació i transmissió de coneixement)  
10.
12 p, 519.3 KB Socioeconomic Status, English Exposure and CLIL Motivation in High and Low Exposure CLIL Groups / Tompkins, Forrest Leah (Universidad Autónoma de Madrid)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs are often praised for bringing equity to foreign language learning (e. g. , Lorenzo et al. , 2020). However, streaming processes, such as those of the Community of Madrid Bilingual Program, may reinforce social inequalities among students (e. [...]
Alguns estudis han posat en valor els programes d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE) per aportar equitat a l'aprenentatge de llengües estrangeres (p. ex. ; Lorenzo et al. [...]
Algunos estudios han puesto en valor los programas de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) por aportar equidad al aprendizaje de lenguas extranjeras (p. ej. , Lorenzo et al. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.67
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 41-52 (Investigació i qüestions teòriques)  

Artículos : Encontrados 66 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
4 p, 22.4 KB Hit the road: aprendre ciències socials en anglès en classes basades en continguts / Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 253-256  
2.
5 p, 40.1 KB Learning english in content-rich classrooms / Pallarés Monge, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez Ciprés, Helga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bernaus, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Evnitskaya, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lobo Vírseda, María José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 248-252  
3.
6 p, 28.5 KB Language services at the UPC for academic staff delivering lectures in english: the experience of the language and terminology service / Murray, Ruth (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Noró, Monserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 231-236  
4.
4 p, 20.9 KB Didàctica de les ciències en anglès. Valoració de l'experiència al grau d'educació primària de la UAB / Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 221-224  
5.
5 p, 27.0 KB Class talk: recurs en línia per a l'ensenyament d'assignatures en anglès / Fortuny-Santos, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses) ; Alsina Aubach, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 201-205  
6.
3 p, 17.7 KB Geografia i TIC en anglès / Florit Ballester, Carme (Escola Santa Anna de Premià de Dalt) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 198-200  
7.
4 p, 19.1 KB The role of english language instruction in health sciences at the Universitat Internacional de Catalunya / Deal, Mandy (Universitat Internacional de Catalunya) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 190-193  
8.
4 p, 22.9 KB Fer ciències i anglès en tallers inter-nivell: una experiència CLIL a l'educació primària / Arcos Sorando, Mari Cruz (Centro de Profesores y Recursos de Teruel) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 186-189  
9.
7 p, 613.8 KB Art and ICT in CLIL. How to learn english creating stop-motion videos / Cogollos Calabuig, Empar (Escola Charlie Rivel de l'Hospitalet del Llobregat) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 172-178  
10.
5 p, 23.6 KB L'aprenentatge de l'anglès a P3 a l'escola de Polinyà / Campaña, Antonio (Escola de Polinyà) ; Gorina, Pilar (Escola de Polinyà) ; Pérez, Antònia (Escola de Polinyà) ; Vilanova, Manena (Escola de Polinyà) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 163-167  

Contribuciones a jornadas y congresos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
9 p, 37.5 KB Insults i renecs : estudi comparatiu anglès-català / Blasco, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Guix, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació, 1997
II Congrés Internacional sobre Traducció : abril 1994, 1997, p. 235-243  
2.
2 p, 638.7 KB Instrucció núm. 2/2013, 12 de juny, del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica en relació amb la docència impartida en anglès en titulacions de grau / Universitat Autònoma de Barcelona
L'objecte d'aquesta instrucció és establir els criteris per reconèixer la docència impartida en llengua anglesa a les titulacions de grau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta instrucció està dirigida a tot el professorat de la Universitat amb responsabilitats docents en titulacions de grau.
2013  
3.
1 p, 456.0 KB Criteris d'avaluació i exemples del certificat de llengües C2 Anglès / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
El certificat de l'examen C2 d'anglès té el segell de qualitat CertACLES atorgat per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) i és reconegut per la CRUE i la Generalitat de Catalunya. [...]
2019
5 documentos
4.
208 p, 49.7 MB De laudibus legum angliae / Fortescue, John, Sir. ; Hengham, Ralph, Sir. ; Selden, John. ; Col·lecció Reserva d'Història del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona)
De laudibus legum angliae.
London : John Streater, Elis Flesher and H. Twyford, 1672
3 documentos
5.
2 p, 224.1 KB Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al personal docent i investigador / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües ; Universitat Pompeu Fabra. Serveis Lingüístics ; Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes ; Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes
L'examen per aconseguir el certificat té com a objectiu principal avaluar si l'examinand té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès. Aquesta documentació fa una descripció i explicita els criteris d'aquest examen.
Servei de Llengües de la UAB 2017
4 documentos
6.
4 p, 34.3 KB Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015) : (Acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011) / Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d'un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de gener de 2011. El Pla de llengües és una acció del Pla director de la UAB, com també ho és disposar d'un document que reculli els objectius i les actuacions de la Universitat en relació amb la docència en anglès als estudis de grau i de postgrau. [...]
La Universitat Autònoma de Barcelona dispone de un plan de lenguas, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2011. El Plan de lenguas es una actuación del Plan director de la UAB, así como también lo es disponer de un documento que recoja los objetivos y actuaciones de la Universidad en relación con la docencia en inglés en los estudios de grado y de posgrado. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2011
2 documentos
7.
65 p, 661.0 KB CLIL FAQs. : Orientacions per introduir l'anglès en la docència universitària / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Junyent i Pubill, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore de Luca, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Recull d'orientacions per al professorat universitari que ha d'introduir una llengua estrangera a la seva assignatura. Aquestes orientacions parteixen de l'experiència i de la reflexió del grup de docents implicats en el projecte MQD 2010: 'Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels graus d'Educació Infantil i Primària'.
2015  
8.
25 p, 553.7 KB Informació general CLUC : certificat de llengües de les universitats de Catalunya. Anglès / Consell Interuniversitari de Catalunya ; Centres de llengües de les 12 universitats de Catalunya ; Serveis Lingüístics Universitaris ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
El CLUC d'anglès és un certificat interuniversitari reconegut pel Consell Interuniversitari de Catalunya que, a partir d'un examen, permet acreditar els nivells B1, B2. 1 i B2 d'anglès dels candidats. [...]
2013  
9.
142 p, 1.1 MB Interuniversity style guide for writing institutional texts in English / Noone, Barnaby coord. (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Bain, Mhairi (Universitat Internacional de Catalunya. Servei d'Idiomes) ; Bates, John (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Berman, Graeme (Universitat de València. Servei de Política Lingüística) ; Cullen, David (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Herrero, Javier (Universitat Jaume I. Servei de Llengües i Terminologia) ; Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Redmond, Peter (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Samson, Richard (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Vázquez, Luci (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats
L'objectiu d'aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d'un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l'àmbit universitari. [...]
Xarxa Vives d'universitats 2014-2017
2 documentos
10.
17 p, 718.9 KB Informe sobre les proves de nivell d'anglès, francès, alemany i italià de l'alumnat de nou ingrés / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Resultats i informe sobre les proves de nivell realitzades pel Servei de Llengües de la UAB als estudiants de primer de grau, dins el Pla de Llengües, a principis de curs.
2013-
10 documentos

Libros y colecciones : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 209 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
29 p, 454.4 KB Behind Traumnovelle and Eyes Wide Shut: representation of women as passive subjects and Freud's uncanny feeling from "The Uncanny" / Farré Merlos, Georgina ; Springer, Bernd F. W,, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Aquest Treball de Fi de Grau compara Traumnovelle i Eyes Wide Shut (la seva adaptació cinematogràfica). Les dues obres són comparades des de la teoria de "The Uncanny" de Sigmund Freud i des d'una perspectiva de gènere. [...]
Este Trabajo de Fin de Grado compara Traumnovelle y Eyes Wide Shut (su adaptación cinematográfica). Ambas obras son comparadas desde la teoría de "The Uncanny" de Sigmund Freud y desde una perspectiva de género. [...]
This TFG compares Traumnovelle and Eyes Wide Shut (its cinematographic adaptation). Both works are compared through the theory of "The Uncanny" by Sigmund Freud and through a gender perspective. The main aim of this project is to prove how Arthur Schnitzler (the author of Traumnovelle) wrote his work focusing on Freud's principles and gives women a passive role and how Eyes Wide Shut loses the main objective of Arthur Schnitzler and focuses on giving a voyeur vision.

2024
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]  
2.
30 p, 715.2 KB Definiteness, indefiniteness and short weak definites : Reference to kinds and kinds of events / Bacari López, Majula ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this study is to analyze in which way weak definites differ from indefinites in terms of the assumption of both uniqueness and existence and what are the requirements (i. e. , lexical and verbal restrictions) that a definite expression in combination with a verb has to satisfy to be able to convey a weak reading. [...]
La finalitat d'aquest estudi és analitzar en què es diferencien els definits febles dels indefinits quant a l'assumpció tant de la unicitat com de l'existència i quins són els requisits (i. e. , les restriccions lèxiques i verbals) que ha de satisfer una expressió definida en combinació amb un verb per poder transmetre una lectura feble. [...]
El propósito de este estudio es analizar en qué se diferencian los definidos débiles de los indefinidos en cuanto a la asunción tanto de unicidad como de existencia y cuáles son los requisitos (i. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
3.
198 p, 2.4 MB Absent in the Rain : el procés de localització d'una novel·la visual japonesa a l'anglès / Guell Pou, Marta ; Amorós Soldevila, Xènia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball de final de màster s'ha enfocat com a cas pràctic de localització de videojocs, i es podria resumir com un repte per posar a prova els coneixements adquirits al llarg del màster.
Este trabajo de final de máster se ha enfocado como caso práctico de localización de videojuegos, pudiendo resumirse como un reto para poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del máster.
This master's thesis has been conceived as a practical case of video game localization and could be summarized as a challenge to test the knowledge acquired throughout the masters.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
4.
67 p, 2.9 MB Avaluació de la utilitat de l'eina de neteja de corpus automàtica bicleaner : avaluació aplicada al corpus wilimatrix Anglès-Catlà en comparació amb l'avaluació manual de Keops / Balaguer Falco, Mar ; Riera Irigoyen, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball de fi de màster té com a objectiu avaluar la qualitat de l'eina de neteja i avaluació de corpus automàtica, Bicleaner. Per aconseguir-ho s'ha passat una mostra del corpus de WikiMatrix anglès-català de 200 feta amb segments aleatoris per l'eina. [...]
El presente trabajo de final de máster tiene como objetivo evaluar la calidad de la herramienta de limpieza y evaluación de corpus automática, Bicleaner. Para conseguirlo se ha pasado una muestra del corpus de WikiMatrix inglés-catalán hecha con segmentos aleatorios por la herramienta. [...]
The aim of this master's thesis is to evaluate the quality of the automatic corpus cleaning and evaluation tool, Bicleaner. To achieve this, a sample of the English-Catalan WikiMatrix corpus made with random segments has been evaluated with the tool. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Tecnologies de la Traducció [4315970]  
5.
48 p, 937.9 KB The basque children in Britain: an insight into the financial intervention of the British Government and British Political Parties / Ribó Pradas, Alèxia ; John Edwards, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The Basque Children were around 4,000 children that had to escape the horrors of the Spanish Civil War by going to Britain on the boat SS Habana in May 1937. This BA dissertation provides an insight into the financial intervention of both the British government and the British political parties concerning the Basque Children's arrival and stay in Britain.
Els nens bascos van ser al voltant d'uns 4. 000 nens que van haver d'escapar dels horrors de la Guerra Civil Espanyola tot desplaçant-se a Anglaterra en el vaixell SS Habana al maig de 1937. Aquesta tesi presenta un endinsament en la intervenció financera del govern britànic i dels partits polítics britànics pel que fa a l'arribada i a l'estada dels nens bascos a Anglaterra.
Los niños vascos fueron alrededor de unos 4. 000 niños que tuvieron que escapar de los horrores de la Guerra Civil Española desplazándose a Inglaterra en el barco SS Habana en mayo de 1937. Esta tesis presenta una profundización en la intervención financiera del gobierno británico y de los partidos políticos británicos en relación con la llegada y estancia de los niños vascos en Inglaterra.

2023
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
6.
30 p, 448.1 KB Unveiling the Oppressor: solipsism, privilege, and the impossibility of self-reliance in Kate Chopin's The Awakening / Sánchez Martín, Ariadna ; Sánchez Campos, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Kate Chopin's The Awakening (1899) has always been considered a controversial novel, and its interpretation remains debatable nowadays. Whereas several authors read it from a feminist viewpoint and regard it as an instance of Emerson's self-reliance, others identify problematic behaviors in the protagonist that emphasize her failure to become independent. [...]
The Awakening (1899), de Kate Chopin, és considerada una novel·la controvertida que es troba en debat actualment. Mentre que diversos autors la llegeixen des del feminisme i la consideren un exemple del concepte de self-reliance (autosuficiència) d'Emerson, altres identifiquen comportaments problemàtics a la protagonista que emfatitzen la seva incapacitat per ser independent. [...]
The Awakening (1899), de Kate Chopin, es una novela controvertida cuya interpretación está en debate actualmente. Mientras que varios autores la leen desde el feminismo y la consideran un ejemplo del concepto de self-reliance (autosuficiencia) de Emerson, otros identifican comportamientos problemáticos en la protagonista que enfatizan su incapacidad para ser independiente. [...]

2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
7.
34 p, 3.5 MB The Magnetic Pull of the "Hot Priest" : a Deeper Look into the Priest's Appeal to Fleabag in the TV Series Fleabag / Kortabarria Suarez, Lide ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In the TV series Fleabag (2016-2019) by Phoebe Waller-Bridge the eponymous protagonist navigates the aftermath of some personal tragedies while using the show's viewer as her main confidante. The second season of the series follows her love story with a Catholic priest played by Andrew Scott, who is usually referred to as "The Priest" or the "Hot Priest" and has completely captivated the audience. [...]
A la sèrie de televisió Fleabag (2016-2019) de Phoebe Waller-Bridge la protagonista homònima utilitza a l'espectador del programa com el seu principal confident mentre intenta seguir amb la seva vida després d'algunes tragèdies personals. [...]
En la serie de televisión Fleabag (2016-2019) de Phoebe Waller-Bridge la protagonista homónima utiliza al espectador del programa como su principal confidente mientras intenta seguir con su vida tras algunas tragedias personales. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
8.
42 p, 784.6 KB The Construction and Evolution of Otherness in Joseph Sheridan Le Fanu's Carmilla and its Film Adaptation by Emily Harris : from Marginalisation to Appropriation and Criticism / Franco Rosillo, Cristina ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Although Carmilla (1871) was originally written with a marginalising intention, the Gothic novella has undergone a reappropriation process by the lesbian community and is now considered one of the most relevant modern literary works starring a sapphic couple. [...]
A pesar de que Carmilla (1871) fue originalmente escrita con una intención marginalizante, la novela gótica ha sufrido un proceso de reapropiación por parte de la comunidad lésbica y ahora es considerada una de las obras literarias modernas más relevantes protagonizada por una pareja sáfica. [...]
Malgrat que Carmilla (1871) fou originalment escrita amb una intenció marginalitzant, la novel·la gòtica ha patit un procés de reapropiacó per part de la comunitat lèsbica i ara és considerada una de les obres literàries modernes més rellevants protagonitzada per una parella sàfica. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
9.
34 p, 357.4 KB Finding Utopia in Queer Failure : Representations of Identity and Gay Relationships in John Rechy's City of Night / Benítez Morcuende, Cristian ; Livingston Spengler, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Even though John Rechy's City of Night could be interpreted from a pessimistic point of view, this dissertation tries to offer an alternative reading of the novel in which failure is understood as a positive trait in queer individuals. [...]
Encara que City of Night de John Rechy podria interpretar-se de forma pessimista, aquest treball tracta d'oferir una lectura alternativa de la novel·la en la qual el fracàs s'entén com un tret positiu en l'individu queer. [...]
Aunque City of Night de John Rechy podría interpretarse de forma pesimista, este trabajo trata de ofrecer una lectura alternativa de la novela en la que el fracaso se entiende como un rasgo positivo en el individuo queer. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
10.
31 p, 335.7 KB Evidentiality in Media : Evidential Strategies in English and Catalan News Reports / Tataret Ortiz, Júlia ; Curell, Hortènsia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Evidentiality, the marking of the source of information, can be used in media to influence how facts are perceived and manipulate the readers. This BA dissertation aims to analyze the evidential markers in a sample of English and Catalan news reports, their function in these articles, and the differences and similarities between both languages.
L'evidencialitat, el marcatge de la font d'informació, es pot fer servir en els mitjans de comunicació per influir en la percepció dels fets i manipular els lectors. L'objectiu d'aquesta tesi és analizar els marcadors evidencials d'una mostra de notícies en anglès i català, la funció que desenvolupen en aquests articles i les diferències i semblances entre les dues llengües.
La evidencialidad, el marcado de la fuente de información, puede utilizarse en los medios de comunicación para influir en la percepción de los hechos y manipular a los lectores. El objectivo de esta tesis es analizar los marcadores evidenciales de una muestra de noticias en inglés y catalán, su función en estos artículos y las diferencias y similitudes entre ambas lenguas.

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]  

Documentos de investigación : Encontrados 209 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 2,901 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
13 p, 139.2 KB Didàctica de l'Anglès [44310] / Moore de Luca, Emilee Sarah ; Torras Vila, Berta ; Kruszynska, Klaudia Anna ; Naves Nogues, Maria Teresa ; Pratginestós Pou, Celia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aspira que els i les futures docents d'anglès es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques d'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a adolescents i adults en contextos institucionals, i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'auto-formació que els ajudin a continuar millorant com a docents d'anglès al llarg de tota la vida professional. [...]
This subject is aimed at future teachers of English as a Foreign Language (TEFL) so that they may become familiar with basic teaching strategies for teaching English to teenagers and adults in institutional contexts and acquire basic knowledge and skills to help them continue to improve as teachers of English throughout their professional lives. [...]
Esta asignatura aspira que los y las futuras docentes de inglés se familiaricen con las estrategias docentes básicas de enseñanza del inglés como lengua extranjera a adolescentes y adultos en contextos institucionales, y adquieran conocimientos y habilidades básicas de auto-formación que les ayuden a continuar mejorando como docentes de inglés a lo largo de toda la vida profesional. [...]

2023-24
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1519]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
3 documentos
2.
8 p, 118.9 KB Idioma modern II (èuscar) [100049] / Elordi, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita. [...]
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression. [...]
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
3.
8 p, 116.7 KB Idioma modern I (èuscar) [100040] / Elordi, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression.
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
4.
6 p, 108.2 KB Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol [44360] / Pearce, Maria Elizabeth ; Suades Vall, Anna ; Pearce Neermann, Maria ; García Crecente, María Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest mòdul pretén consolidar el domini professional de les dues modalitats d'interpretació de conferències: consecutiva i simultània. A més, aquest mòdul estarà dedicat a la preparació de l'examen final del màster.
This module aims to consolidate the professional mastery of the two modalities of conference interpretation: consecutive and simultaneous. Also, this module will be dedicated to the preparation of the final exam of the master's degree.
Este módulo tiene como objetivo consolidar el dominio profesional de las dos modalidades de interpretación de conferencias: consecutiva y simultánea. Asimismo, este módulo se dedicará a la preparación del examen final del máster.

2023-24
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documentos
5.
6 p, 108.8 KB Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol [44357] / García Crecente, María Pilar ; Suades Vall, Anna ; Pearce Neermann, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Dominar a nivell avançat les dues modalitats d'interpretació de conferències: consecutiva i simultània.
Master at an advanced level the two modalities of conference interpretation: consecutive and simultaneous.
Dominar a nivel avanzado las dos modalidades de interpretación de conferencias: consecutiva y simultánea.

2023-24
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documentos
6.
5 p, 105.6 KB Ús de la Llengua Francesa Escrita [106612] / Garcia Lopez, Maria del Mar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Ús de la llengua francesa escrita ofereix a l'alumnat una formació en llengua francesa que li permeti desenvolupar les seves competències tant en comprensió com en expressió escrita. [...]
The subject Ús de la llengua francesa escrita offers students training in the French language to enable them to develop their skills in both comprehension and written expression. We will work with texts of a wide variety of types and content. [...]
La asignatura Ús de la llengua francesa escrita ofrece al alumnado una formación en lengua francesa que le permita desarrollar sus competencias tanto en comprensión como en expresión escrita. Trabajaremos con textos de tipo y contenido muy diversos. [...]

2023-24
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documentos
7.
9 p, 123.9 KB Idioma modern II (portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
8.
9 p, 120.7 KB Idioma modern I (portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumnat hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el alumnado con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el estudiante haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
9.
8 p, 118.2 KB Anglès [44327] / Ament, Jennifer Rose ; Sánchez Campos, Noelia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aspira que els i les futures docents d'anglès es familiaritzin amb les estratègies docents bàsiques d'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a adolescents i adults en contextos institucionals, i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'auto-formació que els ajudin a continuar millorant com a docents d'anglès al llarg de tota la vida professional. [...]
This subject is aimed at future teachers of English as a Foreign Language (TEFL) so that they may become familiar with basic teaching strategies for teaching English to teenagers and adults in institutional contexts and acquire basic knowledge and skills to help them continue to improve as teachers of English throughout their professional lives. [...]
Esta asignatura aspira que los y las futuras docentes de inglés se familiaricen con las estrategias docentes básicas de enseñanza del inglés como lengua extranjera a adolescentes y adultos en contextos institucionales, y adquieran conocimientos y habilidades básicas de auto-formación que les ayuden a continuar mejorando como docentes de inglés a lo largo de toda la vida profesional. [...]

2023-24
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1519]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
3 documentos
10.
6 p, 109.3 KB Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l'Anglès com a Segona Llengua [42300] / Cebrian Puyuelo, Julio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu és introduir els estudiants a la recerca i a les teories principals sobre l'adquisició d'una segona llengua o llengua estrangera, especialment pel que fa a l'adquisició de la fonologia d'una segona llengua i a l'accés lèxic. [...]
Students will be introduced to the main topics and theories in second language acquisition research with an emphasis on the acquisition of phonology and lexical access. Students will become familiar with current research methods and data analysis techniques through an analysis of representative literature and class discussion and assignments. [...]
El objetivo es introducir a los estudiantes a la investigación y a las teorías principales sobre adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, especialmente en cuanto a la adquisición de la fonología de una segunda lengua y el acceso léxico. [...]

2023-24
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 2,901 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 28 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3 p, 9.3 MB Situació de Ben Jonson en el teatre anglès / Tasis, Rafael ; Jonson, Ben
1959  
2.
378 p, 747.0 MB [Diccionari català-anglès i anglès-català] / Tasis, Rafael
19--?  
3.
33 p, 24.2 MB Documentació relativa a proposta de Doctor Honoris Causa per la UB a favor del Dr. Emil R. Unanue; inclou petició del Degà de Biologia, presentació del Catedràtic d'Immunologia i currículum, en anglès, del candidat / Universitat de Barcelona
1998  
 Acceso restringido a la UAB
4.
2 p, 1.5 MB Document "Programa98 angles.doc": Iberdrola Science and Thechnology Program (1998) / Iberdrola
1999  
 Acceso restringido a la UAB
5.
1 p, 325.7 KB Carta del Decano de Física de la UB a Pere Pascual nomenant-lo Vocal del Tribunal que ha de jutjar els exàmens d'Anglès a Física / Universitat de Barcelona. Facultat de Física ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1979  
 Acceso restringido a la UAB
6.
2 p, 1.2 MB Carta de Pere Pascual, Director del GIFT (València) al F. Yndurain (Universidad Autónoma de Madrid) adjuntant un breu escrit de presentació, en anglès, d'un volum de conferències del dir Gru / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Ynduráin, F. J., 1940-2008
1971  
 Acceso restringido a la UAB
7.
3 p, 3.2 MB Carta de Pere Pascual al prof. D. Amati (CERN) adjuntant dues cartes de recomanació, en anglès, del Dr. Rolf Tarrach / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Amati, D.
1974  
 Acceso restringido a la UAB
8.
2 p, 2.1 MB Carta de Pere Pascual al Dr. José Ros Pallarés (Oxford University) adjuntant certificat de beca del GIFT, en anglès / Pascual, Pedro, 1934-2006 ; Ros i Badosa, Josep (Ros Pallarés)
1974  
 Acceso restringido a la UAB
9.
3 p, 1.5 MB Carta de María Pilar J. Reina (Universidad de Madrid) a Pere Pascual (Universidad de Valencia) adjuntant dades personals d'Antonio Santisteban i carta de sol·licitud d'aquest per a l'Escola d'Estiu Ettore Majorana, en anglès / Reina, María Pilar J. ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1971  
 Acceso restringido a la UAB
10.
2 p, 1.6 MB Carta de Manuel García Velarde (Universidad Autónoma de Madrid) a Pere Pascual demanant ajuda del GIFT per a assistir al congrés 100 Years Botzmann-Equation; adjunta carta de Walter Thirring (Viena), en anglès, convidant-hi el primer / García Velarde, Manuel ; Pascual, Pedro, 1934-2006
1972  
 Acceso restringido a la UAB

Fondos personales e institucionales : Encontrados 28 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.