El término de búsqueda Estudi morfofuncional del radi humà aspectes morfogènics, biomecànics, i evolutius / en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   estudi mecanístic i aplicacions sintètiques /
1   Estudi microsintàctic del verb 'caldre' en el català antic i en l'actual
1   Estudi molecular i funcional del receptor d'insulina en síndromes de resistència a la insulina
1   estudi monogràfic /
1   Estudi morfofuncional del radi humà
1   estudi multicèntric a Catalunya /
1   Estudi mutacional d'EGFR i PIK3CA i d'hipermetilació del promotor del gen BRCA1 en càncer de mama, tipus "triple negatiu"
1   estudi naturalístic de 2 anys de seguiment
1   estudi observacional d'una cohort de pacients quirúrgics a Catalunya /
1   Estudi observacional retrospectiu per avaluar la resposta clínica en pacients afectes de malaltia arterial perifèrica segons el compliment de les recomanacions terapèutiques farmacològiques de les guies de pràctica clínica per aquesta patologia