El término de búsqueda Influència de l'activitat de la macrofauna en el flux de 224Ra des dels sediments el cas dels Alfacs, Catalunya en el índice título no se ha encontrado en ningún registro. Los términos aproximados en cualquier colección son:
1   Influência de exposição interativa sobre ambiente marinho e sua biodiversidade nas concepções de meio ambiente de estudantes do ensino fundamental
1   Influencia de factores positivos, motivacionales y temporales sobre el ahorro de agua
1   Influència de factors clínics, radiològics i patològics en la valoració de resposta a la quimioteràpia neoadjuvant en càncer de mama /
1   Influència de gens del sistema renina-angiotensina sobre la instauració i progressió de la nefropatia i la mortatlitat en diàlisi de pacients diabètics de tipus 2
1   Influència de Kant a Catalunya : notes
1   Influència de l'alçada protèsica en la capacitat de consolidació de les tuberositats en les hemiartroplàsties per fractures de l'húmer proximal
1   Influència de l'alta velocitat ferroviària en l'elecció de la destinació turística segons l'origen dels viatgers :
1   Influència de l'altura, la distància dels tubs al carrer, l'amplada del carrer, el trànsit i la densitat de trànsit sobre la concentració de NO2
1   influencia de l'anglès en la terminologia informàtica de l'espanyol
2   Influència de l'entorn familiar i escolar en l'adquisició de l'hàbit lector