Results overview: Found 1,231 records in 0.02 seconds.
Research literature, 639 records found
Course materials, 592 records found
Research literature 639 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 15.7 MB Estudi i implementació de l'incorporació de micropython a un sistema de control de microsatèl·lits / Campos Llopart, Ferran ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'objectiu d'innovar en el sector aeroespacial, el treball de final de grau pretén, per primer cop dins del sector, introduir l'ús de codi Python per al control de microsatèl·lits. Aquest tipus de satèl·lits utilitzen microcontroladors amb característiques i recursos molt reduïts, amb l'objectiu de reduir al màxim el seu cost i mida. [...]
Con el objetivo de innovar en el sector aeroespacial, el trabajo de fin de carrera pretende, por primera vez dentro del sector, introducir el uso del código Python para controlar microsatélites. Este tipo de satélites utilizan microcontroladores con características y recursos muy reducidos, con el objetivo de reducir al máximo su coste. [...]
With the goal of innovating in the aerospace sector, this final project aims to introduce the usage of Python code in order to control microsatellites. These types of satellites use microcontrollers, with scarce resources, with the purpose of reducing its volume and cost. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
15 p, 903.5 KB Implementació d'una Progressive Web App per a un sistema d'alertes / Cabrera Morillas, Marcos ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El que sempre demana un client és que una aplicació funcioni correctament, sigui senzilla d'utilitzar, lleugera i no consumeixi moltes dades de xarxa. Amb aquesta aplicació es vol aconseguir que la relació metge pacient sigui molt més controlada. [...]
Lo que siempre pide un cliente es que una aplicación funcione correctamente, sea fácil de utilizar, ligera i que no consuma muchos datos de red. Con esta aplicación se quiere conseguir que la relación médico paciente sea mucho más controlada. [...]
A client always wants to an application runs correctly, it is easily to manage, it is light, and it doesn't consume a lot of megabytes of internet. With this application we want to control the relationship between the doctor and the patient. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 1.3 MB Application of deep learning tools in data analysis for the "Data Science and Engineering Club UAB" / Rodríguez Mir, Ferran ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In an increasingly complex world, with greater interactions between users and computer data systems, a great need is being generated by several business sectors for professionals specialized in Data Science and Data Analysis. [...]
Ante un mundo cada vez más complejo, con mayores interacciones entre usuarios y sistemas informáticos de datos, se está generando una gran necesidad por parte de varios sectores empresariales de profesionales especializados en el Análisis y la Ciencia de Datos. [...]
Davant d'un món cada vegada més complex, amb més interaccions entre usuaris i sistemes informàtics de dades, s'està generant una gran necessitat per part de diversos sectors empresarials de professionals especialitzats en l'Anàlisi i la Ciència de Dades. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 829.5 KB Talentua : entorn universitari en el marc del campus virtual i del matching empresa-estudiant (part II) / Velasco Llauradó, Xavier ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Talentua és la proposta de solució a un problema cada cop més present en el món universitari i empresarial: la cerca d'alumnes i recent graduats amb talent que puguin desenvolupar-se per tal d'explotar el seu màxim potencial i així millorar els serveis que ofereixen les empreses o oferir ells mateixos aquests serveis. [...]
Talentua es la propuesta de solución a un problema cada vez más presente en el mundo universitario y empresarial: la búsqueda de alumnos y recién graduados con talento que puedan desarrollarse con tal de explotar su máximo potencial y así mejorar los servicios que ofrecen las empresas u ofrecer ellos mismos estos servicios. [...]
Talentua is the solution to a problem that is increasingly present in the university and business world: the search for talented students and graduates who can develop and improve their skills in order to reach their full potential and thus improve the services offered by the companies or offer these services themselves. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 412.2 KB Unichat : aplicación de chat para universidades / Gómez Nogués, Pol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A día de hoy, las aplicaciones web son una herramienta fundamental para ofrecer un servicio online. Paralelamente, ha aumentado la demanda de los usuarios para poder comunicarse entre sí utilizando dichos servicios. [...]
Today, web applications are a fundamental tools to offer a service. The demand of users to be able to communicate with each other using these services has increased. Due to this, many paradigms have been designed to resolve these situations, considering the specific purpose to be achieved for each organization. [...]
Avui dia, les aplicacions web són una eina fonamental per a oferir un servei online. Paral·lelament, ha augmentat la demanda dels usuaris per a poder comunicar-se entre si utilitzant aquests serveis. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
16 p, 1.9 MB Minguet, aplicació de restauració / Mancheño Maymó, Víctor ; Talló Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El restaurant Minguet necesita una modernització urgent, ja que el model de treball que utilitzen ha quedat antiquat. Per aquesta raó l'objectiu del treball és dissenyar una aplicació per a millorar la comunicació entre l'empresa i els clients de forma ​user-friendly per a que usuaris no familiaritzats amb aplicacions complexes o internet siguin capaços d'utilitzar-la de forma adecuada​. [...]
The Minguet restaurant needs an urgent modernization, because the work model they use it has become dated. For that reason this work goal is to design an application to improve the communication between company and client in a user friendly way to non expert users in internet technologies are able to use it correctly. [...]
El restaurante Minguet necesita una modernización urgente, ya que el modelo de trabajo que utilitzan ha quedado anticuado. Por esta razón el objetivo del trabajo es diseñar una aplicación per a mejorar la comunicación entre la empresa y los clientes de forma ​user-friendly ​ para que usuarios no familiarizados con aplicaciones complejas o internet sean capaces de utilizarla de manera adecuada. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.2 MB Análisis y aplicaciones del Big Data en bases de datos abiertas / Leal García, Christian ; Musach Pi, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto vamos a tratar de mostrar las ventajas y aplicacions que nos ofrecen las técnicas y herramientas utilizadas en los procesos Big Data. Para ello, plasmaremos un marco teórico lógico donde definiremos términos, técnicas y herramientas relacionadas con el ámbito de Big Data para familiarizarnos con el entorno. [...]
In this project we will try to show the advantages and applications offered by the techniques and tools used in Big Data processes. To do this, we will explain a logical theoretical framework where we will define terms, techniques and tools related to the Big Data field to familiarize ourselves with the environment. [...]
En aquest projecte tractarem de mostrar els avantatges i aplicacions que ens ofereixen les tècniques i eines utilitzades en els processos Big Data. Per a això, plasmarem un marc teòric lògic on definirem termes, tècniques i eines relacionades amb l'àmbit de Big Data per familiaritzar-nos amb l'entorn. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 531.1 KB Cerca i implementació d'un RTOS per a un system on chip PSoC / Bellés Solà, Jordi ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document es presenten un seguit de conceptes relacionats amb els sistemes operatius en temps real per entendre el context en què s'utilitzen i perquè s'utilitzen, enfocats al desenvolupament d'aplicacions en la plataforma PSoC i el seu idle PSoC Creator. [...]
En este documento se presentan una serie de conceptos relacionados con los sistemas operativos en tiempo real para entender el contexto en que se utilizan y para que se utilizan, enfocados al desarrollo de aplicaciones en la plataforma PSoC y PSoC Creator. [...]
This document presents a series of concepts related to real-time operating systems to understand the context in which they are used and for which they are used, focused on the development of applications on the PSoC and PSoC Creator platform. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 2.8 MB GNSS integrity & robustness tool / Becerra Hervás, Albert ; Egea-Roca, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Mobile applications are one of the main technologies of the present and future due to the incremental usage of the Smartphones. Many of these applications require being able to obtain the user location and thus, the concepts of integrity and robustness, which are referred to the quality of the satellite-based positioning methods results, are growing in importance. [...]
Les aplicacions mòbils són una de les principals tecnologies del present i del futur a causa de l'ús incremental dels Smartphones. Moltes d'aquestes aplicacions requereixen poder obtenir la ubicació de l'usuari i, per tant, els conceptes d'integritat i robustesa, referits a la qualitat dels resultats dels mètodes de posicionament basats en satèl·lit, són cada cop més importants. [...]
Las aplicaciones móviles son una de las principales tecnologías del presente y del futuro debido del uso incremental de los Smartphones. Muchas de estas aplicaciones requieren poder obtener la ubicación del usuario y, por tanto, los conceptos de integridad y robustez, referidos a la calidad de los resultados de los métodos de posicionamiento basados ​​en satélite, son cada vez más importantes. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 14.5 MB QGIS plugin for geospatial data processing in the cloud / Casas Carrasquer, Oriol ; Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
QGIS is a GIS open source software tool which with the help of a plugin can communicate with a web service, both of them have been developed in this project. A group of researchers has developed Machine Learning algorithms that process geospatial images, these processes have considerable computational costs to run in a local machine. [...]
QGIS és una eina GIS de programari de codi obert que amb l'ajuda d'un plugin es pot comunicar amb un servei web, els quals han estat desenvolupats en aquest projecte. Un grup d'investigadors han desenvolupat algoritmes d'aprenentatge automàtic que processen imatges geospatials, aquests processos tenen uns costos computacionals considerables per executar-se en una màquina local. [...]
QGIS es una herramienta GIS de código abierto que con la ayuda de un plugin se puede comunicar con un servicio web, los cuales han sido desarrollados en este proyecto. Un grupo de investigadores han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que procesan imágenes geoespaciales, estos procesos tienen unos costes computacionales considerables para ejecutarse en una máquina local. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 639 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 592 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 105.3 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El mon de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el de la Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, aautomoción, etc. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
10 p, 128.0 KB Fonaments d'Informàtica [103806] / Sorribes Gomis, Joan ; Roca Marva, Francesc Xavier ; Diaz Chito, Katerine ; Garrido Sanz, Lidia ; Benavente Vidal, Robert ; Piedrafita Farras, Joan Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la informàtica. Es divideix en dos grans eixos: el primer comprèn l'estudi dels aspectes metodològics de la programació i l'aprenentatge d'un llenguatge d'alt nivell i el segon consisteix en la introducció dels conceptes bàsics de l'estructura dels computadors i dels principis de disseny. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio a la informática. Se divide en dos grandes ejes: el primero comprende el estudio de los aspectos metodológicos de la programación y el aprendizaje de un lenguaje de alto nivel y el segundo consiste en la introducción de los conceptos básicos de la estructura de los 1 lenguaje de alto nivel y el segundo consiste en la introducción de los conceptos básicos de la estructura de los computadores y de los principios de diseño. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 113.5 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: 1 a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
1 Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
8 p, 124.8 KB Bases de Dades [102744] / Gil Resina, Debora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. CONEIXEMENTS: Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de: Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de Bases de dades pel que fa a tractament d'informació en computador, així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament d'informació. [...]
En esta asignatura se introducen los conceptos básicos de bases de datos (BD) necesarios tanto para el nivel de diseño de BD y de usuario. CONOCIMIENTO: Al final del curso, los estudiantes deben ser capaces de: Conocimiento y comprensión del importante salto tecnológico que representan los sistemas de bases de datos en materia de procesamiento de información informática, así como en el diseño y mantenimiento de aplicaciones de procesamiento de información. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 130.6 KB Aplicacions de la Teoria de Codis [105074] / Villanueva Gay, Mercè ; Borges Ayats, Joaquim ; Fernández Córdoba, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs està enfocat a la teoria de codis i les seves aplicacions al món real. La teoria de codificació és l'estudi de mètodes per a una transmissió eficaç i precisa d'informació d'un lloc a un altre. [...]
El curso se centra en la teoría de la codificación y sus aplicaciones en el mundo real. La teoría de la codificación es el estudio de métodos para la transmisión eficiente y precisa de información de un lugar a otro. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
4 p, 103.7 KB Tecnologia Blockchain i Criptomonedes [105072] / Herrera Joancomarti, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura són: Entendre els conceptes teòrics de la tecnologia blockchain Comprendre el funcionament de les criptomonedes Entendre com funcionen els Bitcoin, des d'un punt de vista tècnic Conèixer alguns del mecanismes d'escalabilitat de la tecnologia blockchain Saber gestionar de forma segura les claus que donen accés a les criptomonedes.
Los objetivos de esta asignatura son: Entender los conceptos teóricos de la tecnología blockchain Comprender el funcionamiento de las criptomonedas Entender cómo funcionan los Bitcoin, desde un punto de vista técnico Conocer algunos de los mecanismos de escalabilidad de la tecnología blockchain Saber gestionar de forma segura las claves que dan acceso a las criptomonedas.

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
5 p, 106.4 KB Fonaments d'Enginyeria [103805] / Cortés Fité, Ana ; Coca Abelló, Albert ; Romero Tris, Cristina ; Manresa Robledo, Antonio Ricardo ; Pons Pons, Pedro Luis ; Sikora, Anna Bàrbara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és conèixer l'àmbit general de l'enginyeria, descriure els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer i aplicar conceptes vinculats a la resolució de problemes en enginyeria, introduint totes aquelles eines que permeten transformar aquestes solucions en projectes d'enginyeria informàtica aplicats.
El objetivo fundamental de la asignatura es conocer el ámbito general de la ingeniería, describir los aspectos fundamentales de la profesión de ingeniero y aplicar conceptos vinculados a la resolución de problemas en ingeniería, introduciendo todas aquellas herramientas que permiten transformar estas soluciones en proyectos de ingeniería informática aplicados.

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
4 p, 103.3 KB Àlgebra [103801] / Perera Domènech, Francesc ; Saumell Ariño, Laia ; Porti Piqué, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs és una introducció a l'àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. L'objectiu de fons és aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: Capacitat d'expressar raonaments per escrit. [...]
El curso es una introducción al álgebra lineal, poniendo énfasis en los aspectos más funcionales e instrumentales de las técni El objetivo de fondo es lograr una transición ágil y eficiente entre los tres niveles siguientes del conocimiento: Capacidad de expresar razonamientos por escrito. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
5 p, 110.2 KB Microprocessadors i Perifèrics [102793] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Mostaccio Mancini, Diego Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura de la Menció d'Enginyeria de Computadors, s'emmarca en el tercer curs, segon semestre de la titulació dins de la matèria "Disseny de sistemes de còmput orientats a aplicacions" Microprocessadors i Perifèrics està relacionada amb les assignatures de Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, Estructura de Computadors i Arquitectura de Computadors. [...]
Esta asignatura de la Mención de Ingeniería de Computadores, se enmarca en el tercer curso, segundo semestre de la titulación, dentro de la materia "Diseño de sistemas de cómputo orientados a las aplicaciones" Microprocesadores y Periféricos está relacionada con las asignaturas de Fundamentos de Computadores, Sistemas Operativos, Estructura de Computadores y Arquitectura de Computadores. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
7 p, 112.9 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas Xirgo, Lluís ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta el desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions determinades i que ho han de fer respectant uns requeriments específics. [...]
Esta asignatura es la primera de la materia de Diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. En esta materia trata del desarrollo de los sistemas que ejecutan los algoritmos de unas aplicaciones determinadas y que deben hacerlo respetando unos requerimientos específicos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Course materials : 592 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.