Results overview: Found 546 records in 0.05 seconds.
Research literature, 119 records found
Course materials, 427 records found
Research literature 119 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
99 p, 6.6 MB El futur de la navegació aèria mundial : Reducció de les emissions com a objectiu principal / Batalla Rubio, Guillem ; Reguilón Oter, Enrique, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball fa un anàlisi de la situació actual i predicció futura respecte a les emissions contaminants que genera la navegació aèria i l'aviació en general. També presenta i examina les diferents tendències pel que fa a tecnologia i tècniques de navegació aèria existents i futures amb l'objectiu de reduir les emissions en aquest sector. [...]
Este trabajo hace un análisis de la situación actual i predicción futura respecto a las emisiones contaminantes que genera la navegación aérea i la aviación en general. También presenta i examina las distintas tendencias en lo que respecta a tecnología i técnicas de navegación aérea existentes i futuras con el objetivo de reducir las emisiones en este sector. [...]
This work makes an analysis of the current situation and future predictions regarding pollutant emissions generated by air navigation and aviation in general. It also presents and examines the various actual and future trends for air navigation technology and techniques with the goal to reduce emissions in this sector. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
88 p, 1.6 MB Rendibilitat supressió rutes aèries per reduir el seu impacte ambiental / Ramos Rojas, Alex ; Matas i Prat, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball consisteix en un anàlisis de la rendibilitat social de suprimir les rutes aèries domestiques o de curt radi a Espanya, donant el Tren d'Alta Velocitat com alternativa amb el propòsit de reduir l'impacte ambiental del transport aeri. [...]
El presente trabajo consiste en un análisis de la rentabilidad social de suprimir las rutas aéreas domésticas o de corto radio en España, dando el Tren de Alta Velocidad como alternativa con el propósito de reducir el impacto ambiental del transporte aéreo. [...]
The present work is based on the analysis of the social profitability of suppressing domestic or short-radius air routes in Spain, giving the High Speed Train as an alternative with the purpose of reducing the environmental impact of air transport. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
122 p, 5.9 MB Pla d'empresa. Fly Comfort S.L / Mora Nicolau, Joan Antoni ; Mundet Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació de l'empresa Fly Comfort S. L. que comercialitza un model de reposa braços que s'incorpora als reposa braços ja existents dels avions de caràcter comercial. Aquesta empresa es dirigeix únicament a les companyies aèries, concretament a les que operen a l'Aeroport de Barcelona. [...]
Creación de la empresa Fly Comfort S. L. que comercializa un modelo de reposabrazos que se incorpora a los reposabrazos ya existentes de los aviones de carácter comercial. Esta empresa se dirige únicamente a las compañías aéreas, concretamente a las que operan en el Aeropuerto de Barcelona. [...]
Creation of the company Fly Comfort S. L. that commercializes a model of armrests that is incorporated into the existing armrests of commercial aircraft. This company is only aimed at airlines, specifically those that operate at Barcelona Airport. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
66 p, 2.2 MB Estudi de la mobilitat aèria urbana / Solà Sardà, Cristina ; Martin Sierra, Aitor, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es proposa un estudi sobre la mobilitat aèria urbana. Es fa una valoració de la mobilitat aèria urbana i les aeronaus elèctriques d'enlairament i aterratge vertical (eVTOL). També es fa un estudi de mercat sobre el llançament al mercat d'una aeronau d'enlairament i aterratge curt (STOL) i es valora la viabilitat d'implementació en un país com el nostre d'un servei com aquest. [...]
Se propone un estudio sobre la movilidad aérea urbana. Se hace una valoración de la movilidad aérea urbana y las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). También se hace un estudio de mercado sobre el lanzamiento al mercado de una aeronave de despegue y aterrizaje corto (STOL) y se valora la viabilidad de implementación en un país como el nuestro de un servicio como este. [...]
The aim of this essay is to show a project about the urban air mobility. It has been shown a valoration of the urban aerial mobility and the electric planes, such as vertical take-off and landing (eVTOL). [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
8 documents
5.
112 p, 2.6 MB El concepte PBN : Disseny d'una aproximació RNP per a l'aeroport de Tenerife Nord / Sierra Martínez, Carlos ; Reguilón Oter, Enrique, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb aquest treball de fi de grau la meva intenció és fer un estudi sobre la PBN, i a partir dels coneixements obtinguts, fer una proposta d'una nova aproximació per a l'aeroport de Tenerife Nord. Actualment aquest aeroport no compta amb aquest tipus d'aproximacions, i això està provocant que per l'ocasional boira que es genera, i els ajuts inexistents per volar en condicions de baixa visibilitat, els vols en determinades situacions hagin de ser desviats cap a altres aeroports. [...]
Con este trabajo de fin de grado mi intención es realizar un estudio sobre la PBN, y a partir de los conocimientos obtenidos, hacer una propuesta de una nueva aproximación para el aeropuerto de Tenerife Norte. [...]
With this final degree project, my intention is to carry out a study on the PBN, and from the knowledge obtained, make a proposal for a new approach to the Tenerife North airport. Currently, this airport does not have this type of approach, and this is causing that due to the occasional fog that is generated, and the non-existent aid to fly in conditions of low visibility, flights in certain situations have to be diverted to other airports. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
6.
73 p, 2.2 MB L'impacte del COVID-19 al sector aeronàutic espanyol / Bandera Aguilar, Yainet ; Napalkova, Liana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en analitzar l'impacte del COVID-19 en el sector aeronàutic espanyol, però abans de centrar-se en Espanya s'explica que és el COVID-19, quin ha estat el seu impacte mundial i qual ha estat el seu impacte en l'aviació a nivell global. [...]
El proyecto consiste en analizar el impacto del COVID-19 en el sector aeronáutico español, pero antes de centrarse en España se explica que es el COVID-19, cuál ha sido su impacto mundial y cual ha sido su impacto en la aviación a nivel global. [...]
The project consists of analyzing the impact of COVID-19 in the Spanish aeronautical sector, but before focusing on Spain, it's explained what COVID-19 is, what it's global impact has been, and what it's global impact has been on aviation. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
7.
74 p, 2.7 MB Anàlisi de viabilitat de les aeronaus híbrides/elèctriques / Buira Scholten, Iván ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té com a objectiu principal analitzar la viabilitat de la tecnologia hibrida/elèctrica en les aeronaus mitjançant un estudi del sector aeronàutic en la actualitat (tenint en compte tant fabricants de components com companyies àries) per determinar si aquest tipus de tecnologia es viable o no, si ha estat ja implementada i de quina manera (projectes que han hagut en el passat, projectes que estan en marxa actualment i projectes de futur), i si es preveu que la electrificació de les aeronaus esdevindrà el futur de la aviació i els motius pels quals es realitza aquesta previsió.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la viabilidad de la tecnología hibrida / eléctrica en las aeronaves mediante un estudio del sector aeronáutico en la actualidad (teniendo en cuenta tanto fabricantes de componentes como compañías aéreas) para determinar si este tipo de tecnología es viable o no, si ha sido ya implementada y de qué manera (proyectos que han tenido en el pasado, proyectos que están en marcha actualmente y proyectos de futuro), y si se prevé que la electrificación de las aeronaves se convertirá en el futuro de la aviación y los motivos por los que se realiza esta previsión.
The main objective of this work is to analyze the feasibility of hybrid / electric technology in aircraft through a study of the sector today (taking into account both component manufacturers and airlines) to determine whether this type of technology is viable or not, if it has already been implemented and in what way (projects that have taken place in the past, projects that are currently underway and projects for the future), and whether the electrification of aircraft is expected to become the future of aviation and the reasons for which this forecast is made.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
8.
144 p, 9.1 MB Modelatge càrrega de treball del pilot en la fase d'aterratge d'un A320 / Martín López, Gonzalo ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball de fi de grau té com a objectiu demostrar la importància de la relació entre la memorització de tasques pendents d'execució i el rendiment d'un pilot en cabina durant la fase de aproximació. [...]
El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo demostrar la importancia de la relación entre la memorización de tareas pendientes de ejecución y el rendimiento del piloto en cabina durante la fase de aproximación. [...]
The aim of this end of degree project is to demonstrate the importance between the memorization of pending tasks, the execution and the performance of the pilot in the cockpit during the approach phase. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
9.
80 p, 5.7 MB Pla de negoci d'un heliport comercial / Monge Velardo, Marc ; Martin Sierra, Aitor, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Al llarg del treball s'ha realitzat un estudi de les diferents rutes comercials operatives al món amb utilització d'helicòpters com a mitjà de transport, s'han analitzat també diferents serveis comercials addicionals que es poden trobar amb aquest vehicle. [...]
A lo largo del trabajo se ha realizado un estudio de las diferentes rutas comerciales operativas al mundo con utilización de helicópteros como medio de transporte, se han analizado también diferentes servicios comerciales adicionales que se pueden encontrar con este vehículo. [...]
Throughout the work, it has been made a study of the different commercial operating routes in the world with the use of helicopters as a transport. Different additional comercial services that can be found with this vehicle have also been analyzed. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
10.
75 p, 2.5 MB La configuració U-space impacta en la seguretat, capacitat i flexibilitat / Clotet Montes, Marc ; Muñoz Gamarra, Jose Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball de final de grau està enfocat a l'estudi del concepte U-space, els seus actuals i futurs serveis i procediments per a permetre l'accés de UAVs a l'espai aeri de manera segura, eficient i flexible, i l'anàlisi dels resultats de simulacions estudiant com a diferents configuracions de l'espai aeri impacten en la flexibilitat i capacitat del sistema.
El presente trabajo de final de grado está enfocado al estudio del concepto U-space, sus actuales y futuros servicios y procedimientos para permitir el acceso de UAVs al espacio aéreo de forma segura, eficiente y flexible, y el análisis de los resultados de simulaciones estudiando como diferentes configuraciones del espacio aéreo impactan en la flexibilidad y capacidad del sistema.
The present final degree study is focused on the exploration of the U-space concept, its current and future services and procedures to allow the access of UAVs to the airspace in a safe, efficient and flexible way, and the analysis of the results of simulations studying how different airspace configurations impact on the flexibility and capacity of the system.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  

Research literature : 119 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 427 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.5 KB Presa de Decisions en Logística [42876] / Ramos González, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El modelatge i simulació o la investigació d'operacions estableixen mètodes quantitatius avançats que poden es aplicats com a eina de suport en els processos de la presa de decisions per a dissenyar i millorar els sistemes de logístics. [...]
El modelado y simulación o la investigación de operaciones establecen métodos cuantitativos avanzados que pueden se aplicados como herramienta de apoyo en los procesos de la toma de decisiones para diseñar y mejorar los sistemas de logísticos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
2.
3 p, 102.9 KB Treball de Final de Màster [44042] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del Màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
3.
5 p, 105.9 KB Legislació i Gestió de Persones al Sector Aeronàutic [42875] / Sierra Noguero, Eliseo ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble. En un primer bloc temàtic l'objectiu essencial és l'aprenentatge dels aspectes fonamentals del dret aeronàutic, perquè l'alumne sigui capaç d'utilitzar la legislació, tot i que no tingui formació jurídica. [...]
El objetivo de este módulo es doble: En un primer bloque temático el objetivo esencial es el aprendizaje de losaspectos fundamentales del derecho aeronáutico, para que el alumno sea capaz de utilizar la legislación, auncuando no tenga formación jurídica. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
4.
4 p, 105.8 KB Lean Management i Manteniment Aeronàutic [42874] / Perez de la Cruz, Jose Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un primer bloc temàtic, l'objectiu és generar en els alumnes una reflexió integral sobre la percepció que es té del treball en els models tradicionals del sector aeronàutic, per tal de desenvolupar en cada un d'ells una reflexió activa cap a un sentit essencial de subsistència de les empreses a través de la innovació dels seus processos; això és el que persegueix el llegeixin management. [...]
En un primer bloque temático, el objetivo es generar en los alumnos una reflexión integral sobre la percepción que se tiene del trabajo en los modelos tradicionales del sector aeronáutico, con el fin de desarrollar en cada uno de ellos una reflexión activa hacia un sentido esencial de subsistencia de las empresas a través de la innovación de sus procesos; esto es lo que persigue el lean management. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
5.
5 p, 104.7 KB Gestió de Recursos Aeroportuaris [42873] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Gestió de recursos en un context dinàmic caracteritzat per constants canvis a causa tant de la incertesa en la durada de les activitats com a les constants pertorbacions a què es veuen sotmesos, és considerat un sistema complex a causa de les interdependències entre activitats i recursos, que incideixen sobre el rendiment del sistema en el seu conjunt. [...]
La Gestión de recursos en un contexto dinámico caracterizado por constantes cambios debido tanto a la incertidumbre en la duración de las actividades como a las constantes perturbaciones a las que se ven sometidos, es considerado un sistema complejo debido a las interdependencias entre actividades y recursos, que inciden sobre el rendimiento del sistema en su conjunto. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
6.
5 p, 108.6 KB Gestió de Projectes i Innovació [42872] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Bernabé Comino, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble: en un primer bloc temàtic es pretén formar l'alumne en els conceptes fonamentals i tècniques pròpies de la gestió de projectes, així com introduir-li en l'ús d'una eina informàtica de gestió de projectes. [...]
El objetivo de este módulo es doble: en un primer bloque temático se pretende formar al alumno en los conceptos fundamentales y técnicas propias de la gestión de proyectos, así como introducirle en el uso de una herramienta informática de gestión de proyectos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
7.
4 p, 103.7 KB Gestió d'Aerolínies [42871] / Perez de la Cruz, Jose Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb aquest mòdul es pretén proporcionar a l'estudiant l'oportunitat de desenvolupar una comprensió de les consideracions operacionals que concerneixen al funcionament d'una línia aèria comercial, distingint entre els diferents tipus de companyies aèries.
Con este módulo se pretende proporcionar al estudiante la oportunidad de desarrollar una comprensión de las consideraciones operacionales que conciernen al funcionamiento de una línea aérea comercial, distinguiendo entre los diferentes tipos de compañías aéreas.

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
8.
5 p, 105.1 KB Gestió Aeroportuària [42870] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta de conèixer l'àmbit on tota l'activitat aeronàutica i els seus diferents partícips coincideixen: l'aeroport. Des d'una descripció bàsica de les seves infraestructures i instal·lacions s'analitzaran les facetes de gestió vinculades al camp econòmic-administratiu i l'operativitat de les seves capacitats. [...]
Se trata de conocer el ámbito donde toda la actividad aeronáutica y sus diferentes partícipes coinciden: el aeropuerto. Desde una descripción básica de sus infraestructuras e instalaciones se analizarán las facetas de gestión vinculadas al campo económico-administrativo y la operatividad de sus capacidades. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
9.
4 p, 103.7 KB El Sistema de Transport Aeri [42869] / Perez de la Cruz, Jose Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs està dissenyat amb el propòsit que l'estudiant es familiaritzi amb les qüestions, problemes, comeses i coneixements bàsics necessaris per a satisfer les necessitats de la indústria de l'aviació. [...]
El curso está diseñado con el propósito de que el estudiante se familiarice con las cuestiones, problemas, cometidos y conocimientos básicos necesarios para satisfacer las necesidades de la industria de la aviación. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
10.
5 p, 106.4 KB Pràctiques externes [104556] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents

Course materials : 427 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.