Resultats globals: 1,461 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 857 registres trobats
Materials acadèmics, 604 registres trobats
Documents de recerca 857 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 965.5 KB Desenvolupament d'una aplicació distribuïda sobre Ethereum / Espígol Ayats, Aleix ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Motivat per la contínua evolució i popularitat de la blockchain i les criptomonedes, he volgut endinsar-me en l'entorn d'Ethereum, una de les criptomonedes amb més renom. Per aquest motiu he desenvolupat una aplicació descentralitzada (DAPP) que treballa de forma autònoma sobre la blockchain d'Ethereum. [...]
Motivated by the continuous evolution and popularity of the blockchain and cryptocurrencies, I wanted to delve into the environment of Ethereum, one of the most renowned cryptocurrencies. For this reason I have developed a decentralized application (DAPP) that works autonomously on the Ethereum blockchain. [...]
Motivado por la continua evolución y popularidad de la blockchain y las criptomonedes, he querido adentrarme en el entorno de Ethereum, una de las criptomonedes con más renombre. Por este motivo he desarrollado una aplicación descentralizada (DAPP) que trabaja de forma autónoma sobre la blockchain de Ethereum. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 2.2 MB Meteo : módulo de información meteorológica para la plataforma Wattwin / Martinez Abril, Javier ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La empresa SIIE es la propietaria de la plataforma Wattwin, una solución digital para diseñar, vender y gestionar instalaciones fotovoltaicas en la que se utilizaba un sistema poco fiable para el cálculo de la radiación y producción solar en una ubicación, las tablas CTE. [...]
The company SIIE is the owner of the Wattwin platform, a digital solution for designing, selling and managing photovoltaic installations which previously had an unreliable system to calculate the radiation and solar production at a given location, known as CTE tables. [...]
L'empresa SIIE és la propietària de la plataforma Wattwin, una solució digital per dissenyar, vendre i gestionar instal·lacions fotovoltaiques on s'utilitzava un sistema poc fiable pel càlcul de la radiació i producció solar en una ubicació, les taules CTE. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.8 MB Estudi i classificació de modes de transport en traces de mobilitat humana / Xhafa Daci, Jordi ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'estudi de la mobilitat humana ha sigut sempre d'interès per les ciutats i models de transports. No obstant, les noves tecnologies, i molt especialment, els sensors i telèfons mòbils, han obert moltes oportunitats per estudiar la mobilitat humana ja que permeten recollir grans quantitats de dades de mobilitat, de forma massiva, i sense cost. [...]
The study of human mobility has always been of interest to cities and transportation models. However, new technologies, and especially sensors and mobile phones, have opened up many opportunities to study human mobility as they allow large amounts of mobility data to be collected massively and at virtually no cost. [...]
El estudio de la movilidad humana ha sido siempre de interés para las ciudades y modelos de transportes. Sin embargo, las nuevas tecnologías, y muy especialmente, los sensores y teléfonos móviles, han abierto muchas oportunidades para estudiar la movilidad humana ya que permiten recoger grandes cantidades de datos de movilidad, de forma masiva, y sin coste. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.2 MB Generación y comparativa de modelos analíticos AutoML con el uso de datos no tabulados mediante NLP contra modelos de Data Science / Vázquez Díaz, Leopoldo José ; Garcia Calvo, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El autoaprendizaje automático es una subárea del aprendizaje de máquinas, donde se aplica algoritmos de aprendizaje automatizado al procedimiento de aprendizaje automático común de problemas reales. [...]
Automatic machine learning is a sub-area of machine learning that applies its algorithms to a common process of machine learning with real problems, which is focused on automating various parts of the process, reducing its complexity and development cost. [...]
L'autoaprenentatge automàtic és una subàrea de l'aprenentatge de màquines, on s'aplica algoritmes d'aprenentatge automatitzat al procediment d'aprenentatge automàtic comú de problemes reals. Enfocat a automatitzar diverses parts del procés, disminuint la seva complexitat i cost de desenvolupament. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 815.1 KB Anonimitat de dades en Python / Belmonte García, David ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avui dia les dades són una part molt important de la nostra societat i la seva privacitat encara ho és més. Aquest projecte es centra sobre un aspecte concret de la privacitat: l'anonimitat, que estudia com evitar la re-identificació dels individus en un conjunt de dades, tot i haver esborrat els camps identificadors. [...]
Nowadays, data is a very important part of our society and its privacy even more. This projects focuses on one specific aspect of privacy: anonymity, which studies how to avoid reidentification of individuals in a dataset, even when the identifier fields are removed. [...]
Hoy día los datos son una parte muy importante de nuestra sociedad y su privacidad aún lo es más. Este proyecto se centra sobre un aspecto concreto de la privacidad: la anonimidad, que estudia cómo evitar la reidentificación de los individuos en un conjunto de datos, a pesar de haber borrado los campos identificadores. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 1.1 MB Sistema de monitorización meteorológico y ambiental con componentes de bajo coste y gestión de mensajería MQTT / Sanchez Madrid, Raul ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en la creación de un prototipo de IoT compuesto por un microcontrolador y una serie de sensores, capaz de monitorizar métricas relacionadas con la meteorología y el ambiente. [...]
This project consists of the creation of an IoT prototype composed by a microcontroller and a group of sensors, capable of monitoring metrics related to meteorology and the environment. In turn, the creation of an architecture capable of offering the transmission, storage and visualization of this data in two different ways is detailed. [...]
Aquest projecte consisteix en la creació d'un prototip de IoT compost per un microcontrolador i una sèrie de sensors, capaç de monitorar mètriques relacionades amb la meteorologia i l'ambient. Al seu torn, es detalla la creació d'una arquitectura capaç d'oferir la transmissió, emmagatzematge i visualització d'aquestes dades de dues formes diferents. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 13.6 MB EcoAction : aplicació pel reciclatge mitjançant tècniques de reconeixement i recompenses amb tokens / Reyes Andrades, Rubén ; Herrera-Joancomartí, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aire contaminat a les nostres ciutats, rius amb aigua tòxica, brutícia que afecta a la fauna i flora dels mars i oceans, etc. Sobren els motius per a que les generacions actuals comencem a tenir consciència i a treballar en la millora del medi ambient. [...]
Polluted air in our cities, rivers with toxic water, dirt that affects the fauna and flora of the seas and oceans, etc. There are plenty of reasons for today's generations to start rising awareness and working to improve the environment. [...]
Aire contaminado en nuestras ciudades, ríos con aguas tóxicas, suciedad que afecta a la fauna y flora de los mares y océanos, etc. Hay muchas razones por las que las generaciones actuales deben empezar a concienciarse y a trabajar para mejorar el medio ambiente. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
12 p, 1.2 MB Arquitectura master-slave i multiMaster en Oracle / Farrés de Bunes, Albert ; Ramos Terrades, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte buscava estudiar els tipus de sistemes distribuïts disponibles al sistema de gestió de bases de dades relacionals Oracle Database. Aquest potent sistema de gestió de bases de dades és el més utilitzat mundialment i permet administrar diferents tipus de sistemes distribuïts. [...]
This project sought to study the different types of distributed systems available in the Oracle Database relational database management system. This powerful database management system is the most widely used worldwide and allows you to manage different types of distributed systems. [...]
Este proyecto buscaba estudiar los tipos de sistemas distribuidos disponibles en el sistema de gestión de bases de datos relacionales Oracle Database. Este potente sistema de gestión de bases de datos es el más utilizado mundialmente y permite administrar distintos tipos de sistemas distribuidos. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
15 p, 2.2 MB Desenvolupament d'un KPI Dashboard per a millorar l'eficiència d'un Scrum Team / Fernández Valladares, Àlex ; Protasio Ramírez, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb l'objectiu de donar suport a un equip que treballi sota la metodologia Scrum, neix una eina capaç de monitoritzar, comprovar i analitzar en temps real l'estat i el transcurs d'un projecte a través d'user-friendly Dashboards. [...]
In order to support a team working under the Scrum methodology, a new tool has been developed to monitor, check and analyse in real time the status and progress of a project through user-friendly Dashboards. [...]
Con el objetivo de dar soporte a un equipo que trabaje bajo la metodología Scrum, nace una herramienta capaz de monitorizar, comprobar y analizar en tiempo real el estado y el transcurso de un proyecto a través de user-friendly Dashboards. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
15 p, 784.6 KB Gestión de consumos de clientes en plataforma SaaS Wattwin / Módenes Zapico, Adrian ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La empresa de servicios tecnológicos SIIE hace ya tiempo que planeaba automatizar el proceso de gestión del consumo y suscripciones de sus clientes de la plataforma SaaS (Software como servicio) Wattwin, ya que siempre ha sido un proceso que se realizaba de forma manual. [...]
The technology services company SIIE had been planning for some time to automate the process of managing the consumption and subscriptions of its customers of the SaaS (Software as a Service) Wattwin platform, as it has always been a manual process. [...]
L'empresa de serveis tecnològics SIIE fa ja temps que planejava automatitzar el procés de gestió del consum i subscripcions dels seus clients de la plataforma SaaS (Software com a servei) Wattwin, ja que sempre ha estat un procés que es realitzava de forma manual. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 857 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 604 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.1 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
4 p, 104.3 KB Tecnologies de Compressió de la Informació [105073] / Bartrina Rapesta, Joan ; Serra Sagristà, Joan ; Hernández Cabronero, Miguel ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Tecnologies de Compressió de Dades és adquirir un coneixement específic sobre els sistemes de compressió de dades. Això permet als estudiants tenir la capacitat suficient per avaluar les prestacions i les característiques dels sistemes de compressió per a un escenari específic, així com dissenyar/modificar sistemes existents. [...]
The aim of the subject of Data Compression Technologies is to acquire specific knowledge about data compression systems. This allows students to have sufficient ability to evaluate the performance and features of compression systems for a specific scenario, as well as design / modify existing systems. [...]
El objetivo de la asignatura de Tecnologías de Compresión de Datos es adquirir un conocimiento específico sobre los sistemas de compresión de datos. Esto permite a los estudiantes tener la capacidad suficiente para evaluar las prestaciones y las características de los sistemas de compresión para un escenario específico, así como diseñar / modificar sistemas existentes. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 109.0 KB Organització i Gestió d'Empreses [103807] / González Núñez, José Luis ; Mora Segués, Juan ; Seda Gombau, Gemma ; Ortin Angel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l'empresa i al sistema econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. [...]
Acquisition of a series of knowledge in relation to the conceptual framework of the company and the economic system in which it operates, as well as the mastery of the main economic and management techniques. [...]
Adquisición de una serie de conocimientos en relación al marco conceptual de la empresa y al sistema económico en el que opera, así como dominio de las principales técnicas económicas y de gestión. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
4 p, 101.2 KB Integració Hardware/Software [102794] / Ferrer Ramis, Carles ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Casanova, Raimon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir a l'alumnat en el disseny i síntesis de sistemes sobre xip (SoC). En concret, els objectius específics de l'assignatura són: - Aprendre la metodologia de disseny de sistemes encastats. [...]
The objective of the course is to introduce the students in the design and synthesis of System-on-Chip (SoC). In particular, the specific objectives of the subject are: Learn the embedded system design methodology. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir al alumnado en el diseño y síntesis de sistemas sobre chip (SoC). En concreto, los objetivos específicos de la asignatura son: Aprender la metodología de diseño de sistemas empotrados. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 111.0 KB Prototipatge de Sistemes Encastats [102792] / Montón Macián, Màrius ; Velasco González, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. Dins d'aquest àmbit es fa una valoració de les alternatives tecnològiques per a la implementació d'aquests sistemes, dedicant una part específicament a les solucions basades en FPGA. [...]
This subject is part of the topic Design of computer system oriented to applications . In this topic we discuss about different technological alternatives for the implementation of those systems, spending an amount of time to FPGA based solutions. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. Dentro de este ámbito se hace una valoración de las alternativas tecnologicas para la implementación de estos sistemas, dedicando una parte específicamente a las soluciones basadas en FPGA. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 111.0 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
This subject is divided into separate parts. Each part with an specific, actually and advanced topic of concepts about engineering software. The aim is to introduce the students to these topics for three or four weeks, giving them a basic knowledge in order to then be able to depeen by themselfs. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich Caselles, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
6 p, 111.0 KB Robòtica, Llenguatge i Planificació [102785] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Garcia Calvo, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'evolució de les tècniques de Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ha facilitat el desenvolupament de sistemes autònoms capaços de prendre decisions i interactuar amb el seu entorn. [...]
The evolution of Computer Vision and Artificial Intelligence techniques has facilitated the development of autonomous systems capable of making decisions and interacting with their surroundings. This has had a direct impact on the area of modern robotics in a range ranging from classic industrial robotics to experimental domotics. [...]
La evolución de las técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial ha facilitado el desarrollo de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones e interactuar con su entorno. Esto ha tenido un impacto directo en el área de la robótica moderna en un abanico que va desde la robótica industrial clásica a la domótica experimental. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 110.6 KB Anàlisi i Disseny d'Algorismes [102783] / Hernández Sabaté, Aura ; Sánchez Pujadas, Javier Sánchez ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la continuació de les assignatures de programació vistes a primer i segon, com Fonaments d'informàtica, Metodologia de la programació i Laboratori de programació. Partint de la base que l'estudiant ja té uns coneixements bàsics sobre programació, aquesta assignatura està centrada en introduir diferents estils i paradigmes de disseny d'algorismes. [...]
This subject is the continuation of the programming subjects seen in the first and second courses, such as Fundamentals of Computer Science, Programming Methodology and Programming Laboratory. Based on the fact that the student already has some basic knowledge about programming, this course is focused on introducing different styles and paradigms of algorithm design. [...]
Esta asignatura es la continuación de las asignaturas de programación vistas a primero y segundo, como Fundamentos de informática, Metodología de la programación y Laboratorio de programación. Partiendo de la base de que el/la estudiante ya tiene unos conocimientos básicos sobre programación, esta asignatura está centrada en introducir diferentes estilos y paradigmas de diseño de algoritmos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
5 p, 107.4 KB Models de Qualitat en la Gestió de les TIC [102781] / Matencio Miret, Marcel ; Izaga Martinez, Ignacio ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer les estratègies i marcs de referència en la gestió dels serveis de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i tenir la base suficient com per poder donar suport a la implementació en empreses i altres organitzacions.
Conocer las estrategias y marcos de trabajo en gestión de servicios de Tecnologias de la Información, y tener la base suficiente como para poder dar soporte a la implementación de una estrategia de servicio en empresas y otras organizaciones.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 604 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.