UAB Digital Repository of Documents 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1.
5 p, 695.3 KB The Teaching and Learning of Science in Secondary Education / Simon Auerbach, Jill (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
This Q&A article discusses the didactics of teaching contemporary secondary-school science from the vantage point of a CLIL teacher, providing brief examples of relevant classroom and assessment tasks, teaching and learning strategies, scientific genres and recommended readings. [...]
Aquest article en format de pregunta-resposta descriu les estratègies contemporànies de la didàctica de les ciències en l'escola secundària des de la perspectiva d'una professora AICLE. Inclou exemples breus de tasques rellevants a l'aula i en l'avaluació, estratègies d'ensenyament-aprenentatge, gèneres científics i lectures recomanades. [...]
Este artículo en formato de pregunta-respuesta describe las estrategias contemporáneas de la didáctica de las ciencias en educación secundaria desde la perspectiva de una profesora AICLE. Incluye ejemplos breves de tareas relevantes en el aula y en la evaluación, estrategias de enseñanza-aprendizaje, géneros científicos y lecturas recomendadas. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.17
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 67-71 (The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings)  
2.
6 p, 1.3 MB Llegint un àlbum il·lustrat per expressar el model Terra / Badillo Jiménez, Edelmira Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez, Núria
Aquesta experiència es basa en la reflexió sobre les idees que poden emergir del model Terra a partir de la lectura de l'àlbum il·lustrat "En Jan i en Pep fan un forat" amb alumnes de primària. L'estratègia de confrontar les idees dels infants des de la realitat i la ficció ens ha permès indagar en el paper de les representacions a l'hora d'estructurar idees científiques.
2018
Guix. Elements d'acció educativa, Núm. 450 (2018) , p. 32-37  
3.
18 p, 2.0 MB Los niños y las niñas de infantil piensan, actúan y hablan sobre el comportamiento del aire y del agua / Mazas Gil, Beatriz (Universidad de Zaragoza) ; Gil Quílez, Maria José (Universidad de Zaragoza. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Martínez Peña, Begoña (Universidad de Zaragoza. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Hervás, Amparo (CEIP Fernández Vizarra (Monzalbarba, Aragó)) ; Muñoz, Alicia (CEIP Fernández Vizarra (Monzalbarba, Aragó))
En este trabajo se plantea la construcción de modelos sobre temas de ciencias por parte del alumnado de educación infantil. Se presentan dos actividades cuya finalidad es ayudarlo a construir modelos sobre el aire y el agua, iniciando así el desarrollo del pensamiento sistémico. [...]
En aquest treball es planteja la construcció de models sobre temes de ciències per part de l'alumnat d'educació infantil. Es presenten activitats que tinguin la finalitat d'ajudar-los a construir models sobre l'aire i l'aigua, iniciant, així, el seu desenvolupament del pensament sistemàtic. [...]
In this paper we propose the construction of scientific models by Early Childhood Education students. Two activities are presented whose purpose is to help them to build air and water models, thus initiating the development of systemic thinking. [...]

2018 - 10.5565/rev/ensciencias.2320
Enseñanza de las ciencias, Vol. 36 Núm. 1 (2018) , p. 163-180 (Innovaciones Didácticas)  
4.
18 p, 280.8 KB Las prácticas científicas en infantil : una aproximación al análisis del currículum y planes de formación del profesorado de Galicia / Mosquera Bargiela, Inés (Universidade de Santiago de Compostela) ; Puig Mauriz, Blanca (Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Blanco Anaya, Paloma (Universidade de Santiago de Compostela)
Se presenta un estudio sobre las prácticas científicas en el marco curricular y formación de maestros/as de infantil en ciencias. Las preguntas de investigación son: 1) ¿cómo se integran las prácticas científicas en el currículum de educación infantil?, y 2) ¿qué formación inicial y permanente recibe el profesorado de infantil para promover las prácticas científicas en el aula? Específicamente, ¿qué importancia reciben estas prácticas en su formación? La práctica de indagación es la de mayor presencia en el currículum de infantil, seguida de la modelización y argumentación. [...]
Es presenta un estudi sobre les pràctiques científiques en el marc curricular i formació de mestres d'infantil que imparteixen ciències. Les preguntes d'investigació són: 1) Com s'integren les pràctiques científiques al currículum d'educació infantil?; 2) Quina formació inicial i permanent rep el professorat d'educació infantil per promoure les pràctiques científiques a l'aula? Específicament, quina importància reben aquestes pràctiques en la seva formació? La pràctica d'indagació és la més freqüent en el currículum d'infantil, seguida de la modelització i de l'argumentació. [...]
This paper presents a study about scientific practices in the curriculum and in teacher training plans in science in Early Childhood Education (ECE). The research questions are: 1) How are scientific practices integrated in the Early Childhood Education curriculum? 2) What initial and continuous training do the early childhood teachers receive in order to promote scientific practices in their classroom? Specifically, how important are these practices in their professional development? The scientific practice with highest presence in the ECE curriculum is inquiry, followed by modelling and scientific argumentation. [...]

2018 - 10.5565/rev/ensciencias.2311
Enseñanza de las ciencias, Vol. 36 Núm. 1 (2018) , p. 7-23 (Investigaciones Didácticas)  
5.
20 p, 1.1 MB Aprendiendo sobre los cambios de estado en educación infantil mediante secuencias de pregunta-predicción-comprobación experimental / Cruz-Guzmán, Marta (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales) ; García-Carmona, Antonio (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias) ; Criado, Ana M. (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias)
Aun con sus dificultades y limitaciones, el aprendizaje por indagación está considerado uno de los enfoques didácticos más idóneos para aprender ciencia haciendo ciencia. A fin de ponerlo en práctica en educación infantil, se diseñó una propuesta didáctica basada en secuencias de pregunta-predicción-comprobación. [...]
Àdhuc amb les seves dificultats i limitacions, l'aprenentatge per indagació està considerat un dels enfocaments didàctics més idonis per aprendre ciència fent ciència. A fi de posar-ho en pràctica en educació infantil, es va dissenyar una proposta didàctica basada en seqüències de pregunta-predicció-comprovació. [...]
Although not without difficulties and constrains, inquiry-based learning is currently considered one of the most suitable approaches when it is intended that children learn science by doing science. In order to promote this educational approach in Preschool Education, it was designed a teaching intervention through sequences of question-prediction-testing. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.2336
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 3 (2017) , p. 175-193 (Innovaciones Didácticas)  
6.
7 p, 575.7 KB Els contextos quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l'ensenyament de les Ciències basat en Projectes / Marchán Carvajal, Iván (Institut de Cornellà (Cornellà de Llobregat, Catalunya)) ; Palou, Laia (Institut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès, Catalunya)) ; Royo, Pere (Institut-Escola Les Vinyes (Castellbisbal, Catalunya)) ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
L'Aprenentatge Basat en Projectes suposa una oportunitat per a l'ensenyament de les ciències, perquè inclou el paper del Context en l'aprenentatge, i la necessitat d'un aprenentatge actiu basat en la resolució de conflictes. [...]
Project-Based Learning is an opportunity for Science Education, as it includes in learning activities a main role for the Context, and the need to solve conflicts through active learning activities. We propose several experiences based on diverse methodological frames (Case Studies, Inquiry, Socio-Scientific Issues) on chemical reactions, solutions, mitosis, plate tectonics, kinematics and dynamics) and we discuss its applications to Science Education.

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 8-14 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
7.
6 p, 539.5 KB Els gèneres de comunicació científica i el laboratori com a espai didàctic per a l'ensenyament de les Ciències basat en Projectes / Touron, José Luis (Escola Virolai (Barcelona, Catalunya)) ; Vergara, Quique (Escola Maristes Champagnat (Badalona, Catalunya)) ; Arcas, Albert (Institut de Sant Pol de Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Costa Vila, Marcel (Institut Obert de Catalunya (IOC))
Els contextos de Creació del Coneixement Científic són espais clau perquè l'alumnat desenvolupi els procediments i visions epistèmiques de la Ciència, a més d'una apropiació profunda dels models científics. [...]
Contexts of construction of scientific knowledge are key places to develop procedural and epistemic aspects of scientific competence, together with a deeper understanding of scientific models. Project-Based Learning is an opportunity to develop learning activities wherestudents learn sciences participating in these contexts. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 15-20 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
8.
11 p, 546.4 KB De l'epiteli de ceba a la indagació : un marc per a construir pràctiques investigadores cap a la Competència Científica / Domènech Casal, Jordi (Institut Marta Estrada (Granollers, Catalunya)) ; Ruiz, Neus (Institut Marta Estrada (Granollers, Catalunya))
El desenvolupament de les dimensions de la competència científica (conceptual, procedi-mental i epistèmica) té en els treballs pràctics de laboratori un espai candidat. El desple-gament de pràctiques investigadores és complex i requereix de marcs metodològics i su-ports per dur-lo a terme. [...]
Practical laboratory work is a candidate space to develop the conceptual, procedural and epistemic dimensions of scientific competence. Developing inquiry practices is complex and requires methodologic frames and didactic scaffolds. [...]

2016
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 32 (Desembre 2016) , p. 9-19 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
9.
18 p, 354.0 KB Aprendizaje de las reacciones químicas a través de actividades de indagación en el laboratorio sobre cuestiones de la vida cotidiana / González Rodríguez, Leticia (Universidade de Santiago de Compostela) ; Crujeiras Pérez, Beatriz (Universidade de Santiago de Compostela)
En este artículo se examinan los desempeños del alumnado de secundaria durante la resolución de dos actividades de indagación sobre las reacciones químicas, en las que tienen que planificar cómo resolver cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. [...]
This paper seeks to examine high school students' performances when solving two inquiry based tasks about chemical reactions, in which they have to plan how to solve issues related to everyday life. The participants are 9th grade students attending Physics and Chemistry lessons, who work in small groups. [...]
En aquest article s'examinen els acompliments de l'alumnat de secundària durant la resolució de dues activitats d'indagació sobre les reaccions químiques, en les quals han de planificar com resoldre qüestions relacionades amb la vida quotidiana. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.2018
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 143-160 (Investigaciones Didácticas)  
10.
9 p, 599.0 KB Investiguem i ens comuniquem científicament : una proposta de centre com a dinamització de la Competència Científica / Álvarez, Joan Antoni (INS de Vilanova del Vallès) ; Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals) ; Garrote, Anna (INS de la Roca del Vallès) ; Gasco, Jesús (INS de Granollers) ; Oliveros, Carlos (INS de Vilanova del Vallès) ; Rodríguez, Lluís (INS de Vilanova del Vallès)
El desenvolupament de la competència científica implica la participació en primera persona en activitats d'investigació i comunicació científica. Es presenta una experiència de centre duta a terme els cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015 en la que, en el marc de la Setmana de la Ciència, han participat els alumnes de tots els cursos i el professorat de ciències de l'Institut de Secundària INS Vilanova. [...]
The development of the scientific competence implies participating in first person in scientific communications and investigation activities. Here, we present an experience developed dur-ing 2013-2014 and 2014-2015 academic courses in the The Science Week in which science teachers and students from all courses from the high school INS Vilanova have participated. [...]

2016
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 31 (Juny 2016) , p. 12-20 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  

UAB Digital Repository of Documents : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.