UAB Digital Repository of Documents 229 records found  beginprevious219 - 228next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
219.
9 p, 90.3 KB Dinàmica del mercat laboral barceloní / Salvador, Narcisa
L'article repassa les característiques més destacades de l'evolució del mercat de treball de la ciutat de Barcelona, així com la seva situació actual i els reptes que es planteja a curt i mig termini. [...]
El artículo repasa las características más destacadas de la evolcuión del mercado de trabajo de la ciudad de Barcelona, así como su situación actual y los retos que se plantean a corto y medio plazo. [...]
The article goes over the most outstanding features of the evolution of labour market in the city of Barcelona, as well as the current situation and the challenges raised in the short and mid term. The analysis is based in the extraordinaryly positive dynamics that this labour market has experimented during last years, what has led it to a new model of action from Local Administration. [...]
L'article analyse les caractéristiques plus remarquables de l'évolution du marché de l'emploi de la ville de Barcelone, ainsi que la situation actuelle et les défis prévus à court et à moyen terme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 99-107  
220.
15 p, 3.5 MB Mobilitat, immigració i inactivitat : tres aspectes clau per al futur del mercat de treball / Castellana, Francesc
L'article aborda una reflexió del mercat de treball des de tres enfocs: d'una banda, analitzant la mobilitat quotidiana dels treballadors i la consegüent configuració d'àmbits territorials de referència i delimitació de mercats de treball locals; d'altra banda, reflexionant sobre la possible influència que el fenomen de la immigració pot tenir sobre el mercat de treball; i finalment, dedicant una atenció especial al col·lectiu dels inactius, que sovint no es considera com a força de treball potencial, però que inclou individus que poden constituir una important reserva de cara a situacions que es plantegen a mig i llarg termini.
El artículo aborda una reflexión en relación con el mercado de trabajo desde tres enfoques: por un lado, analizando la movilidad cotidiana de los trabajadores y la consiguiente configuración de los ámbitos territoriales de referencia y delimitación de mercados de trabajo locales; por otro lado, reflexionando sobre la posible influencia que el fenómeno de la inmigración puede tener sobre el mercado de trabajo; y finalmente, dedicando una atención especial al colectivo de los inactivos, que frecuentemente no se considera como fuerza de trabajo potencial, pero que incluye individuos que pueden constituir una importante reserva de cara a situaciones que se plantean a medio y largo plazo.
The article poses a reflection about the labour market focusing three different subjects: on the one hand, analyzing the commuting and the consequent configuration of reference territorial scopes and the delimitation of local labour markets; on the other hand, reflecting about the possible influence that the phenomenon of inmigration could have over labour market; and finally, devoting an special attention to the nonactive population, a group that quite often is not considered as a labour force potential, but that includes individuals that may become an important reserve for future situations that may eventually occur in the mid and long term.
L'article formule une réflexion sur le marché de l'emploi à travers trois perspectives: tout d'abord il analyse la mobilité quotidienne et la conséquente configuration des portées territoriales de références et de la délimitation du marché de l'emploi local; d'autre part il réfléchit sur la possible influence que le phénomène de l'immigration peut avoir sur le marché de l'emploi, et finalement il consacre une particulière attention à la population inactive, groupe qui, souvent, n'est pas considéré comme potentiel de main d'oeuvre, mais qui tient en compte les individus qui peuvent devenir une importante réserve pour les futures situations qui peuvent, par la suite, se produire à court et à long terme.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 57-75  
221.
21 p, 151.3 KB Forma urbana y desempleo / García Santana, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Roig Sabaté, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Roig, José Luis
Es planteja una reflexió teòrica en relació amb la influència que la forma urbana (és a dir, l'organització espacial de les ciutats) pot tenir sobre el nivell d'atur d'un determinat territori. En concret, aquesta anàlisi s'aborda a partir de la comparació de les diferències interzonals de les taxes d'atur entre les dues àrees urbanes més importants d'Espanya: els territoris funcionals corresponents a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid. [...]
Se plantea una reflexión teórica en relación con la influencia que la forma urbana (es decir, la organización espacial de las ciudades) puede tener sobre el nivel de paro de un determinado territorio. [...]
A theoretical reflection is posed regarding the influence that the urban shape (so to say, the spatial organization of the cities) may have into the level of unemployment of a specific territory. In concrete, this analysis is treated from a comparation of the interzonal differences in unemployment rates between the two most important urban areas in Spain: the functional territories corresponding to the metropolitan areas of Barcelona and Madrid. [...]
Une réflexion théorique est formulée en relation avec l'influence que la forme urbaine (c'est-à-dire, l'organisation spatiale des villes) peut avoir sur le niveau du chômage d'un territoire spécifique. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 35-54  
222.
25 p, 513.3 KB Població i participació laboral : el futur del mercat de treball / Capellades, Joaquim ; Farré, Mireia
L'article presenta, en primer lloc, les principals magnituds del mercat de treball català (estructura de la població, taxes d'activitat, ocupació i atur, entre d'altres) amb relació al context de l'Estat espanyol i els països de la Unió Europea, per tal d'oferir una visió comparada de la situació i l'evolució prevista a mig i llarg termini. [...]
El artículo presenta, en primer lugar, las principales magnitudes del mercado de trabajo catalán (estructura de la población, tasas de actividad, empleo y paro, entre otras) con relación al contexto del Estado español y los países de la Unión Europea, a fin de poder ofrecer una visión comparada de la situación y de la evolución prevista a medio y largo plazo. [...]
The article presents, in the first place, the most important magnitudes of the Catalan labour market (structure of the population, activity, employment and unemployment rates, among other) with regard to the context of Spain and the countries of the European Union, in order to provide a comparative approach of the situation and foreseen evolution in the mid and long term. [...]
L'article présente, en premier lieu, les principales grandeurs du marché de l'emploi catalan (structure de la population, taux de l'activité, de l'emploi et du chômage, entre autres) en relation avec le contexte de l'État espagnol et les pays de l'Union Européenne, afin de pouvoir fournir une approche comparative de la situation et de l'évolution prévue à moyen et à long terme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 9-32  
223.
50 p, 478.6 KB Enquesta de la Regió de Barcelona 2000 : primers resultats / Giner, Salvador 1934- ; Baranda, Lucía ; Clapés, Jaume ; Flores, José Luis ; Permanyer, Elena ; Cátedra, Jorge
2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 34 (2001) p. 9-65  
224.
73 p, 1.0 MB Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona (1995): primers resultats / Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Baranda, Lucía ; Clapés, Jaume ; Flores, José Luis ; Permanyer, Elena ; Sánchez, Núria
En aquesta monografia es presenten els primers resultats de l'Enquesta sobre els hàbits i les condicions de vida de la població de la regió metropolitana de Barcelona, el treball de camp de la qual es va fer durant l'any 1995. [...]
1996
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 25 (1996) p. 9-73  
225.
22 p, 131.1 KB El valor de las lenguas de los trabajadores europeos en Cataluña / Alarcón Alarcón, Amado (Universitat Rovira i Virgili)
En este artículo se analiza la relación entre movilidad geográfica de los europeos y conocimientos lingüísticos haciendo especial incidencia en el valor de cambio de su lengua materna en los países de destino. [...]
This article analyzes the relationship between geographic mobility of Europeans and linguistic knowledge with special incidence on the exchange value of their mother tongue in the countries of destination. [...]

2007 - 10.5565/rev/papers.2015
Papers : revista de sociologia, N. 85 (2007) p. 135-156  
226.
14 p, 402.7 KB Les dones en el mercat de treball : especificitats del cas portuguès en el context de l'Europa del Sud / André, Isabel Margarida (Universidade de Lisboa)
La majoria de les anàlisis sobre les característiques en l'ocupació de les dones van ser desenvolupades en el context del nord d'Europa i els Estats Units d'Amèrica. Els estudis recents realitzats a Portugal i als països del sud d'Europa ens mostren particularitats significatives que posen en relleu la necessitat de qüestionar-se l'aplicabilitat dels models analítics dominants en altres contexts geogràfics. [...]
La mayoría de los análisis sobre las características de la ocupación de las mujeres fueron desarrollados en el contexto del norte de Europa y los Estados Unidos de América. Recientes estudios realizados en Portugal y en los países del sur de Europa nos muestran particularidades significativas que ponen de manifiesto la necesidad de cuestionarse la aplicabilidad de los modelos analíticos en otros contextos geográficos. [...]
La plupart des analyses sur les caractéristiques de l'emploi féminin se sont développées dans le contexte de l'Europe du Nord et des Etats Unis d'Amérique. Les travaux récents réalisés au Portugal et dans d'autres pays de l'Europe du Sud montrent qu'il existe des particularités significatives dans ces pays qui révèlent la nécessité d'un débat sur les possibilités d'application des modeles d'analyse dominants dans d'autres contextes géographiques. [...]
The majority of analitical studies on the characteristics of women's employment were developed in the context of Northern Europe and the United States of America. Recent studies undertaken in Portugal and other Southern European countries show significant characteristics which point out the necessity of discussing the applicability of the analytical models which predominate in other geographic contexts. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 26 (1995) p. 29-42  
227.
22 p, 1.4 MB Pràctiques de criança i identitats parentals / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La caiguda de la natalitat a Europa és un dels temes sobre el qual s'han expressat més opinions des de tot tipus de fòrums. Es polemitza sobre els seus efectes en el futur de la dinàmica demogràfica i en el de la dinàmica macroeconòmica, i es busquen respostes a les preguntes que rovoca, ja sigui des de la política institucional o des de la investigació social. [...]
1997
Papers : revista de sociologia, N. 51 (1997) p. 149-170  
228.
26 p, 664.8 KB Cambios demográficos y sociales en la frontera norte de México : familia y mercados de trabajo / Zavala de Cosío, María Eugenia
El artículo parte de las hipótesis y de los primeros resultados de un proyecto de investigación franco-mexicano sobre familia y mercados de trabajo en la frontera norte de México, iniciado en el año 1991 y desarrollado en El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
L'article parteix de les hipòtesis i dels primers resultats d'un projecte d'investigació francomexicà sobre família i mercats de treball a la frontera nord de Mèxic, iniciat l'any 1991 i que s'ha anat desenvolupant en El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
L'article se fonde dans les hypothèses et les prémiers résultats d'un projet de recherche franco-mexicain autour de la famille et le marché du travail à la la rfontière nord du Mexique, initié au 1991 et lequel a été développé à El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
This article is based on the hypotheses and initial results of a joint French-Mexican research project on the family and the labour market. Research began in 1991 in El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 93-120  

UAB Digital Repository of Documents : 229 records found   beginprevious219 - 228next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.