UAB Digital Repository of Documents 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
130 p, 2.9 MB Information extraction from heterogeneous handwritten documents / Toledo Testa, Juan Ignacio, autor. ; Fornés Bisquerra, Alicia, supervisor acadèmic. ; Lladós, Josep, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
L'objectiu d'aquesta tesi és l'extracció d'Informació de documents total o parcialment manuscrits amb una certa estructura. Bàsicament treballem amb dos escenaris d'aplicació diferent. El primer escenari són els documents moderns altament estructurats, com formularis. [...]
L'objectiu d'aquesta tesi és l'extracció d'Informació de documents total o parcialment manuscrits amb una certa estructura. Bàsicament treballem amb dos escenaris d'aplicació diferent. El primer escenari són els documents moderns altament estructurats, com formularis. [...]
El objetivo de esta tesis es la extracción de Información de documentos total o parcialmente manuscritos, con una cierta estructura. Básicamente trabajamos con dos escenarios de aplicación diferentes. [...]
The goal of this thesis is information Extraction from totally or partially handwritten documents. Basically we are dealing with two different application scenarios. The first scenario are modern highly structured documents like forms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
115 p, 4.7 MB Creación de un motor de traducción automática estadístico (EN>ES) para textos del ámbito farmacéutico. Comparación con otros motores de traducción automática neuronal existentes / Molina Baños, Alicia
En aquest treball de fi de màster es duu a terme la creació d'un motor de traducció automàtica estadística (EN>ES) especialitzat en l'àmbit farmacèutic mitjançant la plataforma KantanMT. S'ofereixen pinzellades dels detalls clau dels diferents sistemes de traducció automàtica més populars, així com també es parla de la importància de la posedició en el món de la TA i de l'ús de sistemes TAE en petites i mitjanes empreses de traducció espanyoles. [...]
En este trabajo de fin de máster se lleva a cabo la creación de un motor de traducción automática estadística (EN>ES) especializado en el ámbito farmacéutico mediante la plataforma KantanMT. [...]
The aim of this Master's Degree Dissertation is the creation of a statistical machine translation engine (EN>ES) specialised in the pharmaceutical field by means of the KantanMT platform. It presents the key details of the different most popular machine translation systems, as well as the importance of post-editing in the world of MT and the use of MT systems in small and medium-sized Spanish translation companies. [...]

2019  
3.
124 p, 2.1 MB La traducción automática dentro del contexto de una lengua minorizada. ¿Qué tipo de motor se adapta mejor al caso especial del gallego? / Do Campo Bayón, María ; Sánchez Gijón, María Pilar
El present treball de fi de màster té com a objectiu avaluar la percepció d'adequació de tres tipus diferents de motors de traducció automàtica dins el context d'una llengua minoritzada. El treball parteix de l'anàlisi teòrica de la relació existent entre traducció automàtica i llengües minoritzades, centrant-se específicament en el parell d'idiomes avaluat, espanyol-gallec. [...]
El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo evaluar la percepción de adecuación de tres tipos diferentes de motores de traducción automática dentro del contexto de una lengua minorizada. [...]
The aim of this master's degree Dissertation is to assess the perception of adequacy of three different types of machine translation engines within the context of minoritized languages. The Dissertation is based on the theoretical analysis of the relationship between machine translation and minoritized languages, with special focus on the assessed pair of languages, Spanish-Galician. [...]

2019  
4.
83 p, 1.1 MB Traducción automática neuronal y traducción automática estadística : percepción y productividad / López Pereira, Ariana ; Sánchez-Gijón, Pilar, supervisora acadèmica
El objetivo de este trabajo es determinar la percepción, la productividad y el esfuerzo posterior a la edición (en términos de tiempo y número de ediciones) de seis traductores al utilizar sistemas de traducción automática estadística (TAE) y neuronal (TAN). [...]
L'objectiu d'aquest treball és determinar la percepció, la productivitat i l'esforç posterior a l'edició (en termes de temps i de nombre d'edicions) de sis traductors en utilizar sistemes de traducció automàtica estadística (TAE) i neuronal (TAN). [...]
Thanks to the great progress seen in the machine translation (MT) field in recent years, the use and perception of MT by translators need to be revisited. The main objective of this paper is to determine the perception and productivity (in terms of time and number of editings) of a group of translators when using Statistical Machine Translation (SMT) and Neural Machine Translation (NMT) systems. [...]

2018  
5.
257 p, 13.2 MB Electronic tongues for food and security applications / González Calabuig, Andreu, autor. ; Valle Zafra, Manuel del, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
En la present tesi doctoral s'aprofundeix en l'estudi de les llengües electròniques i el seu desenvolupament com a línia d'investigació del grup de Sensors i Biosensors de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
This thesis memory is focused on the continuation of the electronic tongue line of investigation in the Sensors and Biosensors Group in the Department of Chemistry of Universistat Autònoma de Barcelona. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
167 p, 5.4 MB Color in visual recognition : from flat to deep representations and some biological parallelisms / Rafegas Fonoll, Ivet, autor. ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Centre de Visió per Computador.
El reconocimiento visual es uno de los principales problemas de la visión por computador que intenta resolver para la comprensión de imágenes. Persigue responder a la pregunta de qué objetos hay en una imagen. [...]
El reconeixement visual és un dels principals problemes que la visió per computador que intenta resoldre per a la comprensió d'imatges. Persegueix respondre a la pregunta de quins objectes hi ha en una imatge. [...]
Visual recognition is one of the main problems of computer vision that tries to solve for image understanding. It pursuits to answer the question of what objects are in images. This problem can be computationally solved by using relevant sets of visual features, such as edges, corners, color or more complex object parts. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
134 p, 4.8 MB Human segmentation, pose estimation and applications / Madadi, Meysam, autor. ; Escalera Guerrero, Sergio, supervisor acadèmic. ; Baró i Solé, Xavier, supervisor acadèmic. ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Centre de Visió per Computador.
El análisis automático de seres humanos en fotografías o videos tiene grandes aplicaciones dentro de la visión por computador, incluyendo diagnóstico médico, deportes, entretenimiento, edición de películas y vigilancia, por nombrar sólo algunos. [...]
Automatic analyzing humans in photographs or videos has great potential applications in computer vision containing medical diagnosis, sports, entertainment, movie editing and surveillance, just to name a few. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
183 p, 3.2 MB Avances en lenguas electrónicas voltamperométricas y su aplicación en la multideterminación de compuestos presentes en muestras complejas / Moreno Barón, Laura, autor ; Valle Zafra, Manuel del, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La presente tesis doctoral he tenido como objetivo la aplicación de lenguas electrónicas en dos áreas concretas, la determinación de aminoácidos oxidables en matrices complejas (muestras de pienso animal), y la determinación de metales pesados en muestras de agua que contiene como interferentes otros metales a nivel de traza. [...]
This thesis has been aimed at the implementation of electronic tongues in two specific areas, determination of oxidizable amino acids in complex matrices (samples of animal feed), and the determination of heavy metals in water samples containing as interfering species, other metals at trace levels. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
9.
25 p, 2.4 MB A numerical solver for a nonlinear Fokker-Planck equation representation of neuronal network dynamics / Cáceres, María J. (Universidad de Granada. Departamento de Matemática Aplicada) ; Carrillo de la Plata, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Tao, Louis (Peking University. Plant Genetics Engineering) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
To describe the collective behavior of large ensembles of neurons in neuronal network, a kinetic theory description was developed in [13, 12], where a macroscopic representation of the network dynamics was directly derived from the microscopic dynamics of individual neurons, which are modeled by conductance-based, linear, integrate-and-fire point neurons. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2010 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 938)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.