UAB Digital Repository of Documents 105 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
100 p, 4.2 MB Aproximación a la comunidad artista amateur japonesa / Reyes Guerrero, Carolina ; Lozano Méndez, Artur, tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se analiza el modelo de profesionalización del colectivo de artistas amateurs propuesto desde el soporte de las comunidades online, con sede en Japón, Pixiv, Drawr y Tegaki Blog. Partiendo tanto del análisis de la propia actividad online por medio de la observación participante, como del análisis iconográfico e iconológico de las publicaciones derivadas de dichas comunidades, se intentará determinar aquella estética que resulta favorecida con fines comerciales y que propicia el salto al mundo profesional. [...]
En aquest treball s'analitza el model de professionalització del col·lectiu d'artistes amateurs proposat des del suport de les comunitats online, amb seu al Japó, Pixiv, Drawr i Tegaki Blog. Partint de l'anàlisi de la pròpia activitat online mitjançant l'observació participant, i també de l'anàlisi iconogràfic i iconològic de les publicacions que es deriven de les comunitats online, s'intentarà determinar l'estètica que resulta afavorida amb finalitat comercial i que propicia el salt al món professional. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
2.
80 p, 278.9 KB El modelo de producción japonesa del videojuego y su plasmación en la industria española: deslocalización y procesos de producción / Grau de Pablos, Tomás ; Lozano Méndez, Artur, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Guarné Cabello, Blai, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se analiza la industria del videojuego y el modelo de producción dominante, implantado por la industria japonesa en los años ochenta. Este fenómeno se ejemplifica en el caso de España a través de una progresión histórica del proceso de adaptación, que se elaborará tanto a partir de análisis de contenidos como de entrevistas de miembros prominentes de la industria. [...]
En aquest treball s'analitza la indústria del videojoc i el model de producció dominant, implantat per la indústria japonesa en els anys vuitanta. Aquest fenomen s'exemplifica en el cas d'Espanya a través d'una progressió històrica del procés d'adaptació, que s'elaborarà tant a partir d'anàlisis de continguts com d'entrevistes de membres prominents de la indústria. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, juliol 2012  
3.
104 p, 14.1 MB Feminismo y LGTB+ en "Sailor Moon" : género e inclusión en un producto cultural japonés / Albaladejo Pérez, Marina ; Lozano Mendez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball ofereix una anàlisi de gènere i inclusió de l'obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. S'estudia aquest producte cultural japonès des d'una perspectiva feminista, partint de la hipòtesis que l'obra va ser subversiva dins del món del manga, anime, i del gènere mahō shōjo del shōjo manga, en introduir la presencia d'elements feministes, personatges del col·lectiu LGTB+ i una diversitat amorosa i familiar que es distancia dels patrons hegemònics. [...]
El presente trabajo ofrece un análisis de género e inclusión de la obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. Se estudia este producto cultural japonés desde una perspectiva feminista, partiendo de la hipótesis que la obra fue subversiva dentro del mundo del manga, anime, y del género mahō shōjo del shōjo manga, al introducir la presencia de elementos feministas, personajes del colectivo LGTB+ y una diversidad amorosa y familiar que se distancia de los patrones hegemónicos. [...]
This essay offers a gender and inclusion analysis of the work Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) by Takeuchi Naoko. This Japanese cultural product is studied from a feminist perspective, based on the hypothesis that the work was subversive within the world of manga, anime, and of the mahō shōjo genre of shōjo manga, introducing feminist elements, LGBT+ collective characters and a diversity in love and family roles that differs from the hegemonic patterns. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
4.
42 p, 2.0 MB Els centres de joc i entreteniment electrònic al Japó : Un estudi de cas a la ciutat elèctrica de Nipponbashi (Ōsaka) / Fernández Brime, Ignasi ; Lozano Mendez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es tracta d'explicar no només per què els centres de joc i entreteniment electrònic persisteixen al Japó ans també cerca quines particularitats culturals i històriques poden amagar-se rere el fenomen. [...]
En este trabajo se trata de explicar no sólo por qué los centros de juego y entretenimiento electrónico persisten en Japón sino que también investiga qué particularidades culturales e históricas pueden esconderse tras el fenómeno. [...]
This work aims to explain not only why the game and electronic entertainment centers persist in Japan but it also explores the cultural and historical particularities behind this phenomenon. We point out how the urban development of Japanese large cities plays an intermediary role in order to shape the business model based on those centers, the electric city being one of its main standards, and we also apply a gender perspective to analyze cultural manifestations such as purikura cabins and the exploitation of the moe image. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
5.
10 p, 331.4 KB Repercusiones de las competiciones deportivas escolares en el clima de mejora, la competencia percibida, la motivación intrínseca y el esfuerzo / Cecchini Estrada, José Antonio (Universidad de Oviedo) ; Sánchez-Martínez, Beatriz (Universidad de Oviedo) ; Méndez-Giménez, Antonio (Universidad de Oviedo) ; Fernández-Río, Javier (Universidad de Oviedo)
En el presente estudio se probó por primera vez un modelo construido a partir de las diferencias intraindividuales en la percepción de los estudiantes de Educación Física sobre el Clima de mejora, la Competencia percibida, la Motivación intrínseca y el Esfuerzo antes y después de una competición deportiva tradicional de atletismo de 1000 metros. [...]
In the present study, for the first time, a predictive model based on the intraindividual differences in physical education students' perceptions of the improvement climate, perceived competence, intrinsic motivation an effort prior and after a 1. [...]
No presente estudo, foi testado pela primeira vez construída a partir das diferenças intra-individuais na percepção de alunos do modelo de Educação Física do Clima melhoria, percepção de competência, motivação intrínseca e esforço antes e depois de uma competição desportiva Atletismo tradicional de 1000 metros. [...]

2019
Revista de psicología del deporte, Vol. 28 Núm. 2 (2019) , p. 13-22 (Artículos)  
6.
6 p, 113.3 KB Estudis culturals comparatius de l'Àsia Oriental [101544] / Figliulo, Roberto ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. [...]
La asignatura Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental es una asignatura que pone el peso en la dimensión transnacional y negociada de los procesos y dinámicas culturales. El estudio cultural comparativo que proponemos en esta materia persigue poner de relieve el carácter sobredeterminado, complejo y negociado de las producciones y consumos en su dimensión cultural. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
7.
6 p, 109.4 KB Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537] / Lozano Mendez, Artur ; Pita Céspedes, Gustavo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En enllestir l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.
Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental.

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
8.
6 p, 116.1 KB Temes avançats d'art i cultura popular de l'Àsia Oriental [101535] / Lozano Mendez, Artur ; Figliulo, Roberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l'anàlisi d'obres, productes i fenòmens vinculats a la cultura popular i l'art. Aplicar aquestes eines teòriques a l'estudi d'un tema concret sota la supervisió de l'equip docent. [...]
Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte. Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo docente. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
9.
6 p, 110.6 KB Política de l'Àsia Oriental [101527] / Beltrán Antolín, Joaquín ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Política de l'Àsia Oriental analitza la realitat política de la zona des d'una visió internacional, regional i nacional. S'adquiriran coneixements avançats de les realitats polítiques de la regió, especialment les de potències com Xina i Japó. [...]
La asignatura Política de Asia Oriental analiza la realidad política de la zona desde una visión internacional, regional y nacional. Se adquieren conocimientos avanzados de las realidades políticas de la región, especialmente de potencias como China y Japón. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documents
10.
3 p, 99.0 KB Complements de Matemàtiques [100160] / Escribano Carrascosa, Rafel ; Méndez Vilaseca, Antonio ; García Garrido, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El principal objectiu d'aquest curs és donar una introducció a l'anàlisi de funcions complexes de variable complexa, al càlcul i a les seves aplicacions, començant per la presentació dels nombre complexos i acabant amb aplicacions i temes avançats.
El principal objetivo de este curso es dar una introducción al análisis de funciones complejas de variable compleja, al cálculo y a sus aplicaciones, empezando por la presentación de los números complejos y terminando con aplicaciones y temas avanzados.

2019-20
Grau en Física [1281]
3 documents

UAB Digital Repository of Documents : 105 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 MENDEZ, A.
1 Mendez, Ana
1 Méndez, Alberto
8 Méndez, Antoni
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.