UAB Digital Repository of Documents 49 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
4 p, 99.1 KB Treball de Fi de Màster [43081] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. - Posseir i comprendre els coneixements que permetin ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'invesigació 2. - Aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb el seu àmbit d'estudi 3. [...]
1. -Acquire the knowledge and skills to successfully develop original research work 2. - Apply the knowledge acquired and the ability to solve problems in new or little-known environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study 3. [...]
1. -Poseer y comprender los conocimientos que permitan ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas en un contexto de investigación 2. - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su ámbito de estudio 3. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
2.
3 p, 98.4 KB Pràctiques Externes [43080] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. - Aproximar l'alumne a la realitat laboral del Sector 2. - Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs del Màster 3. - Adquirir experiència i coneixement en el món professional real 4. [...]
1. - Familiarize the student with the work environment of the sector 2. - Apply the theoretical knowledge of the different aspects reviewed in the program 3. - Acquire experience and knowledge in the real professional world 4. [...]
1. - Aproximar al alumno a la realidad laboral del sector 2. - Ampliar y aplicar los conocimientos teóricos de los dieferentes aspectos trabajados en el Máster 3. - Adquirir experiencia y conocimiento en el mundo profesional real 4. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
3.
4 p, 103.8 KB Organització d'Esdeveniments Socials, Corporatius i de Comunicació [43079] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. Conèixer la realitat, organització i àmbit d'actuació dels esdeveniments esportius 2. Conèixer la realitat, organització i àmbit d'actuació dels esdeveniments culturals 3. Conèixer la realitat, organització i àmbit d'actuació dels esdeveniments socials 4. [...]
1. Learn about the organization and scope of sporting events 2. Learn about the organization and scope of cultural events 3. Learn about the organization and scope of social events 4. Learn about the protocol in public and corporate events. [...]
1. Conocer la realidad, organización y ámbito de actuación de los eventos deportivos 2. Conocer la realidad, organización y ámbito de actuación de los eventos culturales 3. Conocer la realidad, organización y ámbito de actuación de los eventos sociales 4. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
4.
4 p, 102.8 KB Organització de Congressos i Fires [43078] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. Conèixer les infraestructures per a la realització d'esdeveniments. En especial, palaus de congressos, espais singulars, hotels i recintes firals 2. Analitzar les diferents fases de disseny, comercialització, producció i avaluació d'un esdeveniment firal des de la perspectiva de l'organitzador, de l'expositor i del visitant 3. [...]
1. Learn about the infrastructures available for event execution. In particular, convention centers, singular spaces, hotels and fairgrounds 2. Analyze the different phases of design, commercialization, production and evaluation of a fair event from the perspective of the organizer, the exhibitor and the visitor 3. [...]
1. Conocer las infraestructuras para la realización de eventos. En especial, palacios de congresos, espacios singulares, hoteles y recintos feriales 2. Analizar las diferentes fases de diseño, comercialización, producción y evaluación de un evento ferial desde la perspectiva del organizador, del expositor y del visitante 3. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
5.
5 p, 103.6 KB Turisme d'Esdeveniments. Tècniques de Gestió i Planificació d'Esdeveniments [43077] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. Introduir als estudiants en la conceptualització del Turisme de negocis i d'Esdeveniments 2. Conèixer les entitats publiques i privades que l'impulsen 3. Aprendre a definir les fases d'un projecte per a la consecució d'un esdeveniment: principals coordenades i àmbits de desenvolupament 4. [...]
1. Introduce students to the concepts of Business and Event Tourism. 2. Familiarize the students with the public and private entities that drive business and events tourism. 3. Learn to define the phases of a project for the execution of an event: main components and development areas 4. [...]
1. Introducir a los estudiantes en la conceptualización del Turismo de negocios y de Eventos 2. Conocer las entidades públicas y privadas que lo impulsan 3. Aprender a definir las fases de un proyecto para la consecución de un evento: principales coordenadas y ámbitos de desarrollo 4. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
6.
4 p, 104.5 KB Màrqueting i Direcció d'Esdeveniments [43076] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. Aprofundir en els conceptes i eines bàsiques de màrqueting aplicades a l'organització d'esdeveniments 2. Analitzar els esdeveniments com a eines de màrqueting i comunicació 3. Conèixer i aplicar les eines de gestió econòmica en els esdeveniments 4. [...]
1. Delve into the concepts and basic marketing tools applied to the organization of events 2. Analyze events as marketing and communication tools 3. Learn and apply the tools of economic management of events 4. [...]
1. Profundizar en los conceptos y herramientas básicas de marketing aplicadas a la organización de eventos 2. Analizar los acontecimientos como herramientas de marketing y comunicación 3. Conocer y aplicar las herramientas de gestión económica en los eventos 4. [...]

2021-22
Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments [1193]
3 documents
7.
4 p, 103.0 KB Pràctiques Professionals [104969] / Aguar Martínez, María José ; Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Donar continuïtat a l'aproximació de l'alumne a la realitat laboral del Sector. Contrastar, ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. [...]
To approach the student to the real labour market situation of the sector. To broaden and apply the theoretical knowledge on the various topics covered during the degree. To get the experience and the knowledge from a real professional environment. [...]
Dar continuidad a la aproximación del alumno a la realidad laboral del sector. Contrastar, ampliar i aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. [...]

2021-22
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
8.
4 p, 102.0 KB Pràctiques Externes II [104968] / Aguar Martínez, María José ; Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aproximar l'alumne a la realitat laboral del Sector. Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. Adquirir experiència i coneixement en el món professional real Facilitar la generació de capacitats professionals Donar compliment a la concepció del cicle docent de les pràctiques.
To approach the student to the real labour market situation of the sector To broaden and apply the theoretical knowledge on the various topics covered during the degree To get the experience and the knowledge from a real professional environment To facilitate the development of professional skills Comply with the conception of the teaching cycle for that subject.
Aproximar al alumno a la realidad laboral del Sector. Ampliar y aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. Adquirir experiencia y conocimiento en el mundo profesional real Facilitar la generación de capacidades profesionales Dar cumplimiento a la concepción del ciclo docente de las prácticas.

2021-22
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
9.
4 p, 101.5 KB Pràctiques Externes I [104967] / Aguar Martínez, María José ; Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aproximar l'alumne a la realitat laboral del Sector. Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. Adquirir experiència i coneixement en el món professional real Facilitar la generació de capacitats professionals Donar compliment a la concepció del cicle docent de les pràctiques.
To approach the student to the real labour market situation of the sector To broaden and apply the theoretical knowledge on the various topics covered during the degree To get the experience and the knowledge from a real professional environment To facilitate the development of professional skills Comply with the conception of the teaching cycle for that subject.
Aproximar al alumno a la realidad laboral del Sector. Ampliar y aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. Adquirir experiencia y conocimiento en el mundo profesional real Facilitar la generación de capacidades profesionales Dar cumplimiento a la concepción del ciclo docente de las prácticas.

2021-22
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
10.
5 p, 108.1 KB Estratègies Directives i de Comunicació en la Gestió Hotelera [103759] / Aguar Martínez, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Al final de l'assignatura l'alumne/a serà capaç de: Conèixer com funciona i s'estructura la informació en els mitjans de comunicació Identificar els seus punts forts i punts febles com a comunicador/a Aplicar la seva capacitat d'anàlisi, de reflexió i de síntesiSaber desenvolupar les tècniques d'argumentació i de persuasió en un discurs Conèixer, aplicar i desenvolupar els elements clau del treball en equip Aprendre a posar en pràctica l'empatia, l'escolta activa i l'asertivitat.
Through the contents of this subject, students will be able to: Understand how to order and structure information in different media. Identify their strong and weak points as communicators. Apply their ability to analyze, reflect and summarize. [...]
A final de la asignatura el alumno / a será capaz de: Conocer cómo funciona y se estructura la información en los medios de comunicación Identificar sus puntos fuertes y puntos débiles como comunicador / a Aplicar su capacidad de análisis, de reflexión y de síntesis Saber desarrollar las técnicas de argumentación y persuasión en un discurso Conocer, aplicar y desarrollar los elementos clave del trabajo en equipo Aprender a poner en práctica la empatía, la escucha activa y la asertividad.

2021-22
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents

UAB Digital Repository of Documents : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
37 MARTINEZ, Maite
37 MARTÍNEZ, Maite
3 Martinez, M
149 Martinez, M.
37 Martinez, Maite
9 Martinez, Manuel
3 Martinez, Maria
1 Martinez, Maria Angeles
2 Martinez, Mario
3 Martinez, Miguel
8 Martinez, Miguel Angel
8 Martinez, Miguel Ángel
4 Martinez, Montse
3 Martínez, M
149 Martínez, M.
1 Martínez, M. A.
1 Martínez, M. B.
1 Martínez, M. C.
42 Martínez, M. Carmen
1 Martínez, M. Carmen (María Carmen)
1 Martínez, M. Carmen (María Carmen),
9 Martínez, M. Carmen,
1 Martínez, M. J.
1 Martínez, M. Jimena
1 Martínez, M.A.
3 Martínez, M.C.
1 Martínez, M.P.
1 Martínez, M.T.
1 Martínez, M.À.
1 Martínez, Maica
37 Martínez, Maite
6 Martínez, Manolo
9 Martínez, Manuel
2 Martínez, Margarita
7 Martínez, Maria Jose
3 Martínez, Maria Rosa
1 Martínez, Maria Álvarez
2 Martínez, Mario
4 Martínez, Marius
17 Martínez, Marius,
1 Martínez, Marta
3 Martínez, María
1 Martínez, María Eugenia
2 Martínez, María Paz
3 Martínez, María Rosa
2 Martínez, María Teresa
1 Martínez, María Victoria
1 Martínez, Mercedes
3 Martínez, Miguel
1 Martínez, Miguel A.
8 Martínez, Miguel Angel
8 Martínez, Miguel Ángel
1 Martínez, Miquel
1 Martínez, Miquel Àngel
1 Martínez, Miquel,
4 Martínez, Montse
1 Martínez, Mª José
4 Martínez, Màrius
17 Martínez, Màrius,
4 Martínez, Mònica
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.