Results overview: Found 99 records in 0.02 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 96 records found
Research literature 3 records found  
1.
50 p, 3.0 MB Descentralització governamental i acció exterior : el cas de la Generalitat de Catalunya / Brils Creus, Roger ; Gallego, Raquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La descentralització exterior i la delegació d'aquesta competència a l'Estat espanyol ha estat, des de la Transició Democràtica, una de les principals fonts de conflicte polític i jurídic entre els diferents nivells de govern. [...]
2023
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]  
2.
35 p, 1.2 MB Anàlisi del procés participatiu per la nova llei de participació ciutadana / Márquez Muñoz, Laia ; Brugué Torruella, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Durant els darrers anys hi ha hagut una proliferació de processos participatius a Catalunya. Aquesta recerca estudia el cas del procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya, amb la finalitat d'identificar quin és el model de procés participatiu emprat en aquesta casuística i identificar les oportunitats de canvi. [...]
2023
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]  
3.
54 p, 5.8 MB Com respon l'administració pública a l'art urbà : el cas de Barcelona / Arribas López, Román ; Noferini, Andrea, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En el present treball s'ha realitzat una reconstrucció analítica de l'Ordenança Cívica del 2006 implantada a la ciutat de Barcelona. Concretament, en l'àmbit del grafit i de l'art urbà: La construcció del problema des del punt de vista institucional, els actors implicats en les diferents fases, l'entrada i la configuració en l'agenda de la problemàtica, la formulació i la implementació de la normativa i els impactes generats per aquesta. [...]
This Master's Degree Final Project carries out an analytical reconstruction of the Civic Ordinance of 2006 implemented in the city of Barcelona. Specifically, in the field of graffiti and urban art: The construction of the problem from the institutional point of view, the entry and configuration in the agenda, the formulation and implementation of the regulations and the impacts generated by it. [...]

2021
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]  

Course materials 96 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 107.5 KB Treball de Final de Màster [42457] / Perez Duran, Ixchel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest mòdul es posen les bases metodològiques necessàries per a dissenyar i elaborar un treball final de màster (TFM) que respongui a les característiques pròpies de la recerca en ciències socials. [...]
This module provides the methodological bases necessary to design and elaborate a final master's thesis (TFM) characteristic of research in social sciences. It is an autonomous academic work. It will place the emphasis on rigour in the definition of concepts, the aims of research and the selection of the most appropriate methodology. [...]
En este módulo se ponen las bases metodológicas necesarias para diseñar y elaborar un trabajo final de máster (TFM) que responda a las características propias de la investigación en ciencias sociales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
2.
4 p, 99.8 KB Pràctiques Professionals [42456] / Maestripieri, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Es pretén: 1. Que l'estudiant conegui amb la pròpia experiència el funcionament d'una organització pública o para-pública i que això li pugui servir de primer contacte amb l'àmbit professional propi d'aquesta titulació. [...]
The aim of this module is to allow the student to apply the knowledge acquired during the Master's degree. It is expected: 1. Students should know from their own experience how a public or parapublic organisation works and that this can provide them with a first contact with the professional environment of this degree. [...]
El objetivo de este módulo es que el/la estudiante pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el máster. Se pretende: 1. Que el/la estudiante conozca a partir de la propia experiencia el funcionamiento de una organización pública o para-pública y que eso le pueda servir de primer contacto con el ámbito professional propio de esta titulación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
3.
16 p, 147.7 KB Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques [42454] / Gallego, Raquel ; Ballart Hernández, Francesc Xavier ; Gomà Carmona, Ricard ; Leon Ramon Borja, Margarita ; Blanco, Ismael ; Soler Marti, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1 Objectius del mòdul 1. Comprendre els principals models teòrics i metodològics de l'anàlisi i la gestió de les polítiques públiques. 2. Aprendre com s'apliquen aquests models teòrics i metodològics per a realitzar una recerca en aquest àmbit. [...]
1 Objectives of the course 1. Understand the main theoretical and methodological models of the analysis and management of public policies. 2. Learn how these theoretical and methodological models are applied to carry out research in this field. [...]
1 Objetivos del módulo 1. Comprender los principales modelos teóricos y metodológicos del análisis y la gestión de las políticas públicas. 2. Aprender cómo se aplican estos modelos teóricos y metodológicos para realizar una investigación en este ámbito. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
4.
8 p, 113.7 KB Organització, Recursos Humans i Gestió [41258] / Gallego, Raquel ; Hernandez Tornil, Joaquim ; Batalla Orta, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1. Incentivar i promoure en els estudiants un interès en l'aprenentatge dels elements configuradors de l'estructura i components dels sistemes organitzatius i de gestió de l'administració pública. [...]
1. To encourage and promote in students an interest in learning about the elements that make up the structure and components of public administration management and organizational systems. 2. To provide students with an understanding of the main theoretical models for analysing the various components of public administration organizational systems. [...]
1. Incentivar y promover en los estudiantes un interés en el aprendizaje de los elementos configuradores de la estructura y componentes de los sistemas organizativos y de gestión de la administración pública. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
5.
10 p, 137.7 KB Instruments d'Administració i Gestió Pública [41257] / Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'estudiant al finalitzar el mòdul: - Sabrà manejar els instruments bàsics de planificació, elaboració, execució i control pressupostaris. - Sabrà comprendre i aplicar les noves tècniques de gestió pressupostària - Sabrà comprendre i realitzar les operacions de la comptabilitat pública i analitzar els indicadors comptables i financers - Sabrà avaluar la situació econòmica i financera d'una administració pública a partir de la informació comptable i pressupostària. [...]
The student at the end of the module: - You will be able to handle the basic instruments of planning, preparation, execution and budgetary control - You will be able to understand and apply the new budget management techniques. [...]
El estudiante al finalizar el Módulo: - Sabrá manejar a los instrumentos básicos de planificación, elaboración, ejecución y control presupuestarios. - Sabrá comprender y aplicar las nuevas Técnicas de gestión Presupuestari - Sabrá Comprender y realizar las operaciones de la contabilidad pública y analizar los indicadores contables y financieros - Sabrá evaluar la situación económica y financiera de una administración pública a partir de la información contable y presupuestaria - Sabrá comprender y realizar las operaciones de contratación y de compras de las Administraciones Públicas 1 - Sabrá comprender y realizar las operaciones de contratación y de compras de las Administraciones Públicas - Sabrá definir y aplicar a los indicadores básicos de gestión pública - Sabrá comprender y aplicar el marketing público y a los principales instrumentos e indicadores de gestión de la calidad - Sabrá entender los mecanismos de control presupuestario.

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
6.
10 p, 121.6 KB Economia del Sector Públic [41256] / Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Objectius del mòdul 1. Entendre els fonaments de la intervenció del sector públic en l'economia i capacitar tècnicament en els instruments d'aquesta intervenció. A partir d'aquestes bases generals, l'estudiant podrà més específicament analitzar les actuacions concretes de despesa, com ara a la sanitat, l'ensenyament, les pensions, etc. [...]
- Understand the fundamentals of public sector intervention in the economy and provide technical training in the instruments of this intervention. Based on these general bases, the student will be able to more specifically analyse specific spending in fields like health, education, pensions, etc. [...]
Entender los fundamentos de la intervención del sector público en la economía y capacitar técnicamente en los instrumentos de esta intervención. A partir de estas bases generales, el estudiante podrá más específicamente analizar las actuaciones concretas de gasto, tales como la sanidad, la enseñanza, las pensiones, etc. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
7.
6 p, 106.4 KB Metodologia de Recerca [42455] / Marinova, Danislava Milkova ; Ostergaard-Nielsen, Eva Kristine ; Pannico, Roberto ; Maestripieri, Lara ; Acebillo Baque, Miriam ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul ofereix una introducció als problemes metodològics del disseny d'una recerca científica en l'àmbit de les ciències socials. S'hi estudien les opcions per al disseny de la recerca en l'àmbit temàtic de la gestió pública, així com una selecció de tècniques quantitatives i qualitatives útils per a l'anàlisi científic, aprofundint en la seva aplicació. [...]
The aim of this course is for the students to be familiar with and know how to apply a series of the main social science research techniques of collecting and analyzing data. In order to meet these objectives, we include both quantitative and qualitative techniques. [...]
El objetivo del curso es que los estudiantes se familiaricen con la aplicación de las principales técnicas en ciencias sociales y en la recolección y análisis de datos. Para alcanzar estos objetivos incluimos métodos cualitativos y cuantitatitivos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
8.
5 p, 102.9 KB Metodologia de Recerca [42455] / Marinova, Dani ; Ostergaard-Nielsen, Eva ; Maestripieri, Lara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest mòdul ofereix una introducció als problemes metodològics del disseny d'una recerca científica en l'àmbit de les ciències socials. S'hi estudien les opcions per al disseny de la recerca en l'àmbit temàtic de la gestió pública, així com una selecció de tècniques quantitatives i qualitatives útils per a l'anàlisi científic, aprofundint en la seva aplicació. [...]
The aim of this course is for the students to be familiar with and know how to apply a series of the main social science research techniques of collecting and analyzing data. In order to meet these objectives, we include both quantitative and qualitative techniques. [...]
El objetivo del curso es que los estudiantes se familiaricen con la aplicación de las principales técnicas en ciencias sociales y en la recolección y análisis de datos. Para alcanzar estos objetivos incluimos métodos cualitativos y cuantitatitivos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
9.
5 p, 105.2 KB Treball de Final de Màster [42457] / Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest mòdul es posen les bases metodològiques necessàries per a dissenyar i elaborar un treball final de màster (TFM) que respongui a les característiques pròpies de la recerca en ciències socials. [...]
This module provides the methodological bases necessary to design and elaborate a final master's thesis (TFM) characteristic of research in social sciences. It is an autonomous academic work. It will place the emphasis on rigour in the definition of concepts, the aims of research and the selection of the most appropriate methodology. [...]
En este módulo se ponen las bases metodológicas necesarias para diseñar y elaborar un trabajo final de máster (TFM) que responda a las características propias de la investigación en ciencias sociales. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
10.
3 p, 97.4 KB Pràctiques Professionals [42456] / Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Es pretén: 1. Que l'estudiant conegui amb la pròpia experiència el funcionament d'una organització pública o para-pública i que això li pugui servir de primer contacte amb l'àmbit professional propi d'aquesta titulació. [...]
The aim of this module is to allow the student to apply the knowledge acquired during the Master's degree. It is expected: 1. Students should know from their own experience how a public or parapublic organisation works and that this can provide them with a first contact with the professional environment of this degree. [...]
El objetivo de este módulo es que el/la estudiante pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el máster. Se pretende: 1. Que el/la estudiante conozca a partir de la propia experiencia el funcionamiento de una organización pública o para-pública y que eso le pueda servir de primer contacto con el ámbito professional propio de esta titulación. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents

Course materials : 96 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.