Results overview: Found 24 records in 0.05 seconds.
Course materials, 24 records found
Course materials 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 101.4 KB Treball de Final de Màster [44176] / Abril Sellarés, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul es demostrar que l'alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d'atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.
The objective of this module is to demonstrate that the student masters dominate the appropriate theoretical and methodological concepts and instruments to conduct their own and in-depth research on the chosen topic related to the cultural tourism sector. [...]
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus contenidos.

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
2.
4 p, 101.9 KB Pràctiques Externes [44175] / Abril Sellarés, Maria ; i la Borsa de Treball de Fuab Formació, Gestió de Les Pràctiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. [...]
This module offers students the possibility to carry out the knowledge acquired in the master's degree. It therefore allows the operational integration of the knowledge, skills and skills acquired and their application in professional activities related to the Cultural Heritage. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
3.
4 p, 102.6 KB Metodologies i Tècniques de Recerca [44174] / Abril Sellarés, Maria ; Rialp Criado, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne pugui adquirir les competències necessàries per gestionar de forma adequada el coneixement científic dins del camp de les arts i les humanitats i del turisme, i, més concretament de les activitats turístiques relacionades amb el patrimoni. [...]
The objective of this module is that the student can acquire the necessary skills to adequately manage scientific knowledge within the field of arts and humanities and tourism, and more specifically related tourist activities with heritage. [...]
El objetivo de este módulo es que el alumno pueda adquirir las competencias necesarias para manejar de forma adecuada el conocimiento científico dentro del campo de las artes y las humanidades y del turismo, y más concretamente de las actividades turísticas relacionadas con el patrimonio. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
4.
5 p, 105.2 KB Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural [44173] / Abril Sellarés, Maria ; Graupera Gargallo, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul té un doble objectiu. En primer lloc, dotar als alumnes de referents rigorosos provinents tant de l'antropologia com d'alguns àmbits de les ciències socials, como ara la sociologia, el màrqueting i l'economia per a la incorporació en l'oferta turística. [...]
This module has a dual objective. First, to equip students with rigorous references from both anthropology and some fields of social sciences such as sociology, marketing and economics for incorporation into the tourist offer. [...]
Este módulo tiene un doble objetivo. En primer lugar, dotar a los alumnos de referentes rigurosos provenientes tanto de la antropología como de algunos ámbitos de las ciencias sociales como la sociología, el márqueting y la economía para su incorporación en la oferta turística. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
5.
5 p, 107.3 KB Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic [44172] / Abril Sellarés, Maria ; Bassegoda Hugas, Buenaventura ; Garganté Llanes, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul té com objectiu permetre als alumnes adaptar els discursos artístics a les noves propostes del patrimoni cultural turístic i concretament a la relació existent entre els diferents estils i manifestacions artístiques i les noves tendències del turisme cultural. [...]
The objective of this module is to allow students to adapt artistic discourses to the new proposals of cultural tourism heritage and specifically to the relationship between the different styles and artistic manifestations and the new trends cultural tourism. [...]
Este módulo tiene como objetivo permitir a los alumnos adaptar los discursos artísticos a las nuevas propuestas del patrimonio cultural turístico y concretamente a la relación existente entre los diferentes estilos y manifestaciones artísticas y las nuevas tendencias del turismo cultural. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
6.
4 p, 103.1 KB Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris [44171] / Abril Sellarés, Maria ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Pedote, Giuseppe Simone ; Revelles Soriano, David ; Tejedor Calvo, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és doble, d'una banda, adaptar els discursos literaris a les noves propostes turístiques, així com a la varietat de recursos (autors, personatges, llocs emblemàtics) que generen atractiu més enllà de la seva pròpia finalitat principal, i d'altra banda, permetre avançar en l'aprenentatge de la comunicació escrita i oral, des de la perspectiva de l'ús correcte de la llengua en la seva aplicació en el turisme. [...]
The objective of this module is twofold, on the one hand, to adapt literary discourses to the new tourist proposals, as well as to the variety of resources (authors, characters, emblematic places) that generate attractiveness beyond their own main purpose, and on the other to advance the learning of written and oral communication, from the perspective of the correct use of the language in its application in tourism. [...]
El objetivo de este módulo es doble, por un lado, adaptar los discursos literarios a las nuevas propuestas turísticas, así como a la variedad de recursos (autores, personajes, lugares emblemáticos) que generan atractivo más allá de su propio fin principal, y por otro permitir avanzar en el aprendizaje de la comunicación escrita y oral, desde la perspectiva del uso correcto de la lengua en su aplicación en el turismo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
7.
5 p, 106.3 KB Interpretació Històrica dels Recursos Culturals [44170] / Abril Sellarés, Maria ; Figuerola Garreta, Jordi ; Cortadella Morral, Jordi ; Batet Company, Carolina ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Acosta Rizo, Carlos Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és entendre la història com a eix vertebrador pel desenvolupament dels continguts turístics que afecten al patrimoni, tant tangible com intangible, aportant els conceptes i els elements bàsics que permetin construir un discurs turístic fonamentat en dits elements històrics. [...]
The aim of this module is to understand history as the backbone for the development of tourism content that affects, both tangible and intangible, heritage, providing the basic concepts and elements that enable the construction of a tourism discourse based on these historical elements. [...]
El objetivo de este módulo es entender la historia como eje vertebrador para el desarrollo de los contenidos turísticos que afectan al patrimonio tanto tangible como intangible, aportando los conceptos y elementos básicos que permitan construir un discurso turístico basado en dichos elementos históricos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
8.
4 p, 102.7 KB Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori [44169] / Abril Sellarés, Maria ; Calaf Ferre, Roger ; Romagosa Casals, Francesc ; Dot Jutglà, Esteve ; Blanco Romero, Maria Asuncion ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en el marc conceptual que relaciona el turisme, el patrimoni i el territori, on aquesta relació es desenvolupa per poder adquirir destreses necessàries per a la seva correcta gestió. [...]
The aim of this module is to deepen the conceptual framework that relates tourism, heritage and territory, where this relationship develops in order to acquire the necessary skills for its proper management. [...]
El objetivo de este módulo es profundizar en el marco conceptual que relaciona el turismo, el patrimonio y el territorio, donde dicha relación se desarrolla para poder adquirir destrezas necesarias para su correcta gestión. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
9.
4 p, 101.6 KB Treball de Final de Màster [44176] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu d'aquest mòdul es demostrar que l'alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d'atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.
The objective of this module is to demonstrate that the student masters dominate the appropriate theoretical and methodological concepts and instruments to conduct their own and in-depth research on the chosen topic related to the cultural tourism sector. [...]
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus contenidos.

2022-23
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
10.
3 p, 100.8 KB Pràctiques Externes [44175] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. [...]
This module offers students the possibility to carry out the knowledge acquired in the master's degree. It therefore allows the operational integration of the knowledge, skills and skills acquired and their application in professional activities related to the Cultural Heritage. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents

Course materials : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.