Manuscrits
MANUSCRITS. REVISTA D’HISTÒRIA MODERNA is an annual publication born in 1985 published by the Unitat d’Història Moderna - Departament d’Història Moderna i Contemporània of Universitat Autònoma de Barcelona. The journal is published in paper and in digital format at the same time. Each issue is organized in a dossier about an historiographical topical subject and completed with an specific number of free articles and reviews. Contributions by researchers who work in this area are accepted. The articles published in MANUSCRITS have passed a review system executed by external experts in the editorial office. The journal publishes a collection of monographies.
Latest additions:
2016-06-23
08:14

3 p, 90.0 KB
Ressenyes / García Bernal, José Jaime (Universidad de Sevilla)
Obra ressenyada: Federico PALOMO (coord. ), La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2014.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.80
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 231-233 (Ressenyes)  
2016-06-23
08:14

45 p, 249.0 KB
Rebel·lió popular i subversió social : el motí del Femeret de Lleida (1809) / Sánchez Carcelén, Antoni (Universitat de Lleida)
En aquest article s’intenta estudiar un aspecte poc tractat per la historiografia, que il·lustra sobre la conflictivitat política i social del temps de la guerra de la Independència. A partir de l’anàlisi dels antecedents demogràfics, econòmics, socials, polítics, religiosos i ideològics, s’examina el procés juntista erigit arran de la invasió napoleònica i com la progressiva insatisfacció popular generada per les creixents penúries materials, l’incessant reclutament i les considerables desigualtats fiscals, jurídiques i polítiques assentades en un context bèl·lic extraordinari van desembocar, els tres primers dies de l’any 1809, en el conegut com a motí del Femeret, la major revolta del Principat durant la guerra del Francès.
En este estudio se intenta abordar un aspecto poco tratado por la historiografía, que ilustra sobre la conflictividad política y social del tiempo de la guerra de la Independencia. A partir del análisis de los antecedentes demográficos, económicos, sociales, políticos, religiosos e ideológicos, se examina el proceso juntero erigido a raíz de la invasión napoleónica y cómo la progresiva insatisfacción popular generada por las crecientes penurias materiales, el incesante reclutamiento y las considerables desigualdades fiscales, jurídicas y políticas asentadas en un contexto bélico extraordinario desembocaron en los tres primeros días del año 1809 en el conocido como motín del Femeret, la mayor revuelta del Principado durante la guerra del Francés.
This study attempts to address an aspect scarcely treated by the historiography, which illustrates the political and social conflicts at the time of the Spanish War of Independence. Through an analysis of the demographic, economic, social, political, religious and ideological background, we examine the assembly process that arose following the Napoleonic invasion. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.53
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 175-219 (Articles)  
2016-06-23
08:14

15 p, 128.1 KB
La "Memòria de les maneres de les laurons" en el corpus medieval de los "scriptores rei rusticae" catalanohablantes / Capuano, Thomas (Truman University. Department of Classical and Modern Languages)
Una comparación de diversos textos tardomedievales dedicados a la agricultura en lengua catalana permite postular la existencia de un opúsculo sobre el cultivo de las hortalizas apenas estudiado hasta ahora. [...]
Una comparació de diversos textos dels segles XV i XVII, dedicats a l’agricultura en llengua catalana, permet postular l’existència d’un opuscle sobre el cultiu de les hortalisses poc estudiat fins ara. [...]
A comparison of 15th to 17th-century Catalan texts on agriculture provides evidence for the existence of a unique composition on horticulture whose title may be reconstructed as Memòria de les maneres de les laurons que hom deu fer a tota ortalissa. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.69
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 51-65 (Dossier)  
2016-06-23
08:14

2 p, 75.1 KB
Ressenyes / Betrán, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Michele OLIVARI, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la España del siglo XVII. Madrid: Cátedra, 2014.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.79
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 229-230 (Ressenyes)  
2016-06-23
08:14

22 p, 162.7 KB
Sobre pinturas deshonestas, lienzos y naipes protestantes : tres documentos inquisitoriales vinculados a la censura y tráfico de imágenes heréticas en el mundo hispánico del siglo XVI / Franco Llopis, Borja (Universidad Nacional de Educación a Distancia) ; Rusconi, Stefania (Universitat de Lleida. Centre d’Art d’Època Moderna)
El temor a la llegada de doctrinas luteranas al territorio hispánico se zanjó con la censura de diversas obras literarias de temática controvertida que pudieran confundir a los fieles e infundirles ideas heréticas. [...]
El temor de l’arribada de doctrines luteranes al territori hispànic es va resoldre amb la censura de diverses obres literàries de temàtica controvertida que poguessin confondre els fidels i infondre’ls idees herètiques. [...]
The fear of the arrival of Lutheran doctrines to Hispanic territory was settled with the censorship of several literary works on controversial topics that may have confused the faithful and encouraged heretical ideas. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.49
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 97-118 (Articles)  
2016-06-23
08:14

18 p, 731.3 KB
Botànica i llengua : fitonímia, etimologia i motivació lèxica / Veny-Mesquida, Joan Ramon (Institut d'Estudis Catalans)
Partint de dues fonts, els Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) i l’Atles Lingüístic del Domini Català (UB i IEC) es fa veure la utilitat complementària d’una i altra, es fa la distinció entre etimologia i motivació, s’examina la introducció de manlleus en català, s’esbossa una classificació lexicogenètica i s’exemplifica la renovació del lèxic a través de l’homonímia i l’etimologia popular. [...]
Based on two sources, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) and Atles Lingüístic del Domini Català (UB and IEC), this article aims to show the complementary utility of both sources, to make the distinction between etymology and motivation, to study the introduction of Catalan loanwords, to make a lexical-genetic classification and to exemplify the lexical renovations using the homonomy and the popular etymology. [...]
Partiendo de dos fuentes, Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (TERMCAT) y Atles Lingüístic del Domini Català (UB y IEC) se da cuenta de la utilidad complementaria de una y otra, se establece la distinción entre etimología y motivación, se examina la introducción de préstamos en catalán, se esboza una clasificación léxico-genética y se ejemplifica la renovación del léxico a través de la homonimia y la etimología popular. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.68
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 33-50 (Dossier)  
2016-06-23
08:14

2 p, 84.0 KB
Ressenyes / Palomo Reina, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Adrià CASES IBÁÑEZ, Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714). Barcelona: Fundació Noguera, 2015.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.78
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 227-228 (Ressenyes)  
2016-06-23
08:14

16 p, 131.9 KB
Els "Secrets d’agricultura" (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus / Luna, Xavier (Universitat de Barcelona. Grup de recerca Scripta i projecció dialectal)
El llibre de Miquel Agustí, Secrets d’agricultura (1617), s’analitza contrastant-lo amb els textos agronòmics europeus anteriors i coetanis per tal de veure’n les fonts i el context ideològic i textual. [...]
El libro de Miquel Agustí, Secrets d’agricultura (1617), se analiza en contraste con los textos agronómicos europeos anteriores y coetáneos para observar las fuentes y el contexto ideológico y textual. [...]
Miquel Agustí’s book, Secrets d’agricultura (1617), is discussed in contrast to previous and contemporary European agronomic texts to observe ideological sources and textual contexts. The article shows some results of comparing the work of Agustí with one of its main sources, the French book La Maison Rustique by Charles Estienne and Jean Liébault, and how much of the content and wording is extracted. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.65
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 17-32 (Dossier)  
2016-06-23
08:14

3 p, 85.4 KB
Ressenyes / Aguilera Fernández, María (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Antonio CALVO MATURANA, Impostores. Sombras en la España de las Luces. Madrid: Cátedra, 2015.
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.76
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 224-226 (Ressenyes)  
2016-06-23
08:14

1 p, 115.5 KB
Editorial / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.82
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) (Editorial)