Centre d’Estudis Olímpics i l’Esport CEO-UAB

El Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) és un centre de recerca universitari promogut per la UAB el 1989, com una resposta al repte implícit en la nominació de Barcelona com a seu dels 25es Jocs Olímpics. Avui en dia, el CEO-UAB és un centre internacional de la UAB que porta a terme activitats d’investigació, educació, documentació i divulgació a Barcelona i a l'estranger. La seva missió és millorar el coneixement sobre com els valors olímpics, els Jocs Olímpics com a esdeveniment global, i l'esport poden contribuir a crear un societat millor mitjançant el foment i el suport a la recerca, l'educació dels futurs professionals, i facilitant l'accés recursos acadèmics de qualitat.

Darreres entrades:
2017-09-27
13:24
27 p, 316.0 KB The legal and institutional framework of the Olympic Games / Mestre, Alexandre Miguel
The Olympic Charter (OC) is today indubitably a legal text which, along with the International Olympic Committee (IOC) out of which it arose, has raised many legal and institutional issues, which are interesting from a theoretical, and particularly from a practical, point of view. [...]
Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2013 (Lliçons universitàries, 26)  
2017-09-27
13:21
39 p, 630.2 KB Grans esdeveniments i economia urbana : què poden aprendre unes ciutats olímpiques de les altres? / Poynter, Gavin, 1949-
Les ciutats han mirat d’acollir grans esdeveniments esportius que facin la funció de catalitzadors del desenvolupament i la renovació urbana. En diverses ciutats la transformació urbana va ser accelerada i els conflictes socials es van intensificar. [...]
Las ciudades han tratado de acoger grandes eventos deportivos que hagan la función de catalizadores del desarrollo y la renovación urbana. En varias ciudades la transformación urbana fue acelerada y los conflictos sociales se intensificaron. [...]
Cities have sought to host sports mega events to catalyse urban development and renewal. In several cities urban transformation was accelerated and social tensions intensified. This paper argues that addressing these tensions creatively requires host cities to focus on public interventions aimed at reducing social inequality. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2012 (Lliçons universitàries, 25)
3 documents
2017-09-27
13:18
18 p, 311.8 KB A través de les ments de bilions : construcció d’identitat en un gran esdeveniment esportiu / Billings, Andrew C.
(…) Els experts en els mitjans de comunicació olímpics es centren finalment en aquells espectadors que segueixen els Jocs en diferit a través tant dels mitjans tradicionals com dels mitjans nous, atès que és fonamental analitzar la diferència entre el que passa als Jocs i el que passa a les pantalles de televisió d’unes llars que ja es compten per milers de milions a tot el món. [...]
(…) Olympic media scholarship ultimately focuses on those who witness the Olympics in second-hand ways, through various forms of traditional and new media as it is critical to analyze the difference between what happens at the Olympics and what happens on televisions screens in what are now billions of homes. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 24)
2 documents
2017-09-27
13:14
18 p, 387.9 KB Per què l'esport importa / Boyle, Raymond, 1966-
L'esport sempre ha importat als mitjans de comunicació (Boyle i Haynes, 2009; Brookes, 2002; Rowe, 2004). En l'era digital dels mitjans de comunicació, hem passat d'una època d'escassetat a l'abundància potencial de continguts mediàtics lliurats a través d'una àmplia gamma de plataformes (televisió, ordinador, telèfon mòbil). [...]
El deporte siempre ha importado a los medios de comunicación (Boyle y Haynes, 2009; Brookes, 2002; Rowe, 2004). En la era digital de los medios de comunicación, hemos pasado de una época de escasez a la abundancia potencial de contenidos mediáticos entregados a través de una amplia gama de plataformas (televisión, ordenador, teléfono móvil). [...]
Sport has always mattered to the media (Boyle and Haynes, 2009; Brookes, 2002; Rowe, 2004). In the digital age of media, we have moved from an age of scarcity to potential abundance of media content delivered through a range of platforms (television, computer, mobile phone). [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Col·lecció Monogràfics, 23)
3 documents
2017-09-27
13:10
27 p, 525.2 KB Les Olimpíades canviaran la Xina, o la Xina canviarà les Olimpíades? / Brownell, Susan
"Han passat cent anys des que es va fer la pregunta que avui és famosa a la Xina: 'Quan podrà la Xina convidar el món sencer a Pequín per a una competició internacional olímpica?'. Al 2008, els Jocs Olímpics es duran a terme a la nació menys 'occidentalitzada' on mai s’han celebrat. [...]
"Han pasado cien años desde que se formuló la pregunta que ahora es famosa en China: '¿Cuándo podrá China invitar al mundo entero a Pekín para una competición internacional olímpica?'. En 2008, los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en la nación menos 'occidentalizada' en la que se han celebrado hasta ahora. [...]
"One hundred years have passed since the question now famous in China was asked, 'When will China be able to invite all the world to Peking [Beijing] for an International Olympic contest…?' In 2008 the Olympic Games will be hosted by the least 'Westernized' nation in the world to yet host them. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Col·lecció Monogràfics, 22)
3 documents
2017-09-27
13:07
20 p, 872.1 KB Els valors olímpics al segle XXI : entre la continuïtat i el canvi / Tavares, Otavio
Sembla que els valors olímpics estiguin estretament lligats al segle XX i als seus valors. Encara que els esports van iniciar-se el segle XIX, es pot afirmar que van assumir el seu caràcter popular pràcticament universal el segle XX, especialment durant la segona meitat. [...]
Olympic values may be narrowly tied to the 20th century and its values. Although sports had their beginning in the 19th century, they may be affirmed to have assumed their virtually universal popular character in the 20th, particularly in the second half. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 21)
2 documents
2017-09-27
13:04
27 p, 658.8 KB La participació ciutadana en els Jocs Olímpics / Panagiotopoulou, Roy
Aquest text presenta les oportunitats de participació indirecta dels individus en els Jocs Olímpics, un esdeveniment esportiu únic basat no només en ideals específics, sinó que també continua un moviment i preveu la participació de diferents grups de persones.
Este texto presenta las oportunidades de participación indirecta de los individuos en los Juegos Olímpicos, un evento deportivo único basado no sólo en ideales específicos, sino que también continúa un movimiento y prevé la participación de distintos grupos de personas.
This paper presents the opportunities of the indirect participation of individuals in the Olympic Games; a unique athletic event based not only on specific ideals, but it also carries on a movement and foresees the participation of different groups of people.

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 20)
3 documents
2017-09-27
12:45
15 p, 494.2 KB La competició i l'experiència en la derrota / Rúbio, Katia
L'objectiu d'aquest treball és presentar l'experiència real de la derrota d'atletes guanyadors de medalles olímpiques així com les seves variades representacions en el context social contemporani.
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia real de la derrota de atletas ganadores de medallas olímpicas así como sus variadas representaciones en el contexto social contemporáneo.
The aim of this paper is to present the living experience of defeat to Olympic medal winner athletes as well as its various representations in the contemporary social context.

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 19)
3 documents
2017-09-27
12:41
25 p, 1.8 MB Educació olímpica / Müller, Norbert, 1946-
La lliçó es centra en els orígens de l'Olimpisme i l'Educació Olímpica i el seu desnvolupament al llarg del segle XX, enfrontant-se a dues Guerres Mundials, la Guerra Freda i la cada vegada major comercialització dels Jocs Olímpics i l'esport en general. [...]
La lección se centra en los orígenes del Olimpismo y la Educación Olímpica y su desarrollo a lo largo del siglo XX, enfrontándose a dos Guerras Mundiales, la Guerra Fría y la cada vez mayor comercialización de los Juegos Olímpicos y el deporte en general. [...]
This lecture focuses on the origins of Olympism and Olympic education and their development through the XX century in the face of two World Wars, the Cold War and the increasing commercialization of the Olympic Games and sport in general. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 17)
3 documents
2017-09-27
12:38
26 p, 527.8 KB Olimpisme a les escoles : l'educació olímpica com a centre en l'educació de valors / Binder, Deanna
Per tal de comprendre l'Olimpisme tal com s'articula en els principis fonamentals de la Carta Olímpica, és fonamental tenir en compte la crida que fa a la importància del mandat educatiu dels Jocs Olímpics. [...]
Para comprender el Olimpismo como se articula en los principios fundamentales de la Carta Olímpica es fundamental tener en cuenta el llamamiento que hace a la importancia del mandato educativo de los Juegos Olímpicos. [...]
Fundamental to the understanding of Olympism – as articulated in the fundamental principles of the Olympic Charter – is its call for an emphasis on the educational mandate of the Olympic Games. This is a values education mandate. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 16)
3 documents