Grup de Recerca en Dret penal i Noves Tendències de la Política Criminal

El Grup de Recerca en Dret Penal i Noves Tendències de la Política Criminal ve treballant conjuntament des de principis dels anys 1990. Des del seu inici ha centrat la seva recerca en l’anàlisi de les noves tendències del dret penal i la política criminal contemporània, el que li ha permès ser referent en temàtiques com els delictes contra l’administració pública i la lluita contra la corrupció; el dret penal del risc i la delinqüència tecnològica; el dret penal securitari i la petita delinqüència reincident o la delinqüència sexual greu; la prevenció i sanció de la delinqüència econòmica; així com la influència dels mitjans de comunicació en la presa de decisions politicocriminals.

L’especialització dels seus membres també li ha permès formar part del quadre docent de màsters i postgraus especialitzats d’abast nacional i internacional. El grup també ha desenvolupat una tasca important d’assessorament expert a diferents organismes nacionals i estrangers.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-10-26
15:50
26 p, 177.3 KB El discurs mediàtic sobre la delinqüència i la seva incidència a les reformes penals / García Arán, Mercedes (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els últims temps s’ha anat consolidant en la literatura penal un model basat en el triomf de la idea de seguretat com a legitimadora de l’enduriment penal i el retrocés de les garanties. Aquesta ideologia de la seguretat ciutadana està adquirint un grau d’acceptació social que porta a fer un recurs desmesurat d’un dret penal cada vegada més endurit i més extens com a resposta al sentiment col·lectiu d’inseguretat. [...]
En los últimos tiempos se ha ido consolidando en la literatura penal un modelo basado en el triunfo de la idea de seguridad como legitimadora del endurecimiento penal y el retroceso de las garantías. [...]
In recent years a model has become established in criminal literature based on the triumph of the idea of security as a factor legitimising a crackdown on crime and the reduction of guarantees. This ideology of public security is acquiring a level of social acceptance leading to the excessive use of ever-tougher and more extensive criminal law as a response to the collective feeling of insecurity. [...]

2008
Revista catalana de seguretat pública, Abril 2008, p. 39-64
2 documents
2018-10-24
18:19
17 p, 225.2 KB Possibilities and limits of environmental criminal protection. Reflections on the Erika and Prestige cases (or how an organized irresponsibility system carries on) / Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Petit, Benoît (Université de Versailles St. Quentin)
En muy poco tiempo de diferencia Francia y España vivieron los dos desastres de contaminación marítima más graves de su historia. Pese a los parecidos fácticos de ambos accidentes y a pesar que ambos países tienen una normativa ambiental armonizada, muy distintas han sido sus soluciones jurídicas. [...]
In a short time difference France and Spain experienced the two most serious maritime pollution disasters in their history. Despite the factual similarities of both accidents and although both countries have harmonized environmental regulations, the legal solutions in each case have been very different. [...]

2013
InDret : revista para el análisis del derecho, Núm. 3 (Julio 2013)  
2018-10-19
16:50
50 p, 378.2 KB La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo / Rebollo Vargas, Rafael
In this paper we analyze the European Directives on the prevention of money laundering and terrorist financing, as well as the current Law 10/2010, of April 28, which transposes into our legal system the relevant legislation. [...]
En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la referida normativa. [...]

2013
Revista de derecho penal y criminología, Núm. 10 (Julio 2013) , p. 187-236  
2018-10-16
15:29
4 p, 44.5 KB La utilització dels sistemes de control electrònic monitorat a la població penada a Catalunya / Torres Rosell, Núria ; Luque Reina, Eulàlia ; Rodriguez Puerta, Ma. José (María José) ; Villacampa Estiarte, Carolina ; Morón Lerma, Esther
La present recerca té per objecte l’estudi de la utilització dels sistemes de control electrònic monitorat a la població penada a Catalunya. L’interès en la realització d’aquest estudi deriva de la constatació, per una banda, de l’existència d’una àmplia oferta de sistemes tecnològics, en constant desenvolupament i millora, que permeten un seguiment i control dels individus en la comunitat, i per altra banda, de la progressiva incorporació d’aquestes tecnologies en la legislació penal i penitenciària.
Esta investigación quiere estudiar la utilización que se ha hecho de los sistemas de control electrónico monitorado en la población penada en Catalunya. El interés por la realización de este estudio viene por la constatación que existe una amplia oferta de sistemas tecnológicos en constante desarrollo y mejora que permiten un seguimiento y control de los individuos en la comunidad, y por otro lado, la progresiva incorporación de estas tecnologías en la legislación penal y penitenciaria.

2008
Invesbreu: butlletí de difusió de recerques, Vol. Maig Núm. 43 (2008)  
2018-10-05
16:10
30 p, 307.5 KB Consideraciones específicas sobre las nuevas propuestas del proyecto de reforma del Código penal de 2009 en materia de ordenación del territorio y medio ambiente / Baucells i Lladós, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
2010 - 10.17345/1041
Revista catalana de dret ambiental, Vol. 1 Núm. 1 (2010)  
2018-09-20
20:06
25 p, 36.0 MB Derecho penal y nuevas tecnologías : panorama actual y perspectivas futuras / Morón-Lerma, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona)
2004
Annales internationales de criminologie, Vol. 42 Núm. 1/2 (2004) , p. 59  
2018-09-18
16:33
8 p, 69.9 KB Corrupción en el sector público / García Albero, Ramón (Universitat de Lleida) ; Cugat Mauri, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona)
2006
Boletín de información del Ministerio de Justicia, Vol. 60 Núm. Suplemento al nº 2015 (Junio 2006) , p. 199-206  
2018-06-25
14:07
13 p, 91.3 KB Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España / García-Arán, Mercedes (Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Botella, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Los partidos políticos, pese a adoptar la forma de asociaciones privadas, desempeñan una función claramente pública como instrumento constitucional de la participación política, lo que les exige un especial compromiso con el respeto al interés social general, además de someter su actividad económico-financiera al control del Tribunal de Cuentas. [...]
2018  
2018-02-21
19:10
49 p, 5.0 MB Objectius i carències de la política criminal contra la petita delinqüència / Cugat Mauri, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar Romo, Mónica (Audiència Provincial de Barcelona) ; Guardiola Lago, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cuenca García, Maria José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Navarro Blasco, Eduardo (Audiència Provincial de Barcelona) ; Rebollo Vargas, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona)
A més de la reflexió sobre la necessitat o la justificació de les reformes legals, l’objecte central d’aquest treball rau en la valoració de la viabilitat de les mesures penals i processals adoptades des de 2003 per lluitar contra el fenomen de la petita delinqüència reiterada, ja que partíem que l’objectiu de les reformes processals dirigides a aconseguir l’enjudiciament immediat de les faltes, estava destinat a estrangular les possibilitats aplicatives dels nous tipus de falta reiterada elevada a delicte, que requerien el transcurs del temps necessari per a la seva acumulació sense enjudiciament previ. [...]
Además de la reflexión sobre la necesidad o la justificación de las reformas legales, el objeto central de este trabajo radica en la valoración de la viabilidad de las medidas penales y procesales adoptadas desde 2003 para luchar contra el fenómeno de la pequeña delincuencia reiterada, ya que partíamos que el objetivo de las reformas procesales dirigidas a conseguir el enjuiciamiento inmediato de las faltas, estaba destinado a estrangular las posibilidades apli- cativas de los nuevos tipos de falta reiterada elevada a delito, que requerían el transcurso del tiempo necesario para su acumulación sin enjuiciamiento previo. [...]
In addition to the reflections on the need to justify legal reforms, the focus of this paper lies in the assessment of the viability of the criminal and procedural measures taken since 2003 to face minor recidivist crime, though the goal of the procedural reforms aimed to achieve the immediate prosecution of the offenses, it was meant to limit the possibilities to apply the new types of recidivist offense upgraded to criminal offense. [...]

2012
Revista catalana de seguretat pública, Núm. 25 (Març 2012) , p. 177-225
2 documents
2018-02-19
19:59
30 p, 360.3 KB Agenda de los medios y agenda política : un estudio del efecto de los medios en las reformas del código penal español entre los años 2000-2003 / García Arán, Mercedes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Peres Neto, Luiz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
La abundante presencia de temas penales en los medios de comunicación genera en la sociedad una percepción distorsionada sobre la inseguridad y transmite el discurso de que las leyes penales son insuficientes. [...]
The excessive incidence of penal issues in the mass media provides an unreal fear of crime in the society and communicates the message that penal laws are insufficient. In early Spain, politics answered it providing continuous penal reforms that, between 2000 to 2003 years, meant a hardening of the penal policy, enforced or legitimated by the mass media.

2009
Revista de derecho penal y criminología, Núm. 1 (2009) , p. 261-290