Facultat de Medicina. Treballs de fi de grau

Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de la Facultat de Medicina de la UAB, a partir del curs 2014-2015.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-02-20
18:21
20 p, 1011.7 KB "Primum non nocere" : preventing Overdiagnosis, the Quaternary Prevention / Llargués Pou, Maria ; Juncosa, Sebastià, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Primary Care is the main scenery where promotion of health and various levels of prevention take place. Overdiagnosis and overtreatment are a major health, social and economic problems, both regarding its incidence and its morbimortality. [...]
2017
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2019-01-10
13:12
31 p, 526.1 KB Vivències de les dones víctimes de violència masclista sobre l'atenció sanitària rebuda / Tigri Santiña, Ariadna ; Leyva Moral, Juan Manuel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: La violència masclista és un problema de salut pública mundial que afecta aproximadament a un terç de les dones a tot el món. Els professionals sanitaris, especialment els/les infermers/es, constitueixen un grup fonamental en la prevenció, detecció precoç i acollida de les víctimes, però pocs són els estudis que es duen a terme al respecte. [...]
Introducción: La violencia machista es un problema de salud pública mundial que afecta aproximadamente a un tercio de las mujeres en todo el mundo. Los profesionales sanitarios, especialmente los/las enfermeros/as, constituyen un grupo fundamental en la prevención, la detección precoz y la acogida de las víctimas, pero pocos son los estudios que se llevan a cabo. [...]
Introduction: Sexist violence is a problem of global public health, which affects approximately one-third of the women around the world. Health professionals, especially nurses, are a key group in the prevention, early detection and reception of the victims, but there are very few studies that are carried out. [...]

2018
Graduat o Graduada en Infermeria [830]  
2018-12-12
14:45
Sex-related differences in the clinical diagnosis of frontotemporal dementia / Llorca-Bofí, Vicent ; Blesa González, Rafael, dir. ; Illán-Gala, Ignacio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1. Objective: To investigate the sex-related differences in the clinical diagnosis of the frontotemporal dementia (FTD) in the Hospital Sant Pau, Barcelona. 2. Methods: We selected patients diagnosed of FTD from the SPIN cohort (Hospital Sant Pau) and analyzed clinical data. [...]
1. Objetivo: Investigar las diferencias relacionadas con el sexo en el diagnóstico clínico de la demencia frontotemporal (DFT) en el Hospital Sant Pau, Barcelona. 2. Material y método: Se seleccionaron pacientes con diagnóstico de DFT de la cohorte SPIN (Hospital Sant Pau) y se analizaron los datos clínicos. [...]
1. Objectiu: Investigar les diferències relacionades amb el sexe en el diagnòstic clínic de la demencia frontotemporal (DFT) a l'Hospital Sant Pau, Barcelona. 2. Material i mètode: Es van seleccionar pacients amb diagnòstic de DFT de la cohort SPIN (Hospital Sant Pau) i es van analitzar les dades clíniques. [...]


Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-12
12:45
38 p, 1.2 MB Anàlisi sociosanitària de la copa menstrual com a alternativa al tampó / Vallejo Rius, Georgina ; Molero Mesa, Jorge, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Una gestió de la menstruació segura, efectiva, higiènica, convenient i còmoda és essencial perquè les dones puguin participar en societat amb dignitat i confort. La negligència d'aquesta és una barrera important per assolir la igualtat de gènere. [...]
A safe, effective, hygienic, convenient and comfortable management of menstruation is essential for women to participate in society with dignity and comfort. Neglecting this management is an important barrier to achieve gender equality. [...]

2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-12
12:27
31 p, 700.9 KB Nuevos enfoques en el tratamiento de la depresión mayor resistente : propuesta de estudio piloto de tratamiento con Psilocibina / Teixidó Fortó, Albert ; Casas Brugué, Miguel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La depresión mayor es un trastorno que genera un gran sufrimiento y que actualmente se considera una pandemia. Conocemos poco del sustrato fisiopatológico, lo que hace muy complicado desarrollar terapias efectivas, además las terapias actuales presentan un alto índice de recidivas y efectos secundarios tras su administración. [...]
Major depression is a disorder that generates great suffering and is currently considered a pandemic. We know little about the pathophysiological substrate, which makes it very complicated to develop effective therapies, a fact demonstrated by the high rate of recurrences after its administration. [...]

2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-12
12:19
35 p, 568.2 KB Ús de les escales d'estratificació del risc per la prevenció de la trombosi venosa en pacients ambulatoris amb càncer que reben quimioteràpia / Falcó Roget, Anna ; Suriñach Caralt, José Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El càncer indueix un estat protrombòtic en l'organisme pel que es considera un important factor de risc per la malaltia tromboembòlica venosa (MTEV), sent responsable d'una elevada morbimortalitat en faquests pacients. [...]
2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-12
11:30
36 p, 1.5 MB Pelvis Drainage after Total Mesorectal Excision : a multicentre study / Bechara Ghobril, Antonio ; Espin Basany, Eloy, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Rectal cancer is the third most common cancer in men and the second most common cancer in women. Among the different treatment options the radical approach is performed with a surgical technique known as Total Mesorectal Surgery (TME). [...]
El càncer rectal és el tercer càncer que afecta més freqüentment als homes i el segon més freqüent a les dones. Entre les diferents opcions terapèutiques, trobem una tècnica quirúrgica coneguda com Escissió Total de Mesorrecte. [...]
El cáncer rectal es el tercer cáncer más frecuente en hombres y el segundo más común en mujeres. Entre las diferentes opciones terapéuticas, encontramos una técnica quirúrgica conocida como Escisión Total de Mesorecto (ETM). [...]

2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-12
10:27
20 p, 524.4 KB L'ús de corticoides en pacients pediàtrics amb patologia neurològica aguda / Areny Perelló, Berta ; Macaya Ruiz, Alfons, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: els corticoides són potents antiinflamatoris però alhora tenen un gran nombre de potencials efectes adversos. En l'actualitat, pel que fa a patologia neurològica aguda, estan indicats en meningitis agudes bacterianes i en alguns casos d'status migranyós i epilèptic, entre d'altres. [...]
2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-07
12:05
27 p, 753.8 KB Desarrollo de una técnica rápida de diagnóstico en atención primaria para Mycobacterium Tuberculosis / Ramírez Fernández, Antonio ; Sabrià Leal, Miquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Resumen: La tuberculosis sigue siendo una enfermedad de gran relevancia a nivel mundial, siendo la novena causa de muerte y la primera entre las enfermedades infecciosas. La OMS ha propuesto una hoja de ruta para la erradicación de esta enfermedad, la Estrategia Fin TBC 2035. [...]
Abstract: Tuberculosis remains a highly relevant disease worldwide, being the ninth cause of death and the first among infectious diseases. The WHO has proposed a route for the eradication of this disease, the TBC 2035 End Strategy. [...]

2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]  
2018-12-07
10:06
45 p, 1.6 MB Rewiring the heart. Might endogenous nanocarriers be the ultimate tool to achieve in vivo cardiac reprogramming? / López Martínez, Helena ; Bayés Genís, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Electronic pacemakers constitute the state-of-the-art treatment for cardiac rhythm disturbances which slow down its rate (bradyarrhythmias). Nonetheless, their implantation and/or presence often poses significant risks for the patient. [...]
Els marcapassos electrònics constitueixen el millor tractament disponible per a les anomalies del ritme cardíac que en suposen l'enlentiment (bradiarítmies). No obstant, la seva implantació i/o presència freqüentment suposa riscs significatius per al pacient. [...]
Los marcapasos electrónicos constituyen el mejor tratamiento disponible para las anomalías del ritmo cardíaco que conllevan su enlentecimiento (bradiarritmias). Sin embargo, su implantación y/o presencia con frecuencia su-pone riesgos significativos para el paciente. [...]

2018
Graduat o Graduada en Medicina [1192]