Treballs d'arqueologia
Treballs d'Arqueologia (ISSN 1134-9263) és una publicació periòdica anual que edita el Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) i que recull les línies de recerca del centre. El contingut de cada volum és monogràfic amb aportacions d'investigadores i d'investigadors nacionals i internacionals especialistes en els temes als quals es dedica cada número de la revista.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-12-30
04:46
2 p, 51.2 KB Presentació. ArqueoPyrenae 2, un espai de reflexió amb futur / Morera Camprubí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oller Guzmán, Joan 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
2020 - 10.5565/rev/tda.125
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 5-6 (Articles)  
2020-12-30
04:46
32 p, 4.6 MB Autour du Mur (dit) d'Hannibal : appréhender un "dispositif militaire" du premier siècle av. J.-C. dans les Alpes poenines (Valais, Suisse et Vallée d'Aoste, Italie) / Andenmatten, Romain (Groupe scientifique RAMHA)
Des sites occupés par des militaires romains durant la seconde moitié du premier siècle avant J. -C. ont été mis en évidence entre 2300 et 3100 m d'altitude dans les Alpes poenines. Après une introduction au programme de recherche sur ces positions, un catalogue présente les résultats des investigations sur les sites valaisans. [...]
Sites occupied by Roman soldiers during the second half of first century BC have been found between 2300 and 3100 m altitude in the Poenine Alps. After an introduction to the research program on these positions, a catalog presents the results of the investigations on the Valais sites. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.124
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 133-164 (Articles)  
2020-12-30
04:46
6 p, 223.7 KB Regard sur le premier territoire gaulois traversé par Hannibal au nord des Pyrénées : axes de passages et occupation humaine en Roussillon / Roudier, Etienne (Acter-Archéologie) ; Dunyach, Ingrid (Université de Perpignan)
Le passage d'Hannibal en 218 av. J. -C. à travers les Pyrénées, soulève encore aujourd'hui beaucoup plus d'interrogations que de certitudes. Si l'on connait par Tite Live (Histoire Romaine, 21, 23, 24) son lieu d'arrivée, à proximité de la cité d'Illibéris (Elne), on ignore le trajet emprunté pour y parvenir. [...]
El pas d'Anníbal el 218 aC a través dels Pirineus encara planteja moltes més preguntes que certeses. Si bé gràcies a Titus Livi (Història Romana, 21, 23, 24) coneixem el lloc d'arribada a prop de la ciutat d'Illibéris (Elna), desconeixem la ruta que va prendre per arribar allí. [...]
Hannibal's passage in 218 BC through the Pyrenees, still raises many more questions than certainties. We know from Livy (21, 23, 24) his place of arrival, near the city of Illibéris (Elne), but we do not know the route taken to get there. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.123
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 127-132 (Articles)  
2020-12-30
04:46
26 p, 1.9 MB Aplicació de l'anàlisi de camins de mínim cost (LCP) pel cas del pas de l'exèrcit d'Anníbal Barca durant l'etapa catalana-Pirenaica / Muñoz Fernández, Aina
Els Pirineus van ser la primera barrera orogràfica que Anníbal Barca i el seu contingent militar van haver de superar. Tot i haver-hi més d'un centenar d'investigacions sobre la ruta del general púnic de Cartago Nova a Roma, el seu pas pel territori català i els Pirineus resulta ser quasi un apèndix d'aquestes recerques. [...]
The Pyrenees were first barrier Hannibal Barca and his military contingent had to overcome. Despite having more than a hundred studies on the route of the Punic general from Cartago Nova to Rome, the pass through the Catalan territory and the Pyrenees was almost an appendix of that researches. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.122
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 185-209 (Articles)  
2020-12-30
04:46
22 p, 1.5 MB El Solsonès en època d'Anníbal : el poblament ibèric a la zona durant el segle III aC (300-180 aC) / Asensio Vilaró, David (Universitat de Barcelona) ; Cardona Colell, Ramon (Centre d'Estudis Lacetans) ; Morer de Llorens, Jordi (Universitat de Barcelona) ; Gil Limón, Borja (Centre d'Estudis Lacetans) ; Bonvehí Sànchez, Laro (Centre d'Estudis Lacetans) ; Cantero Rodríguez, Francisco J. (Centre d'Estudis Lacetans) ; Pou Vallès, Josep (Ajuntament de Calafell / Centre d'Estudis Lacetans)
En els darrers 25 anys el Centre d'Estudis Lacetans està desenvolupant un projecte de recerca programada sobre l'estructura del poblament ibèric a la comarca del Solsonès. Això ha permès caracteritzar la seva evolució des de la primera edat del ferro fins al període ibèric tardà. [...]
For the last 25 years, the Centre d'Estudis Lacetans has been developing a research project on the structure of the Iberian population in the Solsonès region. This has allowed to characterize its evolution from the first Iron Age to the late Iberian period. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.121
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 63-83 (Articles)  
2020-12-30
04:46
34 p, 237.7 KB El Pirineu Oriental en el marc de la Segona Guerra Púnica (218-202 a.n.e.) : una nova perspectiva / Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els treballs arqueològics desenvolupats en els darrers anys al nord-est peninsular han permès documentar alguns esdeveniments històrics vinculats a la segona Guerra Púnica. També a l'àrea pirinenca, i en especial a la comarca de la Cerdanya, hi ha indicis d'aquest conflicte, el que permet vincular aquestes noves dades a les informacions aportades pels historiadors antics com Polibi i Titus Livi. [...]
Archaeological works carried out in recent years in the north-eastern part of the Iberian Peninsula have identified some historical events connected with the Second Punic War. There are also some indicators of this conflict in the Pyrenean area, especially in the Cerdanya region, which allows to link this new information to the data provided by ancient historians such as Polybius and Livy. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.120
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 7-40 (Articles)  
2020-12-30
04:46
22 p, 1.9 MB Els Ausetans a la 2a Guerra Púnica : el paper de les terres del curs mitjà del riu Ter en el conflicte / Rocafiguera Espona, Montserrat de (Fundació l'Esquerda)
El paper dels Ausetans a la 2a Guerra Púnica havia estat sempre acceptat i corroborat per les fonts i l'arqueologia. Ara bé, la cita de Livi "Ausetanos prope Hiberum", ha portat a suposar l'existència d'uns altres ausetans a l'Ebre i a fer-los protagonistes dels fets atribuïts pels clàssics. [...]
The role of Ausetani in the 2nd Punic War had been traditionally accepted and verified by classical texts and archaeology. Nevertheless, the Livy's quote "Ausetanos prope Hiberum" has led some researchers to assume there were other Ausetani around the river Ebro and to make them the actors of the very important facts that occurred in this time in the north-east of Iberia. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.119
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 85-106 (Articles)  
2020-12-30
04:46
18 p, 1.7 MB La conservació-restauració del Castellot de Bolvir : la interdisciplinarietat de l'arqueologia / Eguiluz Maestro, Delia (Arqueòlegs.cat) ; Morell Hom, Alba (Arqueòlegs.cat)
El treball interdisciplinar és, avui en dia, un element plenament integrat dins de qualsevol recerca arqueològica. I dins d'aquesta gran disciplina ens trobem amb un dels elements més importants i indispensables com és la conservació-restauració, ja que garanteix tant la preservació de tot el conjunt de béns que ens arriben del passat, com permet el seu estudi i difusió. [...]
Interdisciplinary work is currently a fully integrated element in any archaeological investigation. Within this large discipline, conservation is one of the most important and indispensable specialties. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.116
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 245-261 (Articles)  
2020-12-30
04:46
20 p, 4.5 MB La Cerdanya i els ceretans en el marc de la Segona Guerra Púnica / Morera Camprubí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oller Guzmán, Joan 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els darrers anys, les intervencions arqueològiques dutes a terme a l'àrea de la Cerdanya han identificat diverses evidències que permeten obtenir un major coneixement del poble històric dels ceretans. [...]
In recent years, archeological interventions in the Cerdanya area have identified several evidences that allow a greater knowledge of the historical people of the Cerretanii. In this work we will analyze the evidence that link these Cerretanii with the events that took place during the Second Punic War and with their consequences, mainly through the data obtained in the sites of Castellot de Bolvir and Tossal de Baltarga in Bellver de Cerdanya.

2020 - 10.5565/rev/tda.114
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 107-126 (Articles)  
2020-12-30
04:46
20 p, 2.8 MB Acerca de la destrucción de Giribaile / Gutiérrez Soler, Luis María (Universidad de Jaén) ; Manchón Gómez, Raúl (Universidad de Jaén) ; Pérez Alba, Francisco (Universidad de Jaén)
El presente artículo contrapone la arqueología científica actual del proyecto Giribaile con la arqueología filológica decimonónica. La confrontación entre cultura material e interpretación interesada de las fuentes escritas toma como escenario de fondo la localización de ciudades reales o inventadas como Orongis, Baecula, Silpia o Helinga. [...]
This article confronts the current scientific archeology of the Giribaile project with nineteenth- century archeology. The confrontation between material culture and interested interpretation of written sources takes as a background scenario the location of real or invented cities such as Orongis, Baecula, Silpia or Helinga. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.113
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 165-184 (Articles)