Àrea d'Atenció a les Persones

La realitat social dels pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona és cada vegada més diversa i les necessitats que afronten les persones són també més complexes. Això fa necessari, especialment en un moment de crisi, diversificar i enfortir les eines per fer possible que tothom, independentment de la seva situació personal i del seu lloc de residència, pugui viure amb la major plenitud possible i en condicions d'igualtat, llibertat i respecte.

Des de l'Àrea d'Atenció a les Persones es volen garantir uns majors benestar, qualitat de vida i cohesió social, afavorint els serveis a les persones en tot el seu cicle vital. Amb aquesta finalitat, la prioritat essencial és l'assistència als ajuntaments i la millora constant dels serveis a través d'un suport econòmic, tècnic, tecnològic i formatiu. Una feina que es fa promovent el treball en xarxa entre municipis, el saber fer dels professionals i la difusió de les bones pràctiques, per  tal de compartir objectius i de crear més benestar que arribi a tot el territori. Tot això es fa sumant esforços, informació i recursos humans, tècnics i materials, compartint coneixements i evitant duplicitats d'estructures per augmentar el seu rendiment.

L'Àrea d'Atenció a les Persones compta amb tres àmbits: Igualtat i Ciutadania, Benestar Social i Salut Pública i Consum.

 

Àmbit de Benestar Social

Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social volem donar suport als serveis socials municipals, contribuint a la seva millora i modernització d'acord amb la Llei estatal de promoció de l'autonomia personal i la Llei catalana de serveis socials. Per això, des de la Gerència s'impulsen programes en el marc de quatre de les accions estratègiques pel present Pla de Mandat:

  • Serveis socials municipals.
  • Autonomia personal i atenció a la  dependència.
  • Infants, joves i famílies.
  • Inclusió social i lluita contra la pobresa.

Els principals programes que desenvolupem tenen com a finalitat:

  • Donar suport a la planificació, la gestió i els sistemes d'informació, i també oferir accions formatives als professionals i càrrecs electes dels serveis socials.
  • Promoure l'envelliment actiu.
  • Desenvolupar els serveis socials d'atenció domiciliària, facilitar l'atenció a la dependència i el suport a les persones cuidadores no professionals.
  • Prevenir les situacions de risc i millorar la qualitat de vida de la infància i adolescència.
  • Lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social.

Aquest conjunt de programes es desenvolupen mitjançant un total de 36 productes de suport econòmic, tècnic, tecnològic i formatiu, que s'ofereixen en el catàleg del pla de concertació de la Diputació de Barcelona.