Antropologia molecular i de poblacions Biologia de la reproducció Biologia molecular de plantes Enzimologia
Ecosistemes marins i avaluació d'impate antropogènic Immunologia cel·lular Osteobiografia G. R. Palinològica i de modelització cartogràfica biogeoclimàtica

 

Grup d'Antropologia Molecular i de Poblacions

dirigit per M. Pilar Aluja París

del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia

Components de l’equip

Ramon Maria Nogués Carulla, Paolo Francalacci, Cristina Pereira Santos, Rafael Montiel Duarte, Joan Montserrat Villar, Jordi Cantons Palmitjavila, Luis Fernández Álvarez, Carmina Brugera Casamada, Roser Pratdesaba Moreno, Estella Ciria Barraza
 

Línies de recerca

El grup de recerca que es presenta es va constituir cap el 1980 investigant en anàlisis polimòrfiques en el camp de la Immunohematologia, aplicades a l’estudi de les poblacions humanes. D’aleshores ençà, per endegar la seva recerca, el grup ha gaudit de subvencions tant de la Generalitat de Catalunya com de Ministerio. D’altra banda, es tracta d’un grup de recerca consolidat, sotmès únicament a canvis puntuals exigits per la temàtica de cadascun dels projectes. Els membres del grup investigador estan adscrits a l’Àrea de Coneixement de l’Antropologia Física (també anomenada Antropologia Biològica), si bé sovint hi col•laboren professionals de la Salut.

Els objectius de recerca es basen en l’interès que per si mateix constitueix l’estudi de la variabilitat humana, tant en el camp de la Biomedicina com de l’Antropologia Forense, però també de la Investigació Bàsica. En aquest sentit, en desenvolupen fonamemntalment estudis sobre el polimorfisme existent en l’ADNmt -fent una especial incidencia en la heteroplasmia mitocondrial-, cromosoma Y, STRs autosòmics i antígens sanguinis. Un altre dels seus objectius es la col.laboració amb el dia a dia de la realitat social del país; en aquest sentit es col•labora amb el Cos dels Mossos d’Esquadra
 

Bibliografia seleccionada

-Santos C, Montiel R, Sierra B, Bettencourt C, Fernandez E, Alvarez L, et al. Understanding differences between phylogenetic and pedigree-derived mtDNA mutation rate: A model using families from the Azores Islands (Portugal). Molecular Biology and Evolution 2005 JUN;22(6):1490-1505.

-Ferrer G, Muniz-Diaz E, Aluja MP, Arilla M, Martinez C, Nogues R, et al. Analysis of human platelet antigen systems in a Moroccan Berber population. Transfusion Medicine 2002 FEB;12(1):49-54.

-Giraldo MP, Esteban E, Aluja MP, Nogues RM, Backes-Duro CH, Dugoujon JM, et al. Gm and Km alleles in two Spanish Pyrenean populations (Andorra and Pallars Sobira): a review of Gm variation in the Western Mediterranean basin. Annals of Human Genetics 2001 NOV;65:537-548.

Grup de Biologia de la Reproducció

coordinat per Francesca Vidal

del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

L’ equip està integrat dins del grup: Biologia Cel·lular (2005SGR 00437)

Components de l’equip

Josep Santaló, Joan Blanco, Elena Ibáñez, Ester Anton, Zaida Sarrate, Oscar Molina, Cristina Camprubí, Marta Pladevall, Aïda Casanovas, Nuno Borges, Sheyla González, Lydia Quevedo, Marc Puigcerver, Jonatan Lucas

Línies de recerca
 
1.- Diagnòstic genètic preimplantacional: aplicació clínica i desenvolupament de noves aproximacions diagnòstiques.
2.- L'espermatogènesi humana: regulació i anomalies cromosòmiques. Citogenètica i infertilitat masculina.
3.- Anomalies gèniques i cromosòmiques en espermatozoides d’individus de poblacions de risc.
4.- Epigenètica i tècniques de reproducció assistida.
5.- Derivació de cèl·lules mare embrionàries
6. -Enucleació química i transferència nuclear
7.- Caracterització genètica d’embrions en animals d’interès ramader.

Bibliografia seleccionada

- Egozcue J, Santalo J, Gimenez C, Perez N, Vidal F. Preimplantation genetic diagnosis. Molecular and Cellular Endocrinology 2000 AUG 15;166(1):21-25

-Anton E, Vidal F, Egozcue J, Blanco J. Genetic reproductive risk in inversion carriers. Fertility and Sterility 2006 MAR;85(3):661-666

-Ibañez E, Albertini DF, Overstrom EW. Demecolcine-induced oocyte enucleation for somatic cell cloning: Coordination between cell-cycle egress, kinetics of cortical cytoskeletal interactions, and second polar body extrusion. Biology of Reproduction 2003 APR;68(4):1249-1258

Grup de Biologia Molecular de Plantes

dirigit per M. Carmen Martínez Gómez

del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Components de l’equip

M. Carme Espunya i Prat, Jordi Moreno Romero, Maria del Mar Marquès i Bueno

Línies de recerca

  1. Estudio del control del ciclo celular en plantas superiores y su relación con el estado redox celular
  2. Aplicaciones de plantas transgénicas en fitoremediación y en las respuestas de defensa frente a patógenos.

Bibliografia seleccionada

-Espunya MC, Combettes B, Dot J, Chaubet-Gigot N, Martinez MC. Cell-cycle modulation of CK2 activity in tobacco BY-2 cells. Plant Journal 1999 SEP;19(6):655-666

-Espunya MC, Diaz M, Moreno-Romero J, Martinez MC. Modification of dehydrogenase alters glutathione homeostasis and root development. Plant Cell and Environment 2006 MAY;29(5):1002-1011

 

Grup d'Enzimologia

dirigit per M. Victoria Nogués

del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Components de l’equip

Claudi Cuchillo Foix, Ester Boix Borràs, Mohammed Moussaoui, Susanna Navarro Cantero, Marc Torrent Burgàs, Daniel Sánchez Centellas

Línies de recerca

El grup centra la recerca en el coneixement de les proteïnes amb activitat ribonucleasa, portant a terme estudis d'estructura, funció, activitat catalítica, mecanisme i funcions biològiques específiques, especialment de citotoxicitat

Bibliografia seleccionada

-Moussaoui M, Cuchillo CM, Nogues MV. A phosphate-binding subsite in bovine pancreatic ribonuclease A can be converted into a very efficient catalytic site. Protein Science 2007 JAN;16(1):99-109

-Nikolovski Z, Buzon V, Ribo M, Moussaoui M, Vilanova M, Cuchillo CM, et al. Thermal unfolding of eosinophil cationic protein. Protein Science 2006 DEC;15(12):2816-2827

-Torrent M, Cuyas E, Carreras E, Navarro S, Lopez O, de la Maza A, et al. Topography studies on the membrane interaction mechanism of the eosinophil cationic protein. Biochemistry (N.Y.) 2007 JAN 23;46(3):720-733.

Ecosistemes marins i avaluació d'impacte antropogènic

dirigit per Maite Carrasson López de Letona

del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia

Components de l’equip

Sílvia Crespo Giménez, Francesc Padrós Bover, Francisco Esteban Montero Royo, Roger Traveset Civit, Montserrat Cuadrado Lafoz, Marta Carreras Aubets

Línies de recerca

- Determinació de quins són els marcadors biòtics més adients per realitzar una valoració de la condició ecològica de l’ecosistema litoral català.

- Anàlisi de la fauna de metazous paràsits i dels canvis histològics (en relació a l’aparició de neoplàsies i variacions en els CMM, entre d’altres) en espècies litorals de teleostis salvatges de diferents punts de la costa catalana.

- Cerca d’una possible relació de les poblacions parasitàries, l’abundància de CMM i de neoplàsies amb la major o menor degradació del medi, per a un ús potencial d’aquests paràmetres com a indicadors biològics de condicions mediambientals negatives.

- Cerca de possibles paràmetres biològics (en relació a l’alimentació i altres paràmetres) que puguin estar relacionats amb contaminació o altres alteracions del medi natural.

- Efectes de la degradació ambiental en les interaccions biòtiques i a nivell de comunitat.

Bibliografia seleccionada

-Carrasson M, Cartes JE. Trophic relationships in a Mediterranean deep-sea fish community: partition of food resources, dietary overlap and connections within the benthic boundary layer. Marine Ecology-Progress Series 2002;241:41-55.

-Carrasson M, Grau A, Dopazo LR, Crespo S. A histological, histochemical and ultrastructural study of the digestive tract of Dentex dentex (Pisces, Sparidae). Histology and Histopathology 2006 JUN;21(4-6):579-593.

-Cartes JE, Carrasson M. Influence of trophic variables on the depth-range distributions and zonation rates of deep-sea megafauna: the case of the Western Mediterranean assemblages. Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers 2004 FEB;51(2):263-279.

Grup de Recerca en Immunologia Cel·lular

dirigit per Dolores Jaraquemada

del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Components del grup

Mercè Marti Ripoll, Iñaki Álvarez Pérez, Manuela Costa Garcia, Laia Muixí Ponsà, Eva Codina Busquets, Cristina Xufrè Ballesteros, Javier Collado, Carol Guitart

Línies de recerca

Anàlisi dels repertoris de pèptids associats a molècules d'MHC de classe II en cèl.lules epitelials en situacions d'autoimmunitat i en el l'inducció de tolerància central en el timus. Estudi de la resposta autoimmunitària de cèl.lules T. Estudi fenotípic i funcional de les cèl.lules T reguladores naturals en autoimmunitat.

Bibliografia seleccionada

Analysis of the HLA class I associated peptide repertoire in a hepatocellular 
carcinoma cell line reveals tumor-specific peptides as putative targets for 
immunotherapy
Iñaki Alvarez, Montserrat Carrascal, Francesc Canals, Laia Muixí, Joaquín Abián, 
Dolores Jaraquemada
Proteomics. Clinical Applications, 2007, 1: 286-298.

Ex-vivo Analysis of HLA Class II Natural Ligands in Autoimmune Thyroid
Laia Muixi, Montserrat Carrascal, Iñaki Alvarez, Xavier Daura, Ma Pilar Armengol, 
Clemencia Pinilla, Joaquín Abian, Ricardo Pujol-Borrell, Dolores Jaraquemada.
Journal of Immunology, 2007. In press.


 

Grup de Recerca en Osteobiografia

dirigit per Assumpció Malgosa

del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia

Components del grup

Assumpció Malgosa, Xavier Jordana, Albert Isidro, Eduvigis Solórzano, Carlos García, Thais Fadrique, Susanna Carrascal, Joan Ignasi Galtés, Núria Armentano, Nancy Díaz de Vallbona,  Marc Simón, Andrea Smerling, Alba Nuñez, Josep Líria, Oliver Laguillo, Mercedes González, Daniel Castro

Línies de recerca

El grup de recerca en osteobiografia treballa en la reconstrucció de la vida a partir de restes esquelètiques, principalment de restes antigues, alhora que participa també en projectes de caire forense.

En el primer objectiu, el grup treballa en el que es podria anomenar la antropologia clàssica (estudis morfomètrics i tipològics) ampliant el ventall de la recerca a anàlisis paleopatològiques, de reconstrucció de la dieta, marcadors activitat i anàlisis moleculars, així com estudis tafonòmics per entendre la dinàmica de l’enterrament i el ritual. Aquest estudis es desenvolupant en diferents fases:

1) la feina de camp en la que participem assíduament i amb la que podem controlar moltes de les variables necessàries per l’estudi al laboratori.

2) el treball al laboratori d’antropologia on es realitzen les anàlisis amb base morfomètrica,

3) alhora que el desenvolupament de la feina en un laboratori de genètica molecular especialment preparat per a fer front al repte molt particular de les restes antigues o malmeses que es focalitza de manera especial en maximitzar les possibilitats d’extracció i amplificació de l’ADN i alhora evitar i controlar la contaminació

Respecte a l’àmbit forense, treballem amb les institucions de l’àmbit (IMLC i Mossos d’Esquadra) en temes puntuals d’identificació, tant osteològics com d’ADN, utilitzant els recursos i coneixements generats en l’àmbit de la recerca bàsica en antropologia biològica.
 

Bibliografia seleccionada

 -Galtes I, Rodriguez-Baeza A, Malgosa A. Mechanical morphogenesis: A concept applied to the surface of the radius. Anatomical Record Part A-Discoveries in Molecular Cellular and Evolutionary Biology 2006 JUL;288A(7):794-805.

-Isidro A, Malgosa A, Esteban J, Fernandez PL. Egyptian mummy endoscopic examination. Evaluation of the results. Med.Clin. 2006 OCT 28;127(16):622-625.

-Montiel R, Garcia C, Canadas MP, Isidro A, Guijo JM, Malgosa A. DNA sequences of Mycobacterium leprae recovered from ancient bones. FEMS Microbiol.Lett. 2003 SEP 26;226(2):413-414.

Grup de Recerca Palinològica i de Modelització Cartogràfica Biogeoclimàtica

dirigit per Jordina Belmonte Soler

del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia

Components del grup

Joan Maria Roure Nolla, Ramon Pérez Obiols, Miquel Ninyerola Casals, David Navarro Gibert, Rut Puigdemunt Puig, Elena Gabarra Gironell, Silvia Renom Fernandez, Rebeca Izquierdo Miguel, Mariana Buss Cesar Fontana, Enric Aregall Bargalló, Oriol Baeza Martinez

Línies de recerca

- Interpretació de la distribució vegetació actual

- Petja de la vegetació actual en forma de pol•len i espores de fongs

- Cartografia de la distribució vegetació actual

- Dinàmica atmosfèrica del pol•len i les espores de fongs. Aplicació a tractament i prevenció d'al•lèrgies respiratòries i
malures d'origen fúngic, a previsió de collites i a millora de la qualitat de vida

- Estudi del canvi climàtic i de la historia de la vegetació a la mediterrània i en ambients tropicals a partir del pol•len de sediments quaternaris.

- Bioclimatologia i Sistemes d'Informació Geogràfica, tractament numèric i representació gràfica de possibles escenaris
futurs, aplicació a la vegetació i als nivells de pol•len i d'espores de fongs.

 

Bibliografia seleccionada

-Aerobiología de Aragón / J. Belmonte Soler ... [et al.]. -- [S.l.] : División de Alergia de CBF-LETI, 2001. -- 157 p.

-Polinosis : polen y alergia / editores Antonio Luis Valero Santiago, Álvaro Cadahía García ; coordinadores área médica Álvaro Cadahía García ... [et al.] ; coordinadores área botánica Jordina Belmonte Soler, Joan M. Roure Nolla. -- [Barcelona?] : MRA ediciones: Laboratorios Menarini, DL 2002-2005. -- 2 v.


 

 

març de 2007 - Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries - Exposicions anteriors - Crèdits