Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Doctorats > Accés

Accés


Pots accedir als Doctorats de la UAB des de diverses opcions curriculars:
 Nous Estudis de Doctorat (EEES) 
Programes de Doctorat RD 778/1998

Els estudis oficials de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca i inclouran l’elaboració i presentació de la tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació.

Aquesta formació pot incloure cursos, seminaris o d'altres activitats formatives (RD 1393/2007).

 

Alumnes procedents de Doctorat

Per accedir a un estudi de doctorat  els requisits són els següents:

 1. Cal que es compleixi algun dels següents:

  a. Haver superat el període formatiu previ corresponent (màster oficial)

  b. Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari o d’un altre del mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’EEES.

  c. Estar en possessió d’una titulació d'un país extern a l’EEES sempre que el títol acrediti un nivell equivalent al del títol de màster universitari oficial espanyol.

   
 2. Cada estudi de doctorat fixarà els requisits d’accés específics
   
 3. En tots els casos, el/la sol·licitant caldrà que acrediti que:

  - el títol ha estat atorgat per una universitat espanyola o estrangera que en el país d’origen faculti el doctorand per a l’accés a la fase d’investigació del doctorat.

  - el màster cursat ha estat d'un mínim de 60 crèdits, dels quals 15 crèdits han de ser de recerca, i sempre que hagin completat 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i postgrau. Si no es pogués demostrar haver realitzat un mínim de 15 crèdits ECTS d'iniciació a la recerca, caldrà matricular-se i superar el mòdul de recerca del màster universitari indicat com a període formatiu previ. En aquest cas, l’admissió a l’estudi de doctorat estarà condicionada a la superació d’aquest mòdul.

Procediment General

 1. Cal sol·licitar-ho al departament / institut responsable de l’estudi de doctorat. 
   
 2. La Comissió de l’Estudi farà una valoració de la documentació requerida, li farà presentar un esbós del futur projecte de tesi i ho elevarà a la seva aprovació.
   
 3. Un cop acceptat per la Comissió de l’Estudi, aquesta haurà d’enviar a l’Escola de Postgrau:

  - l'imprès de la sol·licitud que inclou la proposta d'admissió signada pel coordinador dels estudis i el director de la tesi del/de la sol:licitant. En aquesta s'hi haurà de fer constar si l'alumne/a haurà de realitzar crèdits com a complements de formació.

  - la documentació que ha presentat l'interessat/da (còpia de les titulacions obtingudes per l'alumne/a, certificats acadèmics de les titulacions, còpia del DNI/passaport).
   
 4. L’Escola de Postgrau farà la revisió de la documentació i la resolució que signarà la Rectora. Aquesta resolució serà notificada al/a la sol·licitant  pel Delegat de la Rectora per a l'Escola de Postgrau i s’enviarà a l’interessat/da per correu postal. També es comunica al departament/institut responsable de l’estudi de doctorat.
   
 5. La persona interessada, un cop admesa, haurà de formalitzar els tràmits següents:

  1r) La matrícula als estudis en el termini d’un mes a l’Escola de Postgrau. Per conèixer aquest tràmit cal anar a l’apartat de matrícula.

  2n) Un cop hagis estat admès, cal que inscriguis la tesi en el termini màxim de quatre mesos a partir de la data d’admissió. En cas de no fer-ho, l’admissió als estudis de Doctorat quedarà sense efecte. Si l'admissió es fa a partir del mes gener del curs acadèmic, el termini màxim per inscriure la tesi es redueix a un mes.
Sol·licitud i proposta d'admissió al Doctorat RD 1393/2007 (msword MB)
Legalització de documents estrangers (Castellà) (pdf: 0,03 MB)
Llistat de traductors oficials (castellà)
 

 

 

L'Escola de Postgrau de la UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats