Inici > Permanència > Règim de 1992

Resum de la normativa de permanència dels estudiants de la UAB. 1992

 

(Alumnes que hagin accedit a la UAB abans del curs 2004-2005)

Alumnes de segon curs i següents


Límit de matriculació
Els estudiants que tinguin assignatures pendents de semestres anteriors, el nombre màxim de crèdits de que es podran matricular serà el que resulti d’aplicar la fórmula següent:

(Càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos)  + 20% = N

L’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures troncals i obligatòries no superades.


Convocatòries per assignatura


Els alumnes disposen, com a màxim, de 6 convocatòries per superar cada assignatura.

Els alumnes que tinguin 5 convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar examinar-se en la sisena convocatòria davant d’un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o director.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la sisena convocatòria podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Consell Social, la concessió d’una convocatòria de gràcia sempre i quan tingui aprovat, com a mínim, el 50% de les assignatures troncals i obligatòries de la titulació.

Anul·lació de matrícula i convocatòries

L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació. S’haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu. La concessió o denegació correspon als degans o directors i es pot recórrer davant el rector.

Pel que fa a la permanència, l’anul·lació de matrícula té la mateixa consideració que si l’alumne no s’hagués matriculat.

L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona automàticament si l’alumne no es presenta als exàmens. Per tant, el no presentat no farà córrer convocatòria.