Es Migjorn : avançant cap a les renovables : discussió de la capacitat d'autosuficiència en energia elèctrica
Motor de Canvi (Grup de recerca)
Anducas, Albert
Aliaguilla, Martí
Rieradevall, Joan , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
Hierro Gutiérrez, Almudena , tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Duch Cortinas, Jordi , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Fecha: 2015
Descripción: 177 pag.
Resumen: The current demand for electricity is satisfied in Menorca 95. 4% by non-renewable technologies. That means CO2 emissions of 368 740 tonnes. This has serious impacts on the environment by changing the energy system in the long term indispensable. Menorca has great potential for generating solar photovoltaic and wind. However, only the 4. 6% of the energy consumed is produced from renewable basis. That is why from Motor de canvi has decided to conduct a feasibility study to meet the demand for electricity by these renewable energies in the municipality of Es Migjorn. This town has been chosen because it is a system of medium-sized study comprising a major tourist subsystem, industrial subsystem and subsystem population. The data used for calculations in this study are drawn from official sources and surveys and interviews during fieldwork. We have studied the dynamics of energy demand throughout the year, as it is important to analyse the feasibility of a self-sufficient system, and there has been a large increase in consumption during the months of tourist season. Wind and solar photovoltaic technologies have been assessed analysing the dynamics of intra-annual generation. The methodology used for the study of photovoltaic technology is based on the use of PVGIS, an application of the Joint Research Centre of the EU from which the required power (9. 200kWp) is calculated to supply the municipality based on the distribution of monthly consumption. The methodology used in the study of wind energy is based on the calculation of the required power from the demand data of July because it is the month with more consumption, and the estimated number of hours of operation. The technology with dynamic generation more similar to the function of the demand of the municipality is solar energy. So from a model chosen, Atersa A-300P 300W, we calculated the number of solar modules required to supply the power calculated, 30,667 modules. With a trigonometric model we calculated the necessary distance between the solar panel for maximum efficiency. Knowing the dimensions of the chosen module and this distance has been calculated the total area that would occupy each solar panel in a photovoltaic installation, 2,58m2. The total area required to be self-sufficient municipality therefore is 79. 121m2. However, this facility would need an additional source of generation to meet the problems of intermittency of production through solar panels. To locate potential renewable energy installations has carried out a cartographic analysis through free software QGIS, identifying and defining the optimal fitness areas overlapping layers for the different renewable energy in land use layer and orthophotomap 2012. It is possible to achieve energy self-sufficiency, but due to the disproportionate consumption associated with tourism, this represents a significant environmental and economic impact. This is why eco-efficiency proposals are made to reduce consumption in the period from April to October and to thereby reduce the size of the photovoltaic system.
Resumen: La demanda d'energia elèctrica actual de Menorca es satisfà en un 95,4% amb tecnologies no renovables cosa que suposa unes emissions de CO2 a l'atmosfera de 368. 740 tones. Aquest fet comporta greus impactes per al medi ambient i fa indispensable el canvi de sistema energètic a llarg termini. Menorca te un gran potencial per a la generació d'energia solar fotovoltaica i eòlica i, tot i això, tan sols un 4,6% de l'energia que es consumeix es produeix de forma renovable. És per això que des de Motor de canvi s'ha decidit fer un estudi de viabilitat per satisfer la demanda d'energia elèctrica mitjançant aquestes energies renovables en el municipi d'Es migjorn. S'ha escollit aquest municipi perquè és un sistema d'estudi de mida mitjana que compren un subsistema turístic molt important, un subsistema industrial i el subsistema població. Les dades emprades per a fer càlculs en aquest estudi s'han extret de fonts oficials i d'enquestes i entrevistes realitzades durant el treball de camp. S'ha estudiat la dinàmica de la demanda energètica al llarg de l'any, ja que és important per analitzar la viabilitat d'un sistema autosuficient, i s'ha observat un gran augment del consum durant els mesos de temporada turística. S'han avaluat les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica analitzant-ne la dinàmica de generació intraanual. La metodologia emprada per l'estudi de la tecnologia fotovoltaica es basa en l'ús de PVgis, una aplicació del Joint Reseach Centre de la UE a partir de la qual es calcula la potència necessària (9. 200kWp) per abastir el municipi en base a la distribució mensual del consum. La metodologia emprada en l'estudi de l'energia eòlica es basa en el càlcul de la potència necessària a partir de les dades de demanda del juliol, ja que és el mes amb més consum, i el nombre d'hores de funcionament estimades. La tecnologia amb una dinàmica de generació més semblant a la funció de la demanda del municipi és l'energia solar. Així doncs a partir d'un model escollit, Atersa A-300P 300W, s'ha calculat el nombre de mòduls solars necessaris per abastir la potència calculada, 30. 667 mòduls. A partir d'un model trigonomètric s'ha calculat la distància necessària entre les plaques per a obtenir la màxima eficiència. Coneixent les dimensions del mòdul escollit i aquesta distància s'ha calculat la superfície total que ocuparia cada placa en una instal·lació fotovoltaica, 2,58m2. La superfície total necessària per a autoabastir el municipi, per tant, és de 79. 121m2. Tot i això, aquesta instal·lació necessitaria una font de generació complementària per donar resposta als problemes d'intermitència de la producció mitjançant plaques solars. Per ubicar les possibles instal·lacions renovables s'ha dut a terme un anàlisi cartogràfic mitjançant el software lliure QGIS, identificant i delimitant les zones òptimes sobreposant capes d'aptitud per a les diferents energies renovables a la capa d'usos del sol i a l'ortofotomapa del 2012. És possible doncs assolir l'autosuficiència energètica, però, a causa del consum desproporcionat associat al turisme, això representa un impacte ambiental i econòmic significatiu. És per això que es realitzen propostes d'eco-eficiència per tal de reduir el consum en el període abril-octubre i poder reduir, així, la mida de les instal·lacions fotovoltaiques.
Resumen: La demanda de energía eléctrica actual de Menorca se satisface en un 95,4% mediante tecnologías no renovables. Eso supone unas emisiones de CO2 de 368. 740 toneladas. Este hecho conlleva graves impactos para el medio ambiente haciendo indispensable el cambio de sistema energético a largo plazo. Menorca tiene un gran potencial para la generación de energía solar fotovoltaica y eólica y, sin embargo, tan solo un 4,6% de la energía que se consume se produce de forma renovable. Es por ello que desde Motor de canvi se ha decidido realizar un estudio de viabilidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica mediante estas energías renovables en el municipio de Es Migjorn. Se ha elegido este municipio porque es un sistema de estudio de tamaño medio que comprende un subsistema turístico muy importante, un subsistema industrial y el subsistema población. Los datos utilizados para realizar cálculos en este estudio se han extraído de fuentes oficiales y de encuestas y entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. Se ha estudiado la dinámica de la demanda energética a lo largo del año, ya que es importante para analizar la viabilidad de un sistema autosuficiente, y se ha observado un gran aumento del consumo durante los meses de temporada turística. Se han evaluado las tecnologías eólica y solar fotovoltaica analizando la dinámica de generación intraanual. La metodología utilizada para el estudio de la tecnología fotovoltaica se basa en el uso de PVgis, una aplicación del Joint Research Centre de la UE a partir de la cual se calcula la potencia necesaria (9. 200kWp) para abastecer el municipio en base a la distribución mensual del consumo. La metodología utilizada en el estudio de la energía eólica se basa en el cálculo de la potencia necesaria a partir de los datos de demanda de julio, ya que es el mes con más consumo, y el número de horas de funcionamiento estimadas. La tecnología con una dinámica de generación más parecida a la función de la demanda del municipio es la energía solar. Así pues a partir de un modelo escogido, Atersa A-300P 300W, se ha calculado el número de módulos solares necesarios para abastecer la potencia calculada, 30. 667 módulos. A partir de un modelo trigonométrico se ha calculado la distancia necesaria entre las placas para obtener la máxima eficiencia. Conociendo las dimensiones del módulo escogido y esta distancia se ha calculado la superficie total que ocuparía cada placa en una instalación fotovoltaica, 2,58m2. La superficie total necesaria para autoabastecerse el municipio, por tanto, es de 79. 121m2. Sin embargo, esta instalación necesitaría una fuente de generación complementaria para dar respuesta a los problemas de intermitencia de la producción mediante placas solares. Para ubicar las posibles instalaciones renovables se ha llevado a cabo un análisis cartográfico mediante el software libre QGIS, identificando y delimitando las zonas óptimas sobreponiendo capas de aptitud para las diferentes energías renovables en la capa de usos del suelo y al ortofotomapa de 2012. Es posible alcanzar la autosuficiencia energética, pero, debido al consumo desproporcionado asociado al turismo, esto representa un impacto ambiental y económico significativo. Es por ello que se realizan propuestas de eco-eficiencia para reducir el consumo en el período abril-octubre y poder reducir, así, el tamaño de las instalaciones fotovoltaicas.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Lengua: Català.
Titulación: Ciències Ambientals [2501915]
Plan de estudios: Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
Documento: bachelorThesis ; Text
Materia: Energia elèctrica ; Consum energètic ; Energies renovables ; Autosuficiència energètica ; Instal·lacions fotovoltaiques ; MenorcaMemòria
177 p, 6.6 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de Fin de Grado > Facultat de Ciencias. TFG

 Registro creado el 2016-03-09, última modificación el 2019-07-20   Favorit i Compartir