The Agency of migrant associations : analysing the variation of migrant influence across transnational processes
Acebillo-Baqué, Míriam
Østergaard-Nielsen, Eva, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Descripció: 1 recurs en línia (317 pàgines)
Resum: Les persones migrants i les organitzacions de migrants són actors cívics i polítics de creixent interès en els fòrums de ciències socials, així com en entorns governamentals i de la societat civil. Malgrat això, a nivell acadèmic, encara suposa un desafiament teòric i empíric com abordar una anàlisi de les jerarquies de poder en què estan integrats els migrants. En particular, aquest és el cas quan es considera l'agència col·lectiva migrant des de perspectives transnacionals. L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a aquests debats tot comprenent fins a quin punt les organitzacions d'un mateix grup de migrants tenen diferents nivells d'agència quan actuen translocalment. La tesi mostra que les tendències a pensar en l'agència (cívica i política) com a funció del lloc i de les estructures polítiques poden ignorar altres dimensions internes que afecten als col·lectius migrants. Les principals preguntes que aborda aquesta investigació són: Quins factors institucionals i actius de migrants sustenten l'agència d'associacions de migrants? Com canvia l'agència de les associacions de migrants en els processos transnacionals? L'agència d'associacions de migrants s'operacionalitza en dues dimensions: a) presència: legitimitat i visibilitat de les associacions de migrants; i b) pes: capacitat d'influir en la governança dels afers cívics i polítics. La investigació adapta marcs de poder d'estudis de desenvolupament a l'anàlisi de l'agència d'associacions de migrants per estudiar les relacions entre estructura-agència que els afecten. Per tant, tot i que el compromís transnacional dels migrants ja ha estat estudiat considerat en estudis sobre política transnacional, aquesta tesi vol contribuir a la comprensió de l'agència dels migrants a partir de conceptes de poder i d'agència treballats en estudis de desenvolupament. Sostinc que l'agència d'associacions de migrants és conseqüència dels actius de les associacions de migrants i de les institucions (formals i informals) que afecten aquestes associacions en els processos de codesenvolupament. Per respondre a les preguntes principals, es prenen processos de codesenvolupament que vinculen a les associacions de migrants senegalesos i les localitats a Catalunya i Senegal (a Kolda i Dakar). La investigació se centra en aquest cas extrem per cercar variacions regionals en l'entorn polític i diferències dins de la comunitat senegalesa, per tal de veure com aquests factors es relacionen amb l'agència de les associacions de migrants. D'acord amb aquest disseny, tres arguments principals guien la investigació. En primer lloc, sostinc que els entorns de polítiques afecten la forma en què l'agència d'associacions de migrants canvia en les localitats dins de la mateixa regió i de manera translocal. Diferents troballes donen suport a aquest argument. En relació a les localitats de residència, els resultats suggereixen que encara que el codesenvolupament pot ser una estratègia per superar contextos locals més tendents a l'exclusió respecte al compromís cívic migrant, la política no necessàriament du a una major visibilitat de les associacions de migrants en comparació amb els contextos locals que són, en general, més inclusius. En el context del país d'origen, es troba que, en coherència amb enfocaments que mostren els problemes en la penetració de l'estat senegalès al nivell local, el transnacionalisme local pot quedar desapercebut en observar dinàmiques a nivell regional i municipal. A més, les troballes mostren percepcions contrastades pel que fa a la legitimitat de les associacions de migrants a les localitats de residència o origen (rural). En general, les associacions de migrants tenen menys presència en Kolda que en altres localitats a nivell municipal. El segon argument és que els actius de les associacions de migrants influeixen en la seva presència en contextos d'origen i residència. L'anàlisi d'actius mostra presència cívica i política de les associacions de migrants a Kolda que romangué invisible en analitzar les institucions formals a nivell municipal i regional. Els resultats donen suport a la importància de factors com ara el nivell d'educació o el gènere per al transnacionalisme migrant. No obstant això, la investigació mostra com altres institucions informals que afecten les societats al Senegal, com els sistemes de lleialtat/noblesa, de caps tradicionals i els sistemes de parentiu, travessen actius i, per tant, també afecten l'agència d'associacions de migrants. El tercer argument de la investigació es basa en una anàlisi de la relació entre els actius i el pes de les associacions de migrants en origen. D'acord amb els resultats, sostinc que encara que els processos de codesenvolupament porten a la presència d'associacions de migrants en origen, no sempre aquests processos desafien desigualtats socials. El marc teòric ajuda a desemmascarar aquestes dinàmiques i obre la possibilitat d'analitzar l'agència d'associacions de migrants en diferents grups i contextos. En proposar una mirada que complementa marcs d'anàlisi sobre l'agència i l'empoderament, amb debats sobre estructura i agència en els estudis de migració, el marc apunta a millorar el diàleg entre aquests camps de coneixement.
Resum: Las personas migrantes y las organizaciones de migrantes son actores cívicos y políticos de creciente interés en los foros de ciencias sociales, así como en entornos gubernamentales y de la sociedad civil. Sin embargo, a nivel académico, todavía supone un desafío teórico y empírico cómo abordar un análisis de las jerarquías de poder en las que están integrados los migrantes. En particular, este es el caso cuando se considera la agencia colectiva migrante desde perspectivas transnacionales. El objetivo de esta tesis es contribuir a estos debates comprendiendo hasta qué punto las organizaciones de un mismo grupo de migrantes tienen diferentes niveles de agencia cuando actúan translocalmente. La tesis muestra que las tendencias a pensar en la agencia (cívica y política) como función del lugar y de las estructuras políticas pueden ignorar otras dimensiones internas que afectan a los colectivos migrantes. Las principales preguntas que aborda esta investigación son: ¿Qué factores institucionales y activos de migrantes sustentan la agencia de asociaciones de migrantes? ¿Cómo cambia la agencia de las asociaciones de migrantes en los procesos transnacionales? La agencia de asociaciones de migrantes se operacionaliza en dos dimensiones: a) presencia: legitimidad y visibilidad de las asociaciones de migrantes; y b) peso: capacidad de influir en la gobernanza de los asuntos cívicos y políticos. La investigación adapta marcos de poder de estudios de desarrollo al análisis de la agencia de asociaciones de migrantes para estudiar las relaciones entre estructura-agencia que les afectan. Por lo tanto, aunque el compromiso transnacional de los migrantes ya ha sido estudiado considerado en estudios sobre política transnacional, esta tesis busca contribuir a la comprensión de la agencia de los migrantes a partir de conceptos de poder y de agencia trabajados en estudios de desarrollo. Sostengo que la agencia de asociaciones de migrantes es consecuencia de los activos de las asociaciones de migrantes y de las instituciones (formales e informales) que afectan a estas asociaciones en los procesos de codesarrollo. Para responder a las preguntas principales, se toman procesos de codesarrollo que vinculan a las asociaciones de migrantes senegaleses y las localidades en Cataluña y Senegal (en Kolda y Dakar). La investigación se centra en este caso extremo para revelar variaciones regionales en el entorno político y diferencias dentro de la comunidad senegalesa, a fin de ver cómo estos factores se relacionan con la agencia de las asociaciones de migrantes. De acuerdo con este diseño, tres argumentos principales guían la investigación. En primer lugar, sostengo que los entornos de políticas afectan la forma en que la agencia de asociaciones de migrantes cambia en las localidades dentro de la misma región y de manera translocal. Diferentes hallazgos apoyan este argumento. En relación a las localidades de residencia, los resultados sugieren que aunque el codesarrollo puede ser una estrategia para superar contextos locales más tendentes a la exclusión con respecto al compromiso cívico migrante, la política no necesariamente lleva a una mayor visibilidad de las asociaciones de migrantes en comparación con los contextos locales que son, en general, más inclusivos. En el contexto del país de origen, se encuentra que, en coherencia con enfoques que muestran los problemas en la penetración del estado senegalés en el nivel local, el transnacionalismo local puede quedar desapercibido al observar dinámicas a nivel regional y municipal. Además, los hallazgos muestran percepciones contrastadas en cuanto a la legitimidad de las asociaciones de migrantes en las localidades de residencia u origen (rural). En general, las asociaciones de migrantes tienen menos presencia en Kolda que en otras localidades a nivel municipal. El segundo argumento es que los activos de las asociaciones de migrantes influyen en su presencia en contextos de origen y residencia. El análisis de activos revela presencia cívica y política de las asociaciones de migrantes en Kolda que permaneció invisible al analizar las instituciones formales a nivel municipal y regional. Los resultados apoyan la importancia de factores como el nivel de educación o el género para el transnacionalismo migrante. Sin embargo, la investigación muestra cómo otras instituciones informales que afectan a las sociedades en Senegal, como los sistemas de lealtad/nobleza, de jefes tradicionales y los sistemas de parentesco, atraviesan activos y, por lo tanto, también afectan la agencia de asociaciones de migrantes. El tercer argumento de la investigación se basa en un análisis de la relación entre los activos y el peso de las asociaciones de migrantes en origen. De acuerdo con los resultados, sostengo que aunque los procesos de codesarrollo llevan a la presencia de asociaciones de migrantes en origen, no siempre estos procesos desafían desigualdades sociales. El marco teórico ayuda a revelar estas dinámicas y abre la posibilidad de analizar la agencia de asociaciones de migrantes en diferentes grupos y contextos. Al proponer una mirada que complementa marcos de análisis sobre la agencia y el empoderamiento, con debates sobre estructura y agencia en los estudios de migración, el marco apunta a mejorar el diálogo entre estos campos de conocimiento.
Resum: Migrants and migrant organisations are civic and political actors of increasing interest in social science and policy forums as well as in governmental and civil society settings. Yet, at the academic level, there is still a theoretical and empirical challenge concerning how to tackle an analysis of the power hierarchies in which migrants are embedded. Indeed, this is particularly the case when considering migrant collective agency within transnational perspectives. The aim of this thesis is to contribute to these debates by analysing to what degree organisations from the same migrant groups have different levels of agency when performing translocally. The thesis shows that tendencies to think about (civic and political) agency as a function of place and policy structures tends to disregard other internal dimensions that affect the collectives. The main questions that this research addresses are: Which institutional factors and migrant assets underpin the agency of migrant associations? How does the agency of migrant associations change across transnational processes? The agency of migrant associations is operationalized as having two dimensions: a) presence: the legitimacy and visibility of migrant associations; and b) weight: the capacity to influence the governance of civic and political affairs. The research adapts power frameworks from development studies to the analysis of migrant agency in order to analyse the relations between structure and agency factors affecting migrants. Thus, while migrant transnational engagement has been looked at in studies of transnational politics, this thesis seeks to contribute to our understanding of the agency of migrants by drawing on concepts of power and agency from development studies. I contend that the agency of migrant associations is an outcome of migrant associations' assets and (formal and informal) institutions affecting these associations in codevelopment processes. To answer these main questions, the research draws upon codevelopment processes linking Senegalese migrant associations and localities in Catalonia and Senegal (in Kolda and Dakar). The research focuses on this extreme case to unpack regional variations in policy environment, and differences within the Senegalese community, in order to see how these factors relate to the agency of migrant associations. In accordance with this design, three main arguments guide the research. First, I argue that policy environments affect how the agency of migrant associations changes across localities within the same region and translocally. Different findings support this argument. Regarding localities in residence, results suggest that even though nurturing codevelopment may be a strategy to overcome more exclusionary local contexts regarding migrant civic engagement, this type of policy approach does not necessarily lead to more visibility of migrant associations. In the context of the country origin, it is found that - consistent with approaches that show awareness of the problems state penetration can have at local levels in Senegal, hometown transnationalism may be 'under the radar' when observing regional and municipal dynamics. Moreover, the findings show contrasting perceptions of the legitimacy of migrant associations in localities of residence or (rural) origin. Overall, migrant associations have less presence in Kolda than in the other localities at the municipal level. The second argument is that the assets of the migrant associations (human, organisational and financial) influence their presence in origin and residence contexts. The analysis of assets uncovers the civic and political presence of migrant associations in Kolda that remained invisible when analysing formal institutions at municipal and regional levels. The findings support the importance of factors such as level of education or gender for migrant transnationalism. However, research shows how the informal institutions affecting societies in Senegal - such as allegiance/nobility systems, chieftaincy and kin systems - traverse assets and consequently affect the agency of migrant associations. The third argument of the research is based on an analysis of the relationship between assets and weight of migrant associations in origin. According to the results, I argue that although codevelopment processes do lead to presence of migrant associations in origin - expressed either through more formal or assets-based mechanisms, at different governance levels including the village - it is rare for them to challenge social inequalities.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques. 2019.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Anglès
Document: Tesi doctoral ; Versió publicada
Matèria: Emigració i immigració ; Aspectes socials ; Aspectes polítics
ISBN: 9788449085505

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/666760


318 p, 2.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2019-07-08, darrera modificació el 2022-05-07   Favorit i Compartir