Tesis doctorals
Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a la UAB o a d'altres universitats si s'han comprat en format digital.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-12-08
05:08
163.9 MB Nanoscale morphology and structure of organic donor-acceptor heterojunctions / Silvestri, Francesco ; Barrena Villas, Esther, dir.
El esfuerzo científico dedicado a la electrónica orgánica en las últimas décadas ha dado lugar a impresionantes avances en este campo. A pesar de estos logros, el gran potencial que los semiconductores orgánicos (OSC) ofrecen está aún lejos de ser explotado en su totalidad. [...]
2021  
2023-12-06
05:21
7.0 MB Fragments d'anticòs com a model d'estudi de l'amiloïdosi de cadena lleugera i com agents terapèutics per a la malaltia d'Alzheimer / Serra Mir, Gabriel ; Villegas Hernández, Sandra, dir.
Els mecanismes de l'amiloidogènesi segueixen sent desconeguts. Les amiloïdosis són malalties incurables que solen acabar amb la vida dels pacients, i engloben un grup heterogeni de proteïnes. Les proteïnes amiloidogèniques agreguen formant dipòsits tant en els compartiments intracel·lulars com en els extracel·lulars, cosa que provoca la mort cel·lular i, posteriorment, el deteriorament dels teixits. [...]
Los mecanismos de la amiloidogénesis siguen siendo desconocidos. Las amiloidosis son enfermedades incurables que suelen acabar con la vida de los pacientes, y engloban a un grupo heterogéneo de proteínas. [...]
Mechanisms of amyloidogenesis remain poorly understood. Amyloidoses are incurable life-threatening diseases, which encompass a heterogeneous group of proteins. Amyloid proteins aggregate as deposits either intracellularly or extracellularly, leading to cell death and subsequently to tissue impairment. [...]

2022  
2023-12-06
05:21
34.0 MB El fenómeno de la pianola en Ecuador (1910 - 1930) Producción, recepción y consumo de la música / Rodríguez Estrada, Diego ; Roquer González, Jordi, 1974-, dir.
Els rotlles de paper perforat per a pianola són objectes sonors de gran valor i interès des del punt de vista històric, patrimonial, sonor i tecnològic. Durant les primeres dècades del segle XX, van ser un mitjà important per a l'expansió i distribució comercial massiva de música a tot el món, és per això que la informació que contenen pot donar-nos importants pautes sobre la recepció i la interpretació de la música d'una època determinant per a la construcció de les identitats musicals actuals. [...]
Los rollos de papel perforado para pianola son objetos sonoros de gran valor e interés desde el punto de vista histórico, patrimonial, sonoro y tecnológico. Durante las primeras décadas del siglo XX, fueron un medio importante para la expansión y distribución comercial masiva de música en todo el mundo, es por esto por lo que la información que contienen puede darnos importantes pautas sobre la recepción e interpretación de la música de una época determinante para la construcción de las identidades musicales actuales. [...]
Pianola rolls represent a material of great value and interest from a historical, cultural, musicological and technological point of view. During the first decades of the twentieth century, they were an important medium for the expansion and massive commercial distribution of music around the world, which means that the information they contain can give us important guidelines not only about the reception and interpretation of music, but also on the construction of musical identities. [...]

2022  
2023-12-06
05:21
4.4 MB El imaginario animal en el Egipto cristiano a partir de los textos coptos / Tárraga Bono, Sandra ; Cervelló Autuori, Josep, dir.
Aquesta tesi doctoral té com a objectiu recopilar les referències simbòliques a animals que apareixen als textos coptes per exposar la influència que el món animal ha exercit sobre la manera de pensar i conceptualitzar el món dels cristians d'Egipte durant l'antiguitat tardana. [...]
La presente tesis doctoral tiene como objetivo recopilar las referencias simbólicas a animales que aparecen en los textos coptos para exponer la influencia que el mundo animal ha ejercido sobre la forma de pensar y conceptualizar el mundo de los cristianos de Egipto durante la Antigüedad Tardía. [...]
The present doctoral thesis aims to compile the symbolic references to animals that appear in Coptic texts in order to expose the influence that the animal world has exerted on the way of thinking and conceptualizing the world of the Christians of Egypt during Late Antiquity. [...]

2022  
2023-12-06
05:21
6.8 MB Efecto de la suplementación con ácido docosahexaenoico (DHA) en pacientes pediátricos con fibrosis quística : Ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo / Ayats Vidal, Roser ; Bosque Garcia, Montserrat, dir. ; Domingo i Pedrol, Joan Carles, dir. ; Blanch Torra, Lluís, dir.
Introducció: En els pacients amb fibrosi quística (FQ) s'ha descrit una alteració al metabolisme dels àcids grassos (AG) caracteritzada per un descens dels nivells d'àcid docosahexaenoic (DHA), associat a un augment de la inflamació basal. [...]
Introducción: En los pacientes con fibrosis quística (FQ) se ha descrito una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos (AG) caracterizada por un descenso de los niveles de ácido docosahexaenoico (DHA), asociado a un aumento de la inflamación basal. [...]
Background: Cystic fibrosis (CF) patients have an alteration in fatty acid (FA) metabolism, characterized by a low docosahexaenoic acid (DHA), associated with an increase in basal inflammation. Supplementing these patients with DHA could have an anti-inflammatory effect for which there is currently not enough evidence to recommend it. [...]

2023  
2023-12-06
05:21
11.5 MB La comunicación emocional en niños y niñas con necesidades complejas de comunicación y sus madres y padres / Rangel Rodríguez, Gabriela Alejandra ; Blanch, Sílvia, dir. ; Badia Martín, M. del Mar, dir.
La comunicació emocional és essencial per a un desenvolupament emocional òptim. Les persones amb necessitats complexes de comunicació (NCC) solen tenir dificultats per a expressar i parlar d'emocions mitjançant l'ús de mètodes convencionals i tenen menys oportunitats per a aprendre i conversar sobre les emocions. [...]
La comunicación emocional es esencial para un desarrollo emocional óptimo. Las personas con necesidades complejas de comunicación (NCC) suelen tener dificultades para expresar y hablar de emociones mediante el uso de métodos convencionales y vivencian menos oportunidades para aprender y conversar sobre emociones. [...]
Emotional communication is essential for optimal emotional development. Individuals with complex communication needs (CCN) often have difficulties expressing and talking about emotions using speech and non-verbal conventional methods, and experience fewer opportunities to learn and discuss emotions. [...]

2022  
2023-12-05
05:27
8.8 MB Co-managing small-scale fisheries : a global overview and a case study in Chiapas, Mexico / d'Armengol Catà, Laia ; Rodiles Hernández, Rocío, dir. ; Corbera, Esteve, dir. ; Ruíz Mallén, Isabel, dir.
Les pesqueries artesanals, aquelles que utilitzen quantitats relativament petites de capital i energia i utilitzen vaixells petits per fer viatges curts, són crucials per al sosteniment, la cultura i la supervivència d'uns 34 milions de pescadors i les seves famílies al món. [...]
Las pesquerías artesanales, aquellas que usan cantidades relativamente pequeñas de capital y energía y emplean barcos pesqueros pequeños para hacer viajes cortos, son cruciales para el sustento, cultura y supervivencia de unos 34 millones de pescadores y sus familias en el mundo. [...]
Small-scale fisheries, understood as fisheries using relatively small amount of capital and energy and employing small fishing vessels to make short trips, are critical for the livelihoods, culture and survival of about 34 million fishers and their families worldwide. [...]

2019  
2023-12-05
05:27
11.0 MB Exèrcit i negoci. El proveïment militar a Catalunya durant el regnat de Felip V (1700-1746) / Ferré Gispets, David ; Simon i Tarrés, Antoni, 1956-, dir. ; Espino López, Antonio, dir.
La present tesi doctoral té com a objectiu principal l'anàlisi del sistema de proveïment de l'exèrcit borbònic a Catalunya durant el regnat de Felip V i el paper que hi jugaren els seus proveïdors catalans. [...]
La presente tesis doctoral tiene como principal objetivo el análisis del sistema de aprovisionamiento del ejército borbónico en Cataluña durante el reinado de Felipe V y el papel que en él tuvieron los asentistas catalanes. [...]
This doctoral thesis aims to analyse the military provisioning system established in Catalonia during the reign of King Philip V and the role played by local contractors. To achieve this goal, we have addressed the historiographical debate around this issue from its beginning at the end of the 18th century to our days. [...]

2023  
2023-11-21
15:51
407 p, 6.1 MB La introducción del álgebra elemental y su desarrollo hacia la modelización funcional / Ruíz Munzón, Noemí ; Gascón, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Bosch, Marianna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
2010
2 documents
2023-08-07
05:11
33.7 MB Health inequalities by sexual orientation and their association with discrimination / Marti Pastor, Marcos ; Ferrer Forés, Maria Montserrat, dir. ; Castells, Xavier, dir.
L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar les desigualtats en salut per orientació sexual i explorar-ne l'associació amb la discriminació, els comportaments relacionats amb la salut, les condicions cròniques i les característiques sociodemogràfiques. [...]
El objetivo general de esta tesis doctoral fue evaluar las desigualdades en salud por orientación sexual y explorar su asociación con la discriminación, los comportamientos relacionados con la salud, las condiciones crónicas y las características sociodemográficas. [...]
The general aim of this doctoral thesis was to evaluate the health inequalities by sexual orientation and to explore their association with discrimination, health-related behaviors, chronic conditions, and socio-demographic characteristics. [...]

2022