Tesis doctorals
Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a la UAB o a d'altres universitats si s'han comprat en format digital.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-01-25
05:34
Omics approaches for omega-6/omega-3 polyunsaturated fatty acid ratio in pigs / Manaig, Yron Joseph Yabut ; Sánchez Bonastre, Armando, dir. ; Savoini, Giovanni, dir. ; Folch Albareda, Josep Maria, dir.
En general, la qualitat de la carn està fortament influenciada per la composició dels àcids grassos (AG) i el greix intramuscular, que depèn en gran mesura de la ingesta de greix a la dieta dels porcs, però també està influenciada per variants genètiques . [...]
En general, la calidad de la carne está fuertemente influenciada por la composición de los ácidos grasos (AG) y la grasa intramuscular, que depende en gran medida de la ingesta de grasa en la dieta de los cerdos, pero también esta influenciada por variantes genéticas. [...]
In general, meat quality is heavily influenced by fatty acid (FA) composition and intramuscular fat, which is mostly dependent on the dietary fat intake of pigs, but it is also affected by genetic variants. [...]

2022
   
2023-01-25
05:34
6.6 MB Álbumes que descubren la literatura como diálogo entre textos. La intertextualidad en la formación del lector / Vouillamoz Pajaro, Núria ; Margalló González, Ana María, dir.
Aquest estudi doctoral se situa en l'àmbit de recerca de la Didàctica de la Literatura, focalitzant-se especialment en el gènere de l'àlbum il·lustrat i la seva anàlisi des d'una línia teòrica marcada pel concepte d'intertextualitat. [...]
Este estudio doctoral se sitúa en el ámbito de investigación de la Didáctica de la Literatura, focalizándose especialmente en el género del álbum ilustrado y su análisis desde una línea teórica marcada por el concepto de intertextualidad. [...]
This doctoral study is placed in the research field of Teaching Literature, specifically focusing on the picturebook genre and its analysis from a theoretical line marked by the concept of intertextuality. [...]

2022  
2023-01-19
07:10
4.0 MB Las canciones de dar palmas como práctica social : relaciones de poder e identidades en un espacio lúdico y performativo / Joanna, Riera Martínez ; Cubells Serra, Jenny, dir. ; Casals Ibañez, Albert, dir.
La tesis doctoral aquí present es un estudi pioner sobre la práctica social dels jocs de mans de parla castellana com a espai on es configuren les normes sociales i els seus límits dins d'un context específic, durant l'etapa escolar. [...]
La tesis doctoral aquí presente es un estudio pionero acerca de la práctica social de los juegos de manos en habla hispana como espacio donde se configuran las normas sociales y sus límites dentro de un contexto específico, durante la etapa escolar. [...]
The doctoral thesis presented here is a pioneering study on the social practice of spanish clapping games understood as a space where social norms and their limits are configured within a specific context, during the school stage. [...]

2022  
2023-01-02
07:25
1.9 MB "… el vientre está ya cansado de dar carne para el cañón o para el yugo" : mujer, neomalthusianismo y amor libre en la prensa anarquista de la región chilena (1898-1927) / Miranda González, Carolina Isabel ; Jiménez-Lucena, Isabel, dir. ; Molero Mesa, Jorge, dir.
Aquesta tesi descriu i analitza la primerenca penetració i difusió de les idees i discursos que van polititzar el cos i la sexualitat de dones i homes (aspectes que fins aquell moment es consideraven propis del "privat") a la regió xilena per mitjà de la revisió de la premsa anarquista entre els anys 1900 i 1927, període caracteritzat per la progressiva modernització i transformació del país producte de l'expansió capitalista, però les conseqüències del qual van impactar al llarg dels anys de forma diferenciada a la població, sobretot a les dones i homes de les classes populars que vivien en una aclaparadora pobresa en el context de l'anomenada "qüestió social". [...]
La presente tesis describe y analiza la temprana penetración y difusión de las ideas y discursos que politizaron el cuerpo y la sexualidad de mujeres y hombres (aspectos que hasta ese momento se consideraban propios de "lo privado") en la región chilena por medio de la revisión de la prensa anarquista entre los años 1900 y 1927, periodo caracterizado por la progresiva modernización y transformación del país producto de la expansión capitalista, pero cuyas consecuencias impactaron a lo largo de los años de forma diferenciada a la población, sobre todo a las mujeres y hombres de las clases populares que vivían en una agobiante pobreza en el contexto de la llamada "cuestión social". [...]
This thesis describes and analyzes the early impact and diffusion of ideas and discourses that politicized the body and sexuality of women and men (aspects that until then were considered typical of "the private") in the Chilean region through the review of the anarchist press between 1900 and 1927, a period characterized by the progressive modernization and transformation of the country as a result of capitalist expansion, but whose consequences had a different impact on the population over the years, especially women and men of the popular classes who lived in overwhelming poverty in the context of the so-called "social question". [...]

2022  
2023-01-02
07:25
4.1 MB Avaluació genètica amb eines de seqüenciació massiva d'una cohort de pacients amb immunodeficiència comuna variable (IDCV) / Garcia Prat, Marina ; Soler Palacín, Pere, dir. ; Colobrán Oriol, Roger, dir.
La immunodeficiència comuna variable (IDCV), mostra una gran variabilitat en la presentació clínica, l'edat i la gravetat. Tot i que s'assumeix una base genètica complexa, poligènica i fins i tot epigenètica, s'han identificat causes monogèniques que expliquen el 15-30% dels casos, fet que fa recomanable definir en quins casos està més indicat un estudi genètic en la pràctica assistencial. [...]
La inmunodeficiencia común variable (IDCV) muestra variabilidad en la presentación clínica, la edad y la gravedad. Aunque se asume una base genética compleja, poligénica e incluso epigenética, se han identificado causas monogénicas que explican el 15-30% de los casos, lo que hace recomendable definir en qué casos está más indicado un estudio genético en la práctica asistencial. [...]
Common variable immunodeficiency (CVID) shows variability in clinical presentation, age and severity. Although a complex genetic, polygenic and even epigenetic basis is assumed, monogenic causes have been identified that explain 15-30% of cases, which makes it advisable to define in which cases a genetic study is more indicated in health care practice. [...]

2022  
2022-12-20
07:03
10.3 MB Deep Learning Solutions for Clinical Data Challenges in End-Stage Renal Disease / Macias Toro, Edwar Hernando ; Morell Pérez, Antoni, dir. ; Serrano García, Javier, dir. ; López Vicario, José, dir.
A l'era de l'aprenentatge profund (DL), és possible generar models d'aprenentatge que explotin relacions complexes a partir de dades. La integració de tècniques de DL podria accelerar el canvi de paradigma de la medicina basada en l'evidència a la medicina basada en dades per donar suport a les decisions mèdiques en un entorn clínic. [...]
En la era del aprendizaje profundo (DL), es posible generar modelos de aprendizaje que explotan relaciones complejas a partir de datos. La integración de las técnicas de DL podría acelerar el cambio de paradigma de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en datos para respaldar las decisiones médicas en un entorno clínico. [...]
In the deep learning (DL) era, it is possible to generate learning models that exploit complex relationships from data. Integrating DL techniques could accelerate the paradigm shift from evidence-based medicine to data-driven medicine to support medical decisions in a clinical setting. [...]

2022  
2022-12-20
07:03
4.8 MB Uso de fármacos hemostáticos para la reducción del sangrado en Cirugía Protésica de Rodilla / González Osuna, Aránzazu ; Aguilera i Roig, Xavier, dir. ; Videla i Cés, Sebastià, dir. ; Lamas Gómez, Claudia Mariana, dir. ; Monllau García, Juan Carlos, dir.
La morbiditat, mortalitat i costos després de la cirurgia es troben influenciats en gran manera per la pèrdua hemàtica o hemorràgia i les conseqüències derivades d'aquesta. Prevenir l'hemorràgia és fonamental per a aconseguir l'èxit de la cirurgia i resultats beneficiosos en el pacient. [...]
La morbilidad, mortalidad y costes tras la cirugía se hallan influenciados en gran medida por la pérdida hemática o hemorragia y las consecuencias derivadas de la misma. Prevenir la hemorragia es fundamental para conseguir el éxito de la cirugía y resultados beneficiosos en el paciente. [...]
Morbidity, mortality and costs after surgery are greatly influenced by blood loss or hemorrhage and the consequences derived from it. Preventing bleeding is critical to the success of surgery and to obtain optimal results for the patient. [...]

2022  
2022-12-20
07:03
4.1 MB Estrategias para minimizar las complicaciones tras la Cirugía del Síndrome del Túnel del Carpo / Esteban Feliu, Ignacio ; Minguell Monyart, Joan, dir. ; Gallardo Calero, Irene, dir. ; Mir Bulló, Francesc Xavier, dir.
Estratègies per a minimitzar les complicacions després de la Cirurgia de la Síndrome del Túnel del Carp. La unitat temàtica d'aquesta tesi s'estructura al voltant de dos estudis enfocats cadascun d'ells en algun dels aspectes menys investigats a prop de les complicacions derivades de la Síndrome del Túnel del Carp. [...]
Estrategias para minimizar las complicaciones tras la Cirugía del Síndrome del Túnel del Carpo. La unidad temática de esta tesis se estructura alrededor de dos estudios enfocados cada uno de ellos en alguno de los aspectos menos investigados a cerca de las complicaciones derivadas del Síndrome del Túnel del Carpo. [...]
Strategies to minimize complications after carpal tunnel syndrome surgery. The thematic unit of this thesis is structured around two studies, each of them focused on one of the less investigated aspects of the complications derived from Carpal Tunnel Syndrome. [...]

2022  
2022-11-20
14:54
1144 p, 66.1 MB La planificación territorial en Chile : realidades y potencialidades. El caso de la región de Valparaíso / Fouré Carloza, Gaspar ; Nel·lo Colom, Oriol, dir.
Aquesta investigació doctoral planteja una anàlisi de la realitat i de les potencialitats de la planificació territorial xilena, mitjançant l'avaluació de la correspondència entre els instruments de planificació territorial vigents al país i les dinàmiques territorials, considerant amb particular atenció la regió de Valparaíso. [...]
La presente investigación doctoral plantea un análisis de la realidad y de las potencialidades de la planificación territorial chilena, mediante la evaluación de la correspondencia entre los instrumentos de planificación territorial vigentes en el país y las dinámicas territoriales, considerando con particular atención la región de Valparaíso. [...]
This doctoral research proposes an analysis of the reality and potentialities of Chilean territorial planning, through the evaluation of the correspondence between the territorial planning instruments in force in the country and the territorial dynamics, considering with particular attention the Valparaíso region. [...]

2022  
2022-11-20
14:54
El Pensamiento Crítico y Creativo en la formación de profesorado de ciencias de educación secundaria / Prado Arenas, Diana Lizeth ; Junyent i Pubill, Mercè, dir. ; Oliveras Prat, Begonya, dir.
La tesi El pensament crític i Creatiu en la formació inicial de professorat de ciències de educació secundària planteja una aportació en el camp de la didàctica de les ciències experimentals per a l'alfabetització científica. [...]
La tesis El pensamiento crítico y Creativo en la formación inicial de profesorado de ciencias de educación secundaria plantea una aportación en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales para la alfabetización científica. [...]
The thesis The Critical and Creative Thinking in science secondary teacher training proposes a contribution in the field of didactics of experimental sciences for scientific literacy. The proposal covers the improvement of thinking in the teaching-learning of science through the development of the transversal competences of Critical Thinking and Creative Thinking and modelling as a didactic approach. [...]

2022