Doctoral theses
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB or in other universities if it has been purchased in electronic format.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2024-06-15
09:47
7.0 MB La esperanza pedagógica en la experiencia vivida de los educadores. Un estudio fenomenológico-hermenéutico / Ayala Carabajo, Raquel ; Jordán Sierra, José Antonio, dir.
Aquesta investigació estudia l'experiència quotidiana de l'esperança que mantenen els educadors respecte dels infants i joves confiats a la seva responsabilitat pedagògica. És un fenomen del món de la vida normalment donat per descomptat, però no tractat en profunditat. [...]
Esta investigación estudia la experiencia cotidiana de la esperanza que los educadores mantienen respecto de los niños y jóvenes confiados a su responsabilidad pedagógica. Se trata de un fenómeno del mundo de la vida normalmente dado por supuesto, pero no tratado en profundidad. [...]
This research studies the daily experience of hope that educators have for the children and young people entrusted to their pedagogical responsibility. It is a phenomenon of the world of life normally taken for granted, but not treated in depth. [...]

2009  
2024-06-13
05:50
2.0 MB Enfermedad relacionada con la IgG4 y toxicidad por inhibidores de checkpoint : nuevas perspectivas en patología autoinmune hepática / Barreira-Diaz, Ana ; Martínez Valle, Fernando, dir. ; Riveiro Barciela, Maria del Mar, dir. ; Buti, Maria, dir.
L'hepatitis autoimmune (HAI) és una malaltia hepàtica crònica poc prevalent, que pot debutar a qualsevol edat, amb una forma de presentació molt variable. El tractament de primera línia són els corticoides i la azatioprina, sent una de les poques malalties hepàtiques amb una teràpia efectiva. [...]
La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad hepática crónica poco prevalente, que puede debutar a cualquier edad, con una forma de presentación muy variable. El tratamiento de primera línea son los corticoides y la azatioprina, siendo una de las pocas enfermedades hepáticas con una terapia efectiva. [...]
Autoimmune hepatitis (AIH) is a relatively infrequent chronic liver disease that can debut at any age, with a wide spectrum of severity in its presentation. Its mainstay of treatment are corticosteroids and azathioprine, being one of the few chronic liver diseases with an effective treatment. [...]

2024  
2024-06-13
05:50
6.1 MB Identit.art. Exploración de narrativas identitarias a través del arte / García Díaz, Sarai ; Lalueza Sazatornil, José Luis, dir.
L'educació artística s'ha relegat a una matèria de segona en el context estatal actual. Sense valorar la seva capacitat per a expressar emocions, fer lectures històriques, prendre consciència i potenciar la seva capacitat crítica, s'ha marginalitzat a les escoles una disciplina que ofereix múltiples possibilitats com a eina educativa. [...]
La educación artística ha ido sufriendo la relegación a una materia de segunda en el context estatal actual. Sin valorar su capacidad para expresar emociones, hacer lecturas históricas, tomar conciencia y potenciar su capacidad crítica, se ha marginalizado en las escuelas una disciplina que ofrece múltiples posibilidades como herramienta educativa. [...]
Art education has been suffering relegation to a second-rate subject in the current state context. Without valuing its capacity to express emotions, to make historical readings, to become aware and to strengthen its critical capacity, a discipline that offers multiple possibilities as an educational tool has been marginalized in schools. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació.

2023  
2024-06-07
05:45
27.6 MB Accessible VR 360º subtitles. The impact of subtitles on the reception of immersive content using eye tracking and questionnaire data / Brescia Zapata, Marta ; Hughes , Chris, dir. ; Orero, Pilar, dir.
Els entorns immersius, com ara la realitat virtual (RV), han transcendit la ciència-ficció per a convertir-se en una realitat. Diversos sectors, que abasten des de videojocs i entreteniment fins a salut, turisme o arquitectura, estan adoptant aquestes tecnologies avantguardistes. [...]
Los entornos inmersivos, como la realidad virtual (RV), han trascendido la ciencia ficción para convertirse en una realidad. Diversos sectores, que abarcan desde videojuegos y entretenimiento hasta salud, turismo o arquitectura, están adoptando estas tecnologías vanguardistas. [...]
Immersive media, exemplified by Virtual Reality (VR), has moved beyond the realm of science fiction and is now a reality. Its adoption is rapidly expanding across various sectors, including gaming and entertainment, healthcare, tourism, architecture, and construction, and more. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
19.3 MB The Role of Low-Density Lipoprotein Cholesterol and 27-Hydroxycholesterol in Epithelial Thyroid Cancer / Revilla Senra, Giovanna ; Escolà Gil, Joan Carles, dir. ; Mato Matute, Eugènia, dir. ; Blanco Vaca, Francisco, dir.
El càncer de tiroides (CT) representa el 3% de tots els casos de càncer a nivell mundial. La seva incidència ha augmentat significativament en les últimes dècades, essent el carcinoma papil·lar de tiroide (CPT) el subtipus més comú amb el 80%-90% dels casos diagnosticats. [...]
El cáncer de tiroides (CT) representa el 3% de todos los casos de cáncer a nivel mundial. Su incidencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas, siendo el carcinoma papilar de tiroides (CPT) el subtipo más común con el 80%-90% de los casos diagnosticados. [...]
Thyroid cancer (TC) represents 3% of all cancer cases globally, and its incidence has increased significantly in recent decades. Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common subtype, accounting for 80%90% of diagnosed cases. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
Prefrontal circuits underlying working memory encoding and maintenance / Pollán Hauer, Nicolás ; Wimmer , Klaus, dir. ; Alsedà i Soler, Lluís, dir.
La memòria de treball, la capacitat de mantenir i manipular informació a la nostra ment quan ja no està disponible a l'entorn, és una funció central de la nostra capacitat cognitiva. Un dels correlats neuronals més importants d'aquesta funció són les anomenades neurones persistents, que responen selectivament a l'estimulació sensorial i mantenen la seva activitat pronunciada fins i tot després d'eliminació de l'estímul. [...]
La memoria de trabajo, la capacidad de mantener y manipular información en nuestra mente cuando ya no está disponible en el entorno, es una función central de la nuestra capacidad cognitiva. Uno de los correlatos neuronales más importantes de esta función son las llamadas neuronas persistentes, que responden selectivamente a la estimulación sensorial y mantienen su mayor actividad incluso después de eliminar el estímulo. [...]
Working memory, the capacity to maintain and manipulate information in our minds when it is no longer available in the environment, is a central function of cognition. One of the most important neuronal correlates of this cognitive function are the so-called persistent neurons, which respond selectively to sensory stimulation and sustain their increased activity even after removing the stimulus. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
131.6 MB Process-based insights into insect responses to climate change : linking microclimate, ecophysiology, and demography in a butterfly model system / Vives Ingla, Maria ; Peñuelas, Josep, dir. ; Carnicer i Cols, Jofre, dir. ; Peñuelas, Josep, dir.
Representant el 10% de la biomassa animal, els insectes juguen rols vitals en el funcionament dels ecosistemes terrestres i d'aigua dolça arreu del món. Tot i així, moltes poblacions d'insectes estan en declivi, fet que posa en perill les seves contribucions a la natura i a les societats humans. [...]
Representando el 10% de la biomasa animal, los insectos desempeñan roles vitales en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y de agua dulce alrededor del mundo. Aun así, muchas poblaciones de insectos están en declive, poniendo en peligro sus contribuciones a la naturaleza y a las sociedades humanas. [...]
Insects are in the warp and weft of the fabric of life on which we rely. Constituting 10% of animal biomass, insects play vital roles in ecological functions within terrestrial and freshwater ecosystems worldwide. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
1.6 MB Clasificación funcional de los ligamentos del carpo, estudio cinético mediante escáner 3D / Puig De la Bellacasa Delas, Inma ; Del Valle Jou, Montserrat, dir. ; Salvà Coll, Guillem, dir. ; Rodríguez Baeza, Alfonso, dir.
INTRODUCCIÓ La classificació dels lligaments del carp s'ha vist modificada pel millor coneixement de la cinètica carpiana i la seva resposta davant la càrrega isomètrica. La seva distribució i disseny específic està preparat perquè suportin millor les càrregues en compressió axial i tracció. [...]
INTRODUCCIÓN La clasificación de los ligamentos del carpo se ha visto modificada por el mayor conocimiento de la cinética carpiana y su respuesta ante la carga isométrica. Su distribución y diseño específico está preparado para que soporten mejor las cargas en compresión axial y tracción. [...]
INTRODUCTION The classification of carpal ligaments has been modified due to a better understanding of carpal kinetics and their response to isometric loading. Their distribution and specific design are prepared to better withstand loads in axial compression and traction. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
Research on construction of electronic tongue systems combining nanomaterials and machine learning algorithms for COD determination and anxiolytic herbal medicinal products analysis / Wang, Qing ; Del Valle Zafra, Manuel, dir.
A causa dels avantatges, baix cost, alta sensibilitat i selectivitat, rapidesa, fàcil operació i transportabilitat, els sensors electroquímics i biosensors que involucren nanomaterials s'han acceptat com un mètode analític eficaç i prometedor per al control del medi ambient, anàlisis farmacèutiques, diagnòstic mèdic, seguretat alimentària, etc. [...]
Debido a sus ventajas, bajo costo, alta sensibilidad y selectividad, rapidez, fácil operación y transportabilidad, los sensores electroquímicos y biosensores que involucran nanomateriales han sido aceptados como un método analítico efectivo y prometedor para el monitoreo ambiental, análisis farmacéutico, diagnóstico médico, seguridad alimentaria, etc. [...]
Owing to advantages, low cost, high sensitivity and selectivity, rapidness, easy operation and transportability, electrochemical sensors and biosensors involving nanomaterials have been accepted as an effective and promising analytical method for environment monitoring, pharmaceutical analysis, medical diagnosis, food safety etc. [...]

2023  
2024-06-07
05:45
7.3 MB Estudio de la enfermedad celíaca en los últimos 10 años de pacientes pediátricos : clínica y diagnóstico / Pena Schesquini Roriz, Kátia Regina ; Badell Serra, Isabel, dir. ; Fraga Rodriguez, Gloria Maria, dir. ; Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos, dir.
INTRODUCCIÓ La malaltia celíaca (MC) és una enteropatia autoimmune provocada per la ingestió de gluten en individus genèticament susceptibles. En les últimes dècades, s'han produït canvis amb una disminució de la gravetat. [...]
INTRODUCCIÓN La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune desencadenada por la ingesta de gluten en individuos genéticamente susceptibles. En las últimas décadas, ha habido cambios con una disminución de la severidad. [...]
INTRODUCTION Celiac disease (CD) is an autoimmune enteropathy triggered by gluten ingestion in genetically susceptible individuals. In recent decades, there have been changes with a decrease in severity. [...]

2023