Doctoral theses
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB or in other universities if it has been purchased in electronic format.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-05-21
06:58
163 p, 10.0 MB Electrodeposition of nanostructured nickel-platinum-based electrocatalysts for hydrogen energy systems / Eiler, Konrad ; Pellicer Vilà, Eva M. (Eva Maria), dir. ; Sort Viñas, Jordi, dir.
L'electrodeposició és un mètode potent i fàcil, encara que sofisticat, per a la síntesi d'electrocatalitzadors nanoestructurats. L'electrodeposició de capes fines de níquel-platí (Ni-Pt) a partir d'un medi aquós dóna lloc a la formació de capes d'aliatge amb estructura nanocristal·lina, monofàsica, i de composició homogènia. [...]
La electrodeposición es un método potente y fácil, aunque sofisticado, para la síntesis de electrocatalizadores nanoestructurados. La electrodeposición de capas finas de níquel-platino (Ni-Pt) a partir de un medio acuoso da lugar a la formación de capas de aleación con estructura nanocristalina, monofásica, y de composición homogénea. [...]
Electrodeposition is a powerful and facile, yet sophisticated method for the synthesis of nanostructured electrocatalysts. The electrodeposition of nickel-platinum (Ni-Pt) thin films from aqueous media leads to the formation of nanocrystalline, single-phase alloy films with homogeneous composition. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Ciència de Materials.

2021  
2022-05-14
07:00
Música y poesía en la obra de José Agustín Goytisolo / Ayala Gallardo, Francisco Javier ; Riera, Carme, 1948-, dir.
L'objecte d'aquesta tesi doctoral és estudiar la relació entre la música i la poesia en l'obra de José Agustín Goytisolo. La investigació es dirigeix principalment cap a l'anàlisi dels recursos rítmics del poema, partint d'un corpus de textos que està format pel conjunt de la seva obra musicada. [...]
El objeto de esta tesis doctoral es estudiar la relación entre la música y la poesía en la obra de José Agustín Goytisolo. La investigación se dirige principalmente hacia el análisis de los recursos rítmicos del poema, partiendo de un corpus de textos que está formado por el conjunto de su obra musicalizada. [...]
The purpose of this doctoral thesis is to study the relationship between music and poetry in the work of José Agustín Goytisolo. The research is directed mainly towards the analysis of the rhythmic resources of the poem, starting from a corpus of texts that is formed by the set of his musicalized work. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola.

2021  
2022-04-30
07:01
205 p, 6.2 MB Developing and scaling up a trickle bed reactor for degrading pesticides from agricultural wastewater by fungi / Hu, Kaidi ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. ; Caminal i Saperas, Glòria, dir.
Al llarg de les darreres dècades, la contaminació del medi aquàtic per part de nombrosos micro-contaminants és un dels problemes globals a què s'enfronta la humanitat. Tot i que aquests compostos es detecten a baixes concentracions, susciten considerables preocupacions toxicològiques i representen una greu amenaça pels ecosistemes i els éssers humans. [...]
Durante las últimas décadas, la contaminación del medio acuático por numerosos microcontaminantes es uno de los problemas globales a los que se enfrenta la humanidad. Aunque esos compuestos normalmente se detectan en bajas concentraciones, suscitan considerables preocupaciones toxicológicas, lo que representa una grave amenaza para el ecosistema y los seres humanos. [...]
Over the last decades, the pollution of aquatic environment by numerous micropollutants is one of global problems facing humanity. Although those compounds are normally present at low concentrations, they raise considerable toxicological concerns, posing severe threat to ecosystem and human beings. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals.

2021  
2022-04-29
07:02
207 p, 2.0 MB La escritura o la vida. Una lectura hermenèutica / Asturgó Ayats, Joan ; Vilar, Gerard, dir.
Aquesta tesi doctoral té el propòsit d'argumentar la possibilitat d'una lectura hermenèutica de La escritura o la vida de Jorge Semprún. A partir d'aquest objectiu discutirem algunes de les idees que l'autor exposa en el seu text, sobretot la utilització de la ficció per explicar el fenomen de la deportació als camps de concentració nazis. [...]
Esta tesis doctoral tiene el propósito de argumentar la posibilidad de una lectura hermenéutica de La escritura o la vida de Jorge Semprún. A partir de este objetivo discutiremos algunas de las ideas que el autor expone en su texto, sobre todo la utilización de la ficción para explicar el fenómeno de la deportación a los campos de concentración nazis. [...]
This doctoral thesis aims to argue the possibility of a hermeneutic reading of La escritura o la vida by Jorge Semprún. From this purpose, we will discuss some of the thesis that the author presents in his texts, especially the use of fiction to explain the phenomenon of deportation to Nazi concentration camps. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filosofia.

2021  
2022-04-28
07:02
110 p, 1.9 MB Epidemiologia de la peste porcina clásica en Colombia. Evaluación de brotes, impacto económico y vigilancia epidemiológica en zonas libres / Pineda Ortíz, María del Pilar ; Casal i Fàbrega, Jordi, dir.
La present tesi doctoral té com a objectiu incrementar els coneixements sobre l'epidemiologia de la pesta porcina clàssica a Colòmbia, per tal de millorar les actuacions de prevenció i control de la malaltia que es duen a terme al país. [...]
La presente tesis doctoral tiene como objetivo incrementar los conocimientos sobre la epidemiologia de la peste porcina clásica en Colombia, con el fin de mejorar las actuaciones de prevención y control de la enfermedad que se llevan a cabo en el país. [...]
This dissertation aims to increase knowledge about the epidemiology of classical swine fever in Colombia, in order to improve the actions of prevention and control of the disease that are carried out in the country. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Medicina i Sanitat Animals.

2021  
2022-04-27
07:03
238 p, 7.5 MB Mecanismos de acción del bloqueo SGLT2 en la protección cardiorrenal en la diabetes tipo 2 / Vergara Arana, Ander ; Soler, María José (Soler Romeo), dir. ; Jacobs Cachá, Conxita, dir. ; Serón Micas, Daniel, dir.
La malaltia renal diabètica (MRD) és la principal causa d'inici de diàlisi en el món i s'acompanya d'una elevada morbimortalitat. Fins al 2016 només dos grups farmacològics que bloquegen el sistema renina-angiotensina (SRA): els inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECAs) i els antagonistes el receptor d'angiotensina II (ARA2), van demostrar frenar la progressió de la MRD. [...]
La enfermedad renal diabética (ERD) es la principal causa de inicio de diálisis en el mundo y se acompaña de una elevada morbimortalidad. Hasta el 2016 solo dos grupos farmacológicos que bloquean el sistema renina-angiotensina (SRA): los inhibidores del enzima conversor de angiotensina (IECAs) y los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA2), habían demostrado frenar la progresión de la ERD. [...]
Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of dialysis initiation in the world and it is associated to a greater morbidity and mortality. Before 2016, only two drug classes that blocked the renin-angiotensin system (RAS): the angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEi) and the angiotensin II receptor blockers (ARB), had shown to delay DKD progression. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Medicina.

2021  
2022-04-26
07:08
539 p, 35.6 MB El Díolkos de Corint : pilotant un vaixell sobre una calçada terrestre / Garcia Ruiz, Pere ; Carreras Monfort, César, dir.
El treball consisteix en un estudi aprofundit de l'antic Díolkos de Corint que s'aborda des d'una perspectiva científica i rigorosa. Es tracta d'una calçada terrestre que unia els dos extrems de l'Istme de Corint, evitant la circumnavegació de la península del Peloponès, i per la qual s'hi transportaven mercaderies i, en comptades ocasions, fins i tot vaixells. [...]
El trabajo consiste en un estudio profundo del antiguo Diolkos de Corinto, abordado desde una perspectiva científica y rigurosa. Se trata de una calzada terrestre que unía los dos extremos del Istmo de Corinto, evitando la circunnavegación de la península del Peloponeso, y por la que se transportaban mercancías y, en contadas ocasiones, incluso barcos. [...]
The work consists of an in-depth study of the ancient Corinthian Diolkos which is approached from a scientific and rigorous perspective. It is a paved road that connected the two coasts of the Isthmus of Corinth, avoiding the circumnavigation of the Peloponnese peninsula, and by which goods and, on rare occasions, even ships were transported. [...]
Universitat Autònomad de Barcelona. Programa de Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània.

2021  
2022-04-25
07:03
422 p, 2.0 MB El imaginario literario de lo árabe andalusí en la primera mitad del siglo XIX : Francisco Martínez de la Rosa, Serafín Estébanez Calderón y Francisco Javier Simonet / Al Areedh, Rasha ; Amores, Montserrat, dir.
Durant el segle XIX l'orientalisme es va convertir en protagonista de moltes produccions literàries, englobant en el terme "Orient" moltes cultures considerades exòtiques com l'asiàtica i l'àrab. [...]
La moda oriental en las producciones literarias tuvo su auge en el siglo XIX, englobando con el término "Oriente" muchas culturas consideradas exóticas como la asiática y la árabe. Esta última gozó de mucho interés en el ámbito europeo por el legado árabe de Al-Ándalus en España, motivo por el que se contempla a España en general, y a Andalucía en particular como un "Oriente" cercano para saciar la curiosidad de los europeos. [...]
The Oriental trend in literary productions had its peak in the 19th century, encompassing with the term "Orient" many cultures considered exotic, such as Asian and Arab. The latter enjoyed a lot of interest in Europe due to the Arab legacy of Al-Andalus in Spain, which is why Spain in general, and Andalusia in particular, is seen as a near "Orient" to satisfy the curiosity of Europeans. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola.

2021  
2022-04-22
06:54
Biomedicina en proceso de elaboración : Un estudio cualitativo sobre los biobancos como infraestructuras para la investigacion biomedica / Argudo Portal, Violeta ; Domènech i Argemí, Miquel, dir.
Durant la segona meitat del segle passat es van estabilitzar algunes tecnologies i maneres de pensar i generar coneixement entorn del que s'ha vingut a denominar biomedicina, la medicina biologicista posterior a la Segona Guerra Mundial. [...]
Durante la segunda mitad del siglo pasado se estabilizaron algunas tecnologías y formas de pensar y generar conocimiento en torno a lo que se ha venido a denominar biomedicina, la medicina biologicista posterior a la Segunda Guerra Mundial. [...]
During the second half of the last century, some technologies, ways of thinking, and forms of knowledge production were stabilized around what has come to be called biomedicine, a biologicist medicine of the post-World War II era. [...]

2021  
2022-04-21
06:56
169 p, 14.6 MB Strategies of trace mineral supplementation for swine development and sustainability / Villagómez Estrada, Sandra ; Pérez Hernández, José Francisco, dir. ; Solà Oriol, David, dir.
Durant molts anys, l'ús farmacològic dels oligoelements com el Zn i Cu va generar efectes positius en la indústria porcina, a l'estimular el creixement i controlar les disbiosi intestinals, especialment en els garrins recent deslletats. [...]
"Durante muchos años, el uso farmacológico de los oligoelementos como el Zn y Cu generó efectos positivos en la industria porcina, al estimular el crecimiento y controlar las disbiosis intestinales, especialmente en los lechones recién destetados. [...]
For many years, the pharmacological use of trace elements such as Zn and Cu generated positive effects in the pig industry, by stimulating pig growth and controlling intestinal dysbiosis, especially in weaned piglets. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Producció Animal.

2021