Doctoral theses
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB or in other universities if it has been purchased in electronic format.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2023-05-30
06:33
19.3 MB Avaluació del control de inr en pacients amb fibril·lació auricular i ictus en tractament anticoagulant amb fàrmacs dicumarínics, i la seva influència sobre el pronòstic a la població del Vallès Occidental / Valcárcel Paz, Daniel ; Martinez Rubio, Antonio, dir. ; Almirall Daly, Jaume, dir.
Els pacients amb fibril·lació auricular que han patit un ictus, presenten un alt risc de recurrència d'esdeveniments cardioembòlics, i per tant, són aquells més beneficiats d'un tractament anticoagulant eficaç. [...]
Los pacientes con fibrilación auricular que han padecido un ictus, presentan un alto riesgo de recurrencia de eventos cardioembólicos, y por tanto, son aquellos más beneficiados de un tratamiento anticoagulante eficaz. [...]
Patients with atrial fibrillation who have suffered a stroke, showed a high risk of cardioembolic events recurrence. So, they are who benefit the most from an effective anticoagulant treatment. The introduction of direct oral anticoagulants offers a new range of possibilities for this kind of patients. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
3.9 MB The role of the polymerization of the mutated alpha-1 antitrypsin in the pathogenesis of lung and liver disease in patients with alpha-1 antitrypsin deficiency / Núñez Dubon, Alexa Gabriela ; Esquinas López, Cristina, dir. ; Miravitlles Fernández, Marc, dir. ; Ferrer Sancho, Jaume, 1958-, dir.
El dèficit d'alfa-1 antitripsina és una malaltia genètica rara que es caracteritza per presentar concentracions sèriques baixes d'alfa-1 antitripsina i pel plec i la polimerització de la proteïna en els hepatòcits. [...]
El deficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad genética rara que se caracteriza por presentar concentraciones séricas bajas de alfa-1 antitripsina y por el pliegue y polimerización de la proteína en los hepatocitos. [...]
Alpha-1 antitrypsin deficiency is a genetic condition that is characterized by low circulating levels of the alpha-1 antitrypsin (AAT) protein and by the misfolding and polymerisation of the protein within hepatocytes. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
1.1 MB Validación y normalización de instrumentos neurocognitivos para la medición de memoria episódica en una muestra española de mediana edad / Alviarez-Schulze, Vanessa ; Bartrés Faz, David, dir. ; Gabriele, Cattaneo, dir. ; Alijotas-Reig, Jaume, dir.
La memòria episòdica, referida a la capacitat de l'ésser humà per emmagatzemar experiències personals del passat abastant aspectes temporals i contextuals, juga un rol protagonista en la predicció del deteriorament neurocognitiu. [...]
La memoria episódica, referida a la capacidad del ser humano para almacenar experiencias personales del pasado abarcando aspectos temporales y contextuales, juega un rol protagónico en la predicción del deterioro neurocognitivo. [...]
Episodic memory, referring to the human being's ability to store past personal experiences encompassing temporal and contextual aspects, is a cognitive function that plays a leading role in predicting neurocognitive impairment associated with pathological aging. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
7.6 MB Utilidad de la resonancia magnética como marcador para el seguimiento de pacientes con enfermedad de Pompe del adulto / Nuñez Peralta, Claudia Alejandra ; Diaz-Manera, Jordi, dir. ; Martínez Noguera, Antonio, dir. ; Webb, S. M. (Susan M.), 1952-, dir.
A la malaltia de Pompe, l'acumulació progressiva de glucògen al múscul culmina amb la pèrdua progressiva de fibres musculars i la substitució del teixit muscular per teixit fibro-adipós. La teràpia de reemplaçament enzimàtic (TRE) ha mostrat que és capaç d'estabilitzar la simptomatologia dels pacients, tot i que tot sembla indicar que el deteriorament muscular continua progressant el que porta a l'empitjorament de la força muscular. [...]
En la enfermedad de Pompe, la acumulación progresiva de glucógeno en el músculo culmina con la pérdida progresiva de fibras musculares y la sustitución del tejido muscular por tejido fibro-adiposo. [...]
In Pompe disease, the progressive accumulation of glycogen in the muscle culminates in the progressive loss of muscle fibers and the replacement of muscle tissue with fibro-adipose tissue. Enzyme replacement therapy (ERT) is able to stabilize patients' symptomatology, although it seems that muscle deterioration continues to progress leading to worsening muscle strength. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
8.1 MB Afectación renal en el paciente oncológico : de la fisiopatología a la repercusión nefrológica de los tratamientos oncoespecíficos / Bolufer, Mónica ; García Carro, Clara, dir. ; Soler, María José (Soler Romeo), dir. ; Felip Font, Enriqueta, dir.
La connexió que hi ha entre la lesió renal i el càncer és bidireccional. D'una banda, tant el fracàs renal agut com la malaltia renal crònica (aguditzada o el desenvolupament) augmenten la morbimortalitat de la població amb càncer. [...]
La conexión que existe entre la lesión renal y el cáncer es bidireccional. Por un lado, tanto el fracaso renal agudo como la enfermedad renal crónica (agudizada o su desarrollo) aumentan la morbimortalidad de la población con cáncer. [...]
The link between kidney injury and cancer is bidirectional. On the one hand, both acute kidney injury and chronic kidney disease (exacerbated or developing) increase the morbidity and mortality of the population with cancer. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
4.6 MB Estudi de factors pronòstics en la fasciopatia plantar crònica tractada amb ones de pressió radial / Yeste Rodríguez, Marià ; Pous Barral, Josep, dir. ; Alijotas-Reig, Jaume, dir.
Justificació i objectius: La fasciopatia plantar crònica (FPC) és caracteritza amb limitacions funcionals amb restriccions en les activitats de la vida diària, laboral i lúdiques. Falten estudis amb un model predictor de bon resultat en el tractament de les persones amb FPC. [...]
Justificación y objetivos: La fasciopatía plantar crónica (FPC) se caracteriza por limitaciones funcionales y restricciones en las actividades de la vida diaria, laboral y lúdicas. Faltan estudios con un modelo predictor de buen resultado en el tratamiento de personas con FPC. [...]
Justification and objectives: Chronic plantar fasciopathy (CPF) are characterized by functional limitations with restrictions on daily routines, working activities and leisure. Studies with a predictive model of good outcome in the treatment of people with CPF are lacking. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
4.8 MB Estudi de l'infiltrat limfocitari tumoral i el receptor androgènic com a factors predictius i pronòstics en el càncer de mama localment avançat tractat amb quimioteràpia neoadjuvant a l'àrea del Maresme (2002 - 2015) / Velasco Capellas, Montse ; Del Barco Berrón, Sonia, dir. ; Lianes Barragan, Pilar, dir. ; Giralt López de Sagredo, Jorge Luis, dir.
INTRODUCCIÓ Actualment en càncer de mama hi ha estudis per validar i estandarditzar l' avaluació dels TILs que poden ser uns bons marcadors pronòstics i predictius sobretot en els subtipus HER2 i triple negatiu i així incorporar-los en la pràctica clínica habitual. [...]
INTRODUCCIÓN Actualmente en cáncer de mama hay estudios para validar y estandarizar la evaluación de los TILs que pueden ser unos buenos marcadores pronósticos y predictivos sobretodo en los subtipos HER2 y triple negativo y así incorporarlos en la práctica clínica habitual. [...]
BACKGROUND Currently in breast cancer there are studies to validate and standardize the evaluation of TILs which can be good prognostic and predictive markers especially in the HER2 and triple negative subtypes and thus incorporate them into routine clinical practice. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
22.0 MB A visual pathway structure-function relationship in central nervous system conditions mediated by antibodies (AQP4-IgG AND MOG-IgG) / Roca Fernández, Adriana ; Craner, Matthew, dir. ; Sastre Garriga, Jaume, dir. ; Selva O'Callaghan, Albert, dir.
La neuritis òptica (ON) és una manifestació inicial comuna al trastorn de l'espectre de la neuromielitis òptica (AQP4-NMOSD) i la malaltia associada a anticossos anti-MOG (MOGAD), que són malalties inflamatòries rares del sistema nerviós central mediades per anticossos. [...]
La neuritis óptica (ON) es una manifestación inicial común en el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica (AQP4-NMOSD) y la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG (MOGAD), que son enfermedades inflamatorias raras del sistema nervioso central mediadas por anticuerpos. [...]
Optic Neuritis (ON) is a common initial manifestation in Aquaporin-4 - Neuromyelitis Optica spectrum disease (AQP4-NMOSD) and Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOGAD), which are rare inflammatory antibody-mediated disorders of the central nervous system. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
5.5 MB Caracterització de catèters de trombectomia per l'optimització d'estratègies de tractament endovascular d'ictus isquèmic agut / Li, Jiahui ; Castaño Linares, Óscar, dir. ; Ribo Jacobi, Marc, dir. ; Álvarez Sabín, J. (José), dir.
INTRODUCCIÓ El tractament endovascular és la teràpia gold standard en pacients amb ictus isquèmic agut. En una metaanàlisi dels estudis clínics, la taxa de reperfusió amb èxit ronda un 70-85% dels pacients. [...]
INTRODUCCIÓN El tratamiento endovascular es la terapia gold standard en pacientes con ictus isquémico agudo. En un metaanálisis de los estudios clínicos, la tasa de reperfusión con éxito ronda un 70-85% de los pacientes. [...]
INTRODUCTION Mechanical thrombectomy is the gold standard treatment in patients with an acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. In a pooled meta-analysis of major clinical trials, successful recanalization was achieved in 70% of patients. [...]

2022  
2023-05-30
06:33
5.3 MB Aplicación clínica del estudio de la función auricular izquierda mediante técnicas ecocardiográficas emergentes / Ble Gimeno, Mireia ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir. ; Vaquerizo Montilla, Beatriz, dir.
L'ictus i la insuficiència cardíaca son dues patologies amb elevada morbimortalitat. L'ictus criptogènic (ICr) es defineix como un ictus d'etiologia desconeguda després d'excloure causes potencials i pot arribar fins al 30% dels ictus isquèmics. [...]
El ictus y la insuficiencia cardíaca son dos patologías con elevada morbimortalidad. El ictus criptogénico (ICr) se define como un ictus de etiología desconocida después de excluir causas potenciales y puede alcanzar hasta el 30% de los ictus isquémicos. [...]
Stroke and heart failure are diseases linked to high morbidity and mortality. Cryptogenic stroke (CrS) is defined as a stroke of unknown cause after ruling out several aetiologies. CrS may represent up to 30% of ischaemic strokes. [...]

2022