Tesis doctorales
Tesis doctorales en texto completo en formato digital lleídas en la UAB o en otras universidades si se ha comprado el formato digital.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2021-06-23
05:47
1 Tesis Doctoral Selección de dosis en el desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer en pacientes con insuficiencia renal y hepática / Azaro Pedrazzoli, Analía B. ; Rodón Ahnert, Jordi, dir. ; Valle Cano, Marta, dir.
Els pacients amb cancer I insuficiència renal (IR) i/o insuficiencia hepática (IH) constitueixen un dels principals reptes en el tractament de el cáncer a causa que els fàrmacs antineoplàstics són pricipalment metabolizats pel fetge i eliminats pel ronyó i les dosis i esquemes de tractaments dels mateixos es van investigars, majoritàriament, en pacients amb funció renal i hepática normal. [...]
Los pacientes con cáncer e insuficiencia renal (IR) y/o insuficiencia hepática (IH) constituyen uno de los principales retos en el tratamiento del cáncer debido a que los fármacos antineoplásicos son principalmente metabolizados por el hígado y eliminados por el riñón y las dosis y esquemas de tratamientos de los mismos se investigaron, en su mayoría, en pacientes con función renal y hepática normal. [...]
Patients with cancer and renal impairment (RI) and /or hepatic impairment (HI) are one of the main challenges in cancer treatment since anti-cancer agents are mainly metabolized by the liver and eliminated by the kidneys and the doses and regimens for treatments were investigated mostly in patients with normal kidney and liver function. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Farmacologia.

2021  
2021-06-23
05:47
Correlatos neuronales y neuropsicológicos de las alteraciones cognitivas y conductuales en las fases prodrómica e inicial de la enfermedad de Huntington / Martínez Horta, Saul ; Kulisevsky, Jaime, dir. ; Pagonabarraga Mora, Javier, dir.
El caràcter minoritari de la malaltia de Huntington ha suposat, en comparació a altres processos neurodegeneratius més freqüents, un desajustat i lent avanç en la comprensió dels mecanismes neuropatològics responsables de la malaltia i en la identificació i descripció detallada dels fenotips clínics que la caracteritzen . [...]
El carácter minoritario de la enfermedad de Huntington ha supuesto, en comparación a otros procesos neurodegenerativos más frecuentes, un desajustado y lento avance en la comprensión de los mecanismos neuropatológicos responsables de la enfermedad y en la identificación y descripción pormenorizada de los fenotipos clínicos que la caracterizan. [...]
The minority nature of Huntington's disease has meant, in comparison to other more frequent neurodegenerative processes, an imbalanced and slow progress in the understanding of the neuropathological mechanisms responsible for the disease and in the identification and detailed description of the clinical phenotypes that characterize it. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Medicina.

2021  
2021-06-23
05:47
Aportacions en el camp del Llinatge Geospacial en entorns istribuïts : de la captura a l'explotació / Closa Santos, Guillem ; Masó Pau, Joan, dir. ; Pons, Xavier, dir.
El llinatge geospacial es pot definir com aquella part de les metadades que descriu l'origen de les dades (essencialment fonts i processos emprats). Aquest té una reconeguda utilitat en la descoberta de dades, anàlisi de la qualitat i en la reproductibilitat de la informació geogràfica, entre d'altres beneficis. [...]
El linaje geoespacial se puede definir como aquella parte de los metadatos que describe el origen de los datos (esencialmente fuentes y procesos utilizados). Este tiene una reconocida utilidad en el descubrimiento, análisis de la calidad y en la reproducibilidad de la información geográfica, entre otros beneficios. [...]
Geospatial lineage can be defined as the part of metadata that describes the origin of the data (in essence, sources and processes used). Its usefulness has been recognized in data discovery, quality assessment, and reproducibility of geographic information. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Geografia.

2021  
2021-06-23
05:47
El cant dels goigs orals a Catalunya i a Andorra / Garcia i Llop, Ester ; Ayats, Jaume, 1960- dir.
A mitjan del segle XIX Manuel Milà i Fontanals, que havia investigat abastament el gènere dels goigs, va concloure que estaven emparentats amb la dansa trobadoresca. Aquesta afirmació ha estat reproduïda -de vegades amb una visió distorsionada- a bona part de la historiografia del gènere. [...]
A mediados del siglo XIX Manuel Milà i Fontanals, que había investigado ampliamente el género de los 'goigs', concluyó que estaban emparentados con la dansa trobadoresca. Esta afirmación ha sido reproducida -a veces con una visión distorsionada- en buena parte de la historiografía del género. [...]
In the mid-nineteenth century, Manuel Milà i Fontanals, who had extensively investigated the genre of 'goigs', concluded that they were related to the troubadour dances. This affirmation has been reproduced - sometimes with a distorted vision - in a good part of the historiography of the genre. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologia.

2021  
2021-06-23
05:47
Efectivitat d'un model de coixí intel·ligent per a la prevenció de lesions cutànies en un pacient amb lesió medul·lar en condicions extremes - DAKAR 2017 / Cos Morera, Miquel Àngel ; González Viejo, Miguel Ángel, dir. ; Esquirol, Jordi, dir. ; Monllau García, Juan Carlos, dir.
Introducció: Una complicació freqüent i greu en lesionats medul·lars (LM) són les úlceres per pressió (UPP), ocasionant discapacitat funcional, reducció de la mobilitat, pèrdua d'independència, necessitat d'intervencions quirúrgiques i infeccions de difícil maneig, amb importants implicacions psicosociològiques i en el benestar, integració social i de qualitat de vida. [...]
Introducción: Una complicación frecuente y potencialmente grave en lesionados medulares (LM) son las úlceras por presión (UPP), ocasionando discapacidad funcional, reducción de la movilidad, pérdida de independencia, necesidad de intervenciones quirúrgicas e infecciones de difícil manejo, con importantes implicaciones psicosociológicas y en el bienestar, integración social, calidad de vida y en el proceso de rehabilitación. [...]
Introduction: A frequent and potentially serious complication in spinal cord injuries (SCI) are pressure ulcers (PU), causing functional disability, reduced mobility, loss of independence, need for surgery and difficult-to-handle infections that can have a significant psychosociological impact on the welfare, social integration, quality of life and rehabilitation process of the subject. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques.

2021  
2021-06-23
05:47
Aapoplejía hipofisaria : hallazgos oftalmológicos correlacionados con el tiempo quirúrgico, tamaño tumoral y extensión de la resección / Alarcón Valero, Isaac ; Castilla Céspedes, Miguel, dir. ; Acebes Martín, Juan José, dir. ; Arruga Ginebreda, Jordi, dir.
INTRODUCCIÓ La apoplexia hipofisiària és una malaltia potencialment mortal amb possible afectació oftalmològica greu, que pot presentar un maneig difícil, involucrant diverses especialitats mèdiques com medicina d'urgències, neurocirurgia, endocrinologia, radiologia i oftalmologia. [...]
INTRODUCCIÓN La apoplejía hipofisaria es una enfermedad potencialmente mortal con posible afectación oftalmológica grave, que puede presentar un manejo difícil, involucrando varias especialidades médicas como medicina de urgencias, neurocirugía, endocrinología, radiología y oftalmología. [...]
INTRODUCTION Pituitary apoplexy can be a life threatening illness with possible severe ophtalmologic involvement, that can present a difficult management, involving several medical specialties such as emergency medicine, neurosurgery, endocrinology, radiololgy and ophthalmology. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques.

2021  
2021-06-23
05:47
Sistemas comparados de Gestión y Dirección de Emergencias y Crisis. Estudio, análisis, aproximación técnicojurídica y propuesta integral, integrada e integradora orientada hacia un marco organizacional y operacional común / Gárriz Galván, Pablo ; Martínez Quirante, Roser, dir. ; Isturitz Pérez, José Julián, dir.
Aquesta tesi té com a eix principal l'anàlisi d'aquells elements i aspectes que ajuden a establir el marc de referència de la gestió d'emergències i crisis dins del camp de la seguretat. I, específicament, des de la "Seguretat Humana". [...]
Esta tesis tiene como eje principal el análisis de aquellos elementos y aspectos que ayudan a establecer el marco de referencia de la gestión de emergencias y crisis dentro del campo de la seguridad. [...]
This thesis has as its main axis the analysis of those elements and aspects that help to establish the framework of reference for emergency and crisis management within the field of Security. And, specifically, from "Human Security". [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Seguretat Humana i Dret Global.

2021  
2021-06-23
05:47
acceptability of nudges as public policy tools : a theoretical and empirical analysis / de Quintana Medina, Júlia ; Noguera, José Antonio, dir.
Aquesta tesi presenta una anàlisi teòrica i empírica de l'acceptabilitat dels nudges com a eines de política pública. La primera part de la tesi discuteix la caracterització dels nudges com a instruments de política pública, considerant qüestions conceptuals, ètiques i teòriques. [...]
Esta tesis presenta un análisis teórico y empírico de la aceptabilidad de los nudges como herramientas de política pública. La primera parte de la tesis discute la caracterización de los nudges como instrumentos de política pública, con atención a cuestiones conceptuales, éticas y teóricas. [...]
This thesis is a theoretical and empirical analysis of the acceptability of nudges as policy tools. The first part of the thesis discusses the characterisation of nudges as a policy instrument, paying attention to conceptual, ethical and theoretical issues. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Sociologia.

2021  
2021-06-23
05:47
Energy systems are complex. Implications for science and for policy / Di Felice, Louisa Jane ; Giampietro, Mario, dir. ; Ripa, Maddalena, dir.
Aquesta tesi investiga les implicacions de la complexitat per a la producció de models de sistemes social-ecològics i per a la interfície ciència-política. Em centre en la política energètica a la Unió Europea (UE), a través d'estudis de casos desenvolupats dins del projecte MAGIC d'Horitzó 2020. [...]
Esta tesis investiga las implicaciones de la complejidad para la producción de modelos de sistemas social-ecológicos y para la interfaz ciencia-política. Me centro en la política energética en la Unión Europea (UE), a través de estudios de casos desarrollados dentro del proyecto MAGIC de Horizonte 2020. [...]
This thesis investigates the implications of complexity for the production of models of social-ecological systems and for the science-policy interface. I focus on energy policy in the European Union (EU), through case studies developed within the Horizon 2020 project MAGIC. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals.

2021  
2021-06-23
05:47
Lexicografía académica del siglo XIX : macroestructura y ortografía / Terrón Vinagre, Natalia ; Claveria Nadal, Glòria, dir.
La present tesi doctoral constitueix un avanç en l'estudi del castellà de segle XIX, període corresponent a l'espanyol modern segons l'estipulat per les investigacions actuals sobre història i historiografia de la llengua espanyola (cfr. [...]
La presente tesis doctoral constituye un avance en el estudio del castellano del siglo XIX, período correspondiente al español moderno según lo estipulado por las investigaciones actuales sobre historia e historiografía de la lengua española (cfr. [...]
This thesis represents a progress in the study of the Spanish language in the 19th century, a period designated by current research on Spanish language history and historiography as modern Spanish (cf. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola.

2021