Tesis doctorales
Tesis doctorales en texto completo en formato digital lleídas en la UAB o en otras universidades si se ha comprado el formato digital.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2022-06-28
07:36
231 p, 3.2 MB El Patrimonio Geológico al servicio del territorio : Geoturismo en la cuenca carbonífera Concepción-Arauco (Chile) / Ferraro Castillo, Francesc Xavier ; Oms, O. (Oriol), dir. ; Abreu Sá, Artur, dir. ; Schilling Danyau, Manuel Enrique, dir.
El moviment de defensa de la protecció del patrimoni geològic i la promoció del geoturisme en els territoris ha agafat molta rellevància a través de la Xarxa Global de Geoparcs (RGG; en anglès Global Geoparks Network - GGN), així com pel Programa Internacional dels Geoparcs Mundials de la UNESCO (GMU; en anglès UNESCO Global Geoparks, UGGp), impulsat per aquest mateix organisme a partir del 2015. [...]
El movimiento en defensa de la protección del patrimonio geológico y la promoción del geoturismo en los territorios ha cobrado mucha relevancia a través de la Red Global de Geoparque (RGG; en inglés Global Geoparks Network - GGN), así como por el Programa Internacional de los Geoparques Mundiales de la UNESCO (GMU; en inglés UNESCO Global Geoparks, UGGp), impulsado por este mismo organismo a partir del 2015. [...]
The movement in defence of the protection of geological heritage and the promotion of geotourism in the territories has gained much relevance through the Global Geoparks Network (GGN), as well as the UNESCO Global Geoparks International Programme (GMU; UNESCO Global Geoparks, UGGp), promoted by the same organisation since 2015. [...]

2021  
2022-06-27
07:54
La Nova Cançó : aportació musical, repressió i censura (1958-1978) / Salicrú-Maltas, Maria ; Riquer i Permanyer, Borja de, 1945-, dir. ; Ayats, Jaume, 1960-, dir.
A partir de l'estudi dels músics i d'un corpus de cançons del col·lectiu Els Setze Jutges i Raimon realitzo l'anàlisi estilística del moviment de la Nova Cançó entre 1959 i 1975. L'estil que han aportat a la història de la música popular en català beu d'una part de la Chanson francesa però també, i això ha estat molt menys percebut, de la pròpia tradició musical catalana, i en alguns casos, com el de Raimon, de Modugno, de la Canzone italiana. [...]
Partiendo del estudio de los músicos y de un corpus de canciones del colectivo Els Setze Jutges y de Raimon, he realizado el análisis estilístico del movimiento de la Nova Cançó entre 1959 y 1975. [...]
Based on the study of the musicians and a song corpus of the group Els Setze Jutges and of Raimon I undertake the stylistic analysis of the movement Nova Cançó between 1959 and 1975. The style with which they have contributed to the history of popular music in Catalan partially drinks from the French Chanson but also, which has been less detected, from the Catalan musical tradition itself and in some cases, such as that of Raimon, also from Modugno, the Italian Canzone. [...]

2021  
2022-06-14
07:17
100 p, 3.3 MB Prediction of host-pathogen protein-protein interactions : an integrative model / Macho Rendón, Javier ; Torrent Burgas, Marc, dir. ; Daura i Ribera, Xavier, dir.
L'ús descontrolat d'antibiòtics contra bacteris patògens ha accelerant l'aparició de bacteris resistents a múltiples fàrmacs en les darreres dècades i s'està convertint en un greu problema de salut pública a nivell mundial. [...]
El uso descontrolado de antibióticos contra bacterias patógenas está acelerando la aparición de bacterias resistentes a múltiples fármacos y se está convirtiendo en un grave problema en materia de salud pública mundial. [...]
The use and misuse of antibiotics against pathogenic bacteria is accelerating the appearance of multi-drug resistant bacteria and it is becoming a serious concern in public health worldwide. In order to fight antibacterial resistance, it is crucial to get a better understanding of the mechanisms underlying infection, which occur to a great extent due to the interaction between host and pathogen proteins. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Bioinformàtica.

2021  
2022-06-10
07:29
284 p, 3.2 MB Media Coverage for the Egyptian 25th January Events in Egyptian and American Newspapers : A Comparative Study / Kamel, Sofia Zohir Moustafa ; Tayie, Samy, dir. ; Cervi, Laura, dir. ; Pulido, Cristina, dir.
This study adds to the critical discussion about international media coverage diversity during various contemporary political conflicts and social movements that recently occurred especially in the Middle East region. [...]
2021  
2022-05-21
06:58
163 p, 10.0 MB Electrodeposition of nanostructured nickel-platinum-based electrocatalysts for hydrogen energy systems / Eiler, Konrad ; Pellicer Vilà, Eva M., dir. ; Sort Viñas, Jordi, dir.
L'electrodeposició és un mètode potent i fàcil, encara que sofisticat, per a la síntesi d'electrocatalitzadors nanoestructurats. L'electrodeposició de capes fines de níquel-platí (Ni-Pt) a partir d'un medi aquós dóna lloc a la formació de capes d'aliatge amb estructura nanocristal·lina, monofàsica, i de composició homogènia. [...]
La electrodeposición es un método potente y fácil, aunque sofisticado, para la síntesis de electrocatalizadores nanoestructurados. La electrodeposición de capas finas de níquel-platino (Ni-Pt) a partir de un medio acuoso da lugar a la formación de capas de aleación con estructura nanocristalina, monofásica, y de composición homogénea. [...]
Electrodeposition is a powerful and facile, yet sophisticated method for the synthesis of nanostructured electrocatalysts. The electrodeposition of nickel-platinum (Ni-Pt) thin films from aqueous media leads to the formation of nanocrystalline, single-phase alloy films with homogeneous composition. [...]

2021  
2022-05-14
07:00
Música y poesía en la obra de José Agustín Goytisolo / Ayala Gallardo, Francisco Javier ; Riera, Carme, 1948-, dir.
L'objecte d'aquesta tesi doctoral és estudiar la relació entre la música i la poesia en l'obra de José Agustín Goytisolo. La investigació es dirigeix principalment cap a l'anàlisi dels recursos rítmics del poema, partint d'un corpus de textos que està format pel conjunt de la seva obra musicada. [...]
El objeto de esta tesis doctoral es estudiar la relación entre la música y la poesía en la obra de José Agustín Goytisolo. La investigación se dirige principalmente hacia el análisis de los recursos rítmicos del poema, partiendo de un corpus de textos que está formado por el conjunto de su obra musicalizada. [...]
The purpose of this doctoral thesis is to study the relationship between music and poetry in the work of José Agustín Goytisolo. The research is directed mainly towards the analysis of the rhythmic resources of the poem, starting from a corpus of texts that is formed by the set of his musicalized work. [...]

2021  
2022-04-30
07:01
205 p, 6.2 MB Developing and scaling up a trickle bed reactor for degrading pesticides from agricultural wastewater by fungi / Hu, Kaidi ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. ; Caminal i Saperas, Glòria, dir.
Al llarg de les darreres dècades, la contaminació del medi aquàtic per part de nombrosos micro-contaminants és un dels problemes globals a què s'enfronta la humanitat. Tot i que aquests compostos es detecten a baixes concentracions, susciten considerables preocupacions toxicològiques i representen una greu amenaça pels ecosistemes i els éssers humans. [...]
Durante las últimas décadas, la contaminación del medio acuático por numerosos microcontaminantes es uno de los problemas globales a los que se enfrenta la humanidad. Aunque esos compuestos normalmente se detectan en bajas concentraciones, suscitan considerables preocupaciones toxicológicas, lo que representa una grave amenaza para el ecosistema y los seres humanos. [...]
Over the last decades, the pollution of aquatic environment by numerous micropollutants is one of global problems facing humanity. Although those compounds are normally present at low concentrations, they raise considerable toxicological concerns, posing severe threat to ecosystem and human beings. [...]

2021  
2022-04-29
07:02
207 p, 2.0 MB La escritura o la vida. Una lectura hermenèutica / Asturgó Ayats, Joan ; Vilar, Gerard, dir.
Aquesta tesi doctoral té el propòsit d'argumentar la possibilitat d'una lectura hermenèutica de La escritura o la vida de Jorge Semprún. A partir d'aquest objectiu discutirem algunes de les idees que l'autor exposa en el seu text, sobretot la utilització de la ficció per explicar el fenomen de la deportació als camps de concentració nazis. [...]
Esta tesis doctoral tiene el propósito de argumentar la posibilidad de una lectura hermenéutica de La escritura o la vida de Jorge Semprún. A partir de este objetivo discutiremos algunas de las ideas que el autor expone en su texto, sobre todo la utilización de la ficción para explicar el fenómeno de la deportación a los campos de concentración nazis. [...]
This doctoral thesis aims to argue the possibility of a hermeneutic reading of La escritura o la vida by Jorge Semprún. From this purpose, we will discuss some of the thesis that the author presents in his texts, especially the use of fiction to explain the phenomenon of deportation to Nazi concentration camps. [...]

2021  
2022-04-28
07:02
110 p, 1.9 MB Epidemiologia de la peste porcina clásica en Colombia. Evaluación de brotes, impacto económico y vigilancia epidemiológica en zonas libres / Pineda Ortíz, María del Pilar ; Casal i Fàbrega, Jordi, dir.
La present tesi doctoral té com a objectiu incrementar els coneixements sobre l'epidemiologia de la pesta porcina clàssica a Colòmbia, per tal de millorar les actuacions de prevenció i control de la malaltia que es duen a terme al país. [...]
La presente tesis doctoral tiene como objetivo incrementar los conocimientos sobre la epidemiologia de la peste porcina clásica en Colombia, con el fin de mejorar las actuaciones de prevención y control de la enfermedad que se llevan a cabo en el país. [...]
This dissertation aims to increase knowledge about the epidemiology of classical swine fever in Colombia, in order to improve the actions of prevention and control of the disease that are carried out in the country. [...]

2021  
2022-04-27
07:03
238 p, 7.5 MB Mecanismos de acción del bloqueo SGLT2 en la protección cardiorrenal en la diabetes tipo 2 / Vergara Arana, Ander ; Soler, María José (Soler Romeo), dir. ; Jacobs Cachá, Conxita, dir. ; Serón Micas, Daniel, dir.
La malaltia renal diabètica (MRD) és la principal causa d'inici de diàlisi en el món i s'acompanya d'una elevada morbimortalitat. Fins al 2016 només dos grups farmacològics que bloquegen el sistema renina-angiotensina (SRA): els inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECAs) i els antagonistes el receptor d'angiotensina II (ARA2), van demostrar frenar la progressió de la MRD. [...]
La enfermedad renal diabética (ERD) es la principal causa de inicio de diálisis en el mundo y se acompaña de una elevada morbimortalidad. Hasta el 2016 solo dos grupos farmacológicos que bloquean el sistema renina-angiotensina (SRA): los inhibidores del enzima conversor de angiotensina (IECAs) y los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA2), habían demostrado frenar la progresión de la ERD. [...]
Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of dialysis initiation in the world and it is associated to a greater morbidity and mortality. Before 2016, only two drug classes that blocked the renin-angiotensin system (RAS): the angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEi) and the angiotensin II receptor blockers (ARB), had shown to delay DKD progression. [...]

2021